Дэ бзэ зэхуэмыдэ куэдкІэ дыпсалъэми, щІылъэ псом дытегуэшами, псори зы Іуэхум иужь дитщ. Псом япэу дэ дызыхуейр ДыкъэзыгъэщІа, Библиер зытепсэлъыхь Иеговэ дгъэлъэпІэну аращ. Дэ Хьисэ Мэссихь ди щапхъэщ икІи Хьисэ и гъэсэну дызэрыщытым дрогушхуэ. Дэ тщыщ дэтхэнэми зэман хухех Библиемрэ Алыхьым и Пащтыхьыгъуэмрэ теухуа хъыбарыр цІыхухэм жриІэн щхьэкІэ. Дэ щыхьэт дызытехъуэр, е нэгъуэщІу жыпІэмэ дызытепсэлъыхьыр, Алыхь Иеговэрэ абы и Пащтыхьыгъуэмрэщи аращ Иеговэ и Щыхьэту дыщІацІыхур.

Ди сайтыр зэгъэцІыху. Библием онлайну еджэ. Дэ ттеухуауэ, зыхуедгъаджэхэм теухуауэ нэхъыбэу къащІэ.