Re listi urun ti o winọrọn

“A wa wowo Iyẹn-rire eyiwe ni ubara Oye ọrọn ni ẹye dede.”—Matiu 24:14.

See recently added videos, music, articles, and news.

Ri Urun ti O Ṣe Titọn

Dan Ẹkọ Baibol Ẹnẹ Gho

Jẹ ayọn ẹkọ Baibol ọfẹ ti uwọ biri ọkuọnẹ-ẹkọ rẹ wa ṣe ni ara.

Birọ Di A Buru Ẹ Wa

Wo nemi biri irẹye fọ ni ara ni ubara iwanran ti Baibol gba ni ubirọ bọbọ, wẹrẹ wo nemi man ni, ni ubara Oṣẹri Jihova.

Re Ubara Ujọ Ẹnẹ Oṣẹri Jihova

Kọ gba man ni ubara, ubara ẹnẹ. Fẹ ubo ti ẹnẹ kele ba ara ti o kpinma ubo ti wo gha.

Oṣẹri Jihova—Nesin Ẹnẹ Ṣe?

Ẹnẹ ti ẹri biri owun-aja ukanrin-ukanrin gidijẹ wa, dẹreke ẹnẹ din man ara teri eju urun ọkan owun ẹnẹ winọrọn dumunẹ gbẹ. Gba ju urun-ki-urun dede, ẹnẹ fẹ mu ọghọ gbẹ Jihova, Oriṣẹ ti Baibol ti ẹwọ ro wa, Ọnẹda urun dede. Ẹnẹ ṣe ti ẹmi ẹnẹ ka gba yẹn Jisọs Kraist. O ṣe ẹnẹ arayinyọn gin a kpe ẹnẹ Olele Kraist. Kuri ira-ra-wọ-ira, ẹnẹ ọkan-ọkan ka gba ira gba mu utiẹyin gbẹ irẹye di aghan gba kọ ẹkọ ni ubara Baibol biri Oye Oriṣẹ. Teri ẹnẹ ka jẹ oṣẹri, wẹrẹ gba fọ ni ubara Oriṣẹ Jihova biri Oye ro, a man ẹnẹ ni Oṣẹri Jihova.

Fẹnẹ wẹbsait ẹnẹ gho. Rọ Baibol ni Intanẹt. Kpe kọ ni ubara ẹnẹ biri urun ti ẹnẹ kpe ni ọrọnfọ.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.