Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Isizathu Sokuba Sibe Ngcwele

Isizathu Sokuba Sibe Ngcwele

“Kumelwe nibe ngcwele.”—LEV. 11:45.

1. Incwadi kaLevitikusi ingasisiza kanjani?

INCWADI kaLevitikusi ikhuluma kakhulu ngobungcwele kunanoma iyiphi enye incwadi yeBhayibheli. Njengoba bonke abakhulekeli bakaJehova beqiniso kufanele bayibonakalise le mfanelo, ukuqonda nokwazisa incwadi kaLevitikusi kuyosisiza ukuba sibe ngcwele.

2. Iziphi ezinye zezici ezivelele zencwadi kaLevitikusi?

2 Incwadi kaLevitikusi yabhalwa umprofethi uMose futhi iyingxenye yayo “yonke imiBhalo” enenzuzo yokufundisa. (2 Thim. 3:16) Ngokwesilinganiso, igama likaJehova livela izikhathi eziyishumi esahlukweni ngasinye sale ncwadi. Ukuthola umqondo wencwadi kaLevitikusi kuyosiqinisa ukuba sigweme ukwenza noma yini eyoletha isihlamba egameni likaNkulunkulu. (Lev. 22:32) Ukusebenzisa kwale ncwadi ngokuphindaphindiwe inkulumo ethi “NginguJehova” kufanele kusikhumbuze ukulalela uNkulunkulu. Kulesi sihloko nesilandelayo, masijabulele amagugu amahle kakhulu atholakala encwadini kaLevitikusi eyisipho esivela kuNkulunkulu esisisiza ukuba sihlanganyele ekukhulekeleni okungcwele.

KUDINGEKA UBUNGCWELE

3, 4. Ukugeza kuka-Aroni namadodana akhe kwakumelelani? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

3 Funda uLevitikusi 8:5, 6UJehova wakhetha u-Aroni ukuba akhonze njengompristi ophakeme kwa-Israyeli bese kuthi amadodana akhe akhonze isizwe njengabapristi. U-Aroni umelela uJesu Kristu kanti amadodana akhe amelela abalandeli bakaJesu abagcotshiwe. Khona-ke, ingabe ukugezwa kuka-Aroni kumelela ukuhlanzwa kukaJesu? Cha, ngoba uJesu wayengenasono futhi “engenasici,” ngakho wayengakudingi ukuhlanzwa. (Heb. 7:26; 9:14) Nokho, isimo sika-Aroni lapho esegeziwe siyasimelela isimo sikaJesu sokuba ohlanzekile nolungile. Ukugezwa kwamadodana ka-Aroni kona kumelelani?

4 Ukugezwa kwamadodana ka-Aroni kwafanekisela kusengaphambili ukuhlanzwa kwalabo abakhethwe ukuba babe amalungu obupristi basezulwini. Ingabe ukubhapathizwa kwabagcotshiweyo kwakuhlobene nalokhu kuhlanzwa kwamadodana ka-Aroni? Cha, ubhapathizo aluzihlanzi izono; kunalokho luyisibonakaliso sokuthi umuntu uzinikezele ngokungenamibandela kuJehova uNkulunkulu. Abagcotshiweyo bagezwa ‘ngezwi,’ futhi lokhu kudinga ukuba bazisebenzise ngenhliziyo yonke izimfundiso zikaKristu ekuphileni kwabo. (Efe. 5:25-27) Ngaleyo ndlela baba abangcwele nabahlanzekile. Kodwa kuthiwani ‘ngezinye izimvu’?—Joh. 10:16.

5. Kungani kungase kuthiwe ezinye izimvu zihlanzwa ngeZwi likaNkulunkulu?

5 Amadodana ka-Aroni ayengameleli “isixuku esikhulu” sezinye izimvu zikaJesu. (IsAm. 7:9) Ngakho-ke, ingabe laba bezinye izimvu ababhapathiziwe nabo benziwa babe ngcwele futhi bahlanzwe ngeZwi likaNkulunkulu? Yebo, kunjalo! Lapho laba abanethemba lasemhlabeni befunda lokho iBhayibheli elikushoyo ngokubaluleka namandla egazi likaJesu elachitheka, bayawakholelwa la mazwi futhi banikele “inkonzo engcwele . . . imini nobusuku.” (IsAm. 7:13-15) Umphumela wokuhlanzwa ngokuqhubekayo kwabagcotshiwe nabezinye izimvu uba sobala njengoba ‘belondoloza ukuziphatha okuhle.’ (1 Pet. 2:12) Yeka indlela okumelwe ukuba uJehova ujabula ngayo lapho ebona ukuhlanzeka nobunye babagcotshiweyo nabezinye izimvu, abalalela uMalusi wabo uJesu futhi bamlandele ngobuqotho!

6. Ikuphi ukuzihlola okuyoba inzuzo ukukwenza?

6 Imfuneko yokuba abapristi bakwa-Israyeli bahlanzeke ngokomzimba inencazelo ejulile kubantu bakaJehova namuhla. Abantu esibafundelayo bavame ukuphawula ukuthi izindawo zethu zokukhulekela zihlanzekile nendlela nathi esihlanzeke nesigqoka kahle ngayo. Noma kunjalo, ukuhlanzeka kwabapristi kusisiza siqaphele ukuthi wonke umuntu okhuphukela entabeni ephakeme emelela ukukhulekelwa kukaJehova kumelwe abe “ohlanzekile enhliziyweni.” (Funda iHubo 24:3, 4; Isaya 2:2, 3.) Inkonzo yethu engcwele esiyenzela uNkulunkulu kumelwe inikelwe ngezingqondo nezinhliziyo ezihlanzekile nangemizimba ehlanzekile. Lokhu kudinga ukuzihlola njalo, futhi ngemva kwalokho kungase kudingeke abanye benze izinguquko ezinkulu ukuze babe ngcwele. (2 Kor. 13:5) Ngokwesibonelo, umuntu obhapathiziwe obuka ngamabomu izithombe zobulili ezingcolile kufanele azibuze, ‘Ingabe ngizibonakalisa ngingcwele?’ Ngemva kwalokho kumelwe afune usizo ukuze awuyeke lo mkhuba omubi.—Jak. 5:14.

ZIBONAKALISE UNGCWELE NGOKULALELA

7. Ngokuvumelana noLevitikusi 8:22-24, isiphi isibonelo uJesu asibeka?

7 Ngesikhathi kumiswa ubupristi bakwa-Israyeli, uMpristi Ophakeme u-Aroni namadodana akhe babhecwa ngegazi lenqama ezindlebeni zesokunene, ezithupheni zesokunene nakoqukula besokunene. (Funda uLevitikusi 8:22-24.) Ukusetshenziswa kwegazi ngale ndlela kwakubonisa ukuthi abapristi babeyolalela benze konke okusemandleni abo ukuze bafeze imisebenzi yabo. Ngokufanayo, uMpristi Ophakeme uJesu wabekela abagcotshiweyo nezinye izimvu isibonelo esihle ngokuphelele. Indlebe yakhe yayilalela isiqondiso sikaNkulunkulu. Wasebenzisa izandla zakhe ekwenzeni intando kaJehova, futhi izinyawo zakhe azizange nanini zinhlanhlathe endleleni engcwele.—Joh. 4:31-34.

8. Yini okumelwe bonke abakhulekeli bakaJehova bayenze?

8 AmaKristu agcotshiwe nezinye izimvu zikaJesu kumelwe balandele inkambo yoMpristi wabo Ophakeme yokugcina ubuqotho. Bonke abakhulekeli bakaJehova kumelwe balalele benze ngokuvumelana neziqondiso eziseZwini likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela bagweme ukuwenza lusizi umoya wakhe. (Efe. 4:30) Kumelwe ‘benzele izinyawo zabo izindlela eziqondileyo.’—Heb. 12:13.

9. Yini eyashiwo abazalwane abathathu abaye basebenza eduze kakhulu namalungu eNdikimba Ebusayo, futhi amazwi abo angakusiza kanjani ukuba uqhubeke uzibonakalisa ungcwele?

9 Cabanga ngamazwi asuka enhliziyweni ashiwo abazalwane abathathu abanethemba lasemhlabeni futhi abaye basebenza eduze kakhulu namalungu eNdikimba Ebusayo amashumi eminyaka. Omunye wathi: “Nakuba lokhu kuye kwaba ilungelo lenkonzo eliyingqayizivele ngempela, ukusebenza eduze kakhulu nabo ngezinye izikhathi kuye kwembula ukuthi nakuba begcotshwe ngomoya, laba bazalwane abaphelele. Noma kunjalo, phakathi nayo yonke le minyaka bekulokhu kungomunye wemigomo yami ukulalela labo abaholayo.” Umzalwane wesibili wathi: “ImiBhalo enjengeyesi-2 Korinte 10:5, ekhuluma ‘ngokulalela uKristu,’ iye yangisiza ukuba ngilalele futhi ngibambisane nalabo abaholayo. Ngibalalela ngokusuka enhliziyweni.” Umzalwane wesithathu wathi: “Ukuthanda lokho uJehova akuthandayo nokuzonda lokho akuzondayo, kanye nokufuna njalo isiqondiso sakhe nokwenza lokho okumjabulisayo, kusho ukulalela inhlangano yakhe nalabo abasebenzisayo ekuqhubekiseleni phambili injongo yakhe ngomhlaba.” Lo mzalwane wezwa ukuthi uNathan Knorr, owaba ilungu leNdikimba Ebusayo, wawamukela ngokushesha amaphuzu ayesesihlokweni esithi “Ukuzalwa Kwesizwe” kuyi-Nqabayokulinda yesiNgisi ka-1925, nakuba abanye bawangabaza. Lokho kulalela kwamhlaba umxhwele kakhulu lo mzalwane. Ukuzindla ngamazwi alaba bazalwane abasanda kucashunwa kungakusiza ukuba uzibonakalise ungcwele ngokulalela.

UKULALELA UMTHETHO KANKULUNKULU NGEGAZI OKUSHUKUNYISWA UBUNGCWELE

10. Kubaluleke kangakanani ukuba silalele umthetho kaNkulunkulu ngegazi?

10 Funda uLevitikusi 17:10. UJehova wayala ama-Israyeli ukuba angalidli “noma yiliphi igazi.” Ukudeda egazini—kungaba elesilwane noma elomuntu—kuseyimfuneko nakumaKristu. (IzE. 15:28, 29) Kuyesabisa ukucabanga ngokwenza uNkulunkulu amise ‘ubuso bakhe ngokumelene nathi’ futhi asinqume ebandleni lakhe. Siyamthanda futhi sifuna ukumlalela. Ngisho nalapho sibhekene nesimo esisongela ukuphila, sizimisele ukunganqotshwa ukuncenga nezifiso zalabo abangamazi uJehova nabangenandaba nokumlalela. Yebo, sikulindele ukuhlekwa usulu ngenxa yokudeda egazini, kodwa sikhetha ukulalela uNkulunkulu. (Jude 17, 18) Imuphi umbono okufanele sibe nawo ngale ndaba oyosiqinisa ukuba ‘sinqume ngokuqinile’ ukungalidli igazi noma ukuvuma ukumpontshelwa igazi?—Dut. 12:23.

11. Kungani singase sithi uSuku Lokuhlawulelwa lwaminyaka yonke lwalungagcinwa njengomcikilisho nje?

11 Indlela umpristi ophakeme wakwa-Israyeli wasendulo ayelisebenzisa ngayo igazi lezilwane ngoSuku Lokuhlawulelwa lwaminyaka yonke isisiza siqonde umbono kaNkulunkulu ngegazi. Igazi lalisetshenziselwa injongo ekhethekile kuphela. Kwakumelwe lihlawulele izono zabantu abafuna intethelelo kaJehova. Igazi lenkunzi nelembuzi kwakumelwe lifafazwe phambi kwesembozo somphongolo wesivumelwano. (Lev. 16:14, 15, 19) Lesi senzo sasivula indlela yokuba uJehova athethelele izono zama-Israyeli. Ngaphezu kwalokho, uJehova wayala ukuba uma umuntu ebulele isilwane ukuze asidle, kwakumelwe athulule igazi laso alimboze ngothuli, “ngoba umphefumulo wayo yonke inhlobo yenyama uyigazi layo.” (Lev. 17:11-14) Ingabe lokhu kwakumane nje kuwumcikilisho ongasho lutho? Cha. Ukusetshenziswa kwegazi ngoSuku Lokuhlawulelwa kanye nomyalo wokuthululela igazi emhlabathini, kuvumelana nomyalo ophathelene negazi uJehova ayewunike uNowa nenzalo yakhe ngaphambili. (Gen. 9:3-6) UJehova uNkulunkulu wayekwenqabele ukudla igazi ngenjongo yokusekela ukuphila. Kusho ukuthini lokhu kumaKristu?

12. Incwadi uPawulu ayilobela amaKristu angamaHebheru ilihlobanisa kanjani igazi nokuthethelelwa?

12 Lapho umphostoli uPawulu elobela amaKristu angamaHebheru ngamandla egazi okuhlanza, wachaza: “Cishe izinto zonke zihlanzwa ngegazi ngokoMthetho, futhi ngaphandle kokuba kuthululwe igazi akukho ukuthethelelwa okuba khona.” (Heb. 9:22) UPawulu wabonisa nokuthi nakuba imihlatshelo yezilwane yayinenzuzo ethile, yayimane ikhumbuza ama-Israyeli ukuthi ayeyizoni nokuthi ayedinga okuthile okungaphezulu ukuze kususwe izono ngokuphelele. Yebo, uMthetho “[wawuyisithunzi] sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo.” (Heb. 10:1-4) Ukuthethelelwa kwezono kwakungenzeka kanjani?

13. Uzizwa kanjani ngokuthi uJesu wanikela inani legazi lakhe kuJehova?

13 Funda eyabase-Efesu 1:7. Ukufa kukaJesu Kristu njengomhlatshelo, ‘owazinikela ngokuzithandela ngenxa yethu,’ kunencazelo enkulu kakhulu kubo bonke abamthandayo nabathanda uYise. (Gal. 2:20) Noma kunjalo, okwasikhulula ngempela futhi kwenza sakwazi ukuthethelelwa izono, yilokho uJesu akwenza ngemva kokufa nokuvuswa kwakhe. UJesu wagcwalisa lokho okwafuziselwa eMthethweni KaMose ngoSuku Lokuhlawulelwa. Ngalolo suku, umpristi ophakeme wayethatha elinye igazi lemihlatshelo yezilwane angene nalo eNgcwelengcwele yetabernakele, noma yethempeli likaSolomoni elakhiwa kamuva, alilethe phambi kukaNkulunkulu, njengokungathi wayekwenza phambi kwaKhe ngokoqobo. (Lev. 16:11-15) Ngendlela efanayo, uJesu wangena ezulwini ngokwalo nenani legazi lakhe njengomuntu futhi waliletha phambi kukaJehova. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Asive sibonga ngokuthi izono zethu ziyathethelelwa nonembeza bethu bayahlanzwa ngenxa yokuthi sibonisa ukholo egazini likaJesu.

14, 15. Kungani kubalulekile ukuqonda nokulalela umthetho kaJehova ngegazi?

14 Usuyaqonda yini ukuthi kungani uJehova esiyala ukuba singalidli noma “iliphi igazi”? (Lev. 17:10) Uyasiqonda yini isizathu esenza uNkulunkulu abheke igazi njengelingcwele? Ngokuyinhloko, ubheka igazi njengelilingana nokuphila. (Gen. 9:4) Uyavuma yini ukuthi kufanele samukele umbono kaNkulunkulu ngegazi futhi silalele umyalo wakhe wokudeda kulo? Ukuphela kwendlela noma ubani kithi angaba ngayo nokuthula noNkulunkulu ukuba abe nokholo emhlatshelweni wesihlengo kaJesu futhi aqonde ukuthi igazi likhetheke kakhulu kuMdali wethu.—Kol. 1:19, 20.

15 Noma ubani kithi angazithola ebhekene nendaba yegazi. Mhlawumbe ilungu lomndeni noma umngane esimthandayo angazithola ebhekene nendaba yokuthi avume yini ukumpontshelwa igazi noma cha. Phakathi naleso sikhathi esibucayi, kuye kudingeke ukuba kwenziwe nezinqumo eziphathelene nezingxenyana zegazi nezinye izinqubo zezokwelapha. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukucwaninga nokulungiselela noma isiphi isimo esiphuthumayo esingase sivele. Ukuthatha lezi zinyathelo kanye nokuthandaza kuyosisiza ukuba sime siqine futhi sigweme ukuyekethisa kule ndaba. Asifuni neze ukudabukisa inhliziyo kaJehova ngokwamukela into iZwi lakhe eliyilahlayo! Ongoti abaningi bezokwelapha nabanye abasekela ukumpontshelwa igazi banxusa abantu ukuba banikele ngegazi ukuze kusindiswe ukuphila. Nokho, abantu bakaJehova abangcwele bayaqaphela ukuthi uMdali unelungelo lokusho ukuthi igazi kufanele lisetshenziswe kanjani. “Noma yiliphi igazi” lingcwele kuye. Kumelwe sizimisele ukulalela umthetho wakhe ngegazi. Simbonisa ngokuziphatha kwethu okungcwele ukuthi siwazisa ngokujulile amandla asindisa ukuphila egazi likaJesu—igazi okuwukuphela kwalo elenza kube nentethelelo yezono nethemba lokuphila okuphakade.—Joh. 3:16.

Ingabe uzimisele ukulalela umthetho kaJehova ngegazi? (Bheka izigaba 14, 15)

OKWENZA UJEHOVA ALINDELE UKUBA SIBE NGCWELE

16. Kungani abantu bakaJehova kumelwe babe ngcwele?

16 Lapho uNkulunkulu ekhulula ama-Israyeli ebugqilini baseGibhithe, wawatshela: “NginguJehova oniholayo enikhuphula ezweni laseGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu kini; futhi kumelwe nibe ngcwele, ngoba mina ngingcwele.” (Lev. 11:45) Kwakulindeleke ukuba isizwe sakwa-Israyeli sibe ngcwele ngoba uJehova ungcwele. Nathi njengoFakazi BakaJehova kumelwe sibe ngcwele. Incwadi kaLevitikusi ikwenza kucace lokhu.

17. Uzizwa kanjani manje ngencwadi yeBhayibheli kaLevitikusi?

17 Ngokuqinisekile, siye sazuza ngokuhlola izingxenye ezithile zencwadi kaLevitikusi. Cishe lesi sifundo siye sakwenza wayazisa ngokujulile le ncwadi ephefumulelwe yeBhayibheli. Akungabazeki ukuthi ukuzindla ngokunye kokwaziswa okuyigugu okusencwadini kaLevitikusi kuye kwakwenza waziqonda ngokwengeziwe izizathu zokuba sibe ngcwele. Nokho, imaphi amanye amagugu angokomoya esizowathola kule ngxenye yeZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe? Yini enye esingayifunda kuyo ngokuphathelene nokunikela inkonzo engcwele kuJehova? Sizoxoxa ngalokhu esihlokweni esilandelayo.