Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Fundisa Izingane Zakho

UJosiya Wakhetha Ukwenza Okulungile

UJosiya Wakhetha Ukwenza Okulungile

INGABE ucabanga ukuthi kunzima ukwenza okulungile? *— Uma ucabanga kanjalo, abantu abaningi bangavumelana nawe. Ngisho nabantu abadala bakuthola kunzima ukwenza lokho abaziyo ukuthi kulungile. Ake sibone ukuthi kungani kwakunzima nakakhulu kuJosiya ukwenza izinqumo ezifanele. Ingabe uyazi ukuthi wayengubani?—

UJosiya wayeyindodana ka-Amoni, inkosi yakwaJuda, owayeneminyaka engu-16 ngesikhathi kuzalwa uJosiya. U-Amoni wayemubi kakhulu njengoyise, iNkosi uManase. Empeleni, kwase kuphele iminyaka eminingi uManase eyinkosi embi. Kodwa wabe esethunjwa abase-Asiriya waba yisiboshwa ezweni elikude laseBhabhiloni. Lapho esejele, uManase wancenga uJehova ukuba amxolele, futhi uJehova wamxolela.

Lapho uManase ekhululwa, wabuyela eJerusalema waphinde waqala ukubusa njengenkosi. Ngokushesha walungisa izinto ezimbi ayezenzile wasiza nabantu ukuba bakhonze uJehova. Cishe kwamzwisa ubuhlungu lapho indodana yakhe u-Amoni ingasilandeli isibonelo sakhe esihle. Kungenzeka yilesi sikhathi okwazalwa ngaso uJosiya. IBhayibheli alisho ukuthi uManase wayesondelene kangakanani noJosiya umzukulu wakhe. Kodwa ingabe ucabanga ukuthi uManase kungenzeka wazama ukumsiza ukuba akhonze uJehova?—

UManase wafa lapho uJosiya eneminyaka eyisithupha nje kuphela, futhi uyise kaJosiya, u-Amoni waba yinkosi. U-Amoni wabusa iminyaka emibili nje vo ngaphambi kokuba izinceku zakhe zimbulale. Ngakho uJosiya waba yinkosi yakwaJuda eneminyaka engu-8 ubudala. (2 IziKronike, isahluko 33) Ucabanga ukuthi kwenzekani ngemva kwalokho? Ingabe uJosiya wakhetha ukulandela isibonelo esibi sikayise u-Amoni, noma isibonelo esihle sikayise-mkhulu owaphenduka, uManase?—

Nakuba ayemncane uJosiya, wayazi ukuthi ufuna ukukhonza uJehova. Ngakho walalela labo ababethanda uJehova, kunalabo ababengabangane  bakayise. UJosiya wayeneminyaka engu-8 nje vo, kodwa wayazi ukuthi kwakulungile ukulalela abantu abathanda uNkulunkulu. (2 IziKronike 34:1, 2) Ungathanda yini ukwazi okuthile ngalabo ababemeluleka futhi beyizibonelo kuye?—

UJosiya wathonywa umprofethi uZefaniya. Wayeyisihlobo sakhe, ngoba kungenzeka ukuthi wayengowozalo lukayise kaManase, uHezekiya inkosi enhle. Phakathi neminyaka yokuqala yokubusa kukaJosiya njengenkosi, uZefaniya wabhala incwadi yeBhayibheli ebizwa ngegama lakhe. UZefaniya waxwayisa ngezinto ezimbi ezaziyokwehlela labo ababekhetha ukwenza okubi, futhi ngokusobala uJosiya wazilalela lezo zixwayiso.

Kwaphinde kwaba khona noJeremiya, okungenzeka sewake wafunda ngaye. UJeremiya noJosiya babesebasha futhi bekhule ngandawonye. UJehova waphefumulela uJeremiya ukuba abhale incwadi yeBhayibheli ebizwa ngegama lakhe. Lapho uJosiya efa empini, uJeremiya wabhala ingoma ekhethekile yokulila ukuze abonise ukudabuka kwakhe okujulile. (2 IziKronike 35:25) Singacabanga-ke ukuthi babekhuthazana kanjani ukuze baqhubeke bethembekile kuJehova!

Iyiphi indlela okungenzeka uZefaniya noJeremiya bamsiza ngayo uJosiya?

Ucabanga ukuthi yini ongayifunda ngoJosiya?— Uma nawe, njengaye, uyihlo engeyena umkhulekeli kaJehova, ingabe ukhona ongakusiza ukuba ufunde ngoNkulunkulu? Mhlawumbe lowo muntu umama wakho, ugogo noma umkhulu, noma esinye isihlobo. Kungenzeka kube othile okhonza uJehova, umama wakho angavuma ukuba utadishe naye iBhayibheli.

Kunoma yikuphi, nakuba uJosiya ayemncane, wayesekhule ngokwanele ukwazi ukuthi kufanele akhe ubungane nabantu abakhonza uJehova. Kwangathi nawe ungenza okufanayo ukhethe ukwenza okulungile!

^ isig. 3 Uma ufunda nengane, udwi ukukhumbuza ukuba ume uyibuze imibuzo futhi uyivumele ukuba iphendule.