Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Indlela Yokuthola ImiBhalo EBhayibhelini Lakho

Indlela Yokuthola ImiBhalo EBhayibhelini Lakho

Uhlu Lwezincwadi ZeBhayibheli a

Incwadi YeBhayibheli

Umbhali / Ababhali

Unyaka Eyaqedwa Ngawo

Genesise

UMose

1513 B.C.E.

Eksodusi

UMose

1512 B.C.E.

Levitikusi

UMose

1512 B.C.E.

Numeri

UMose

1473 B.C.E.

Duteronomi

UMose

1473 B.C.E.

Joshuwa

UJoshuwa

c. 1450 B.C.E.

AbaHluleli

USamuweli

c. 1100 B.C.E.

Ruthe

USamuweli

c. 1090 B.C.E.

1 Samuweli

USamuweli; uGadi; uNathani

c. 1078 B.C.E.

2 Samuweli

UGadi; UNathani

c. 1040 B.C.E.

1 AmaKhosi

UJeremiya

580 B.C.E.

2 AmaKhosi

UJeremiya

580 B.C.E.

1 IziKronike

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

2 IziKronike

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

Ezra

U-Ezra

c. 460 B.C.E.

Nehemiya

UNehemiya

v. 443 B.C.E.

Esteri

UMoridekayi

c. 475 B.C.E.

Jobe

UMose

c. 1473 B.C.E.

AmaHubo

UDavide nabanye

c. 460 B.C.E.

IzAga

USolomoni; u-Aguri; uLemuweli

c. 717 B.C.E.

UmShumayeli

USolomoni

p. 1000 B.C.E.

IsiHlabelelo seziHlabelelo

USolomoni

c. 1020 B.C.E.

Isaya

U-Isaya

v. 732 B.C.E.

Jeremiya

UJeremiya

580 B.C.E.

IsiLilo

UJeremiya

607 B.C.E.

Hezekeli

UHezekeli

c. 591 B.C.E.

Daniyeli

UDaniyeli

c. 536 B.C.E.

Hoseya

UHoseya

v. 745 B.C.E.

Joweli

UJoweli

c. 820 B.C.E. (?)

Amose

U-Amose

c. 804 B.C.E.

Obadiya

U-Obadiya

c. 607 B.C.E.

Jona

UJona

c. 844 B.C.E.

Mika

UMika

p. 717 B.C.E.

Nahume

UNahume

p. 632 B.C.E.

Habakuki

UHabakuki

c. 628 B.C.E. (?)

Zefaniya

UZefaniya

p. 648 B.C.E.

Hagayi

UHagayi

520 B.C.E.

Zakariya

UZakariya

518 B.C.E.

Malaki

UMalaki

v. 443 B.C.E.

Mathewu

UMathewu

c. 41 C.E.

Marku

UMarku

c. 60-​65 C.E.

Luka

ULuka

c. 56-​58 C.E.

Johane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

IzEnzo

ULuka

c. 61 C.E.

Roma

UPawulu

c. 56 C.E.

1 Korinte

UPawulu

c. 55 C.E.

2 Korinte

UPawulu

c. 55 C.E.

Galathiya

UPawulu

c. 50-​52 C.E.

Efesu

UPawulu

c. 60-​61 C.E.

Filipi

UPawulu

c. 60-​61 C.E.

Kolose

UPawulu

c. 60-​61 C.E.

1 Thesalonika

UPawulu

c. 50 C.E.

2 Thesalonika

UPawulu

c. 51 C.E.

1 Thimothewu

UPawulu

c. 61-​64 C.E.

2 Thimothewu

UPawulu

c. 65 C.E.

Thithu

UPawulu

c. 61-​64 C.E.

Filemoni

UPawulu

c. 60-​61 C.E.

Hebheru

UPawulu

c. 61 C.E.

Jakobe

UJakobe (Umfowabo kaJesu)

p. 62 C.E.

1 Petru

UPetru

c. 62-​64 C.E.

2 Petru

UPetru

c. 64 C.E.

1 Johane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

2 Johane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

3 Johane

Umphostoli uJohane

c. 98 C.E.

Jude

UJude (Umfowabo kaJesu)

c. 65 C.E.

IsAmbulo

Umphostoli uJohane

c. 96 C.E.

Phawula: Ezinye izincwadi akuqinisekwa ngomlobi noma abalobi nangonyaka ezaqedwa ngawo. Kweziningi, unyaka obonisiwe uyalinganiselwa. Uphawu oluthi c. lusho ukuthi “cishe ngo-,” oluthi p. lusho ukuthi “ngaphambi kuka-,” kanti oluthi v. lusho ukuthi “ngemva kuka-.”

a Izincwadi zeBhayibheli ezingu-66 ezikulolu hlu zilandelaniswe ngendlela ezivame ukulandelaniswa ngayo emaBhayibhelini amaningi. Le ndlela yaqala ngeminyaka yawo-300 C.E.