Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Jehovági sunmagmalad, bia Bab igar iddomala

Be nabir nabbi wigued, igi anmar igar iddoged neggi ibmar imaglege. Amigo, be maidsig bia anmar igar iddoged neg sii.

Wisguega bia guoe

¿Igi anmar, igar iddoged neggi Bab igar durdagbuggwa?

Jehovági sunmagmalad, anmala, Babdummadgi binsabuggwa guega, iddogedgi ilabo anmar uboged (Hebreos 10:24, 25). Biblia igar durdagleged, durdaglebalid, igi anmar nabir Biblia sogedba igar imasale. Bela dulemar nabir anmarba we ibmar iddodamogad.

Anmar, Bab igar durdagbuggwale, nueggwa durdaggega bugmaladse ibmar egisledaed, nabir ibmar sogmarmogaga. Bab igar durdagged idu bin anmar namasdagweled, geb Babse gorlesdabalid, igar iddoged bergusar, degi imaglebalid.

Dule, Jehovági sunmaggedsulir aggarsulid, nabir dagmogad; doa dule dagbie, nabir dagmogad. Anmar igar iddoged neggi dogega mani galesulid, yaggi mani welesurbalid.