Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Sihlonyiswé Ngokugcwele Njengabafundisi BeZwi LikaNkulunkulu

Sihlonyiswé Ngokugcwele Njengabafundisi BeZwi LikaNkulunkulu

Sihlonyiswé Ngokugcwele Njengabafundisi BeZwi LikaNkulunkulu

‘UNkulunkulu ngempela usenze sakufanelekela ngokwanele ukuba yizikhonzi.’—2 KORINTE 3:5, 6.

1, 2. Yimiphi imizamo yokushumayela eyenziwayo ngezinye izikhathi, kodwa kungani ngokuvamile ibhuntsha?

UBUNGAZIZWA kanjani uma unikwa umsebenzi ongawazi? Cabanga nje: Kukhona konke okudingekayo phambi kwakho, namathuluzi akhona. Kodwa awunawo nomncane umbono wokuthi ungaqalaphi nje uma wenza lo msebenzi. Okubi nakakhulu, lo msebenzi uyaphuthuma. Kuthenjelwe kuwe. Yeka indlela okungakhungathekisa ngayo!

2 Inkinga enjalo ayiyona nje into ecatshangelwayo. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi, elinye lamasonto eLobukholwa liye lizame ukuhlela nokwenza inkonzo yendlu ngendlu. Imizamo enjalo ibhuntsha mihla le, ivele ishabalale ngamasonto noma izinyanga ezimbalwa. Ngani? ELobukholwa alizange libasize abalandeli balo ukuba bakwazi ukwenza lo msebenzi. Ngisho nabefundisi abawazi lowo msebenzi wokushumayela, yize bechithe iminyaka befunda ezikoleni zezwe nezobufundisi. Sikusho ngani lokho?

3. Yimaphi amazwi asetshenziswe kathathu kweyesi-2 Korinte 3:5, 6, futhi asho ukuthini?

3 IZwi likaNkulunkulu liyachaza ukuthi yini eyenza umshumayeli wangempela wezindaba ezinhle zobuKristu afaneleke. Umphostoli uPawulu waphefumulelwa ukuba abhale: “Akukhona ukuthi thina ngokwethu sikufanelekela ngokwanele ukubheka noma yini njengevela kithi ngokwethu, kodwa ukufaneleka kwethu ngokwanele kuvela kuNkulunkulu, lowo ngempela osenze sakufanelekela ngokwanele ukuba yizikhonzi.” (2 Korinte 3:5, 6) Phawula lawo mazwi asetshenziswe kathathu lapha—‘ukufaneleka ngokwanele.’ Asho ukuthini? I-Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words ithi: “Lapho libhekiselwa ezintweni [leli gama lesiGreki] lisho ‘okwanele’ . . . ; lapho libhekiselwa kubantu, lisho ‘ukufaneleka,’ ‘ofanelekayo.’” Ngakho, umuntu ‘ofaneleka ngokwanele’ uyakufanelekela ukwenza umsebenzi othile. Yebo, izikhonzi zeqiniso zezindaba ezinhle ziyakufanelekela ukwenza lo msebenzi. Ziyakufanelekela noma zikulungele ukushumayela.

4. (a) Isibonelo sikaPawulu sibonisa kanjani ukuthi akulona idlanzana labakhethiweyo elenziwa lifanelekele inkonzo yobuKristu? (b) Yiziphi izindlela ezintathu uJehova asenza ngazo sifaneleke ukuba yizikhonzi?

4 Kodwa kuvelaphi lokho kufaneleka? Eziphiweni zomuntu? Ekukhalipheni? Ekutholeni imfundo ekhethekile ezikoleni ezivelele? Ngokusobala umphostoli uPawulu wayenazo zonke lezo zinto. (IzEnzo 22:3; Filipi 3:4, 5) Nokho, wavuma ngokuthobeka ukuthi ukufanelekela kwakhe ukuba yisikhonzi kwakungaveli ezikoleni zemfundo ephakeme, kodwa kwakuvela kuJehova uNkulunkulu. Ingabe yidlanzana labakhethiweyo kuphela elithola lokhu kufaneleka. UPawulu wabhalela ibandla laseKorinte ‘ngokufaneleka kwethu ngokwanele.’ Ngokuqinisekile lokho kusikisela ukuthi uJehova uyaqiniseka ukuthi zonke izinceku zakhe ezithembekile ziyafaneleka, ziyakwazi ukwenza umsebenzi azabele wona. UJehova uwenza kanjani amaKristu eqiniso afaneleke namuhla? Ake sixoxe ngezindlela ezintathu azisebenzisayo: (1) iZwi lakhe, (2) umoya wakhe ongcwele (3) nenhlangano yakhe yasemhlabeni.

IZwi LikaJehova Lisenza Sifaneleke

5, 6. ImiBhalo Engcwele inaliphi ithonya kumaKristu eqiniso?

5 Okokuqala, iZwi likaNkulunkulu lisenza kanjani sifanelekele ukuba yizikhonzi? UPawulu wabhala: “Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa izinto, yokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu afaneleke ngokugcwele, ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle.” (2 Thimothewu 3:16, 17) Ngakho imiBhalo Engcwele iyasisiza ‘sifaneleke ngokugcwele, sikuhlomele ngokuphelele’ ukufeza ‘umsebenzi omuhle’ wokufundisa abantu iZwi likaNkulunkulu. Nokho, kuthiwani ngabalandeli bamasonto eLobukholwa? Banalo iBhayibheli. Kungenzeka kanjani ukuba incwadi eyodwa isize abantu abathile ukuba babe yizikhonzi ezifanelekayo kodwa ingabasizi abanye? Impendulo ihlobene nesimo sethu sengqondo ngeBhayibheli.

6 Ngokudabukisayo, abaningi abasontayo abasamukeli isigijimi seBhayibheli ‘njengesiyizwi likaNkulunkulu ngempela.’ (1 Thesalonika 2:13) ELobukholwa liye lazakhela umlando obangela amahloni kulokhu. Ngemva kokuchitha iminyaka eminingi befunda ezikhungweni zobufundisi, ingabe abefundisi bafaneleka ngokuphelele ukuba babe abafundisi beZwi likaNkulunkulu? Lutho neze. Abanye abafundi baqala izifundo zabo zobufundisi belikholelwa iBhayibheli kodwa baphothule sebelingabaza! Ngemva kwalokho, kunokuba bashumayele iZwi likaNkulunkulu—abaningi babo abasuke bengasalikholelwa—baqondisa inkonzo yabo kwezinye izinto, bathathe uhlangothi ezimpikiswaneni zezombangazwe, bagqugquzele ivangeli lezenhlalo yabantu, noma baqokomise amafilosofi abantu ezintshumayelweni zabo. (2 Thimothewu 4:3) Ngokuhlukile, amaKristu aqotho alandela isibonelo sikaJesu Kristu.

7, 8. Isimo sengqondo sikaJesu ngeZwi likaNkulunkulu sasihluke kanjani kwesabaholi benkolo bosuku lwakhe?

7 UJesu akabavumelanga abaholi benkolo besikhathi sakhe ukuba balolonge ukucabanga kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi wayefundisa iqembu elincane, njengabaphostoli bakhe, noma uquqaba lwabantu, uJesu wayeyisebenzisa kahle imibhalo engcwele. (Mathewu 13:10-17; 15:1-11) Lokhu kwamenza wahluka kubaholi benkolo bosuku lwakhe. Babengabakhuthazi neze abantu abavamile ukuba bafunde ngezinto ezijulile zikaNkulunkulu. Eqinisweni, kwakuvamile ukuba umfundisi (teacher) wangalezo zikhathi abambelele ekutheni ezinye izindima zemiBhalo zijule kakhulu ukuba axoxe ngazo nanoma ubani omunye ngaphandle komfundi wakhe oseduze kakhulu—ngisho nalapho, bazixoxe behleba futhi bezimboze amakhanda. Izinkolelo-ze zalabo baholi benkolo mayelana nokuxoxa ngezindima ezithile zeBhayibheli zazithi azifane nalezo ababenazo ngokubiza igama laphezulu!

8 UKristu wayengenjalo. Wayekholelwa ukuthi bonke abantu kudingeka bahlole “wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova,” hhayi nje idlanzana labathile abakhethekile. UJesu wayengakujabuleli ukuba isihluthulelo solwazi sinikwe iqembu eliphakeme lezazi. Wathi kubafundi bakhe: “Lokho mina enginitshela khona ebumnyameni, nina kushoni ekukhanyeni; nalokho enikuzwa kuhletshwa, kushumayeleni phezu kwezindlu.” (Mathewu 4:4; 10:27) UJesu wayekulangazelela kakhulu ukunika abantu abaningi ngangokunokwenzeka ulwazi ngoNkulunkulu.

9. AmaKristu eqiniso alisebenzisa kanjani iBhayibheli?

9 Ukufundisa kwethu kufanele kugxile eZwini likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, lapho sinikeza inkulumo eHholo LoMbuso LoFakazi BakaJehova, ngokuvamile akwanele ukufunda amavesi athile eBhayibhelini. Kungase kudingeke sichaze, sifanekise futhi sibonise indlela osebenza ngayo umbhalo esikhuluma ngawo. Umgomo wethu uwukwenza isigijimi seBhayibheli esilotshiwe sigxile ezinhliziyweni zezilaleli zethu. (Nehemiya 8:8, 12) IBhayibheli kufanele lisetshenziswe futhi lapho kudingeka kunikezwe iseluleko noma ukuyala ngenjongo yokulungisa. Nakuba abantu bakaJehova bekhuluma izilimi ezihlukahlukene futhi benezizinda ezihlukahlukene, bonke bayayihlonipha iNcwadi yezincwadi—iBhayibheli.

10. Isigijimi esiphefumulelwe seBhayibheli singaba namuphi umphumela kithi?

10 Lapho sisetshenziswa ngenhlonipho enjalo, isigijimi seBhayibheli sinamandla. (Heberu 4:12) Sishukumisela abantu ukuba benze izinguquko ekuphileni kwabo, njengokuyeka imikhuba engahambisani nemiBhalo ewubufebe, ukuphinga, ukukhonza izithombe, ukudakwa nokweba. Liye lasiza abaningi kakhulu ukuba bakhumule ubuntu obudala, bagqoke obusha. (Efesu 4:20-24) Yebo, uma silihlonipha ngaphezu kwanoma yimuphi umbono wabantu noma isiko futhi silisebenzisa ngokwethembeka, iBhayibheli lingasenza sifaneleke, sikuhlomele ngokuphelele ukuba abafundisi beZwi likaNkulunkulu.

Umoya KaJehova Usenza Sifaneleke

11. Kungani kufaneleka ukuthi umoya ongcwele kaJehova ubizwa ngokuthi “umsizi”?

11 Okwesibili, ake sixoxe ngendima yomoya ongcwele kaJehova, noma amandla akhe asebenzayo, asenza sibe abahlome ngokuphelele. Akumelwe nanini sikhohlwe ukuthi umoya kaJehova ungamandla amakhulu kunawo wonke. UJehova uye wanika iNdodana yakhe ethandekayo igunya lokusebenzisa lawo mandla esabekayo ukuze ilwele wonke amaKristu eqiniso. Kuyafaneleka ukuthi uJesu wabiza umoya ongcwele ngokuthi “umsizi.” (Johane 16:7) Wanxusa abalandeli bakhe ukuba bacele lowo moya kuJehova, ebaqinisekisa ukuthi uJehova uyobanika wona ngesandla esivulekile.—Luka 11:10-13; Jakobe 1:17.

12, 13. (a) Kungani kubalulekile ukuba sithandazele umoya ongcwele ukuze usisize enkonzweni yethu? (b) AbaFarisi babonakalisa kanjani ukuthi umoya ongcwele wawungasebenzi kubo?

12 Kudingeka siwuthandazele nsuku zonke umoya ongcwele, ikakhulu ukuze usisize enkonzweni yethu. Angasithinta kanjani lawo mandla asebenzayo? Angasebenza ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu, asisize sishintshe, sikhule, sikhumule ubuntu obudala sigqoke obusha. (Kolose 3:9, 10) Angasisiza ukuba sibe nezimfanelo eziyigugu ezinjengezikaKristu. Abaningi bethu bangayisho ngekhanda eyabaseGalathiya 5:22, 23. Kulawo mavesi kunohlu lwezithelo zomoya kaNkulunkulu. Esokuqala uthando. Leyo mfanelo ibalulekile enkonzweni yethu. Ngani?

13 Uthando lukwazi ukushukumisa ngendlela eyisimanga. Uthando ngoJehova nomakhelwane lushukumisela amaKristu eqiniso ukuba ahlanganyele nabanye izindaba ezinhle. (Marku 12:28-31) Ngaphandle kwalolo thando, besingeke sifaneleke ngempela njengabafundisi beZwi likaNkulunkulu. Phawula umehluko phakathi kukaJesu nabaFarisi. UMathewu 9:36 uthi ngoJesu: “Lapho ebona izixuku wafikelwa isihawu ngazo, ngoba zaziphundleke futhi zihlakazeke njengezimvu ezingenamalusi.” AbaFarisi babezizwa kanjani ngabantu abavamile? Bathi: “Lesisixuku esingawazi uMthetho singabantu abaqalekisiwe.” (Johane 7:49) Labo baFarisi babengabathandi nakancane abantu, babebeya kakhulu. Kusobala ukuthi umoya kaJehova wawungasebenzi kubo.

14. Isibonelo sikaJesu sokubonisa uthando enkonzweni yakhe kufanele sisishukumise kanjani?

14 UJesu wayebazwela abantu. Wayebubona ubuhlungu ababebuzwa. Wayazi ukuthi babexhashazwa, bephundlekile futhi behlakazeke njengezimvu ezingenamalusi. UJohane 2:25 usitshela ukuthi uJesu “wayekwazi okungaphakathi kumuntu.” Ngenxa yokuthi wayeyiNgcweti Yomsebenzi kaJehova lapho edala, uJesu wayekuqonda ngokujulile ukwakheka komuntu. (IzAga 8:30, 31) Lokho kuqonda kwalujulisa uthando lwakhe. Kwangathi lolo thando lungahlale lungamandla asishukumisayo emsebenzini wethu wokushumayela! Uma sinomuzwa wokuthi kusadingeka sithuthuke kulokhu, masithandazele umoya ongcwele kaJehova bese senza ngokuvumelana nemithandazo yethu. UJehova uyosiphendula. Uyothumela la mandla angenakuvinjelwa ukuba asisize sifane kakhudlwana noKristu, owayefaneleka kunawo wonke umuntu ukushumayela izindaba ezinhle.

15. Amazwi ka-Isaya 61:1-3 ásebenza kanjani kuJesu kodwa ngesikhathi esifanayo adalula ababhali nabaFarisi?

15 Yini eyayenza uJesu afaneleke? Wathi: “Umoya kaJehova uphezu kwami.” (Luka 4:17-21) Yebo, uJehova wammisa mathupha uJesu ngomoya ongcwele. UJesu wayengadingi ezinye iziqu. Ingabe abaholi benkolo bosuku lwakhe bona babemiswe umoya ongcwele? Cha. Futhi babengakuhlomele ukugcwalisa u-Isaya 61:1-3, uJesu awufunda ngokuzwakalayo wayesewubhekisa kuye. Siza ufunde lawo mavesi, uzibonele ukuthi labo babhali nabaFarisi abangabazenzisi babentula. Babengenazo izindaba ezinhle ababengazimemezela kwabampofu. Pho, babengakushumayela kanjani ukukhululwa ezithunjweni nokuvulwa kwamehlo ezimpumputhe? Ngomqondo ongokomoya, kwabona babeyizimpumputhe futhi beboshwe amasiko abantu! Ngokungafani nalabo baFarisi nababhali, ingabe thina siyakufanelekela ukufundisa abantu?

16. Yikuphi ukuqiniseka abantu bakaJehova abangase bakuzwe namuhla mayelana nokufaneleka kwabo ukuba yizikhonzi?

16 Yiqiniso, asifundanga ezikoleni zemfundo ephakeme zeLobukholwa. Asimiswanga yisikole esithile sobufundisi ukuba sibe abafundisi. Ingabe-ke asifaneleki? Lutho neze! Simiswe nguJehova ukuba ngoFakazi bakhe. (Isaya 43:10-12) Uma sithandazela umoya wakhe futhi senze ngokuvumelana nomthandazo wethu, sinezimfanelo eziphakeme kakhulu. Yebo, asiphelele futhi siyasilela esibonelweni esabekwa uMfundisi Omkhulu, uJesu Kristu. Noma kunjalo, asibongi yini ngokuthi uJehova usebenzisa umoya wakhe ukuze asenze sifaneleke futhi asihlomise njengabafundisi beZwi lakhe?

Inhlangano KaJehova Isenza Sifaneleke

17-19. Imihlangano emihlanu yamasonto onke elungiselelwa yinhlangano kaJehova isisiza kanjani ukuba sifaneleke ukuba yizikhonzi?

17 Manje ake sixoxe ngendlela kaJehova yesithathu yokusenza sihlomele ukuba abafundisi beZwi lakhe—ibandla noma inhlangano yakhe yasemhlabeni, esiqeqeshela ukuba sibe yizikhonzi. Kanjani? Cabanga nje ngesimiso semfundo esisijabulelayo! Njalo ngesonto, siba nemihlangano yobuKristu emihlanu. (Heberu 10:24, 25) Sihlangana ngamaqembu amancane eSifundweni Sencwadi Sebandla ukuze sitadishe iBhayibheli ngokujulile sisebenzisa incwadi elungiselelwe ngenhlangano kaJehova. Ngokulalela nokuphendula, siyafunda kwabanye futhi sikhuthazane. Sithola futhi ukufundiswa nokunakekelwa komuntu siqu kumbonisi wesifundo sencwadi. EMhlanganweni Weningi naseSifundweni Se-Nqabayokulinda, sithola inala yokudla okucebile okungokomoya.

18 ISikole sethu Senkonzo Esingokwasezulwini siklanyelwe ukusifundisa indlela yokufundisa. Ngokulungiselela izinkulumo zabafundi, sifunda ukusebenzisa iZwi likaNkulunkulu ekufundiseni izindaba eziningi ezihlukahlukene. (1 Petru 3:15) Wake wabelwa yini ukunikeza inkulumo ngesihloko esasibonakala sijwayelekile, kodwa wazithola ufunda okuthile okusha kuso? Kuvamile lokho. Akukho okulolonga ulwazi lwethu ngesihloko esithile ngaphezu kokufundisa abanye ngaso. Ngisho nalapho singabelwe nkulumo thina ngokwethu, nathi singafunda ukuba abafundisi abangcono. Kumfundi ngamunye, sibona izimfanelo ezinhle, bese sicabanga ukuthi singazilingisa kanjani lezo zimfanelo.

19 UMhlangano Wenkonzo nawo uklanyelwe ukusihlomisa njengabafundisi beZwi likaNkulunkulu. Isonto ngalinye, sijabulela izinkulumo, izingxoxo nemiboniso enomdlandla, ehloselwe inkonzo yethu. Sizosebenzisa yiphi intshumayelo? Singabhekana kanjani nezinselele ezikhethekile enkonzweni yethu yasobala? Yimiphi imikhakha yokushumayela esivulekele okungase kudingeke siyisebenzise kakhudlwana? Yini eyosenza sibe abafundisi abaphumelela ngokwengeziwe lapho senza izimpindelo futhi siqhuba nezifundo zeBhayibheli? (1 Korinte 9:19-22) Imibuzo enjengalena kuxoxwa ngayo ngokuningiliziwe eMhlanganweni Wenkonzo. Izinkulumo eziningi zalo mhlangano zisekelwe ezihlokweni ze-Nkonzo Yethu YoMbuso, okungelinye ithuluzi elilungiselelwe ukusihlomisela umsebenzi wethu obalulekile.

20. Singazuza kanjani ngokugcwele emihlanganweni yebandla nemikhulu?

20 Ngokulungiselela nokuba khona emihlanganweni yethu bese sikusebenzisa emsebenzini wethu njengabafundisi lokho esikufundile, sithola ukuqeqeshwa okukhulu. Kodwa kunokwengeziwe. Sinanemihlangano emikhulu—yesifunda neyesigodi—eklanyelwe ukusihlomisa njengabafundisi beZwi likaNkulunkulu. Futhi yeka indlela esikulangazelela ngayo ukulalelisisa nokusebenzisa lezo zeluleko!—Luka 8:18.

21. Yibuphi ubufakazi obubonisa ukuthi ukuqeqeshwa kwethu kuye kwaphumelela, futhi luya kubani udumo ngalokhu?

21 Ingabe ukuqeqesha uJehova aye wakunikeza kuye kwaphumelela? Vumela amaqiniso azikhulumele. Unyaka ngamunye, amakhulu ezinkulungwane zabantu asizwa ukuba afunde izimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo futhi aphile ngokuvumelana nalokho uNkulunkulu akufunayo kuwo. Inani lethu liyanda, kodwa akekho kithina ongathi nguye ngokwakhe obangela lokho. Kumelwe sibhekane namaqiniso, njengoba kwenza uJesu. Wathi: “Akekho umuntu ongeza kimi ngaphandle kokuba uBaba ongithumile, emdonsa.” Njengabaphostoli basendulo, iningi lethu lingabantu abangafundile nabavamile. (Johane 6:44; IzEnzo 4:13) Ukuphumelela kwethu kuxhomeke kuJehova, odonsela abantu abanhliziyo ziqotho eqinisweni. UPawulu wakubeka kahle: “Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kodwa uNkulunkulu waqhubeka ekhulisa.”—1 Korinte 3:6.

22. Kungani kufanele singalokothi sidikibale ngokweqile ukuhlanganyela ngokugcwele enkonzweni yobuKristu?

22 Yebo, uJehova uNkulunkulu unesandla emsebenzini wethu njengabafundisi beZwi lakhe. Singase singazizwa sifaneleka njalo njengabafundisi. Kodwa khumbula, nguJehova odonsela abantu kuye neNdodana yakhe. NguJehova osenza ngeZwi lakhe, ngomoya wakhe ongcwele nangenhlangano yakhe yasemhlabeni ukuba sifaneleke ukukhonza labo abasanda kuhlanganyela. Masisabele ekuqeqeshweni nguJehova ngokusebenzisa izinto ezinhle asinika zona manje ukuze asenze sihlome ngokugcwele njengabafundisi beZwi likaNkulunkulu!

Ungaphendula Kanjani?

• IBhayibheli lisihlomisela kanjani umsebenzi wokushumayela?

• Umoya ongcwele ufeza yiphi indima ekusenzeni sifaneleke njengezikhonzi?

• Inhlangano kaJehova yasemhlabeni iye yakusiza ngaziphi izindlela ukuba ufaneleke njengomshumayeli wezindaba ezinhle?

• Yini esingaqiniseka ngayo lapho sisenkonzweni?

[Imibuzo Yesifundo]

[Isithombe ekhasini 25]

Njengomfundisi weZwi likaNkulunkulu, uJesu wabonisa uthando ngabantu