Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Lapho Izinhlekelele Zingasekho!

Lapho Izinhlekelele Zingasekho!

UMA othile ebengathi kuwe: “Maduze ngeke kusaba nezinhlekelele,” ubungasabela kanjani? Mhlawumbe ubungathi, “Kahle bo ukuphupha emini. Izinhlekelele ziyohlala zikhona.” Noma ubungamane ucabange, ‘Ucabanga ukuthi ngiyingane yini lo muntu?’

Ngisho noma izinhlekelele zemvelo zibonakala zingenakuphela, kunesisekelo sethemba langempela lokuthi lokhu kuzoshintsha. Nokho, lolu shintsho ngeke lulethwe imizamo yabantu. Abantu abakwazi ukuqonda ngokugcwele ukuthi kungani nokuthi zenzeka kanjani izinto endalweni, ingasaphathwa eyokuzilawula noma ukuzishintsha. Inkosi yakwa-Israyeli wasendulo, uSolomoni, eyaziwa ngokuhlakanipha nokuqaphelisisa kwayo, yabhala: ‘Abantu bayehluleka ukuthola umsebenzi oye wenziwa phansi kwelanga; kungakhathaliseki ukuthi abantu balokhu besebenza kanzima kangakanani ukuba bafune, kodwa nokho abatholi. Ngisho noma bangase bathi bahlakaniphe ngokwanele ukuba bazi, ngeke bakwazi ukuthola.’—UmShumayeli 8:17.

Uma abantu behluleka ukulawula izinhlekelele zemvelo, ukhona yini ongazilawula? IBhayibheli lithi uMdali wethu angalwenza lolu shintsho. Nguye owamisa izimiso zokusebenza kwemvelo emhlabeni, njengomjikelezo wamanzi. (UmShumayeli 1:7) Ngokungafani nabantu, uNkulunkulu unamandla angenakulinganiswa. Efakazela leli qiniso, umprofethi uJeremiya wathi: “Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka wena ngokwakho wenze amazulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo. Yonke le ndaba ayiyona neze into emangalisa kakhulu kuwe.” (Jeremiya 32:17) Njengoba uNkulunkulu adala umhlaba nazo zonke izakhi zawo, kunengqondo ukuthi uyazi ukuthi angazilawula kanjani izinto ukuze abantu bahlale ngokuthula nangokulondeka.—IHubo 37:11; 115:16.

Khona-ke, uJehova uyolwenza kanjani ushintsho oludingekayo? Uzokhumbula ukuthi esihlokweni sesibili salo magazini kukhulunywe ngokuthi izinto ezethusayo ezenzeka namuhla ‘ziyisibonakaliso’ esiphawula ‘isiphelo sesimiso sezinto.’ UJesu wathi: “Lapho nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.” (Mathewu 24:3; Luka 21:31) UMbuso kaNkulunkulu, owuhulumeni wasezulwini uyoletha izinguquko ezinkulu emhlabeni, ulawule ngisho namandla emvelo. Nakuba uJehova enamandla okuzibambela mathupha lokhu, uye wakhetha ukuphathisa iNdodana yakhe lo msebenzi. Ekhuluma ngayo, umprofethi uDaniyeli wathi: “Wanikwa ububusi nesithunzi nombuso, ukuze zonke izizwe, amaqembu ezizwe nezilimi zimkhonze.”—Daniyeli 7:14.

INdodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu, inikezwe amandla okuletha lonke ushintsho oludingekayo ukuze umhlaba ube indawo ethokozisayo. Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, lapho uJesu esemhlabeni, walibonisa ngezinga elincane ikhono lakhe lokulawula izici zemvelo. Esenzakalweni esithile, lapho yena nabafundi bakhe besesikebheni oLwandle LwaseGalile, kwaba “nesiphepho esikhulu esinamandla, futhi amagagasi ayelokhu ephonseka esikebheni, kangangokuthi kwase kusele kancane ukuba isikebhe sigcwale amanzi.” Abafundi bakhe bashaywa uvalo. Sebebona ukuthi libashonele, baphendukela kuJesu. Yini uJesu ayenza? Kalula nje “wawukhuza umoya futhi wathi kulo ulwandle: ‘Shh! Thula!’ Umoya wanqamuka, kwaba nokuzola okukhulu.” Abafundi bakhe bamangala futhi babuza: “Ungubani ngempela lo, ngoba ngisho nomoya nolwandle kuyamlalela?”—Marku 4:37-41.

Kusukela ngaleso sikhathi, uJesu uye waphakanyiselwa endaweni yomoya futhi usenikwe amandla engeziwe negunya. NjengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, unomthwalo wemfanelo kanye nekhono lokulawula lonke ushintsho oludingekayo ukuze anikeze abantu ukuphila okunokuthula nokulondekile emhlabeni.

Nokho, njengoba sesibonile, izinkinga eziningi nezinhlekelele zibangelwa noma zenziwe zibe zimbi kakhulu abantu abanobugovu. UMbuso uyokwenzani ngalabo abaqhubekela phambili nezindlela zabo ezimbi futhi abenqaba ukushintsha? IBhayibheli likhuluma ngeNkosi uJesu iza “ivela ezulwini ikanye nezingelosi zayo ezinamandla emlilweni ovutha amalangabi, njengoba iletha impindiselo phezu kwalabo abangamazi uNkulunkulu nakulabo abangazilaleli izindaba ezinhle mayelana neNkosi yethu uJesu.” Yebo, ‘iyochitha labo abachitha umhlaba.’—2 Thesalonika 1:7, 8; IsAmbulo 11:18.

Ngemva kwalokho, le “Nkosi yamakhosi,” uJesu Kristu, iyozilawula ngokuphelele zonke izici zemvelo. (IsAmbulo 19:16) Iyoqiniseka ukuthi izikhonzi zoMbuso azihlushwa izinhlekelele. Iyosebenzisa amandla ayo, ilawule isimo sezulu nokushintsha kwezinkathi zonyaka ukuze kuzuze abantu. Umphumela walokhu uyoba ukugcwaliseka kwalokho uJehova uNkulunkulu akuthembisa abantu bakhe esikhathini eside esedlule: “Ngokuqinisekile nami ngiyoninika izihlambi zemvula ngesikhathi sazo esifanele, futhi izwe liyoninika impela isivuno salo, umuthi wensimu uthele isithelo sawo.” (Levitikusi 26:4) Abantu bayokwazi ukwakha izindlu ngaphandle kokwesaba ukuthi zingabalahlekela enhlekeleleni ethile: “Ngokuqinisekile bayokwakha izindlu bahlale kuzo; nakanjani bayotshala izivini badle izithelo zazo.”—Isaya 65:21.

Yini Okumelwe Uyenze?

Ngokungangabazeki, njengabantu abaningi, nawe uyakuthanda ukuphila emhlabeni ongenazo izinhlekelele ezidala umonakalo omkhulu. Nokho, yini okudingeka uyenze ukuze uphile kuwo? Njengoba “labo abangamazi uNkulunkulu” nalabo “abangazilaleli izindaba ezinhle” bengakufanelekeli ukuphila emhlabeni ongenazo izinhlekelele ozayo, kuyacaca ukuthi manje kumelwe sifunde ngoNkulunkulu futhi sisekele ilungiselelo lakhe lokubusa umhlaba. UNkulunkulu ufuna ukuba simazi futhi silalele izindaba ezinhle zoMbuso aye wazilungiselela esebenzisa iNdodana yakhe.

Indlela engcono yokwenza lokhu iwukutadisha iBhayibheli ngokucophelela. Liqukethe iziqondiso zokufanelekela ukuphila endaweni ephephile eyoba khona lapho sekubusa uMbuso. Cela oFakazi BakaJehova ukuba bakusize ufunde ukuthi iBhayibheli lifundisani. Bakulungele ukukusiza. Kukodwa esiqiniseka ngakho—uma wenza umzamo wokwazi uNkulunkulu futhi ulalele izindaba ezinhle, amazwi ezAga 1:33 ayogcwaliseka kuwe: “Kepha ongilalelayo, uyohlala ngokulondeka angaphazanyiswa yingebhe yenhlekelele.”