Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXOXO NOMAKHELWANE

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Ngezansi kunengxoxo uFakazi KaJehova angase abe nayo nomakhelwane wakhe. Ake sithi uFakazi ogama lakhe linguPhumelele uphindela emzini kaZandile.

UJEHOVA UZIZWA KANJANI NGOKUHLUPHEKA KWETHU?

UPhumelele: Sawubona Zandile. Ngiyajabula ukukuthola usekhaya.

UZandile: Ngiyabonga ngokuthi uphinde wabuya.

UPhumelele: Ngesikhathi esidlule saxoxa ngokuthi uNkulunkulu uzizwa kanjani ngokuhlupheka kwethu. * Wangichazela ukuthi lena yinto obulokhu uzibuza yona, ikakhulukazi ngemva kokulimala kukamama wakho engozini yemoto. Unjani kodwa umama?

UZandile: Kuya ngezinsuku, ngesinye isikhathi uyabambeka, ngesinye isikhathi abe ngcono. Kodwa namuhla ungcono kakhulu.

UPhumelele: Ngiyajabula ukuzwa lokho. Kumelwe ukuba kunzima ngempela ukuba nombono oqondile kulesi simo obhekene naso.

UZandile: Uqinisile. Ngezinye izikhathi ngiyazibuza ukuthi kuyoze kube nini ekulesi simo.

UPhumelele: Kungokwemvelo ukuzizwa ngaleyo ndlela. Mhlawumbe uyakhumbula ukuthi ngesikhathi esidlule ngakushiya nombuzo othi kungani uNkulunkulu eye wavumela ukuba ukuhlupheka kuqhubeke uma enamandla okukuqeda.

UZandile: Yebo ngiyakhumbula.

UPhumelele: Ngaphambi kokuba sihlole impendulo yeBhayibheli, ake sizikhumbuze ngamaphuzu ambalwa esaxoxa ngawo ngesikhathi esidlule.

UZandile: Kulungile.

UPhumelele: Okokuqala nje, safunda ukuthi ngisho nendoda ethile ethembekile yangezikhathi zeBhayibheli yazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka. Kodwa lapho ibuza, uNkulunkulu akazange ayisole noma ayitshele ukuthi ayinalo ukholo.

UZandile: Ngangiqala ukukuzwa lokho.

UPhumelele: Safunda nokuthi uJehova uNkulunkulu uyakuzonda ukusibona sihlupheka. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi ngesikhathi abantu bakhe becindezelekile, “wayecindezelekile naye.” * Akukududuzi yini ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyazwelana nathi lapho sihlupheka?

UZandile: Yebo kuyaduduza.

UPhumelele: Ngemva kwalokho, savumelana ngokuthi lapho sicabanga ngamandla angenamkhawulo oMdali wethu, singaqiniseka ngokuthi angakwazi ukungenela aqede ukuhlupheka noma yinini.

UZandile: Yilokho okungididayo. Kungani uNkulunkulu evumela lezi zinto ezimbi ukuba zenzeke uma enawo amandla okuziqeda?

UBANI OWAYEKHULUMA IQINISO?

UPhumelele: Impendulo yalowo mbuzo singayithola encwadini yokuqala yeBhayibheli, uGenesise. Ingabe ujwayelene nendaba ka-Adamu no-Eva nesithelo esasenqatshelwe?

UZandile: Yebo, leyo ndaba ngafunda ngayo kuSonto-sikole. UNkulunkulu wathi akumelwe badle  esihlahleni esithile, kodwa bona abalalelanga, badla kuleso sihlahla.

UPhumelele: Uqinisile. Manje ake sigxile ezenzakalweni ezaholela ekoneni kuka-Adamu no-Eva. Lezo zenzakalo zihlobene ngokuqondile nombuzo othi kungani sihlupheka. Ngicela ufunde uGenesise isahluko 3, ivesi 1 kuya ku-5.

UZandile: Ithi: “Inyoka yayiqaphe kunazo zonke izilwane zasendle uJehova uNkulunkulu ayezenzile. Ngakho yathi kowesifazane: ‘Ingabe uNkulunkulu ushilo ngempela ukuthi akumelwe nidle kuyo yonke imithi yensimu?’ Owesifazane wathi enyokeni: ‘Singazidla izithelo zemithi yensimu. Kodwa ngokuqondene nokudla izithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthé, “Ningadli kuwo, cha, ningawuthinti ukuze ningafi.”’ Inyoka yathi kowesifazane: ‘Ngokuqinisekile ngeke nife. Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuwo nakanjani amehlo enu ayovuleka futhi nakanjani niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.’”

UPhumelele: Ngiyabonga. Ake siwahlaziye la mavesi. Okokuqala, phawula ukuthi inyoka yakhuluma nowesifazane, u-Eva. Enye ingxenye yeBhayibheli ibonisa ukuthi kwakunguSathane uDeveli owayekhuluma naye esebenzisa inyoka. * USathane wabuza u-Eva ngomyalo kaNkulunkulu ophathelene nesihlahla esithile. Ingabe uphawulile ukuthi uNkulunkulu wathi isigwebo sasiyoba yini uma u-Adamu no-Eva bedla kuleso sithelo?

UZandile: Babezofa.

UPhumelele: Uqinisile. Ngemva kwalokho uSathane wamangalela uNkulunkulu. Phawula lokho akusho: “Ngokuqinisekile ngeke nife.” USathane wabiza uNkulunkulu ngokuthi ungumqambimanga!

UZandile: Kusha-ke lokhu kimi.

UPhumelele: Lapho uSathane ebiza uNkulunkulu ngokuthi ungumqambimanga, waqala impikiswano eyayiyodinga isikhathi eside ukuze ixazululwe. Uyalithola iphuzu?

UZandile: Hmm. Angikezwa kahle.

UPhumelele: Mhlawumbe ngingayifanekisa ngale ndlela le ndaba. Ake sithi ngolunye usuku ngiza kuwe ngikutshele ukuthi nginamandla kunawe. Ungangibonisa kanjani ukuthi nginamanga?

UZandile: Mhlawumbe ngokuzwana amandla.

UPhumelele: Yebo kunjalo. Mhlawumbe singakhetha into esindayo bese sibona ukuthi ubani kithi ongakwazi ukuyiphakamisa. Empeleni ukubona ukuthi ubani onamandla kunomunye kulula.

UZandile: Ngiyakuzwa.

UPhumelele: Kodwa kuthiwani uma esikhundleni sokuthi nginamandla kunawe, ngithi ngithembekile kunawe? Olunye udaba lolo, akunjalo?

UZandile: Ngicabanga kanjalo.

UPhumelele: Phela ukwethembeka akuyona into engabonakala kalula njengokuzwana amandla.

UZandile: Impela.

UPhumelele: Okusho ukuthi okuwukuphela kwendlela esingathola ngayo ukuthi ubani othembekile, ukuvumela isikhathi sidlule ukuze abantu babone ukuthi ubani othembekile ngempela.

UZandile: Ngikuzwa kahle.

UPhumelele: Manje ngicela uphinde ubheke le ndaba ekuGenesise. Ingabe uSathane wathi unamandla kunoNkulunkulu?

UZandile: Cha.

UPhumelele: Ngoba phela uNkulunkulu ubeyosheshe ambonise ukuthi unamanga. Kunalokho, uSathane wathi yena uthembekile kunoNkulunkulu. Kwakunjengokungathi uthi ku-Eva, ‘UNkulunkulu ukhuluma amanga, kodwa mina ngikutshela iqiniso.’

UZandile: Ngiyabona.

UPhumelele: Njengoba ehlakaniphile, uNkulunkulu wayazi ukuthi indlela engcono yokuxazulula le mpikiswano kwakuyoba ukuvumela isikhathi sidlule. Ekugcineni kwakuyocaca ukuthi ubani owayekhuluma iqiniso nowayeqamba amanga.

UDABA OLUBALULEKILE

UZandile: Ukufa kuka-Eva akuzange yini kubonise ukuthi uNkulunkulu owayekhuluma iqiniso?

UPhumelele: Ngandlela thile kwabonakala. Kodwa impikiswano eyaqalwa uSathane yayihilela  okuningi. Phinde ufunde ivesi 5. Uyaphawula ukuthi yini enye uSathane ayitshela u-Eva?

UZandile: Wathi uma esidla isithelo, amehlo akhe ayovuleka.

UPhumelele: Yebo, nokuthi wayezoba ‘njengoNkulunkulu, azi okuhle nokubi.’ Ngakho-ke uSathane wayethi uNkulunkulu ugodlela abantu okuthile okuhle.

UZandile: Ngiyakuzwa.

UPhumelele: Nalokho futhi kwadala enye impikiswano enkulu.

UZandile: Usho ukuthini?

UPhumelele: Ngamazwi akhe, uSathane wayethi u-Eva nabo bonke abantu, babeyophila kahle ngaphandle kokubuswa uNkulunkulu. Nakule ndaba, uJehova wayazi ukuthi indlela engcono yokuxazulula le mpikiswano iwukuvumela uSathane azame ukuzibonakalisa ukuthi ukhuluma iqiniso yini. Yingakho uNkulunkulu evumele uSathane ukuba abuse izwe okwesikhashana. Lokho kusenza sibone ukuthi kungani sihlupheka kangaka—yingoba umbusi wangempela waleli zwe uSathane, hhayi uNkulunkulu. * Kodwa kunezindaba ezinhle.

UZandile: Zithini lezo zindaba?

UPhumelele: IBhayibheli lisifundisa la maqiniso amabili amahle ngoNkulunkulu. Okokuqala, uJehova uyakubona ukuhlupheka kwethu. Ngokwesibonelo, hlola la mazwi eNkosi uDavide, njengoba ebhalwe kuyiHubo 31:7. UDavide wabhekana nokuhlupheka okuningi ekuphileni kwakhe, kodwa phawula lokho akusho lapho ethandaza kuNkulunkulu. Ngicela usifundele leli vesi.

UZandile: Lithi: “Ngizojabula ngithokoze ngomusa wakho wothando, ngokuthi ukubonile ukuhlupheka kwami; wazile ngezingcindezi zomphefumulo wami.”

UPhumelele: Nakuba uDavide abhekana nokuhlupheka, kwamduduza ukwazi ukuthi uJehova wayekubona konke ayebhekana nakho. Akukududuzi yini lokho—ukwazi ukuthi uJehova ubona konke, ngisho nobuhlungu obungokomzwelo abanye abantu abangase bangabuqondi ngokugcwele?

UZandile: Kuyangiduduza.

UPhumelele: Iqiniso lesibili elihle liwukuthi uNkulunkulu ngeke avumele ukuba sihlupheke kuze kube phakade. IBhayibheli lifundisa ukuthi maduze uzoqeda ukubusa kukaSathane okubi. Uzoqeda nemiphumela yazo zonke izinto ezimbi eziye zenzeka, kuhlanganise nezinto eziye zahlupha wena nomama wakho. Ngingabuya yini ngesonto elizayo ngizokubonisa ukuthi kungani singaqiniseka ngokuthi maduze uNkulunkulu uzokuqeda konke ukuhlupheka? *

UZandile: Kulungile ungabuya.

Ingabe ikhona indaba ethile eseBhayibhelini owake wazibuza ngayo? Zikhona yini izinkolelo noma izinto ezenziwa oFakazi BakaJehova ongathanda ukwazi ngazo? Uma kunjalo, ungangabazi ukubuza omunye woFakazi BakaJehova. Uyokujabulela ukuphendula imibuzo yakho.