Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIYINHLOKO | KUNGANI IZINTO EZIMBI ZEHLELA ABANTU ABALUNGILE?

Izinto Ezimbi Zenzeka Kubantu Abalungile—Kungani?

Izinto Ezimbi Zenzeka Kubantu Abalungile—Kungani?

Njengoba uJehova uNkulunkulu * enguMdali wazo zonke izinto futhi engophezukonke, abantu abaningi bangase bathi nguye oyimbangela yazo zonke izinto ezenzekayo emhlabeni kuhlanganise nazo zonke izinto ezimbi. Nokho, ake uhlole lokho iBhayibheli elikushoyo ngoNkulunkulu weqiniso:

  • “UJehova ulungile kuzo zonke izindlela zakhe.”—IHubo 145:17.

  • “Zonke izindlela zakhe ziwubulungisa. UNkulunkulu wokuthembeka, okungekho ukungabi nabulungisa kuye; ulungile futhi uqotho yena.”—Duteronomi 32:4.

  • “UJehova unothando futhi unesihe.”Jakobe 5:11.

UNkulunkulu akayona imbangela yezinto ezimbi. Nokho ingabe uyena obangela abanye ukuba benze izinto ezimbi? Lutho neze. ImiBhalo ithi “Uma umuntu elingwa makangasho ukuthi: ‘Ngilingwa uNkulunkulu.’” Kungani? “Ngoba uNkulunkulu akanakulingwa ngezinto ezimbi futhi yena ngokwakhe akalingi muntu.” (Jakobe 1:13) UNkulunkulu akalingi muntu ngokumkhuthaza ukuba enze izinto ezimbi. UNkulunkulu akazibangeli izinto ezimbi futhi akabangeli abanye ukuba bazenze. Kanti ubani, noma yini ebangela izinto ezimbi?

UKUBA SENDAWENI ENGAFANELE NGESIKHATHI ESIBI

Lapho likhuluma ngenye imbangela yokuhlupheka kwabantu, iBhayibheli lithi: “Isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke.” (UmShumayeli 9:11) Ukuthi umuntu uzolimala yini lapho kwenzeka izenzakalo ezingalindelekile noma izingozi, kuxhomeke ekutheni usuke ekuphi ngesikhathi zenzeka. Eminyakeni ecishe ibe ngu-2 000 edlule, uJesu Kristu wakhuluma ngenhlekelele eyenzeka lapho umbhoshongo uwa ubulala abantu abangu-18. (Luka 13:1-5) Ukufa kwabo akubangelwanga indlela ababephila ngayo kodwa kwabangelwa ukuba ngaphansi kombhoshongo lapho uwa. Muva nje, kube nokuzamazama komhlaba okwadala umonakalo omkhulu eHaiti ngo-January 2010; uhulumeni wakhona uthi kwabulala abantu abangaphezu kuka-300 000. Bonke labo bantu bafa, kungakhathaliseki ukuthi babengobani. Ukugula nakho kungagadla kunoma ubani nganoma isiphi isikhathi.

Kungani uNkulunkulu engabavikeli abantu abalungile ezinhlekeleleni?

Abanye bangase babuze: ‘UNkulunkulu ubengenakukwazi yini ukuvimbela izinhlekelele ezinjalo? Ubengeke yini abavikela abantu abalungile kulezi zinhlekelele?’ Ukuze uNkulunkulu angenele kanjalo, bekungasho ukuthi uyazi ngezinto ezimbi zingakenzeki. Nakuba uNkulunkulu ekwazi ukubona ikusasa, umbuzo okudingeka sizibuze wona yilo: Ingabe uNkulunkulu ukhetha ukusebenzisa amandla akhe angenamkhawulo ukuze azi izinto ezinjalo zingakenzeki?—Isaya 42:9.

ImiBhalo ithi: “UNkulunkulu wethu usemazulwini; konke ajabulele ukukwenza ukwenzile.” (IHubo 115:3) UJehova wenza lokho abona ukuthi kunesidingo  sokuba akwenze—hhayi konke akwazi ukukwenza. Wenza okufanayo nalapho enquma ukuthi yini afuna ukuyazi kusengaphambili. Ngokwesibonelo, lapho ububi sebubuningi emizini yaseSodoma naseGomora, uNkulunkulu watshela inzalamizi u-Abrahama: “Ngizimisele impela ukwehla ukuze ngibone ukuthi ngempela benza ngokwesikhalo esiye safika kimi ngalo, futhi, uma kungenjalo, ngizokwazi.” (Genesise 18:20, 21) Okwesikhathi esithile, uJehova wakhetha ukungazi ukuthi sebungakanani ububi kuleyo mizi. Ngendlela efanayo, uJehova angakhetha ukungayazi yonke into kusengaphambili. (Genesise 22:12) Lokhu akusona isibonakaliso sokuthi akaphelele noma ubuthakathaka. Njengoba “uphelele umsebenzi wakhe,” uNkulunkulu uyalinganisela lapho esebenzisa ikhono lakhe lokubona ikusasa; akalokothi aphoqe abantu ukuba benze izinto ngendlela ethile. * (Duteronomi 32:4) Singaphetha ngokuthini? Singaphetha ngokuthi: UNkulunkulu uyakhetha ukuthi ulisebenzisa nini lelo khono futhi ulisebenzisa ngokunengqondo.

Kungani uNkulunkulu engabavikeli abantu abalungile ebugebengwini?

INGABE KUBANGELWA ABANTU?

Abantu nabo banesandla ebubini obukhona. Phawula ukuthi iBhayibheli liyichaza kanjani into engaholela ezenzweni ezilimazayo. “Kodwa yilowo nalowo ulingwa ngokuhehwa nangokuhungwa yisifiso sakhe siqu. Khona-ke isifiso, lapho sesakhekile, sizala isono; isono, lapho sesifeziwe, siveza ukufa.” (Jakobe 1:14, 15) Lapho bantu benza izinto ngokuvumelana nezifiso zabo ezimbi, nakanjani bayobhekana nemiphumela ebuhlungu. (Roma 7:21-23) Njengoba umlando ubonisa, abantu baye benza izenzo ezihlasimulisa umzimba eziye zabangela ukuhlupheka okukhulu. Ngaphezu kwalokho, abantu ababi bangathonya abanye ukuba bonakale, ngaleyo ndlela babhebhethekise ububi.—IzAga 1:10-16.

Abantu baye benza izinto ezihlasimulisa umzimba futhi zabangela ukuhlupheka okukhulu

Ingabe kufanele uNkulunkulu angenele avimbe abantu ukuba bangenzi izinto ezimbi? Cabanga indlela umuntu enziwe ngayo. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, okungukuthi wamenza wafana naye. Ngenxa yalokho, abantu banekhono lokubonakalisa izimfanelo zikaNkulunkulu. (Genesise 1:26) Abantu banikezwe inkululeko yokuzikhethela futhi bangakhetha ukuthanda uNkulunkulu banamathele kuye ngokwenza okulungile emehlweni akhe. (Duteronomi 30:19, 20) Ukube uNkulunkulu ubephoqa abantu ukuba benze izinto ngendlela ethile bekuyofana nokuthi lesi sipho sokuzikhethela asisebenzi noma siyize. Lokho bekuyokwenza abantu bafane nsé nemishini eyenza kuphela lokho eklanyelwe ukuba ikwenze! Bekuyoba isimo esifanayo ukube ukudalelwa, noma i-Kismet, bekunquma konke esikwenzayo nokwenzeka kithi. Yeka indlela esijabula ngayo ngokuthi uNkulunkulu uyasihlonipha ngokusivumela sizikhethele esifuna ukukwenza! Nokho, lokhu akusho ukuthi izinsizi ezibangelwa amaphutha  nezinqumo zabantu ezimbi ziyosihlupha phakade isintu.

INGABE I-KARMA IYIMBANGELA YOKUHLUPHEKA?

Uma ubungabuza umHindu noma umBuddha umbuzo osesembozweni salo magazini, cishe ubuyothola le mpendulo: “Izinto ezimbi zehlela abantu abalungile ngenxa yomthetho we-Karma. Bathola imiphumela yalokho abakwenza ekuphileni kwabo kwangaphambili.” *

Ngokuphathelene nemfundiso ye-Karma, kuyasiza ukwazi lokho iBhayibheli elikushoyo ngokufa. Ensimini yase Edene, lapho kwadalwa khona umuntu wokuqala, uMdali wathi kuye: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla usuthe. Kodwa ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.” (Genesise 2:16, 17) Ukube u-Adamu akonanga ngokungalaleli uNkulunkulu, wayeyophila phakade. Ukufa kwabangelwa ukungawulaleli umyalo kaNkulunkulu. Ngakho, lapho bezala izingane “ukufa kwasakazekela kubantu bonke.” (Roma 5:12) Kungaleso sizathu kuthiwa “inkokhelo yesono ngukufa.” (Roma 6:23) IBhayibheli liphinde lichaze: “Ngoba lowo ofile ukhululiwe esonweni sakhe.” (Roma 6:7) Ngamanye amazwi, abantu abaqhubeki bekhokhela izono zabo lapho sebefile.

Izigidi zabantu namuhla zithi i-Karma inesandla ekuhluphekeni kwabantu. Umuntu okholelwa kulokhu ngokuvamile wamukela ukuhlupheka kwakhe kanye nokwabanye ngaphandle kokukhathazeka kakhulu. Kodwa iqiniso liwukuthi le mfundiso ayilinikezi ithemba lokuthi izinto ezimbi ziyoke ziphele. Abakholelwa kule mfundiso bathi ukuphela kwento engakhulula umuntu emjikelwezweni wokuphindukuzalwa, ukuziphatha ngendlela eyamukelwa umphakathi nokuba nolwazi olukhethekile. Le mibono ihluke kakhulu kulokho okushiwo iBhayibheli. *

IMBANGELA EYINHLOKO!

Ingabe bewazi ukuthi imbangela eyinhloko yobubi “umbusi waleli zwe”—uSathane uDeveli?—Johane 14:30

Umuntu akayona imbangela eyinhloko yobubi. USathane uDeveli, owayeyingelosi kaNkulunkulu ethembekile ekuqaleni, “akazange ame aqine eqinisweni” futhi waletha isono emhlabeni. (Johane 8:44) Wabangela abantu ukuba bavukele ensimini yase-Edene. (Genesise 3:1-5) UJesu Kristu wambiza ngokuthi “omubi” nangokuthi “umbusi waleli zwe.” (Mathewu 6:13; Johane 14:30) Abantu ngokuvamile balandela uSathane ngokulalela ukunxenxa kwakhe ukuba bangazinaki izindlela zikaJehova ezilungile. (1 Johane 2:15, 16) Eyoku-1 Johane 5:19 ithi “Lonke izwe lisemandleni omubi.” Kukhona nezinye izidalwa zomoya ezaba zimbi zalandela uSathane. IBhayibheli libonisa ukuthi uSathane namademoni akhe ‘badukisa umhlaba wonke owakhiwe’ futhi babangela ‘uMayé emhlabeni.’ (IsAmbulo 12:9, 12) Ngakho ngokuyinhloko umuntu okufanele asolwe ngobubi uSathane uDeveli.

Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu akayona imbangela yezinto ezimbi ezehlela abantu futhi akabenzi bahlupheke. Ngokuphambene nalokho uthembisa ukubuqeda ububi njengoba isihloko esilandelayo sizobonisa.

^ isig. 3 IBhayibheli lithi igama likaNkulunkulu uJehova.

^ isig. 11 Ukuze ufunde ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ububi buqhubeke, bheka isahluko 11 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.

^ isig. 16 Ukuze ufunde ngomsuka walokho okubizwa ngokuthi umthetho we-Karma, bheka amakhasi 8-12 encwajana ethi Kwenzekani Kithina Lapho Sifa? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.

^ isig. 18 Ukuze uthole lokho okufundiswa iBhayibheli ngesimo sabafileyo nethemba abanalo, bheka izahluko 6 no-7 zencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?