Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 FUNDISA IZINGANE ZAKHO

UNkulunkulu Uyabuzwa Ubuhlungu—Indlela Esingamjabulisa Ngayo

UNkulunkulu Uyabuzwa Ubuhlungu—Indlela Esingamjabulisa Ngayo

Kwake kwenzeka yini wezwa ubuhlungu waze wakhala? * Kwabaningi bethu kwake kwenzeka lokho. Nokho, ngezinye izikhathi ubuhlungu kungenzeka bungabi semzimbeni wethu. Abanye bangase basho izinto ezingezinhle ngathi ezingelona iqiniso. Nalokho kungase kuzwise ubuhlungu, akunjalo?— NoNkulunkulu uyabuzwa ubuhlungu uma kukhulunywa amanga ngaye. Ake sixoxe ngakho futhi sibone ukuthi singamenza kanjani uNkulunkulu ajabule kunokuba simzwise ubuhlungu.

IBhayibheli lithi abanye babantu ababethi bayamthanda uNkulunkulu bamenza ‘wazizwa kabuhlungu.’ Yebo, “bamzwisa ubuhlungu” uNkulunkulu! Kodwa phela akekho ongakwazi ukulimaza umzimba kaJehova uNkulunkulu. UnguMninimandla onke. Khona-ke, asibone ukuthi kungani uJehova ezwa ubuhlungu uma singakwenzi lokho akushoyo.

Abantu bokuqala uJehova abadala emhlabeni bamzwisa ubuhlungu obukhulu. Laba ababili babebekwe ePharadesi emhlabeni elibizwa ngokuthi “insimu yase-Edene.” Babengobani la bantu ababili?— Kunjalo, u-Adamu, futhi ngokuhamba kwesikhathi kwaba u-Eva. Ake sibone ukuthi yini abayenza eyabangela ukuba uJehova ezwe ubuhlungu.

Ngemva kokuba uJehova ebabeke ensimini, wathi abayinakekele. Wabatshela nokuthi babengaba nabantwana futhi bahlale ndawonye ensimini bangafi. Kodwa ngaphambi nje kokuba u-Adamu no-Eva babe nabantwana kwenzeka into ebuhlungu. Uyazi ukuthi kwenzekani?— Ingelosi yenza ukuba u-Eva no-Adamu bavukele uJehova. Ake sibone ukuthi lokhu kwenzeka kanjani.

 Ingelosi yabangela ukuba kubonakale sengathi inyoka iyakhuluma. U-Eva wakuthanda lokho akuzwa—inyoka yathi wayezofana “noNkulunkulu.” Ngakho wabe esenza lokho inyoka eyathi akakwenze. Uyazi ukuthi yathi akenzeni?

U-Eva wadla emthini uJehova ayetshele u-Adamu ukuthi akufanele bawudle. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu adale u-Eva, wathi ku-Adamu: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla usuthe. Kodwa ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.”

U-Eva wayewazi lowo mthetho. Nokho, waqhubeka ewubuka lowo muthi, futhi wabona ukuthi “wawukufanelekele ukudliwa nokuthi wawungokuthile okulangazelelekayo emehlweni . . . Ngakho wathatha isithelo sawo wadla.” Kamuva wanika u-Adamu isithelo, “naye wadla.Ucabanga ukuthi u-Adamu wasidlelani?— Kungenxa yokuthi wayesethanda kakhulu u-Eva kunoJehova. Wakhetha ukujabulisa umkakhe kunokujabulisa uNkulunkulu. Kodwa ukulalela uJehova kubaluleke ukwedlula ukulalela noma ubani omunye!

Usayikhumbula inyoka eyakhuluma no-Eva? Njengoba nje umuntu engase enze ukuba kubonakale sengathi unodoli uyakhuluma, kukhona owenza sengathi inyoka iyakhuluma. Elikabani iphimbo elaliqhamuka enyokeni?— Kwakuyiphimbo “lenyoka yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane.”

Uyazi ukuthi ungamenza kanjani uJehova ajabule?— Ungakwenza lokho ngokuhlale uzama ukumjabulisa. USathane uthi angabenza bonke abantu ukuba benze lokho afuna bakwenze. Ngakho uJehova uyasicela: “Hlakanipha, ndodana yami [noma ndodakazi], wenze inhliziyo yami ijabule, ukuze ngimphendule ongiklolodelayo.” USathane uklolodela noma weyisa uJehova. Uthi angakwazi ukwenza bonke abantu bafulathele uJehova. Ngakho yenza uJehova ajabule ngokumlalela nokumkhonza! Ingabe uzozama kanzima ukwenza lokho?

^ isig. 3 Uma ufunda nengane, udwi ukukhumbuza ukuba ume bese uyikhuthaza ukuba iveze umbono wayo.