Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIYINHLOKO | LIKHULUMA NGANI IBHAYIBHELI?

Saba Khona Kanjani?

Saba Khona Kanjani?

UGenesise incwadi yokuqala yeBhayibheli, uchaza kalula nje ukuthi indawo yonke yaba khona kanjani: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba.” (Genesise 1:1) Ngemva kokuba uNkulunkulu edale izitshalo nezilwane, wadala abantu bokuqala, u-Adamu no-Eva. Babehlukile ezilwaneni ngoba abantu banezimfanelo zikaNkulunkulu ngezinga elithile, ezihlanganisa inkululeko yokuzikhethela. Ngakho babeyolandisa ngezenzo zabo. Ukube balalela imiyalo kaNkulunkulu, babeyohlanganyela enjongweni kaNkulunkulu njengabazali bokuqala babo bonke abantu emhlabeni ababeyojabulela ukuphila okuphelele nokunokuthula emhlabeni phakade.

Nokho, ingelosi ethile noma isidalwa somoya, yasebenzisa abantu ukuze ifeze izinjongo zayo zobugovu. Ngaleyo ndlela yaba uSathane, okusho “uMphikisi.” Esebenzisa inyoka, uSathane wakhohlisa u-Eva wathi kuyomhambela kahle uma engasilaleli isiqondiso sikaNkulunkulu. U-Adamu no-Eva balalela uSathane, banqamula ubuhlobo babo noMenzi wabo. Ngenxa yokukhetha kwabo okubi, abazali bethu bokuqala balahlekelwa ukuphila okuphakade futhi badlulisela isono kithi sonke, ukungapheleli nokufa esingenakukubalekela.

Ngokushesha nje, uNkulunkulu wamemezela inhloso yakhe yokulungisa lesi simo esidabukisayo futhi acabele inzalo ka-Adamu indlela yokuthola ukuphila okungapheli. UNkulunkulu wabikezela ukuthi ‘inzalo’—umuntu othile okhethekile—yayiyogcina ibhubhise uSathane futhi iqede konke ukuhlupheka okubangelwe uSathane, u-Adamu no-Eva. (Genesise 3:15) Yayiyoba ubani leyo “nzalo”? Kwakuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi.

Kungakenzeki lokho, uSathane wayelokhu ezama ukubhuntshisa injongo enhle kaNkulunkulu. Isono nobubi kwanda ngokushesha. UNkulunkulu wanquma ukubhubhisa ababi ngozamcolo. Wayala uNowa olungile ukuba akhe umkhumbi—ibhokisi elikhulu elintantayo—ukuze azisindise yena nomndeni wakhe, kanye nezilwane ayeyalwe ukuba azifake emkhunjini.

Ngemva konyaka uZamcolo uqalile, uNowa nomndeni wakhe baphuma emkhunjini baphumela emhlabeni ohlanziwe. Kodwa ‘inzalo’ yayingakaveli.

—Isekelwe kuGenesise izahluko 1-11; uJude 6, 14, 15; IsAmbulo 12:9.