Na̱ ciento jíin jíin ñuu kúú nduʼu̱, ta jíin jíin yúʼu̱ káʼa̱n iin iin nduʼu̱, jo ió iin ña̱ kúni̱ ndiʼi va nduʼu̱ kée ndu̱. Jáchi̱ ña̱ kúni̱ cháá ga̱ nduʼu̱ kíán kekáʼnu ndu̱ Jeová Ndio̱s, Ta ni̱ ka̱va̱ʼa ndijaá táʼa̱n ña̱ʼa. Ta ndi̱ʼi ini nduʼu̱ kée ndu̱ tátu̱ʼun ki̱ʼa ni̱ kee Jesucristo, ta kújii̱ ndiva̱ʼa ini nduʼu̱ ña̱ kúú ndu̱ na̱ kuéntá Jesús. Ta iin tá iin nduʼu̱ síkanuu nduʼu̱ jánaʼa̱ ndu̱ nuu̱ na̱yivi já ná kundaa̱ ini na̱ saʼa̱ Tu̱ʼun Ndio̱s xíʼín saʼa̱ Gobierno Ndio̱s. Ta saʼa̱ ña̱ káʼa̱n nduʼu̱ xíʼín na̱yivi ña̱ síni̱ ndu̱ saʼa̱ Ndio̱s xíʼín saʼa̱ Gobierno rá, saʼa̱ ña̱yóʼo síni̱ na̱yivi ña̱ kúú nduʼu̱ na̱ testigo Jeová.

Kunde̱ʼé ní página nduʼu̱ na̱ testigo Jeová ña̱ na̱kaa̱ nuu̱ Internet. Kaʼvi ní Tutu ii̱ nuu̱ Internet kundaa̱ cháá ga̱ ini ní saʼa̱ nduʼu̱, ta saʼa̱ ña̱ kándísa ndu̱.