'Dho -a 'gü -wɔn -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

“'Wɔn -taɔng -së 'ö -gban Atanna -bha -gblüdëdhɛ -wɔn -bha bha -wo -dho -a -dhiang zë "sɛ =gban "pɛpɛ 'gü kö mɛ =gban "pɛpɛ "tʋ -yö -da n -wɔn 'gü.” -Matiö 24:14.

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu, de -nu -mü yi ‘ka?

Yi -go “sɛ =këŋ =va ‘ö ‘waa -wo do pö -an ‘gü, “kɛɛ yi -kɔ -yö ‘wɔn do -bha. ‘Wɔn =gban ‘gü, yi- “piʋ̈ kö ‘yi Zoova, ‘ö -kë Biblö -bha -Zlan waa pë “pɛpɛ -Damɛn ‘ka bhë kö ‘yi- ‘tɔ bhɔ. Yi pë “pɛpɛ kë kö ‘yi ӡiö Yesu Klito pinŋ- “piʋ̈, ‘ö yi -dhɛ -së kö -wo yi -dhɛ Kletiɛn -nu. Mɛn =gban “pɛpɛ yi “tʋ̈ŋ -sü yi =gban ‘ka ‘ö ‘yi mɛn -nu =klaŋ -kë Biblö waa -Zlan -bha =Gblüdëdhɛ-wɔn ‘ka. ‘Dhɛ ‘ö -kë =dhɛ -yi =gbɛkiödhɛ -kë ɛɛn“ ‘yi Zoova waa ö -bha =Gblüdëdhɛ -wɔn =blɛɛ bhë, -wo yi -dɔ =dhɛ Zoova -bha =Gblɛkiö -nu ‘dhö.

-Bhö kpɔɔ“ -yi -bha ɛntɛnɛtö sitö -ta. -Bhö Biblö -wo pö ɛntɛnɛtö -ta. ‘Wɔn -nu ‘wo -gban yi -bha waa yi -zoyödhɛ -wɔn -nu ‘bhaa draan“.

 

-Bhö Biblö draansü -dhɛ

-Bhö Biblö ꞊klaŋwo -nu draanˈˈ ˈˈwɛɛwɛ ˈˈlɛlɛ waa -dhɛ ˈö -dhi ü -dhɛ -a -bha.

Video -nu ꞊slɔɔ -dhɛ

-Bhö -wo yi -bha video -nu ˈsü -dhɛ ˈgü

Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha -bhɔkwëë -nu

Yi -bha -bhɔkwëëkëdhɛ waa yi -Zlan -dhɔkë -kɔ -nu dɔ.

ˈSëëdhɛ -dɛɛ -nu

ˈSëëdhɛ -dɛɛ ˈwo -an -ya ɛntɛnɛtö -ta.

"Bhʋbhʋ -wo -bha video -nu -ga

-Bhö Biblö draan" "bhʋbhʋ -nu -wo video -nu 'ka.