Content de lai

Marai Langai gaw Yehowa Sakse Hpung Kaw Nna Mai Pru Ai Kun?

Mai ai. Marai langai gaw anhte a uhpung kaw nna pru mayu yang, pru lu ai lam lahkawng nga ai:

  • Hpyi Shawn Ai Hku Nna. Yehowa Sakse langai n byin mayu sai ngu tinang a dawdan lam hpe, n-gup ga hku shing nrai, laika hku nna mai tsun dan ai.

  • Galaw Hkawm Sa Ai Lam Hku Nna. Marai langai gaw Yehowa Sakse langai n kam byin sai lam hpe, tinang a galaw hkawm sa ai lam hku nna madun mai ai. (1 Petru 5:9) Ga shadawn, kaga hpung de shang mat nna dai hpung kaw matut nga mayu ai lam madun ai hku nna re.​—1 Yawhan 2:19.

Lama Na Hkaw Tsun Bungli Shing Nrai Zuphpawng Ni N Sa Lung Mat Yang Gaw Gara Hku Kun? Hpung Kaw Nna Pru Mat Ai Wa Ngu Mu Mada Na Kun?

N re. Dai hku n mu mada ai. Hpung kaw nna pru mat ai (sh) kanawn mazum jahkring kau ai lam hte makam masham hta n-gun yawm ai lam gaw n bung ai. N-gun yawm wa ai masha gaw makam masham hpe n kabai kau tim, myit daw hpa lam a majaw, nawku daw jau ai lam hta n-gun yawm wa ai (sh) hkring mat wa chye ai. Dai zawn byin ai ni hpe koi yen na malai anhte gaw shalan shabran lam hte karum shing tau lam hpe shakut nna galaw ya ai. (1 Htesaloni 5:14; Yuda 22) Lama na marai langai gaw karum shing tau lam lu mayu yang, hpung myitsu salang ni gaw wenyi lam hta shi hpe karum madi shadaw ya na re.​—Galati 6:1; 1 Petru 5:1-3.

Raitim, Yehowa Sakse hku nna matut nga taw na matu, myitsu salang ni gaw shi hpe atik anang tsun na n re. Masha shagu hta tinang a makam masham hte seng nna, tinang hkrai dawdan na ahkang nga ai. (Yawshu 24:15) Karai Kasang hpe nawku daw jau ai ni gaw tinang a myit kraw lawang, myit masin mahkra hte sha nawku nga na hpe anhte kam ai.​—Shakawn 110:3; Mahte 22:37.