Imenukasa yare era'tî

Î’ Inîmîkî Amîrîya Tiaronkon Kono’ iipî yai?

Era’makî î’ wani awanî e’nen inna taa uurînîkonya, î’ taa Bíbliaya manni ko’manto’pe ipatîkarî tausinpai.

Epu'tî innî panpî

See recently added videos, music, articles, and news.

Î’ wanî amenan pe

Testemunhas de Jeová Emurukuntîtoꞌkon

Epuꞌtîkî oꞌnon pata anna emurukuntî moropai oꞌnon yeꞌka pe Paapa yapurî annaya.

Tiwin esenupanto bíblico saakî te’mai pra

Amîrî esenupanto bíblico ku’kî te’mai pra seeni horárioya moropai o’non pata yu’se e’pai wanîya.

Testemunhas de Jeová — anî’kon anna?

Mararî pra Pata poronkon anna. Mararî pra tiaronkon maimuya anna seurîma. Mîrîrî warantî anna ko’mamî morî pe te’koremai pra. Anna esenyakama morî pe anna yonpayamî’ pokonpe. Mîrîrî yentai, Jeová Bíblia seurîmanto ipî yapurî yu’se anna wanî, tamî’nawîrî iku’saiya e’nen. Jesus Cristo eseru warantî morî pe iku’pî yu’se anna wanî anna tausinpasa man cristãoyamî’ pe anna yannaya’kon e’nen. Anna esenyakama’pî man mararî pra pemonkonyamî’ yenuupa Bíblia pî moropai Paapa Reino pî. Mîrîrî pî anna eseurîma e’nen. Anna epu’tî to’ya Testemunhas de Jeová pe.

Anna site yuwaakî. Bíblia erenkakî on-line. Innî panpî esenupa’kî inna taato’ annaya pî.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.