Izihloko Ezengeziwe

Lolu chungechunge lunezihloko ezihlukahlukene, eziningi zazo zike zavela ekhasini lokuqala le-jw.org. Sebenzisa lezi zihloko namavidiyo ukuze uqinise ukholo lwakho ekuhlakanipheni okuseBhayibhelini.

HLALANI NILINDILE!

Ukwanda Kokwephulwa Komthetho Emhlabeni Wonke—⁠Lithini IBhayibheli?

Thola ukuthi iyini imbangela yokwephulwa komthetho esikubona emhlabeni wonke.

HLALANI NILINDILE!

Kungani Inhlonipho Isiyivela Kancane Kangaka?—⁠Lithini IBhayibheli?

Inhlonipho isiyindlala ngezinga elingakaze libonwe. IBhayibheli linikeza isizathu salokhu nesiqondiso esingasethemba sokukhuluma ngenhlonipho nokuziphatha okuhle.

Ukuphepha Kwabesifazane—Umbono WeBhayibheli

Ukuphepha kwabesifazane kubalulekile kuNkulunkulu. Thola ukuthi kungani ebakhathalela nokuthi yini azoyenza ngokuphathwa kabi kwabo.

Yilwa Nomzwangedwa Ngokusiza Abanye—⁠Okushiwo IBhayibheli

Cabangela izindlela ezimbili ongazisiza ngazo njengoba usiza abanye.

UMKHANKASO WESIKHUMBUZO

UJesu Uzoqeda Ubugebengu

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

UMKHANKASO WESIKHUMBUZO

UJesu Uzoqeda Ubumpofu

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

UMKHANKASO OKHETHEKILE

UJesu Uzoqeda Izimpi

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

HLALANI NILINDILE!

Izigidi Zezigidi Ezisetshenziswe Empini—Zingakanani Ngempela Lezi Zindleko?

Funda ngokuthi kungani maduze imikhiqizo yomhlaba ingeke isasetshenziselwa impi nangendlela ezoqedwa ngayo imiphumela ebangelwe impi.

Nqoba Isizungu Ngokuba Nabangani—⁠Indlela IBhayibheli Elingasiza Ngayo

Thola izimiso ezimbili zeBhayibheli ezingakusiza unqobe isizungu.

HLALANI NILINDILE!

Abantu Abasabethembi Osopolitiki—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lithi kumele siqaphe ukuthi ubani esimethembayo lisitshela nokuthi ubani onesixazululo esingasethemba, esingasinikeza ikusasa elingcono.

HLALANI NILINDILE!

Impi Yomhlaba Wonke Ingagwemeka?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli alibikezelanga nje kuphela ngezimpi esizibona namuhla kodwa labikezela nokuthi zaziyophela kanjani.

Indlela UNkulunkulu Azinakekela Ngayo Izithulu

Abantu abayizithulu emhlabeni wonke bayazuza emfundweni yeBhayibheli enikezwa uNkulunkulu. Thola ukuthi kanjani.

Ukudlondlobala Komzwangedwa—⁠Lithini IBhayibheli

Thola ukuthi abantu abanomzwangedwa bangayithola kanjani injabulo manje.

HLALANI NILINDILE!

Yiba Nethemba Ngo-2024​—Lithini IBhayibheli?

Ithemba esilinikwa iBhayibheli lingakusiza uphile kangcono manje futhi ulangazelele ikusasa eliqhakazile.

HALANI NILINDILE!

U-2023: Unyaka Wezigigaba—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli liyasichazela ukuthi zisho ukuthini ngempela izigigaba ezenzeke ngo-2023.

Sidla Lubi Isizungu​—⁠Yini Engakusiza?

Cabanga ngemiBhalo emibili yeBhayibheli engakusiza ulwe nesizungu.

HLALANI NILINDILE!

Idalwa Yini Inzondo Engaka?—Lithini IBhayibheli?

Funda ngokuthi inzondo esiyibona namuhla iwuphawu lwani nokuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngayo.

Lithini IBhayibheli Ngenkinga Yamanzi Ekhungethe Umhlaba?

UMbuso kaNkulunkulu uzokwenza into ebehlulayo ohulumeni babantu—uzoqeda izinto ebangela izinkinga zamanzi.

HLALANI NILINDILE!

Kungani Abantu Kubehlula Ukuphila Ngokuthula?—Lithini IBhayibheli?

Funda izinto ezintathu ezenza abantu bangaphili ngokuthula.

HLALANI NILINDILE!

Umphakathi Wona Uzosizwa Ubani?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lithi uNkulunkulu ‘uzoqeda izimpi emhlabeni wonke.’ Kanjani?

HLALANI NILINDILE!

Ingabe I-Armagedoni Izoqala Kwa-Israyeli?—Lithini IBhayibheli?

Impendulo siyithola kulokho okwembulwa incwadi yesAmbulo nge-Armagedoni.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Izinkinga Zomnotho—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Ingabe bewazi ukuthi iBhayibheli likhuluma ngohulumeni ozoxazulula zonke izinkinga zomnotho, ezihlanganisa ukungalingani kwabantu?

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Osopolitiki Abakhohlakele—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Zibonele ukuthi ubani okhethiwe—othembekile noqotho ngazo zonke izindlela, ongasoze nanini wakhohlakala—ozoba uMholi woMbuso kaNkulunkulu.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Izinkinga Zemvelo—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzozixazulula kanjani zonke izinkinga zemvelo emhlabeni.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Ezempilo—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola indlela uMbuso kaNkulunkulu ozozinakekela ngayo izidingo zempilo yethu.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Impi—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzokuletha kanjani ukuthula nokulondeka kwangempela.

HLALANI NILINDILE!

Izikhukhula Ezinamandla—Lithini IBhayibheli?

Funda ukuthi lezi zikhukhula ezingakaze zibonwe ezenzeka emhlabeni ziwuphawu lwani esikhathini sethu.

HLALANI NILINDILE!

Indlala Ebangelwa Impi Nesimo Sezulu—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli aligcini nje ngokusinika iseluleko esisebenzayo kodwa lithembisa nokuthi izinto zizoba ngcono.

HLALANI NILINDILE!

Ukushisa Okunamandla Kwasehlobo Ngo-2023—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lithi uNkulunkulu ngeke avume ukuthi kuphele ngomhlaba.

Ukubekezelelana—Lingasiza Yini IBhayibheli

Le miBhalo iveza indlela iBhayibheli elikukhuthaza ngayo ukuthula nokuhloniphana kwabo bonke abantu.

HLALANI NILINDILE!

Isikhulu Sezempilo Sixwayisa Ngomthelela Omubi Izinkundla Zokuxhumana Ezinawo Ezinganeni—Lithini IBhayibheli?

Cabanga ngemiBhalo emithathu engasiza abazali bavikele izingane zabo.

HLALANI NILINDILE!

Isingaphezu Kwamadola Angu-2 Trillion Imali Esisetshenziswe Empini—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli labikezela ukuthi kuyoba nombango wokubusa oyohilela ukusetshenziswa kwezimali ezishisiwe.

HLALANI NILINDILE!

Amarobhothi Alingisa Abantu—Ayisibusiso Noma Ayisiqalekiso?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli liveza ukuthi kungani abantu bengeke bagomele ngokuthi ezobuchwepheshe abazakhayo zizosetshenziselwa ukwenza okuhle kuphela.

Zuza Emhlatshelweni KaJesu

Yiziphi izinto ezimbili ezibalulekile uJesu asifundisa ukuba sizenze ukuze sizuze ekufeni kwakhe?

HLALANI NILINDILE!

Sekuqala Unyaka Wesibili Kulokhu Kuqhubeka Impi E-Ukraine—Linikeza Liphi Ithemba IBhayibheli?

Funda ngesithembiso sokuqeda zonke izimpi esitholakala eBhayibhelini.

HLALANI NILINDILE!

Ukwanda Okushaqisayo Kokuphazamiseka Komqondo Entsheni—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli linikeza usizo entsheni ecindezelekile ngokwenqondo.

HLALANI NILINDILE!

Kugadle Ukuzamazama Komhlaba Okukhulu ETurkey NaseSyria—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli libanikeza induduzo nethemba labo abathinteke enhlekeleleni yokugadla kokuzamazama komhlaba eTurkey naseSyria.

HLALANI NILINDILE!

Ososayensi Bahambisa Isikhathi EWashini Lembubhiso—Lithini IBhayibheli?

Nakuba iBhayibheli likhuluma ngesiphelo, liphinde lisinike nezizathu zokungalilahli ithemba.

HLALANI NILINDILE!

OFakazi BakaJehova NokuQothulwa Kwabantu—Lithini IBhayibheli?

Abantu abaningi bahlalele ovalweni lokuthi kusengaphinde kuqothulwe abantu.

HLALANI NILINDILE!

Ingabe Ukulingana Kwezinhlanga Zabantu Kuyiphupho Nje?—Lithini IBhayibheli?

Izigidi zabantu zifundiswa yiBhayibheli indlela yokuphatha abanye ngenhlonipho nangendlela engasehlisi isithunzi sabo.

HLALANI NILINDILE!

Uqhekeko Oludalwa Ipolitiki—Lithini IBhayibheli?

Emhlabeni wonke, luyanda uqhekeko oludalwa ezepolitiki. IBhayibheli lisitshela ngekhambi—umholi ongabahlanganisa bonke abantu.

HLALANI NILINDILE!

Izizathu Zokuba Nethemba ngo-2023—Lithini IBhayibheli?

Abantu abaningi bahlale bebheke phambili ekuqaleni konyaka omusha. Izindaba ezinhle eziseBhayibhelini zingakwenza ube nombono omuhle ngekusasa.

HLALANI NILINDILE!

U-2022: Unyaka Wezigemegeme—Lithini IBhayibheli?

YiBhayibheli kuphela elisitshela ukuthi zisho ukuthini lezi zenzakalo.

HLALANI NILINDILE!

Ingabahlanganisa Ngempela Yini Abantu INdebe Yomhlaba?—Lithini IBhayibheli?

Kuningi okuhilelekile kule World Cup, akulona ibhola nje kuphela.

HLALANI NILINDILE!

Ohulumeni Bangakwazi Yini Ukuhlangana Ukuze Banqande Inhlekelele Ebangelwa Isimo Sezulu?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lazeneka obala izinto ezibanga ukuba le nkinga ingalungiseki.

Ukududuza Labo Abashonelwe

Lapho umuntu esimthandayo efa, singase sicabange ukuthi akekho obuqondayo ubuhlungu esibuzwayo. Kodwa uNkulunkulu uyabuqonda futhi angasisiza.

HLALANI NILINDILE!

Uzokhetha Muphi Umholi?—Lithini IBhayibheli?

Ngisho noma umholi ongumuntu angaba nekhono kanjani kodwa kunezinto angeke akwazi ukuzenza. Munye uMholi ongeke ahlulwe yilutho.

HLALANI NILINDILE!

Osopolitiki Bathi Isiseduze I-Armagedoni—Lithini IBhayibheli?

Ingabe izikhali zenuzi zizoqubula impi ye-Armagedoni?

HLALANI NILINDILE!

Ukuhlasela Kwesomiso—Lithini IBhayibheli?

Ingaxazululwa yini le nkinga ekhungethe umhlaba wonke? Lisekhona yini ithemba?

HLALANI NILINDILE!

AmaKristu Nempi—Lithini IBhayibheli?

AmaKristu ahlanganyela empini akulalela ngempela yini okwashiwo uJesu?

HLALANI NILINDILE!

Amazinga Okushisa Ayingqopha-mlando Emhlabeni Wonke—Lithini IBhayibheli?

Ingabe sizogcina singasakwazi ukuphila emhlabeni?

HLALANI NILINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantu Okudlangile—Lithini IBhayibheli?

Likhona yini ithemba lokuthi lolu dlame luyoke luphele?

HLALANI NILINDILE!

Umhlaba Ucekelwa Phansi—Lithini IBhayibheli?

Elinye ivesi leBhayibheli lembula izinto ezintathu mayelana nezinkinga zemvelo ezisongela iplanethi yethu.

HLALANI NILINDILE!

Ukunyuka Ngokushesha Kwamanani Ezinto Emhlabeni Wonke—Lithini IBhayibheli?

Kungani sibhekene nezimo zomnotho ezenza singaqiniseki ngekusasa? Lingasisiza kanjani iBhayibheli?

HLALANI NILINDILE!

Ukudubulana Ezikoleni—Lithini IBhayibheli?

Kungani izinto ezimbi kangaka zenzeka? Buyoke buphele yini lobu budlova?

HLALANI NILINDILE!

Impi Yase-Ukraine Iyenza Ibe Yimbi Nakakhulu Inkinga Yokusweleka Kokudla Emhlabeni Wonke

IBhayibheli labikezela ngenkinga yokusweleka kokudla emhlabeni wonke kodwa lisinikeza nethemba kanye neseluleko esiwusizo sokubhekana nale nkinga manje.

HLALANI NILINDILE!

Bayizigidi Ezingu-6 Abantu Ababulewe I-COVID—Lithini IBhayibheli Ngalokhu?

IBhayibheli labikezela ngezifo eziwumshayabhuqe futhi liyasiduduza ukuze sikwazi ukubhekana nazo, lisinike nesixazululo esihlala njalo esiyoziqeda phakade izifo.

Ukuzamazama Komhlaba Okukhulu—Yini Eyabikezelwa IBhayibheli Mayelana Nakho?

Cabanga ngezibonelo ezimbalwa zokuzamazama okukhulu komhlaba kwamuva, nangendlela isiprofetho seBhayibheli esisixwayisa ngayo ngokuzokwenzeka maduze.

Ingabe Inkohlakalo Yohulumeni Iyoke Iphele?

Thola izizathu ezintathu ezingenza siwethembe lo hulumeni ohlukile ongasoze waba nenkohlakalo.

HLALANI NILINDILE!

Lithini IBhayibheli Ngokukhonza Izithixo?

Ingabe uNkulunkulu unendaba yini nokuthi sisebenzisa izithombe noma izithixo lapho simkhonza?

HLALANI NILINDILE!

Okwenziwa Inkolo Empini Yase-Ukraine—Lithini IBhayibheli?

Abaholi benkolo kuzo zombili izinhlangothi ezilwayo, benza okuphambene kakhulu nalokho uJesu akufundisa abalandeli bakhe ukuthi bakwenze kuhlanganise nalokho athi mabangakwenzi.

HLALANI NILINDILE!

Usizi Lwababaleki—Kubaleka Izigidi Zabantu E-Ukraine

IBhayibheli lembula imbangela yangempela nekhambi eliyoyiqeda unomphela le nkinga.

HLALANI NILINDILE!

IRussia Ihlasela I-Ukraine

Thola ukuthi sisho ukuthini lesi senzakalo.

Ingabe IBhayibheli Lingakusiza Unqobe Ukusebenzisa Kabi Izidakamizwa?

Izinyathelo ezine ezisekelwe eBhayibhelini ezingakusiza ugqashule kulo mkhuba.

Ukushintsha Kwesimo Sezulu Nekusasa Lethu—Okushiwo IBhayibheli

Ingabe uMdali unendaba nomhlaba wethu nabantu abahlala kuwo?

Ingabe Ukuphila Kuyoke Kubuyele Esimweni Esivamile? Indlela IBhayibheli Elingasiza Ngayo Kulokhu Kuphila Okushintshwe Ubhubhane

Izimiso zeBhayibheli eziyisithupha ezingasisiza silungise isimo sethu sengqondo ngalokho esingakulindela futhi sikwazi ukubhekana nanoma yini engenzeka.

Ingabe Kufanele Inkolo Ihileleke Kwezepolitiki?

Emhlabeni wonke, abantu abazibiza ngabalandeli bakaJesu Kristu bangene shi kwezepolitiki. Ingabe kufanele?

Ingabe Isimo Sezomnotho Esanelisa Bonke Abantu Siyoke Sibe Khona?

Kunohulumeni oyoziqondisa kahle izinto emhlabeni, oyokuqeda nya ukuhlupheka nezomnotho ezingaqinisekile.

Izimo Zezulu Ezimbi—Ingabe IBhayibheli Lingakusiza Ukwazi Ukubhekana Nazo?

Iseluleko seBhayibheli singakusiza ngaphambi kwesimo sezulu esibi, phakathi naso nangemva kwaso.

Ingabe Udlame Nokwesabisa Kuyoke Kuphele?

Njengoba ukwesaba nodlame kungakaqedwa, zimbili izinto iBhayibheli elizikhuthazayo ezingasiza abantu lapho ukuphila kwabo kuphazanyiswa udlame nokwesabisa.

Ingabe Umhlaba Usuzogoqwa? Ingabe IBhayibheli Lithi Konke Kuzobhujiswa?

Nakuba iBhayibheli lithi umhlaba uzohlala kuze kube phakade, likhona izwe elizophela.

Zivikele Emangeni

Izindaba ezikhohlisayo, imibiko engamanga, nezinzwabethi kuthe chithi saka, kungabanga ngisho umonakalo.

Lapho Kushona Umuntu Omthandayo

Thola izinto ongazenza ukuze ubhekane nosizi.

Indlela Yokulawula Ukukhathazeka

Yimaphi amacebiso namavesi eBhayibheli angakusiza ungakhathazeki ngokungadingekile?

Ithemba Langempela Lekusasa Elingcono

Kungani izithembiso eziseBhayibhelini zingafani nezinto eziphuma emilonyeni yabantu?

Ingabe Inkolo Isiphenduke Ibhizinisi Elikhulu?

Kwamanye amasonto, iningi labantu abasuke beye kuwo lihlwempu kodwa umfundisi udla izambane likapondo.

Ubani Ozovikela Umhlaba Wethu?

Ngokusho kwezinye izazi zemvelo, selokhu kwathi nhlo, izenzo zabantu azikaze zicekele phansi izinto eziphilayo ngale ndlela, zize zifake ukuphila kwazo engcupheni.

Ukubhebhetheka Kwamagciwane—Ongakwenza

Yini engakusiza emzimbeni, ngokomzwelo, nangokomoya lapho uthinteka ekuhlaseleni kwamagciwane?

Indlela IBhayibheli Elingawasiza Ngayo Amadoda Akhathazekile

Bayanda abantu abakhathazekile kulezi zinsuku ezibucayi. Uma kuwukuthi uhlale ukhathazekile, lingakusiza yini iBhayibheli?

Siyoke Sizwakale Yini Isikhalo Sobulungisa?

IBhayibheli lisitshela ukuthi singabuthola kuNkulunkulu ubulungisa bangempela, nokuthi konke ukuphila kuyigugu kuye.

Indlela Ongabhekana Ngayo Nenkinga Yempilo Engalindelekile

Yiluphi usizo ongaluthola eBhayibhelini uma uvele ugula kungalindelelwe?

Indlela Ongaphila Ngayo Ngokuncane

Nakuba ukuphelelwa imali esikhaleni kungakuqeda amandla, kunamacebiso amahle asekelwe ekuhlakanipheni okutholakala eBhayibhelini angakusiza uphile ngemali encane.

Ukuphuza Utshwala—Ungakulawula Kanjani?

Amacebiso amahlanu angakusiza ulawule indlela ophuza ngayo, ngisho noma usosizini.

Ungabhekana Kanjani Nokuvaleleka Endlini

Lapho uvalelekile kungabonakala kungenakwenzeka ukuthola ithemba, injabulo nokwaneliseka​—kungenzeka.

I-anemia​—Izimbangela, Izimpawu Nezindlela Zokuyelapha

Iyini i-anemia? Ingabe ingagwemeka noma yelapheke?

Izinhlelo Zokufunda IBhayibheli

Lesi simiso sizokusiza kungakhathaliseki ukuthi ufuna uhlelo lokufunda iBhayibheli nsuku zonke, uhlelo lokufunda ngokomlando noma uhlelo lwabaqalayo ukufunda iBhayibheli.

Indlela Yokuthola ImiBhalo EBhayibhelini Lakho

Lolu uhlu lwezincwadi zeBhayibheli ezingu-66 ezilandelaniswe ngendlela esetshenziswe emaBhayibhelini amaningi. Kuqala incwadi yeBhayibheli, kulandele isahluko, kugcine ivesi.

Babheka IBhayibheli Njengeliyigugu

UWilliam Tyndale noMichael Servetus baphakathi kwabaningi okwathi naphezu kokuphikiswa nokusatshiswa ngokubulawa, babeka ukuphila kwabo nedumela labo engozini ukuze balwele amaqiniso aseBhayibhelini.

Babheka IBhayibheli Njengeliyigugu​—Isiqeshana (UWilliam Tyndale)

Umsebenzi wakhe, osasizuzisa nanamuhla, wenza kucace ukuthi wayelithanda iBhayibheli.

HLALANI NILINDILE!

HLALANI NILINDILE!

Ukwanda Kokwephulwa Komthetho Emhlabeni Wonke—⁠Lithini IBhayibheli?

Thola ukuthi iyini imbangela yokwephulwa komthetho esikubona emhlabeni wonke.

HLALANI NILINDILE!

Kungani Inhlonipho Isiyivela Kancane Kangaka?—⁠Lithini IBhayibheli?

Inhlonipho isiyindlala ngezinga elingakaze libonwe. IBhayibheli linikeza isizathu salokhu nesiqondiso esingasethemba sokukhuluma ngenhlonipho nokuziphatha okuhle.

HLALANI NILINDILE!

Izigidi Zezigidi Ezisetshenziswe Empini—Zingakanani Ngempela Lezi Zindleko?

Funda ngokuthi kungani maduze imikhiqizo yomhlaba ingeke isasetshenziselwa impi nangendlela ezoqedwa ngayo imiphumela ebangelwe impi.

HLALANI NILINDILE!

Abantu Abasabethembi Osopolitiki—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lithi kumele siqaphe ukuthi ubani esimethembayo lisitshela nokuthi ubani onesixazululo esingasethemba, esingasinikeza ikusasa elingcono.

HLALANI NILINDILE!

Impi Yomhlaba Wonke Ingagwemeka?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli alibikezelanga nje kuphela ngezimpi esizibona namuhla kodwa labikezela nokuthi zaziyophela kanjani.

HLALANI NILINDILE!

Yiba Nethemba Ngo-2024​—Lithini IBhayibheli?

Ithemba esilinikwa iBhayibheli lingakusiza uphile kangcono manje futhi ulangazelele ikusasa eliqhakazile.

HALANI NILINDILE!

U-2023: Unyaka Wezigigaba—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli liyasichazela ukuthi zisho ukuthini ngempela izigigaba ezenzeke ngo-2023.

HLALANI NILINDILE!

Idalwa Yini Inzondo Engaka?—Lithini IBhayibheli?

Funda ngokuthi inzondo esiyibona namuhla iwuphawu lwani nokuthi uNkulunkulu uzokwenzani ngayo.

HLALANI NILINDILE!

Kungani Abantu Kubehlula Ukuphila Ngokuthula?—Lithini IBhayibheli?

Funda izinto ezintathu ezenza abantu bangaphili ngokuthula.

HLALANI NILINDILE!

Umphakathi Wona Uzosizwa Ubani?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lithi uNkulunkulu ‘uzoqeda izimpi emhlabeni wonke.’ Kanjani?

HLALANI NILINDILE!

Ingabe I-Armagedoni Izoqala Kwa-Israyeli?—Lithini IBhayibheli?

Impendulo siyithola kulokho okwembulwa incwadi yesAmbulo nge-Armagedoni.

HLALANI NILINDILE!

Izikhukhula Ezinamandla—Lithini IBhayibheli?

Funda ukuthi lezi zikhukhula ezingakaze zibonwe ezenzeka emhlabeni ziwuphawu lwani esikhathini sethu.

HLALANI NILINDILE!

Indlala Ebangelwa Impi Nesimo Sezulu—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli aligcini nje ngokusinika iseluleko esisebenzayo kodwa lithembisa nokuthi izinto zizoba ngcono.

HLALANI NILINDILE!

Isikhulu Sezempilo Sixwayisa Ngomthelela Omubi Izinkundla Zokuxhumana Ezinawo Ezinganeni—Lithini IBhayibheli?

Cabanga ngemiBhalo emithathu engasiza abazali bavikele izingane zabo.

HLALANI NILINDILE!

Isingaphezu Kwamadola Angu-2 Trillion Imali Esisetshenziswe Empini—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli labikezela ukuthi kuyoba nombango wokubusa oyohilela ukusetshenziswa kwezimali ezishisiwe.

HLALANI NILINDILE!

Amarobhothi Alingisa Abantu—Ayisibusiso Noma Ayisiqalekiso?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli liveza ukuthi kungani abantu bengeke bagomele ngokuthi ezobuchwepheshe abazakhayo zizosetshenziselwa ukwenza okuhle kuphela.

HLALANI NILINDILE!

Sekuqala Unyaka Wesibili Kulokhu Kuqhubeka Impi E-Ukraine—Linikeza Liphi Ithemba IBhayibheli?

Funda ngesithembiso sokuqeda zonke izimpi esitholakala eBhayibhelini.

HLALANI NILINDILE!

Ukwanda Okushaqisayo Kokuphazamiseka Komqondo Entsheni—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli linikeza usizo entsheni ecindezelekile ngokwenqondo.

HLALANI NILINDILE!

Kugadle Ukuzamazama Komhlaba Okukhulu ETurkey NaseSyria—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli libanikeza induduzo nethemba labo abathinteke enhlekeleleni yokugadla kokuzamazama komhlaba eTurkey naseSyria.

HLALANI NILINDILE!

Ososayensi Bahambisa Isikhathi EWashini Lembubhiso—Lithini IBhayibheli?

Nakuba iBhayibheli likhuluma ngesiphelo, liphinde lisinike nezizathu zokungalilahli ithemba.

HLALANI NILINDILE!

OFakazi BakaJehova NokuQothulwa Kwabantu—Lithini IBhayibheli?

Abantu abaningi bahlalele ovalweni lokuthi kusengaphinde kuqothulwe abantu.

HLALANI NILINDILE!

Ingabe Ukulingana Kwezinhlanga Zabantu Kuyiphupho Nje?—Lithini IBhayibheli?

Izigidi zabantu zifundiswa yiBhayibheli indlela yokuphatha abanye ngenhlonipho nangendlela engasehlisi isithunzi sabo.

HLALANI NILINDILE!

Uqhekeko Oludalwa Ipolitiki—Lithini IBhayibheli?

Emhlabeni wonke, luyanda uqhekeko oludalwa ezepolitiki. IBhayibheli lisitshela ngekhambi—umholi ongabahlanganisa bonke abantu.

HLALANI NILINDILE!

Izizathu Zokuba Nethemba ngo-2023—Lithini IBhayibheli?

Abantu abaningi bahlale bebheke phambili ekuqaleni konyaka omusha. Izindaba ezinhle eziseBhayibhelini zingakwenza ube nombono omuhle ngekusasa.

HLALANI NILINDILE!

U-2022: Unyaka Wezigemegeme—Lithini IBhayibheli?

YiBhayibheli kuphela elisitshela ukuthi zisho ukuthini lezi zenzakalo.

HLALANI NILINDILE!

Ingabahlanganisa Ngempela Yini Abantu INdebe Yomhlaba?—Lithini IBhayibheli?

Kuningi okuhilelekile kule World Cup, akulona ibhola nje kuphela.

HLALANI NILINDILE!

Ohulumeni Bangakwazi Yini Ukuhlangana Ukuze Banqande Inhlekelele Ebangelwa Isimo Sezulu?—Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli lazeneka obala izinto ezibanga ukuba le nkinga ingalungiseki.

HLALANI NILINDILE!

Uzokhetha Muphi Umholi?—Lithini IBhayibheli?

Ngisho noma umholi ongumuntu angaba nekhono kanjani kodwa kunezinto angeke akwazi ukuzenza. Munye uMholi ongeke ahlulwe yilutho.

HLALANI NILINDILE!

Osopolitiki Bathi Isiseduze I-Armagedoni—Lithini IBhayibheli?

Ingabe izikhali zenuzi zizoqubula impi ye-Armagedoni?

HLALANI NILINDILE!

Ukuhlasela Kwesomiso—Lithini IBhayibheli?

Ingaxazululwa yini le nkinga ekhungethe umhlaba wonke? Lisekhona yini ithemba?

HLALANI NILINDILE!

AmaKristu Nempi—Lithini IBhayibheli?

AmaKristu ahlanganyela empini akulalela ngempela yini okwashiwo uJesu?

HLALANI NILINDILE!

Amazinga Okushisa Ayingqopha-mlando Emhlabeni Wonke—Lithini IBhayibheli?

Ingabe sizogcina singasakwazi ukuphila emhlabeni?

HLALANI NILINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantu Okudlangile—Lithini IBhayibheli?

Likhona yini ithemba lokuthi lolu dlame luyoke luphele?

HLALANI NILINDILE!

Umhlaba Ucekelwa Phansi—Lithini IBhayibheli?

Elinye ivesi leBhayibheli lembula izinto ezintathu mayelana nezinkinga zemvelo ezisongela iplanethi yethu.

HLALANI NILINDILE!

Ukunyuka Ngokushesha Kwamanani Ezinto Emhlabeni Wonke—Lithini IBhayibheli?

Kungani sibhekene nezimo zomnotho ezenza singaqiniseki ngekusasa? Lingasisiza kanjani iBhayibheli?

HLALANI NILINDILE!

Ukudubulana Ezikoleni—Lithini IBhayibheli?

Kungani izinto ezimbi kangaka zenzeka? Buyoke buphele yini lobu budlova?

HLALANI NILINDILE!

Impi Yase-Ukraine Iyenza Ibe Yimbi Nakakhulu Inkinga Yokusweleka Kokudla Emhlabeni Wonke

IBhayibheli labikezela ngenkinga yokusweleka kokudla emhlabeni wonke kodwa lisinikeza nethemba kanye neseluleko esiwusizo sokubhekana nale nkinga manje.

HLALANI NILINDILE!

Bayizigidi Ezingu-6 Abantu Ababulewe I-COVID—Lithini IBhayibheli Ngalokhu?

IBhayibheli labikezela ngezifo eziwumshayabhuqe futhi liyasiduduza ukuze sikwazi ukubhekana nazo, lisinike nesixazululo esihlala njalo esiyoziqeda phakade izifo.

HLALANI NILINDILE!

Lithini IBhayibheli Ngokukhonza Izithixo?

Ingabe uNkulunkulu unendaba yini nokuthi sisebenzisa izithombe noma izithixo lapho simkhonza?

HLALANI NILINDILE!

Okwenziwa Inkolo Empini Yase-Ukraine—Lithini IBhayibheli?

Abaholi benkolo kuzo zombili izinhlangothi ezilwayo, benza okuphambene kakhulu nalokho uJesu akufundisa abalandeli bakhe ukuthi bakwenze kuhlanganise nalokho athi mabangakwenzi.

HLALANI NILINDILE!

Usizi Lwababaleki—Kubaleka Izigidi Zabantu E-Ukraine

IBhayibheli lembula imbangela yangempela nekhambi eliyoyiqeda unomphela le nkinga.

HLALANI NILINDILE!

IRussia Ihlasela I-Ukraine

Thola ukuthi sisho ukuthini lesi senzakalo.

IKHASI LOKUQALA

Ukuphepha Kwabesifazane—Umbono WeBhayibheli

Ukuphepha kwabesifazane kubalulekile kuNkulunkulu. Thola ukuthi kungani ebakhathalela nokuthi yini azoyenza ngokuphathwa kabi kwabo.

Yilwa Nomzwangedwa Ngokusiza Abanye—⁠Okushiwo IBhayibheli

Cabangela izindlela ezimbili ongazisiza ngazo njengoba usiza abanye.

UMKHANKASO WESIKHUMBUZO

UJesu Uzoqeda Ubugebengu

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

UMKHANKASO WESIKHUMBUZO

UJesu Uzoqeda Ubumpofu

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

UMKHANKASO OKHETHEKILE

UJesu Uzoqeda Izimpi

Yini esingayenza ukuze sibonise ukuthi siyabonga ngakho konke uJesu asenzele kona nalokho asazosenzela kona?

Nqoba Isizungu Ngokuba Nabangani—⁠Indlela IBhayibheli Elingasiza Ngayo

Thola izimiso ezimbili zeBhayibheli ezingakusiza unqobe isizungu.

Indlela UNkulunkulu Azinakekela Ngayo Izithulu

Abantu abayizithulu emhlabeni wonke bayazuza emfundweni yeBhayibheli enikezwa uNkulunkulu. Thola ukuthi kanjani.

Ukudlondlobala Komzwangedwa—⁠Lithini IBhayibheli

Thola ukuthi abantu abanomzwangedwa bangayithola kanjani injabulo manje.

Sidla Lubi Isizungu​—⁠Yini Engakusiza?

Cabanga ngemiBhalo emibili yeBhayibheli engakusiza ulwe nesizungu.

Lithini IBhayibheli Ngenkinga Yamanzi Ekhungethe Umhlaba?

UMbuso kaNkulunkulu uzokwenza into ebehlulayo ohulumeni babantu—uzoqeda izinto ebangela izinkinga zamanzi.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Osopolitiki Abakhohlakele—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Zibonele ukuthi ubani okhethiwe—othembekile noqotho ngazo zonke izindlela, ongasoze nanini wakhohlakala—ozoba uMholi woMbuso kaNkulunkulu.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Izinkinga Zemvelo—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzozixazulula kanjani zonke izinkinga zemvelo emhlabeni.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Ezempilo—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola indlela uMbuso kaNkulunkulu ozozinakekela ngayo izidingo zempilo yethu.

UMKHANKASO OKHETHEKILE

Impi—Okuzokwenziwa UMbuso KaNkulunkulu

Thola ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzokuletha kanjani ukuthula nokulondeka kwangempela.

Ukubekezelelana—Lingasiza Yini IBhayibheli

Le miBhalo iveza indlela iBhayibheli elikukhuthaza ngayo ukuthula nokuhloniphana kwabo bonke abantu.

Ukuzamazama Komhlaba Okukhulu—Yini Eyabikezelwa IBhayibheli Mayelana Nakho?

Cabanga ngezibonelo ezimbalwa zokuzamazama okukhulu komhlaba kwamuva, nangendlela isiprofetho seBhayibheli esisixwayisa ngayo ngokuzokwenzeka maduze.

Ingabe Inkohlakalo Yohulumeni Iyoke Iphele?

Thola izizathu ezintathu ezingenza siwethembe lo hulumeni ohlukile ongasoze waba nenkohlakalo.

Ingabe IBhayibheli Lingakusiza Unqobe Ukusebenzisa Kabi Izidakamizwa?

Izinyathelo ezine ezisekelwe eBhayibhelini ezingakusiza ugqashule kulo mkhuba.

Ukushintsha Kwesimo Sezulu Nekusasa Lethu—Okushiwo IBhayibheli

Ingabe uMdali unendaba nomhlaba wethu nabantu abahlala kuwo?

Ingabe Ukuphila Kuyoke Kubuyele Esimweni Esivamile? Indlela IBhayibheli Elingasiza Ngayo Kulokhu Kuphila Okushintshwe Ubhubhane

Izimiso zeBhayibheli eziyisithupha ezingasisiza silungise isimo sethu sengqondo ngalokho esingakulindela futhi sikwazi ukubhekana nanoma yini engenzeka.

Ingabe Kufanele Inkolo Ihileleke Kwezepolitiki?

Emhlabeni wonke, abantu abazibiza ngabalandeli bakaJesu Kristu bangene shi kwezepolitiki. Ingabe kufanele?

Ingabe Isimo Sezomnotho Esanelisa Bonke Abantu Siyoke Sibe Khona?

Kunohulumeni oyoziqondisa kahle izinto emhlabeni, oyokuqeda nya ukuhlupheka nezomnotho ezingaqinisekile.

Izimo Zezulu Ezimbi—Ingabe IBhayibheli Lingakusiza Ukwazi Ukubhekana Nazo?

Iseluleko seBhayibheli singakusiza ngaphambi kwesimo sezulu esibi, phakathi naso nangemva kwaso.

Ingabe Udlame Nokwesabisa Kuyoke Kuphele?

Njengoba ukwesaba nodlame kungakaqedwa, zimbili izinto iBhayibheli elizikhuthazayo ezingasiza abantu lapho ukuphila kwabo kuphazanyiswa udlame nokwesabisa.

Ingabe Umhlaba Usuzogoqwa? Ingabe IBhayibheli Lithi Konke Kuzobhujiswa?

Nakuba iBhayibheli lithi umhlaba uzohlala kuze kube phakade, likhona izwe elizophela.

Zivikele Emangeni

Izindaba ezikhohlisayo, imibiko engamanga, nezinzwabethi kuthe chithi saka, kungabanga ngisho umonakalo.

Indlela Yokulawula Ukukhathazeka

Yimaphi amacebiso namavesi eBhayibheli angakusiza ungakhathazeki ngokungadingekile?

Ithemba Langempela Lekusasa Elingcono

Kungani izithembiso eziseBhayibhelini zingafani nezinto eziphuma emilonyeni yabantu?

Ingabe Inkolo Isiphenduke Ibhizinisi Elikhulu?

Kwamanye amasonto, iningi labantu abasuke beye kuwo lihlwempu kodwa umfundisi udla izambane likapondo.

Ubani Ozovikela Umhlaba Wethu?

Ngokusho kwezinye izazi zemvelo, selokhu kwathi nhlo, izenzo zabantu azikaze zicekele phansi izinto eziphilayo ngale ndlela, zize zifake ukuphila kwazo engcupheni.

Indlela IBhayibheli Elingawasiza Ngayo Amadoda Akhathazekile

Bayanda abantu abakhathazekile kulezi zinsuku ezibucayi. Uma kuwukuthi uhlale ukhathazekile, lingakusiza yini iBhayibheli?

Siyoke Sizwakale Yini Isikhalo Sobulungisa?

IBhayibheli lisitshela ukuthi singabuthola kuNkulunkulu ubulungisa bangempela, nokuthi konke ukuphila kuyigugu kuye.

Indlela Ongabhekana Ngayo Nenkinga Yempilo Engalindelekile

Yiluphi usizo ongaluthola eBhayibhelini uma uvele ugula kungalindelelwe?

Indlela Ongaphila Ngayo Ngokuncane

Nakuba ukuphelelwa imali esikhaleni kungakuqeda amandla, kunamacebiso amahle asekelwe ekuhlakanipheni okutholakala eBhayibhelini angakusiza uphile ngemali encane.

Ukuphuza Utshwala—Ungakulawula Kanjani?

Amacebiso amahlanu angakusiza ulawule indlela ophuza ngayo, ngisho noma usosizini.

Ungabhekana Kanjani Nokuvaleleka Endlini

Lapho uvalelekile kungabonakala kungenakwenzeka ukuthola ithemba, injabulo nokwaneliseka​—kungenzeka.

OKUNYE

Ukududuza Labo Abashonelwe

Lapho umuntu esimthandayo efa, singase sicabange ukuthi akekho obuqondayo ubuhlungu esibuzwayo. Kodwa uNkulunkulu uyabuqonda futhi angasisiza.

Zuza Emhlatshelweni KaJesu

Yiziphi izinto ezimbili ezibalulekile uJesu asifundisa ukuba sizenze ukuze sizuze ekufeni kwakhe?

Lapho Kushona Umuntu Omthandayo

Thola izinto ongazenza ukuze ubhekane nosizi.

Ukubhebhetheka Kwamagciwane—Ongakwenza

Yini engakusiza emzimbeni, ngokomzwelo, nangokomoya lapho uthinteka ekuhlaseleni kwamagciwane?

I-anemia​—Izimbangela, Izimpawu Nezindlela Zokuyelapha

Iyini i-anemia? Ingabe ingagwemeka noma yelapheke?

Izinhlelo Zokufunda IBhayibheli

Lesi simiso sizokusiza kungakhathaliseki ukuthi ufuna uhlelo lokufunda iBhayibheli nsuku zonke, uhlelo lokufunda ngokomlando noma uhlelo lwabaqalayo ukufunda iBhayibheli.

Indlela Yokuthola ImiBhalo EBhayibhelini Lakho

Lolu uhlu lwezincwadi zeBhayibheli ezingu-66 ezilandelaniswe ngendlela esetshenziswe emaBhayibhelini amaningi. Kuqala incwadi yeBhayibheli, kulandele isahluko, kugcine ivesi.

Babheka IBhayibheli Njengeliyigugu​—Isiqeshana (UWilliam Tyndale)

Umsebenzi wakhe, osasizuzisa nanamuhla, wenza kucace ukuthi wayelithanda iBhayibheli.

Babheka IBhayibheli Njengeliyigugu

UWilliam Tyndale noMichael Servetus baphakathi kwabaningi okwathi naphezu kokuphikiswa nokusatshiswa ngokubulawa, babeka ukuphila kwabo nedumela labo engozini ukuze balwele amaqiniso aseBhayibhelini.

Siyaxolisa, awekho amagama afana nalawo owakhethile.