Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Kungani Kufanele Sithandaze Egameni LikaJesu?

Kungani Kufanele Sithandaze Egameni LikaJesu?

UJESU wayevame ukufundisa ngomthandazo. Ngosuku lwakhe, abaholi benkolo bamaJuda babethandaza ‘emakhoneni ezindlela ezibanzi.’ Ngani? “Ukuze babonakale kubantu.” Ngokusobala, babefuna ukudunyiswa ngokuzinikela kwabo. Abaningi babephindaphinda imithandazo emide, njengokungathi kwakudingeka ‘basebenzise amazwi amaningi’ ukuze umthandazo uzwiwe. (Mathewu 6:5-8) UJesu waveza ukuthi leyo mikhuba yayiyize, kanjalo wasiza abantu abaqotho ukuba bazi ukuthi yini okufanele bayigweme lapho bethandaza. Kodwa wenza okungaphezu nje kokufundisa indlela okungafanele sithandaze ngayo.

UJesu wafundisa ukuthi imithandazo yethu kufanele iveze isifiso sokubona igama likaNkulunkulu lingcweliswa, uMbuso waKhe uze nentando yaKhe yenziwe. Wafundisa nokuthi kuyafaneleka ukucela uNkulunkulu ukuba asisize ngezindaba zomuntu siqu. (Mathewu 6:9-13; Luka 11:2-4) Esebenzisa imifanekiso, uJesu wabonisa ukuthi kudingeka siphikelele, sibe nokholo kanye nokuzithoba ukuze imithandazo yethu izwiwe. (Luka 11:5-13; 18:1-14) Futhi wagcizelela lokho ayekufundisa ngesibonelo sakhe.—Mathewu 14:23; Marku 1:35.

 Akungabazeki ukuthi lo myalo wasiza abafundi bakaJesu ukuba bathuthukise imithandazo yabo. Kodwa uJesu walinda kwaze kwaba ubusuku bokugcina elapha emhlabeni ukuze afundise abalandeli bakhe isifundo esibaluleke kakhulu ngomthandazo.

“Ushintsho Olukhulu Emlandweni Womthandazo”

UJesu wachitha ingxenye enkulu yobusuku bakhe bokugcina ekhuthaza abaphostoli bakhe abathembekile. Kwakuyisikhathi esifanele sokwembula okuthile okusha. UJesu wathi: “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.” Kamuva wabanika lesi sithembiso esikhuthazayo: “Noma yini eniyicela egameni lami, ngiyoyenza, ukuze uBaba akhazinyuliswe ngeNdodana. Uma nicela noma yini egameni lami, ngiyoyenza.” Lapho esezophetha ingxoxo yakhe, wathi: “Kuze kube yilesi sikhathi samanje anikaceli ngisho nento eyodwa egameni lami. Celani niyokwamukela, ukuze injabulo yenu igcwale.”—Johane 14:6, 13, 14; 16:24.

Lawo kwakungamazwi aphawulekayo. Incwadi ethile iwachaza ngokuthi “ushintsho olukhulu emlandweni womthandazo.” UJesu wayengahlosile ukuba umthandazo ungabe usaqondiswa kuNkulunkulu kodwa uqondiswe kuye. Kunalokho, wayevula indlela entsha yokusondela kuJehova uNkulunkulu.

Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ubelokhu eyilalela imithandazo yezinceku zakhe ezithembekile. (1 Samuweli 1:9-19; IHubo 65:2) Kodwa kusukela ngesikhathi ama-Israyeli eba abantu bakaNkulunkulu besivumelwano, labo ababefuna ukuba imithandazo yabo izwiwe kwakufanele baqaphele ukuthi u-Israyeli uyisizwe sikaNkulunkulu esikhethiwe. Kamuva, kusukela ngesikhathi sikaSolomoni, kwakufanele baqaphele ukuthi ithempeli laliyindawo yokwenza umhlatshelo eyayikhethwe uNkulunkulu. (Duteronomi 9:29; 2 IziKronike 6:32, 33) Kodwa leso simiso sokukhulekela sasingesesikhashana. Njengoba umphostoli uPawulu abhala, uMthetho owanikwa u-Israyeli nemihlatshelo eyayenziwa ethempelini ‘kwakuyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo.’ (Hebheru 10:1, 2) Isithunzi kwakufanele sithathelwe indawo yizinto ezingokoqobo. (Kolose 2:17) Kusukela ngo-33 C.E., ubuhlobo bomuntu ngamunye noJehova babungasaxhomekile ekulaleleni uMthetho KaMose. Kunalokho, busekelwe ekulaleleni lowo uMthetho owawukhomba kuye—uKristu Jesu.—Johane 15:14-16; Galathiya 3:24, 25.

Igama “Elingaphezu Kwawo Wonke Amanye Amagama”

UJesu wabeka isisekelo esiphakeme sokusondela kuJehova, ezichaza njengomngane onamandla,  ovula indlela yokuba uNkulunkulu ezwe imithandazo yethu futhi ayiphendule. Yini eyenza uJesu akwazi ukusenzela lokhu?

Njengoba sonke sizalelwe esonweni, akukho misebenzi esingayenza noma imihlatshelo esingayinikela engasihlanza kulesi sisihla noma isizuzele ilungelo lokuba nobuhlobo noNkulunkulu wethu ongcwele, uJehova. (Roma 3:20, 24; Hebheru 1:3, 4) Nokho, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe kobuntu okuphelele, wahlawulela izono zesintu esidinga ukukhululwa. (Roma 5:12, 18, 19) Manje bonke abafunayo banethuba lokuzuza ubuhlobo obuhle phambi kukaJehova futhi bajabulele “inkululeko yokukhuluma” kuNkulunkulu—kodwa kuphela uma bebonisa ukholo emhlatshelweni kaJesu futhi bethandaza egameni lakhe.—Efesu 3:11, 12.

Lapho sithandaza egameni likaJesu, sibonisa ukholo okungenani ngezindlela ezintathu endimeni ayifezayo ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu: (1) ‘UyiWundlu likaNkulunkulu,’ umhlatshelo walo oyisisekelo sokuthethelelwa kwezono. (2) Wavuswa nguJehova futhi manje ‘ungumpristi ophakeme’ ekusebenziseni izinzuzo zesihlengo. (3) Nguye kuphela ‘oyindlela’ yokusondela kuJehova ngomthandazo.—Johane 1:29; 14:6; Hebheru 4:14, 15.

Ukuthandaza egameni likaJesu kuyamdumisa. Udumo olunjalo luyafaneleka, ngoba intando kaJehova iwukuba “egameni likaJesu wonke amadolo aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, futhi zonke izilimi zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi kube inkazimulo kaNkulunkulu uBaba.” (Filipi 2:10, 11) Kodwa ngaphezu kwalokho, ukuthandaza egameni likaJesu kukhazimulisa uJehova, owanikela ngeNdodana yakhe ukuze kuzuze thina.—Johane 3:16.

Kufanele sithandaze “ngenhliziyo yonke,” hhayi ngendlela yokugcina icala nje

Ukuze siqonde ukuphakama kwesikhundla sikaJesu, iBhayibheli lisebenzisa iziqu namagama ahlukahlukene lapho limchaza. Lokhu kusisiza ukuba siqonde izinzuzo eziningi esizitholayo ngenxa yalokho uJesu akwenzile, akwenzayo nasazosenzela kona. (Bheka ibhokisi elithi “ Indima KaJesu Ebalulekile ” .) Ngempela, uJesu unikwe “igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama.” * Unikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.—Filipi 2:9; Mathewu 28:18.

Akuwona Nje Umkhuba

Yebo, kumelwe sithandaze egameni likaJesu uma sifuna ukuba uJehova ezwe imithandazo yethu. (Johane 14:13, 14) Kodwa asifuni ukuphindaphinda amazwi athi “egameni likaJesu” njengomkhuba nje. Ngani?

Ake ucabange ngalo mfanekiso. Lapho uthola incwadi evela kusomabhizinisi, ingase ibe nesivaleliso esivamile esithi “ozithobayo.” Ingabe uba nomuzwa wokuthi lokhu kuyindlela usomabhizinisi azizwa ngayo ngempela, noma umane nje uvumelana nomkhuba ovamile lapho kubhalwa izincwadi? Empeleni, igama likaJesu kufanele lisetshenziswe ngokunenjongo lapho sithandaza, hhayi njengesivaleliso sencwadi yezebhizinisi. Nakuba kufanele ‘sithandaze singaphezi,’ kumelwe senze kanjalo ‘ngenhliziyo yonke,’ hhayi njengomkhuba nje.—1 Thesalonika 5:17; IHubo 119:145.

Ungakugwema kanjani ukusebenzisa inkulumo ethi “egameni likaJesu” njengesiko nje? Kungani ungazindli ngezimfanelo ezinhle zikaJesu? Cabanga ngalokho asekwenzile kakade nalokho azimisele ukukwenzela kona. Lapho uthandaza, mbonge uJehova futhi umdumise ngendlela emangalisayo ayisebenzise ngayo iNdodana yakhe. Lapho wenza kanjalo, uyoqiniseka kakhudlwana ngesithembiso sikaJesu: “Uma nicela noma yini kuBaba uyoninika yona egameni lami.”—Johane 16:23.

^ isig. 14 Ngokwe-Expository Dictionary of New Testament Words kaVine, igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “igama” lingabhekisela “kukho konke igama elikumelelayo, igunya, ubuntu, isikhundla, ubukhosi, amandla nokuvelela.”