Mararî pra Pata poronkon anna. Mararî pra tiaronkon maimuya anna seurîma. Mîrîrî warantî anna ko’mamî morî pe te’koremai pra. Anna esenyakama morî pe anna yonpayamî’ pokonpe. Mîrîrî yentai, Jeová Bíblia seurîmanto ipî yapurî yu’se anna wanî, tamî’nawîrî iku’saiya e’nen. Jesus Cristo eseru warantî morî pe iku’pî yu’se anna wanî anna tausinpasa man cristãoyamî’ pe anna yannaya’kon e’nen. Anna esenyakama’pî man mararî pra pemonkonyamî’ yenuupa Bíblia pî moropai Paapa Reino pî. Mîrîrî pî anna eseurîma e’nen. Anna epu’tî to’ya Testemunhas de Jeová pe.

Anna site yuwaakî. Bíblia erenkakî on-line. Innî panpî esenupa’kî inna taato’ annaya pî.