Apïimie amukon mèʼme wèʼchopo weinionokon naʼna, amukon mèʼme ourananokon tanokon eropa. Sheʼmeroro, osepaʼme naʼna ishe yèʼchoʼkon weijï ke, òʼwin otasaka paʼme naʼna ma. Ijomboro choʼpoinie te, nusenome pane ròten naʼna Jehoba ïrïse ma, Opoto Papa me Charetarï nekarichïrï, moʼko ijomboro òtïkon Èkïrïnenïmbo. Tïwèʼkuru taro naʼna kïnèʼkuan Jesas Krais emamïʼmaʼpo paʼme tomamïrï poko, choʼpo eropa naʼna juʼpïa kïnotapoan Jesas Krais wekenanamon me tïweijï ke. Naʼna ekemaʼpa ròten Opoto Papa Karetarï uputïrï poko amukon epatomano, Opoto Papaʼwa Yopotomarï poko eropa. Naʼna wòrupïarï ke Jehoba poko, iʼya Yopotomarï poko eropa, naʼna tupusamon me ma Jehoba poko Wòrupïatonon me.

Òtupicho naʼna websaitïrï ta. Opoto Papa Karetarï èrupïako ènï websait ta (mondopa ma 50 koʼpo amukon mèʼme ourananokon ta). Ambòre uputïʼmako naʼna poko, naʼna wòmepatoʼkon poko eropa.