Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Abafundisi Bezwi LikaNkulunkulu Bakhuthazwa Ukuba Bafeze Ukuthunywa Kwabo

Abafundisi Bezwi LikaNkulunkulu Bakhuthazwa Ukuba Bafeze Ukuthunywa Kwabo

Abafundisi Bezwi LikaNkulunkulu Bakhuthazwa Ukuba Bafeze Ukuthunywa Kwabo

AMAKHULU ezinkulungwane zabafundisi bahlangana bezoyalwa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Kusukela ngo-May wonyaka odlule, babuthana eMihlanganweni Yesigodi YoFakazi BakaJehova ‘YabaFundisi Bezwi LikaNkulunkulu’ emhlabeni wonke. Izihambeli zakhuthazwa ukuba zizifundise, ukuba zifaneleke nakangcono, nokuba zifeze umsebenzi wazo njengabafundisi.

Ingabe wawukhona komunye wale mihlangano? Uma kunjalo, akungabazeki ukuthi wakwazisa ukudla okungokomoya okwanikezwa kule mibuthano yokukhulekela uNkulunkulu weqiniso, uJehova. Kungani ungahlanganyeli ekubukezeni lesi simiso esifundisayo somhlangano.

Usuku Lokuqala—ImiBhalo Ephefumulelwe Inenzuzo Yokufundisa

Usihlalo womhlangano wamukela zonke izihambeli ngezandla ezifudumele ngenkulumo ethi: “Manifundiswe, Nina Bafundisi Bezwi LikaNkulunkulu.” UJesu waba “uMfundisi Omkhulu” efunde kuJehova. (Isaya 30:20, NW; Mathewu 19:16) Ukuze sithuthuke njengabafundisi beZwi likaNkulunkulu, nathi ngokufanayo kumelwe sifundiswe uJehova.

Ngemva kwalokho kwalandela inkulumo ethi “Ukufundisa NgoMbuso Kuthela Izithelo Ezinhle.” Ngezingxoxo nabafundisi beZwi likaNkulunkulu abangomakadebona, kwaqokonyiswa izinjabulo nezibusiso zokwenza abafundi.

Inkulumo ekhuthazayo eyalandela yayinesihloko esithi “Sishukunyiswa ‘Izinto Ezinhle Kakhulu zikaNkulunkulu’.” Ekhulwini lokuqala, ‘izinto ezinhle kakhulu’ ezazihilela uMbuso kaNkulunkulu zashukumisela abantu esenzweni. (IzEnzo 2:11) Nathi ngokufanayo singashukumisela abantu esenzweni ngokumemezela ‘lezi zinto ezinhle kakhulu’ njengeziyizimfundiso ezingokomBhalo njengesihlengo, uvuko, nesivumelwano esisha.

Inkulumo elandelayo yakhuthaza bonke ukuthi ‘Bathokoze Ngokulunga KukaJehova.’ (AmaHubo 35:27) Sasizwa ukuba siphishekele ukulunga ngokufunda ukuthanda okulungile futhi sizonde okubi, ngokufunda iBhayibheli, ngokulwisana namathonya alimazayo ngokomoya, nangokuhlakulela ukuthobeka. Izinyathelo ezinjalo ziyosisiza sivikeleke kubangane abangakhi, ezintweni zezwe ezibonakalayo, nasekuzijabuliseni okungcolile ngokokuziphatha nokunobudlova.

Inkulumo eyisihluthulelo enesihloko esithi, “Sihlonyiswe Ngokugcwele Njengabafundisi Bezwi LikaNkulunkulu” yasikhumbuza ukuthi uJehova usenza izikhonzi zakhe ezifanelekayo ngeZwi lakhe, umoya wakhe, nenhlangano yakhe yasemhlabeni. Ngokuphathelene nokusetshenziswa kweZwi likaNkulunkulu, isikhulumi sasikhuthaza: “Umgomo wethu ukuba sisuse umlayezo weBhayibheli emakhasini alo futhi siwugxilise ezinhliziyweni zezilaleli zethu.”

Uchungechunge lokuqala lomhlangano lwalunesihloko esithi: “Ukuzifundisa Thina Sibe Sifundisa Nabanye.” Ingxenye yokuqala yagcizelela ukuthi kufanele silondoloze indinganiso ephakeme yokuziphatha kobuKristu esiyifundisa abanye. Ingxenye elandelayo yasikhuthaza ukuba ‘siphathe izwi leqiniso ngokufanele.’ (2 Thimothewu 2:15) Ukuze sizifundise thina, sibalulekile isifundo seBhayibheli somuntu siqu sazikhathi zonke futhi esenziwa ngenkuthalo, kungakhathaliseki ukuthi sinesikhathi eside kangakanani sikhonza uNkulunkulu. Ingxenye yokugcina yochungechunge yabonisa ukuthi uDeveli usibhekile, ufuna ukuba sibonise isimo esinjengokuzazisa, umoya wokuzibusa, umuzwa wokuzibona sibalulekile, umhawu, umona, ubutha, ukucasuka, nokufuna amaphutha kwabanye. Kodwa, uma simelana noDeveli ngokuqinile, uyosibalekela. Kodwa ukuze simelane naye, kudingeka sisondele kuNkulunkulu.—Jakobe 4:7, 8.

Inkulumo efike ngesikhathi ethi: “Lwenyanye Uhlupho Lwezwe Lwezithombe Ezingcolile Zobulili” yasibonisa ukuthi singabhekana kanjani nalokho konakala okuwusongo engokomoyeni lethu. Umprofethi uHabakuki wathi ngoJehova: “Wena amehlo akho ahlambulukile ukuba ungabona okubi; ungenakubheka ukuhlanekezela.” (Habakuki 1:13) Kumelwe ‘sikwenyanye okubi.’ (Roma 12:9) Abazali belulekwa ukuba balawule indlela izingane zabo ezisebenzisa ngayo i-Internet nezibukela ngayo ithelevishini. Isikhulumi sathi labo abahungwa izithombe ezingcolile zobulili, kumelwe bathole usizo lomngane ovuthiwe ngokomoya. Kungaba usizo ukuzindla nokubamba ngekhanda imibhalo enjengamaHubo 97:10; Mathewu 5:28; 1 Korinte 9:27; Efesu 5:3, 12; Kolose 3:5; neyoku-1 Thesalonika 4:4, 5.

Inkulumo elandelayo, ethi “Ukuthula KukaNkulunkulu Makukulonde,” yasiduduza ngesiqinisekiso sokuthi lapho sicindezelwa ukukhathazeka, singaphonsa umthwalo wethu kuJehova. (IHubo 55:22) Uma sithulula izinhliziyo zethu ngomthandazo, uJehova uyosinika “ukuthula kukaNkulunkulu,” ukuzola nokuthula kwangaphakathi okuwumphumela wobuhlobo obuyigugu naye.—Filipi 4:6, 7.

Usuku lokuqala lwaphela ngendlela ejabulisa ngokukhethekile ngenkulumo ethi “UJehova Wenza Abantu Bakhe Babe Bahle Ngokubakhanyisela,” eyachaza ukugcwaliseka kuka-Isaya isahluko 60. Naphezu kobumnyama bezwe manje, “abezizwe”—isixuku esikhulu esandayo sabanjengezimvu—sijabulela ukukhanya kukaJehova sikanye namaKristu agcotshiwe. Sibhekisela evesini 19 no-20, isikhulumi sachaza: “UJehova akasoze ‘ashona’ njengelanga noma ‘anciphe’ njengenyanga. Uyoqhubeka enza abantu bakhe babe bahle ngokubakhanyisela. Yeka isiqinisekiso esihle esinaso njengoba siphila kulezi zinsuku zokugcina zaleli zwe eligubuzelwe ubumnyama!” Ekuphetheni kwenkulumo, isikhulumi samemezela ukukhululwa kwencwadi ethi Isiprofetho Sika-Isaya—Ukukhanya Kuso Sonke Isintu, Umqulu Wesibili. Ingabe usuqedile ukuyifunda le ncwadi entsha?

Usuku Lwesibili—Ukufaneleka Ngokwanele Ukufundisa Abanye

Ngemva kwengxoxo yetekisi losuku ngosuku lwesibili, salalela ngelukuluku uchungechunge lwesibili lomhlangano, oluthi “Izikhonzi Ezisiza Abanye Ukuba Babe Amakholwa.” Izikhulumi kulolu chungechunge oluyizingxenye ezintathu zaqokomisa ngasinye sezinyathelo ezintathu ezihilelekile ekusizeni abantu babe amakholwa—ukusakaza isigijimi soMbuso, ukuhlakulela isithakazelo esitholakele, nokufundisa abanesithakazelo ukuba bagcine loko uKristu akuyalile. Ngosizo lwezingxoxo nemiboniso, sakwazi ukubona ngokuthé ngqo ukuthi singabafundisa kanjani abanye ukuze babe abafundi.

Inkulumo elandelayo yayinesihloko esithi “Ekukhuthazeleni Kwenu Nezelani Ukuzinikela Kokuhlonipha UNkulunkulu.” Isikhulumi sabonisa ukuthi ekugcineni okubalulekile ‘ukukhuthazela kuze kube sekupheleni.’ (Mathewu 24:13) Kufanele sisebenzise wonke amalungiselelo kaNkulunkulu—umthandazo, isifundo somuntu siqu, imihlangano, kanye nenkonzo—ukuze sakhe ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu. Kudingeka sivimbe izifiso nezenzo zezwe zingasicathameli noma ziqede ukuzinikela kwethu kokuhlonipha uNkulunkulu.

Abantu abakhathele nabasindwayo bangakuthola kanjani ukuqabuleka namuhla? Inkulumo ethi “Ukuthola Ukuqabuleka Ngaphansi Kwejoka LikaKristu” yawuphendula lowo mbuzo. Ngomusa, uJesu wamema abalandeli bakhe ukuba bangene ngaphansi kwejoka lakhe futhi bafunde kuye. (Mathewu 11:28-30) Singaba ngaphansi kwejoka likaJesu ngokulandela eduze isibonelo sakhe sokuphila ukuphila okulula nokulinganiselayo. Amaphuzu ayinhloko ale nkulumo agqanyiswa yizingxoxo nalabo abaye benza lula ukuphila kwabo.

Esinye sezici ezivelele emibuthanweni yoFakazi BakaJehova ubhapathizo lwezinceku zikaNkulunkulu ezisanda kuzinikezela. Umzalwane owanikeza inkulumo ethi “Ubhapathizo Luholela Emalungelweni Athé Xaxa Okufundisa” wabemukela ngemfudumalo labo ababezobhapathizwa futhi wabamema ukuba bahlanganyele emalungelweni enkonzo athé xaxa. Abafundisi beZwi likaNkulunkulu abasanda kubhapathizwa abahlangabezana nezimfuneko ezingokomBhalo bangalwela ukufinyelela imithwalo yemfanelo ehlukahlukene ebandleni.

Isihloko senkulumo yokuqala ntambama sasithi “Lingisa Umfundisi Omkhulu.” Ngokucophelela uJesu wabheka futhi walingisa uYise, ngaleyo ndlela waba uMfundisi Omkhulu. Ngesikhathi esemhlabeni wasebenzisa izindlela eziphumelelayo zokufundisa, njengemibuzo ephenyayo nemifanekiso elula kodwa ecacile. UJesu wasekela ukufundisa kwakhe eZwini likaNkulunkulu, kanti wayekhuluma ngomdlandla, imfudumalo negunya. Asizange yini sishukunyiswe ukuba silingise uMfundisi Omkhulu?

Enye inkulumo eshukumisayo yayithi “Ingabe Uzimisele Ukukhonza Abanye?” yasikhuthaza ukuba silingise isibonelo sikaJesu ekukhonzeni abanye abantu. (Johane 13:12-15) Isikhulumi sanxusa ngokuqondile amadoda afanelekayo ukuba afane noThimothewu ekubambeni amathuba okusiza abanye. (Filipi 2:20, 21) Abazali bakhuthazwa ukuba balingise u-Elkana noHana ekusizeni izingane zabo ziphishekele inkonzo yesikhathi esigcwele. Nentsha yayalwa ukuba ilingise isibonelo sikaJesu Kristu nesikaThimothewu osemusha ngokuzinikela ngokuzithandela. (1 Petru 2:21) Sashukunyiswa nangamazwi alabo abaye babambisisa amathuba ukuze bakhonze abanye.

Isihloko sochungechunge lwesithathu sasithi “Zuza Ngokugcwele Emfundweni Engokwasezulwini.” Isikhulumi sokuqala sagcizelela ukubaluleka kokuba sikwazi ukulalela ngokucophelela isikhathi eside. Ukuze siwufinyelele lowo mgomo, singaqala ngeziwombe ezimfushane zesifundo somuntu siqu bese sizama ukuzinweba. Sabuye sakhuthaza nezilaleli ukuba zivule imibhalo futhi zibhale amaphuzu phakathi nemihlangano. Isikhulumi sesibili sasixwayisa ngesidingo sokubambelela ngokuqinile ‘esibonelweni samazwi amahle.’ (2 Thimothewu 1:13, 14) Ukuze sizivikele ezinhlelweni zezindaba ezingcolile ngokobulili, kumafilosofi abantu, kubagxeki, nasezimfundisweni zezihlubuki, kumelwe sithengisise isikhathi sesifundo somuntu siqu nesokuya emihlanganweni. (Efesu 5:15, 16) Isikhulumi sokugcina kulolu chungechunge saqokomisa isidingo sokwenza izinto esizifundile ukuze sizuze ngokugcwele emfundweni yasezulwini.—Filipi 4:9.

Yeka ukuthi kwasijabulisa kanjani ukuzwa inkulumo ethi “Amalungiselelo Amasha Okusisiza Sithuthuke Ngokomoya”! Sathokoza ukuzwa ukuthi incwadi entsha enesihloko esithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini izoshicilelwa maduzane nje. Ilukuluku lethu lakhula njengoba isikhulumi sasichaza lokho ekuqukethe. Ngokuphathelene nengxenye yencwadi equkethe amaphuzu eseluleko senkulumo, isikhulumi sathi “Le ncwadi entsha ayisebenzisi indlela evamile yezwe ekunikezeni amaphuzu angu-53 ahilelekile ekufundeni kahle, ekukhulumeni kahle, nasekufundiseni kahle. Le ndlela isekelwe ezimisweni ezingokomBhalo. Le ncwadi izoveza indlela abaprofethi, uJesu, nabafundi bakhe ababonisa ngayo amakhono amahle okufundisa. Yebo, le ncwadi yokufundisa nezici ezintsha zeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini kuzosisiza sibe ngabafundisi beZwi likaNkulunkulu abangcono.

Usuku Lwesithathu—Yibani Ngabafundisi Ngenxa Yesikhathi

Ngemva kwengxoxo yetekisi losuku ngosuku lokugcina, sonke salalelisisa uchungechunge lokugcina, oluthi “Isiprofetho SikaMalaki Sisilungiselela Usuku LukaJehova.” UMalaki waprofetha cishe ngemva kweminyaka eyikhulu amaJuda abuya eBabiloni. Ayesephinde ahlehlela ekuhlubukeni nasebubini, ehlazisa igama likaJehova ngokuyishaya indiva imithetho yakhe yokulunga, nangokuletha izilwane zomnikelo ezingaboni, ezixhwalile nezigulayo. Ngaphezu kwalokho, ayehlukanisa nabafazi bobusha bawo ukuze mhlawumbe ashade abesifazane bezinye izizwe.

Isahluko sokuqala sencwadi kaMalaki sisiqinisekisa ngothando lukaJehova ngabantu bakhe. Siqhakambisa isidingo sokuba nenhlonipho ejulile ngoNkulunkulu nokwazisa ngezinto ezingcwele. UJehova ulindele ukuba simnike okungcono kunako konke, simkhulekele ngothando olungenabugovu. Inkonzo yethu engcwele akumelwe ibe nje ukugcina icala, futhi kumelwe silandise kuNkulunkulu.

Sisebenzisa isahluko sesibili sikaMalaki osukwini lwethu, isikhulumi sesibili sochungechunge sabuza: “Ingabe siyaqikelela ngokomuntu siqu ukuthi ‘ububi abutholwa ezindebeni zethu’? (Malaki 2:6) Labo abaholayo ekufundiseni kumelwe baqiniseke ukuthi abakushoyo kusekelwe ngokuqinile eZwini likaNkulunkulu. Kufanele sibuzonde ubuqili obunjengokuthola izahlukaniso ngokungafanele.—Malaki 2:14-16.

Sikhulumela isihloko esithi “Obani Abayosinda Osukwini LukaJehova?,” isikhulumi sokugcina ochungechungeni sasisiza sasilungiselela usuku lukaJehova. “Yeka ukuthi kuziduduza kanjani izinceku zikaJehova ukwazi ukuthi uMalaki isahluko 3, ivesi 17 ugcwaliseka kuzo ngezinga elikhulu!” kubabaza isikhulumi. “Uthi: ‘“Bayakuba ngabami,” usho uJehova Sebawoti, “babe yimfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele, njengalokhu umuntu ehawukela indodana yakhe emkhonzayo.”’”

Esinye sezici ezivelele emhlanganweni kwakuyidrama yababegqoke ezasendulo, ethi “Hlonipha Igunya LikaJehova,” eyayilandisa ngamadodana kaKora. Naphezu kwesimo sengqondo sikayise sokuvukela uMose no-Aroni, ahlala ethembekile kuJehova nakubameleli bakhe. Nakuba uKora nabalandeli bakhe babhujiswa, amadodana kaKora asinda. Inkulumo eyalandela, ethi “Zithobe Ngobuqotho Egunyeni LikaNkulunkulu” yabonisa ukuthi idrama isifundisani thina ngabanye. Isikhulumi saxwayisa ngezici eziyisithupha uKora nababemlandela abehluleka kuzo: ukungasekeli igunya likaJehova ngokwethembeka; ukuvumela ukuba banqotshwe ukuzazisa, isifiso sokuvelela, nomhawu; ukunaka ukungapheleli kwalabo abakhethwe uJehova; ukuba nomoya wokukhononda; ukunganeliswa amalungelo abo enkonzo; nokuvumela ubungane nezibopho zomkhaya zize ngaphambi kokwethembeka kuJehova.

“Obani Abafundisa Zonke Izizwe Iqiniso?,” leso kwakuyisihloko senkulumo yeningi. Iqiniso okwaxoxwa ngalo lapho kwakungelona elivamile, kodwa iqiniso elihlobene nenjongo kaJehova lelo uJesu Kristu alifakazela. Isikhulumi sacabangela iqiniso elihlobene nezinkolelo, iqiniso elimayelana nendlela yokukhulekela, neqiniso eliphathelene nokuziphatha komuntu siqu. Ngokuqhathanisa amaKristu ekhulu lokuqala noFakazi BakaJehova namuhla, senziwa saqiniseka nakakhulu ukuthi ‘uNkulunkulu ngempela uphakathi kwethu.’—1 Korinte 14:25.

Ngemva kokubukezwa kwesifundo se-Nqabayokulinda salelo sonto, bonke abafundisi bezwi likaNkulunkulu ababekhona bashukunyiselwa esenzweni ngenkulumo yokuphetha ethi, “Ukufeza Umsebenzi Wethu Wokufundisa Ngomuzwa Wokuphuthuma.” Ukubuyekeza isimiso kafushane kugcizelele ukubaluleka kokusebenzisa imiBhalo ekufundiseni, izindlela esingaba ngazo abafundisi abafanelekayo, nesidingo sokuqiniseka ngeqiniso esilifundisa abanye. Isikhulumi sasiyala ukuba senze ‘intuthuko yethu ibonakale’ nokuthi ‘sizinake thina nokufundisa kwethu.’—1 Thimothewu 4:15, 16.

Yeka idili elingokomoya esalijabulela eMhlanganweni Wesigodi ‘Wabenzi Bezwi LikaNkulunkulu!’ Kwangathi singalingisa abaFundisi bethu abakhulu, uJehova noJesu Kristu ekufundiseni abanye izwi likaNkulunkulu.

[Ibhokisi/Izithombe ekhasini 28]

Izincwadi Ezintsha Zokwanelisa Izidingo Ezikhethekile

Izihambeli zoMhlangano Wesigodi ‘WabaFundisi Bezwi LikaNkulunkulu’ zazamukela ngentshiseko izincwadi ezimbili okufanele zisize kakhulu ekufundiseni iqiniso elingokomBhalo kubantu abasezingxenyeni ezithile zomhlaba. Ipheshana elinesihloko esithi Ingabe Unomoya Ongafi? liyoba ithuluzi eliwusizo ekuqaliseni izingxoxo nalabo abahlala emazweni lapho izilimi zendawo zingehlukanisi phakathi “komphefumulo” “nomoya.” Leli pheshana elisha libonisa ngokucacile ukuthi umoya oshukumisayo uhlukile esidalweni somoya nokuthi abantu abaphenduki izidalwa zomoya lapho befa.

Incwajana ethi A Satisfying Life—How to Attain It yakhululwa ekupheleni kosuku lwesibili lomhlangano. Le ncwajana ilungiselelwe ngenjongo yokuqalisa izifundo zeBhayibheli nalabo abangazi lutho ngoMdali onobuntu, nangencwadi ephefumulelwe ngokwaphezulu. Ingabe usukwazile ukuzisebenzisa lezi zincwadi ezintsha enkonzweni yakho?

[Izithombe ekhasini 26]

EMilan, e-Italy, nakweminye imihlangano emhlabeni jikelele, kwabhapathizwa abaningi

[Isithombe ekhasini 29]

Izilaleli zahlatshwa umxhwele idrama ethi “Hlonipha Igunya LikaJehova”