Nkoma nkoramaker keret ma wos riutin, mboi nkokam nkoḇeoser snar nkona fandun oser. Roi ḇefandun kaku iso, nkomarisen nkoḇesyowi Yahwe I, Allah ḇena snonsnon ro Refo ma iso Manḇefrur roi nakam. Nkosewar kaku fa nkoso Yesus Kristus i ma nkomarisen kaku sor inko ḇe Kristen. Nkokam nkofnoḇek pyum kawasa sya ḇesya kwar insama sakfarkor Refo ma Allah Karajan Ḇyedi. Snar nkoḇesaksi, ḇaido nkawosḇair roi ḇekur ḇe Allah Yahwe I ma Karajan Ḇyedi, inja naiso ḇefnai fa sifawi inko ḇe Saksi-Saksi Yahwe.

Swewar nabor wer ro situs nkoḇedi. Wawasya Refo ro internet. Swewar fa wafawi inko ma kakyar nkoḇena.