Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ungakwazi Yini Ukubona UNkulunkulu Ongabonakali?

Ungakwazi Yini Ukubona UNkulunkulu Ongabonakali?

“UNKULUNKULU unguMoya,” akabonakali emehlweni abantu. (Johane 4:24) Nokho iBhayibheli lithi abanye abantu, ngandlela thile, bambona uNkulunkulu. (Hebheru 11:27) Kwenzeka kanjani lokho? Ungakwazi yini ngempela ukumbona ‘uNkulunkulu ongabonakali’?—Kolose 1:15.

Qhathanisa isimo sethu nesimo somuntu ozalwe eyimpumputhe. Ingabe ukungaboni kwakhe kumenza angawuqondi nhlobo umhlaba aphila kuwo? Cha. Umuntu oyimpumputhe uthola imininingwane ngezindlela ezihlukahlukene okumenza akwazi ukubona abantu, izinto kanye nokunye okwenzeka endaweni akuyo. Enye indoda eyimpumputhe yathi, “Ukubona akukho esweni, kusengqondweni.”

Ngendlela efanayo, nakuba ungenakusebenzisa amehlo akho oqobo ukuze ubone uNkulunkulu, ungasebenzisa “amehlo enhliziyo” yakho ukuze umbone. (Efesu 1:18) Ake sihlole izindlela ezintathu ongakwenza ngazo lokhu.

“ZIBONAKALA NGOKUCACILE KUSUKELA EKUDALWENI KWEZWE”

Ngokuvamile, kumuntu oyimpumputhe izinzwa zokuzwa nokuthinta zisebenza kangcono, okumsiza ukuba aqonde izinto angakwazi ukuzibona. Ngendlela efanayo, ungasebenzisa izinzwa zakho ezingokoqobo ukuze uhlole izinto ezisemhlabeni futhi ubone uNkulunkulu ongabonakali owazidala. “Izimfanelo zakhe ezingabonakali zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe.”—Roma 1:20.

Ngokwesibonelo, cabanga ngekhaya lakho. Umhlaba wakhiwe ngendlela ekhethekile ukuze singagcini nje ngokuphila, kodwa sikujabulele. Lapho sizwa umoya opholile, ukushisa kwelanga, ukunambitheka kwesithelo esimnandi noma umculo omtoti wezinyoni, siyajabula. Ingabe lezi zipho azembuli ukucabangela koMdali wethu, umusa wakhe nokupha kwakhe?

Yini ongayifunda ngoNkulunkulu ezintweni ozibona kuyo yonke indawo ebonakalayo? Amazulu embula amandla kaNkulunkulu. Ubufakazi besayensi bakamuva busikisela ukuthi imbulunga yonke iyakhula nokuthi lokho kwenzeka ngezinga elikhulu! Njengoba ubuka isibhakabhaka ebusuku, zibuze: ‘Ubani umthombo wala mandla enza ukuba imbulunga yonke ikhule ngesivinini esingaka? IBhayibheli lisitshela ukuthi uMdali “unamandla amakhulu.” (Isaya 40:26) Indalo kaNkulunkulu ibonisa ukuthi ‘unguMninimandla onke, uphakeme ngamandla.’—Jobe 37:23.

LOWO ‘OYE WAMCHAZA’

Umama onezingane ezimbili ezingaboni kahle uthi: “Ukukhuluma kungenye yezici ezibaluleke kakhulu ekufundeni kwezingane zami. Uma nihamba kufanele uzitshele konke okubonayo nokuzwayo futhi uqhubeke uzichazela njengoba usuku luqhubeka. Uba amehlo azo.” Ngendlela efanayo, nakuba engekho “umuntu oye wabona uNkulunkulu,” iNdodana kaNkulunkulu, uJesu “osesifubeni sikaBaba nguye oye wamchaza.” (Johane 1:18) Njengendalo kaNkulunkulu yokuqala, iNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, uJesu, yaba “amehlo” ethu okubona amazulu. Uyena kuphela ongasinika ulwazi ngoNkulunkulu ongabonakali.

Phawula izinto ezimbalwa uJesu, owahlala iminyaka eminingi noYise, azichaza ngoNkulunkulu:

  • UNkulunkulu usebenza angakhathali. “UBaba ulokhu esebenza kuze kube manje.”—Johane 5:17.

  • UNkulunkulu uyazazi izidingo zethu. “UYihlo uyazazi izinto enizidingayo ningakaceli nakucela kuye.”—Mathewu 6:8.

  •  UNkulunkulu usinakekela ngesandla esivulekile. ‘UYihlo osemazulwini, wenza ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle futhi wenza imvula ine phezu kwabantu abalungile nabangalungile.’—Mathewu 5:45.

  • Ngamunye wethu ubalulekile kuNkulunkulu. “Ondlunkulu ababili abathengiswa yini ngohlamvu lwemali lwenani elincane? Nokho ngeke kuwele phansi namunye wabo uYihlo angazi. Kodwa zona kanye izinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho-ke ningesabi: Nina nibaluleke ukudlula ondlunkulu abaningi.”—Mathewu 10:29-31.

UMUNTU OWALINGISA UNKULUNKULU ONGABONAKALI

Ngokuvamile abantu abayizimpumputhe baqonda izinto ngendlela ehlukile kweyabantu ababonayo. Kumuntu oyimpumputhe ithunzi lingase libe indawo epholile esithekile ekushiseni kwelanga, hhayi indawo emnyama engenakho ukukhanya kwelanga. Njengoba umuntu oyimpumputhe engakwazi ukubona ithunzi noma ukukhanya, nathi ngeke sikwazi ukumqonda ngokuhlakanipha kwethu uJehova. Ngenxa yalokho uJehova wasilethela umuntu owalingisa izimfanelo nobuntu bakhe ngokuphelele.

Lowo muntu kwakunguJesu. (Filipi 2:7) UJesu akakhulumanga kuphela ngoYise kodwa wasibonisa ukuthi uNkulunkulu unjani. Umfundi kaJesu uFilipi wacela: “Nkosi sibonise uYihlo.” Ephendula uJesu wathi: “Ongibonile mina umbonile uBaba futhi.” (Johane 14:8, 9) Yini “ongayibona” ngoBaba ezenzweni zikaJesu?

UJesu wayenothando, ethobekile, futhi engeneka. (Mathewu 11:28-30) Ubuntu bakhe obuqabulayo babenza abantu basondele kuye. UJesu wayebuqonda ubuhlungu babantu futhi ejabula kanye nabo. (Luka 10:17, 21; Johane 11:32-35) Njengoba ufunda futhi uzwa ukulandisa kweBhayibheli ngoJesu, zibone ngeso lengqondo lezo zenzakalo futhi uzenze zibe ngokoqobo kuwe. Uma uzindla ngendlela uJesu asebenzelana ngayo nabantu, uyokwazi ukububona ngokucacile ubuntu bukaNkulunkulu obuhle futhi uyodonseleka kuye.

UKUTHOLA ISITHOMBE ESIPHELELE

Ngokuphathelene nendlela umuntu oyimpumputhe abona ngayo umhlaba, omunye umbhali uthi: “Uthola imininingwane kancane kancane ngezindlela ezihlukahlukene (ngokuthinta, ngokuhogela, ngokuzwa nangezinye izindlela) bese eyihlanganisa ngandlela thile ukuze athole isithombe esiphelele.” Ngendlela efanayo, njengoba ubuka indalo kaNkulunkulu, ufunda lokho uJesu akusho ngoYise, futhi uhlaziya indlela uJesu abonakalisa ngayo izimfanelo zikaNkulunkulu, uyobona isithombe esihle sikaJehova. Uyoba ngokoqobo nakakhulu kuwe.

Yilokho okwenzeka kuJobe owayephila ezikhathini zasendulo. Ekuqaleni wakhuluma, kodwa ‘engaqondi.’ (Jobe 42:3) Kodwa ngemva kokucabangisisa ngendalo kaNkulunkulu emangalisayo, uJobe washukumiseleka ukuba athi: “Ngizwile ngawe ngenzwabethi, kodwa manje iso lami liyakubona.”—Jobe 42:5.

‘Uma umfuna uJehova, uyozenza atholakale kuwe’

Kungenzeka okufanayo nakuwe. “Uma umfuna [uJehova], uyozenza atholakale kuwe.” (1 IziKronike 28:9) OFakazi BakaJehova bayokujabulela ukukusiza ukuba ufune futhi uthole uNkulunkulu ongabonakali.