Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Ngempela INkosi Ivusiwe!”

“Ngempela INkosi Ivusiwe!”

“Ngempela INkosi Ivusiwe!”

Cabanga indlela okumelwe ukuba abafundi bakaJesu babedabuke ngayo lapho inkosi yabo ibulawa. Ithemba labo labonakala lifile njengesidumbu uJosefa wase-Arimatheya asifaka ethuneni. Kwakuphelile nangamathemba okuthi uJesu wayeyokhulula amaJuda ejokeni lamaRoma.

UKUBE konke kwaphelela lapho, cishe abafundi bakaJesu babeyonyamalala njengabalandeli boMesiya abaningi bokuzisholo. Kodwa uJesu wayephila! NgokwemiBhalo, wabonakala kaningi kubalandeli bakhe ngemva nje kokufa kwakhe. Ngakho-ke, abanye babo bashukumiseleka ukuba bababaze bathi: “Ngempela iNkosi ivusiwe!”—Luka 24:34.

Abafundi kwadingeka bavikele ukholo lwabo kuJesu njengoMesiya. Lapho benza kanjalo, babhekisela ngokukhethekile ovukweni lwakhe kwabafileyo njengobufakazi obuqand’ ikhanda bokuthi unguMesiya. Ngempela, “ngamandla amakhulu abaphostoli baqhubeka benikeza ubufakazi ngokuphathelene nokuvuka kweNkosi uJesu.”—IzEnzo 4:33.

Uma kwakuke kwaba khona umuntu obonisa ngokungenakuphikwa ukuthi lolu vuko lwalungamanga—mhlawumbe ngokwenza omunye wabafundi akuvume lokho noma ngokubonisa ukuthi isidumbu sikaJesu sahlala ethuneni—ubuKristu babuyofekela busafufusa. Kodwa abuzange. Bazi ukuthi uKristu uyaphila, abalandeli bakaJesu baya kuyo yonke indawo bememezela ukuthi uvukile, futhi izixuku zakholelwa kuKristu ovukile.

Kungani nawe ungakholelwa ovukweni lukaJesu? Kunabuphi ubufakazi bokuthi lesi senzakalo senzeka ngempela?

Kungani Kufanele Sihlole Ubufakazi

Ukulandisa kwawo womane amaVangeli kuyakhuluma ngovuko lukaJesu. (Mathewu 28:1-10; Marku 16:1-8; Luka 24:1-12; Johane 20:1-29) * Ezinye izingxenye zemiBhalo YamaKristu YesiGreki zikhuluma ngokuqiniseka ngokuvuswa kukaKristu kwabafileyo.

Yingakho-ke abalandeli bakaJesu beye bamemezela ngovuko lwakhe! Uma uNkulunkulu amvusela ngempela ekuphileni, lezo yizindaba ezimangalisa kunazo zonke ezake zezwakala emhlabeni. Kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi uJesu uyaphila njengamanje.

Kusithinta kanjani lokho? UJesu wathandaza: “Lokhu kusho ukuphila okumi phakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo owamthuma, uJesu Kristu.” (Johane 17:3) Yebo, singathola ulwazi olunikeza ukuphila oluphathelene noJesu noYise. Ngokulusebenzisa lolo lwazi, ngisho noma singafa, nathi singavuswa kwazise noJesu wavuswa. (Johane 5:28, 29) Singaba nethemba lokuphila okumi phakade emhlabeni oyipharadesi ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu wasezulwini osezandleni zeNdodana yakhe ekhazinyulisiwe, uJesu Kristu, iNkosi yamakhosi.—Isaya 9:6, 7; Luka 23:43; IsAmbulo 17:14.

Ngakho-ke, ukuthi uJesu wavuka ngempela yini kwabafileyo kuyindaba ebaluleke kakhulu. Kuthinta ukuphila kwethu manje namathemba ethu esikhathi esizayo. Yingakho sikumema ukuba uhlole imikhakha emine yobufakazi bokuthi uJesu wafa futhi wavuka.

UJesu Wafa Ngempela Esigxotsheni

Abanye abangabazayo bathi yize uJesu abethelwa, akafanga ngempela esigxotsheni. Bathi wayesezokufa wayesephashanyiswa ukubanda kwethuna. Nokho, yonke imithombo etholakalayo ifakazela ukuthi kwafakwa isidumbu sikaJesu esingasaphili ethuneni.

Njengoba uJesu abulawa obala, kwakunofakazi bokuthi wafa ngempela esigxotsheni. Ukuthi wayefile kwaqinisekiswa yinduna yekhulu eyayengamele ukubulawa kwakhe. Leso sikhulu sebutho sasiwazi kahle umsebenzi waso owawuhlanganisa nokubona ukuthi uJesu wayefile. Ngaphezu kwalokho, uMbusi uPontiyu Pilatu ongumRoma waqale waqiniseka ukuthi uJesu wayefile ngaphambi kokuba anike uJosefa wase-Arimatheya isidumbu sakhe ukuze asingcwabe.—Marku 15:39-46.

Ithuna Latholakala Lingenalutho

Ithuna elingenalutho laba ubufakazi bokuqala kubafundi bokuthi uJesu uvukile, futhi namanje lobu bufakazi abunakuphikwa. UJesu wangcwatshwa ethuneni elisha, elalingakaze lisebenze. Lalingasendaweni yokubethelwa futhi ngaleso sikhathi kwakulula kakhulu ukulithola ngaphandle kokuphazama. (Johane 19:41, 42) Konke ukulandisa kwamaVangeli kuyavuma ukuthi lapho abangane bakaJesu befika ethuneni ekuseni ngosuku lwesibili ngemva kokufa kwakhe, isidumbu sakhe sase singasekho.—Mathewu 28:1-7; Marku 16:1-7; Luka 24:1-3; Johane 20:1-10.

Ukuthola ithuna lingenalutho kwazimangaza izitha zikaJesu, njengoba nje kwabethusa nabangane bakhe. Izitha zakhe zase zinesikhathi eside zizama ukuqiniseka ukuthi uyafa angcwatshwe. Njengoba zase ziwufezile umgomo wazo, zaqikelela ukuba zibeke umqaphi zivale nethuna. Nokho, ekuseni ngosuku lokuqala lwesonto, lalingenalutho.

Ingabe abangane bakaJesu basithatha isidumbu sakhe ethuneni? Cishe akunakwenzeka lokho ngoba amaVangeli abonisa ukuthi babelusizi kakhulu ngemva kokubulawa kwakhe. Ngaphezu kwalokho, abafundi bakhe babengeke baqhubeke behlupheka ngokushushiswa nangokubulawa ngenxa yento ababazi ukuthi ingamanga.

Ubani owakhipha isidumbu ethuneni? Mancane kakhulu amathuba okuthi kwakungaba yizitha zikaJesu. Ngisho noma kwakube yizo, nakanjani zaziyosiveza kamuva ukuze ziphikise abafundi lapho bethi uJesu wayevusiwe futhi uyaphila. Kodwa into enjalo ayenzekanga, ngoba nguNkulunkulu owayethathe isinyathelo.

Ngemva kwamasonto athile, izitha zikaJesu azizange ziphike zime ngentaba lapho uPetru enikeza lobu bufakazi: “Madoda akwa-Israyeli, yizwani lamazwi: UJesu umNazaretha, umuntu uNkulunkulu ambonisa obala kini ngemisebenzi yamandla nemihlola nezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengoba nje nani ngokwenu nazi, lomuntu, njengowanikelwa ngenjongo enqunyiwe nangokwazi kusengaphambili kukaNkulunkulu, nambophela esigxotsheni ngesandla sabantu abangenamthetho futhi nambulala. Kodwa uNkulunkulu wamvusa ngokuthukulula imihelo yokufa, ngoba kwakungenakwenzeka ngaye ukuba aqhubeke ebanjwe yiyo ngokuqinile. Ngoba uDavide uthi ngokuqondene naye, ‘NganginoJehova njalo phambi kwamehlo ami . . . Ngaphezu kwalokho, ngisho nenyama yami iyohlala isethembeni; ngoba ngeke ushiye umphefumulo wami eHayidese, futhi ngeke uvumele othembekileyo wakho ukuba abone ukonakala.’”—IzEnzo 2:22-27.

Baningi Abambona UJesu Ovusiwe

Encwadini yezEnzo, umlobi weVangeli uLuka uthi: “[Kubaphostoli] futhi ngobufakazi obuningi obuqand’ ikhanda [uJesu] wazibonakalisa ephilile ngemva kokuba ehluphekile, njengoba bambona phakathi nazo zonke izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma izinto ezimayelana nombuso kaNkulunkulu.” (IzEnzo 1:2, 3) Abafundi abaningana bambona uJesu ovusiwe ngezikhathi ezingafani—ensimini, emgwaqweni, esidlweni nangasoLwandle LwaseTiberiya.—Mathewu 28:8-10; Luka 24:13-43; Johane 21:1-23.

Abagxeki bayaphika ukuthi lokhu kwakuwukubonakala kwangempela. Bathi abalobi baziqambela lokhu kulandisa, noma bakhombe lokho okubonakala kuwukuphikisana kukho. Empeleni, ukuhluka okuncane ekulandiseni kwamaVangeli kufakazela ukuthi kwakungekho kuvumelana kwangasese. Ulwazi lwethu ngoJesu luyanda lapho omunye umlobi enikeza imininingwane enezela kokunye ukulandisa kwezenzekalo ezithile ekuphileni kukaKristu kwasemhlabeni.

Ingabe ukubonakala kukaJesu ngemva kovuko lwakhe kwakuwukudungeka kwengqondo? Ukusho kanjalo akunasisekelo ngoba wabonwa abantu abaningi kakhulu. Phakathi kwabo kwakunabadobi, abesifazane, isisebenzi sikahulumeni ngisho nomphostoli ongabazayo uThomase, owagculiseka ngoba esebone ubufakazi obungenakuphikiswa bokuthi uJesu wayevukile kwabafileyo. (Johane 20:24-29) Ezimweni eziningi, abafundi bakaJesu babeqale bangaboni ukuthi lena yiNkosi yabo evusiwe. Ngesinye isikhathi, wabonwa abantu abangaphezu kuka-500, iningi labo elalisaphila lapho umphostoli uPawulu esebenzisa leso senzakalo njengobufakazi lapho evikela uvuko.—1 Korinte 15:6.

UJesu Ophilayo Unethonya Kubantu

Uvuko lukaJesu aluyona nje indaba yokufuna ukwazi noma yokubangela inkulumo-mpikiswano. Iqiniso lokuthi uyaphila liye laba nethonya elihle kubantu kuyo yonke indawo. Kusukela ekhulwini lokuqala, abantu abaningi kakhulu baye bayeka ukungabi nandaba noma ukuphikisana ngokuphelele nobuKristu, baqiniseka ngokugcwele ukuthi buyinkolo yeqiniso. Yini eyabashintsha? Ukutadisha imiBhalo kwababonisa ukuthi uNkulunkulu wavusela uJesu ekuphileni njengesidalwa somoya esikhazimulayo ezulwini. (Filipi 2:8-11) Baye babonisa ukholo kuJesu naselungiselelweni likaJehova uNkulunkulu lensindiso ngomhlatshelo kaKristu wesihlengo. (Roma 5:8) Abantu abanjalo baye bathola injabulo yangempela ngokwenza intando kaNkulunkulu nangokuphila ngokuvumelana nezimfundiso zikaJesu.

Cabanga ngalokho okwakuhilelekile ekubeni ngumKristu ekhulwini lokuqala. Umuntu wayengatholi ludumo, amandla noma ingcebo. Ngokuphambene kakhulu nalokho, amaKristu okuqala amaningi ‘amukela ngenjabulo ukuphangwa kokungokwawo’ ngenxa yokholo lwawo. (Heberu 10:34) UbuKristu babudinga ukuphila ngokuzidela nokushushiswa okwakugcina ngokubulawelwa ukholo ezimweni eziningi.

Bengakabi ngabalandeli bakaKristu, abanye babenamathuba amahle ngokuqondene nodumo nengcebo. USawulu waseTarsu wafundiswa ngumfundisi woMthetho odumile uGamaliyeli futhi wayeseqala ukuvelela kumaJuda. (IzEnzo 9:1, 2; 22:3; Galathiya 1:14) Nokho, uSawulu waba ngumphostoli uPawulu. Yena nabanye abaningi balufulathela udumo namandla okwakunikezwa yileli zwe. Ngani? Ukuze basakaze umyalezo wethemba leqiniso elisekelwe ezithembisweni zikaNkulunkulu naseqinisweni lokuthi uJesu Kristu wayevusiwe kwabafileyo. (Kolose 1:28) Babezimisele ukuhluphekela inkambo ababeyazi ukuthi isekelwe eqinisweni.

Kunjalo nangezigidi zabanye namuhla. Ungabathola emabandleni oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke. OFakazi bakumema ngokufudumele emkhosini wokufa kukaKristu waminyaka yonke, oyokuba ngemva kokushona kwelanga ngeSonto, ngo-April 8, 2001. Bayokujabulela ukuba khona kwakho kuleso senzakalo nakuyo yonke imihlangano yabo yokutadisha iBhayibheli eba semaHholo OMbuso abo.

Kungani ungafundi okwengeziwe, hhayi nje ngokufa nokuvuka kukaJesu kodwa futhi nangokuphila nezimfundiso zakhe? Usimema ukuba size kuye. (Mathewu 11:28-30) Thatha isinyathelo manje ukuze uthole ulwazi olunembile ngoJehova uNkulunkulu noJesu Kristu. Ukwenza kanjalo kungasho ukuphila phakade ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu osezandleni zeNdodana yakhe ethandekayo.

[Umbhalo waphansi]

^ par. 8 Ukuze uthole ubufakazi mayelana nokuba yiqiniso kokulandisa kwamaVangeli, bheka isihloko esithi “AmaVangeli—Umlando Noma Inganekwane?” kuyi-Nqabayokulinda ka-May 15, 2000.

[Izithombe ekhasini 7]

Izigidi zithola injabulo ekubeni ngabalandeli bakaJesu Kristu

[Umthombo Wesithombe ekhasini 6]

From the Self-Pronouncing Edition of the Holy Bible, containing the King James and the Revised versions