Content de lai

Yona A Ahtik Labau​—⁠Nden Marai Hte Matsan Dum Myit Sharin La Lu

Asuri ni a Ninewe mare hpe tara jeyang na shiga hkaw tsun na matu, Yehowa matsun ai hpe myihtoi Yona gaw n madat na matu lata wa ai; raitim, ndai sumla hkrung hta na mabyin hte maren, nden marai hte tsawra matsan dum myit a teng man ai lachyum hpe shi hkam sha wa ai.