Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingabe Uye Wenza Iqiniso Laba Ngelakho?

Ingabe Uye Wenza Iqiniso Laba Ngelakho?

Ingabe Uye Wenza Iqiniso Laba Ngelakho?

“Maniguqulwe ngokushintsha ingqondo yenu, ukuze nizitholele ngokwenu intando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.”—ROMA 12:2.

1, 2. Kungani kungelula ukuba ngumKristu weqiniso namuhla?

UKUBA ngumKristu kulezi zinsuku zokugcina—lezi “zikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo”—akulula. (2 Thimothewu 3:1) Empeleni, ukuze umuntu alandele isibonelo sikaKristu, kumelwe anqobe izwe. (1 Johane 5:4) Khumbula lokho okwashiwo nguJesu ngendlela yobuKristu: “Ngenani ngesango eliwumngcingo; ngoba ubanzi futhi uvulekile umgwaqo oholela ekubhujisweni, futhi baningi abangena ngawo; kanti liwumngcingo isango futhi unyinyekile umgwaqo oholela ekuphileni, futhi bambalwa abawutholayo.” Wathi futhi: “Uma noma ubani efuna ukungilandela, makazidele athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa usuku nosuku angilandele njalo.”—Mathewu 7:13, 14; Luka 9:23.

2 Ngemva kokuyithola indlela enyinyekile eholela ekuphileni, inselele elandelayo kumKristu iwukuhlala kuyo. Kungani kuyinselele lokho? Kungenxa yokuthi ukuzinikezela nokubhapathizwa kwethu kusenza izisulu zezenzo zobuqili, noma amaqhinga kaSathane. (Efesu 6:11) Uyabuphawula ubuthakathaka bethu abese esizakala ngabo, azame ukonakalisa ingokomoya lethu. Ingani wazama nokunqoba uJesu, pho angasiyekelani thina?—Mathewu 4:1-11.

Amaqhinga KaSathane

3. USathane wakufaka kanjani ukungabaza engqondweni ka-Eva?

3 Elinye lamaqhinga uSathane awasebenzisayo liwukufaka ukungabaza ezingqondweni zethu. Ubheka ubuthakathaka ezikhalini zethu zokuzivikela ezingokomoya. Emuva lé ekuqaleni wasebenzisa lelo qhinga ku-Eva, wabuza: “Ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi: ‘Ningadli emithini yasensimini,’ na?” (Genesise 3:1) Ngamanye amazwi, uSathane wayethi, ‘Ingabe uNkulunkulu ubenganishayela ngempela umthetho onjalo? Ubenganigodlela into enhle kangaka? Angithi uyazi ukuthi mhla nidla kulo muthi amehlo enu nakanjani ayovuleka futhi nakanjani niyofana noNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi!’ USathane wafaka leyo mbewu yokungabaza wabe eseyilinda ukuba ihlume.—Genesise 3:5.

4. Yikuphi ukungabaza okungase kuthinte abanye namuhla?

4 USathane ulisebenzisa kanjani leli qhinga namuhla? Uma sidebeselela ukufunda iBhayibheli, isifundo sethu somuntu siqu, ukuthandaza, inkonzo yethu yobuKristu nemihlangano, singase sizenze sichayeke ekungabazeni okudalwa abanye. Ngokwesibonelo: “Sazi kanjani ukuthi leli yilo iqiniso elafundiswa nguJesu?” “Ingabe lezi yizinsuku zokugcina ngempela? Ingani sesisekhulwini lama-21 kakade.” “Ingabe sisonqenqemeni lwe-Armagedoni, noma isekude?” Uma kwenzeka siba nokungabaza okunjalo, yini esingayenza ukuze sikususe?

5, 6. Yini okumelwe siyenze uma kuvela ukungabaza?

5 UJakobe wanikeza iseluleko esiwusizo lapho ebhala: “Uma noma ubani kini entula ukuhlakanipha, makaqhubeke ecela kuNkulunkulu, ngoba unika bonke ngokuphana ngaphandle kokusola; futhi uyonikwa kona. Kodwa makaqhubeke ecela ngokholo, engangabazi nhlobo, ngoba lowo ongabazayo ufana negagasi lolwandle eliqhutshwa umoya lipheshulwa liyiswa ngapha nangapha. Eqinisweni, lowomuntu makangacabangi ukuthi uyokwamukela okuthile kuJehova; ungumuntu omanqikanqika, ongagxilile ezindleleni zakhe zonke.”—Jakobe 1:5-8.

6 Yini-ke okumelwe siyenze? Kufanele ‘siqhubeke sicela kuNkulunkulu’ ngomthandazo ukuba asinike ukholo nokuqonda futhi aqinise imizamo yethu esifundweni somuntu siqu mayelana nanoma yimiphi imibuzo noma ukungabaza. Singacela usizo nakulabo abaqinile okholweni, singalokothi singabaze ukuthi uJehova uyosinika ukusekela esikudingayo. UJakobe wathi futhi: “Ngakho-ke, zithobeni kuNkulunkulu; kodwa melanani noDeveli futhi uyonibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.” Yebo, ukungabaza kwethu kuyophela njengoba sisondela kuNkulunkulu ngokutadisha nangokuthandaza.—Jakobe 4:7, 8.

7, 8. Yiziphi ezinye zezici eziyisisekelo zokubona uhlobo lokukhulekela olwafundiswa nguJesu futhi obani abahlangabezana nazo?

7 Ngokwesibonelo, cabanga ngalo mbuzo: Sazi kanjani ukuthi siqhuba uhlobo lokukhulekela olwafundiswa nguJesu? Ukuze uphendule lo mbuzo, yiziphi izici okumelwe uzicabangele? IBhayibheli liveza ukuthi amaKristu angempela kumelwe abe nothando lweqiniso phakathi kwawo. (Johane 13:34, 35) Kumelwe angcwelise igama likaNkulunkulu, uJehova. (Isaya 12:4, 5; Mathewu 6:9) Futhi kumelwe alenze laziwe lelo gama.—Eksodusi 3:15; Johane 17:26.

8 Esinye isici esibonakalisa ukukhulekela kweqiniso yinhlonipho ngeZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli. Liyincwadi ehlukile eyambula ubuntu bukaNkulunkulu nezinjongo zakhe. (Johane 17:17; 2 Thimothewu 3:16, 17) Ngaphezu kwalokho, amaKristu eqiniso amemezela uMbuso kaNkulunkulu njengowukuphela kwethemba lesintu lokuphila okuphakade emhlabeni oyipharadesi. (Marku 13:10; IsAmbulo 21:1-4) Azigcina ekude nezombangazwe ezonakele zaleli zwe nendlela yalo yokuphila engcolisayo. (Johane 15:19; Jakobe 1:27; 4:4) Obani namuhla abaye bahlangabezana ngempela nalezi zici? Amaqiniso afakazela ukuthi kunempendulo eyodwa kuphela—oFakazi BakaJehova.

Kuthiwani Uma Ukungabaza Kuqhubeka?

9, 10. Yini esingayenza ukuze sinqobe ukungabaza okuqhubekayo?

9 Kuthiwani uma sizithola sinqotshwa ukungabaza? Kufanele senzenjani-ke? Inkosi ehlakaniphile, uSolomoni, inikeza impendulo: “Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami, uzibekelele imiyalo yami, ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni, uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho, yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda, uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo, khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu.”IzAga 2:1-5.

10 Akuwona yini umcabango okhexisayo lowo? Uma sizimisele ukukunaka ngobuqotho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, siyothola “ukumazi uNkulunkulu.” Yebo, singathola ulwazi lweNkosi EnguMbusi wendawo yonke uma sizimisele ukwamukela nokulonda amazwi ayo. Lokho kusho ukuphendukela kuJehova ngomthandazo nangesifundo somuntu siqu. Amagugu afihliweyo eZwi lakhe angasusa noma yikuphi ukungabaza asisize sibone ukukhanya kweqiniso.

11. Ukungabaza kwayithinta kanjani inceku ka-Elisha?

11 Isibonelo esicacile sendlela umthandazo owasiza ngayo inceku kaNkulunkulu eyayesaba futhi ingabaza sitholakala kwawesi-2 AmaKhosi 6:11-18. Inceku ka-Elisha yayintula ukuqonda okungokomoya. Yayingaboni ukuthi kwakunamabutho asezulwini ayezosekela umprofethi kaNkulunkulu owayevinjezelwe yibutho laseSiriya. Le nceku yakhala ngokwesaba: “Maye, nkosi! Sesiyakwenze njani?” Waphendula wathini u-Elisha? “Ungesabi, ngokuba abanathi baningi kunabanabo.” Yayingaqinisekiswa kanjani le nceku? Ingani yayingawaboni amabutho asezulwini.

12. (a) Kwasuswa kanjani ukungabaza kwenceku? (b) Singakususa kanjani noma yikuphi ukungabaza esingase sibe nakho?

12 “U-Elisha wakhuleka, wathi: ‘Jehova, ake uvule amehlo ayo ukuba ibone.’ UJehova wavula-ke amehlo aleyo nceku, yabona; bheka, intaba yayigcwele amahhashi nezinqola zomlilo nxazonke zakhe u-Elisha.” Kuleso senzakalo uJehova wabangela inceku ukuba ibone amabutho asezulwini ayevikele u-Elisha. Nokho, akufanele silindele uhlobo olufanayo losizo lwaphezulu namuhla. Khumbula, leyo nceku yomprofethi yayingenalo iBhayibheli eliphelele eyayingalitadisha, iqinise ukholo lwayo. Thina sinalo iBhayibheli. Uma silisebenzisa kahle, nolwethu ukholo lungaqina. Ngokwesibonelo, singase sizindle ngokulandisa okuningana okuchaza uJehova esendaweni yakhe ezulwini. Lokhu kulandisa kwenza kungabi nakungabaza ngokuthi uJehova unayo inhlangano yasezulwini esekela izinceku zakhe emsebenzini womhlaba wonke wokufundisa namuhla.—Isaya 6:1-4; Hezekeli 1:4-28; Daniyeli 7:9, 10; IsAmbulo 4:1-11; 14:6, 7.

Qaphela Amaqhinga KaSathane!

13. USathane uzama ngaziphi izindlela ukwenza buthaka ukubambelela kwethu eqinisweni?

13 Yiziphi ezinye zezindlela zikaSathane zokwenza buthaka ingokomoya lethu nokubambelela kwethu eqinisweni? Enye yazo iwukuziphatha okubi, ngazo zonke izinhlobo zako ezihlukahlukene. Ezweni lanamuhla elihlanyiswa ubulili, lokho okuthiwa ukuba nomakhwapheni (ukuhloniphiswa kokungathembeki emshadweni) noma ukuzithokozisa kosuku olulodwa (ukufeba ngokwethukela) sekuyinsakavukela esizukulwaneni esikhulekela injabulo nesizimisele ukuzijabulisa kungakhathaliseki ukuthi kuhilelani. Amabhayisikobho, i-TV nama-video kuyayikhuthaza le ndlela yokuphila. Izithombe ezingcolile zobulili zigcwele kwezokuxhumana, ikakhulukazi i-Internet. Abanelukuluku lokwazi babhekene nesilingo.—1 Thesalonika 4:3-5; Jakobe 1:13-15.

14. Kungani amanye amaKristu eye aba yizisulu zamaqhinga kaSathane?

14 Amanye amaKristu aye avumela ukunqotshwa yilukuluku lawo lokwazi futhi angcolisa izingqondo nezinhliziyo zawo ngokubukela izithombe ezingcolile zobulili ezibusikiselayo ngisho nezibubonisa ingcaca. Baye bazivumela ukuba bawele ogibeni lukaSathane oluhehayo. Ukwenza kanjalo ngokuvamile kuye kwaholela ekuphukelweni umkhumbi ongokomoya. Abanjalo baye bahluleka ukuhlala ‘beyizingane ngokuqondene nobubi.’ Abazange babe “abakhule ngokugcwele emandleni okuqonda.” (1 Korinte 14:20) Unyaka ngamunye, izinkulungwane zibhekana nemiphumela yokunganamatheli ezimisweni nasezindinganisweni zeZwi likaNkulunkulu. Abazange bagqoke futhi balondoloze ‘sonke isambatho sabo sokuzivikela esivela kuNkulunkulu.’—Efesu 6:10-13; Kolose 3:5-10; 1 Thimothewu 1:18, 19.

Kwazise Lokho Esinakho

15. Kungani abanye bengase bakuthole kunzima ukwazisa ifa labo elingokomoya?

15 UJesu wathi: “Niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.” (Johane 8:32) Iningi loFakazi kuye kwadingeka ligqashule endleleni yalo yokuphila yangaphambili nasenkolweni. Ngakho-ke, kungase kube lula kulo ukwazisa inkululeko elethwa yiqiniso. Ngakolunye uhlangothi, enye intsha ekhuliswe abazali abaseqinisweni ingase ikuthole kunzima ukwazisa ifa layo elingokomoya. Ayikaze ibe yingxenye yenkolo yamanga noma ingxenye yaleli zwe eligcizelela ukufuna injabulo, ukuba umlutha wezidakamizwa nokuziphatha okubi. Ngenxa yalokho, bangase bangawuboni umahluko omkhulu phakathi kwepharadesi lethu elingokomoya nezwe likaSathane elonakele. Abanye bangase baze ngisho bavumele isilingo sokunambitha ushevu wezwe ukuze bezwe ukuthi yini le nto ebaphuthele!—1 Johane 2:15-17; IsAmbulo 18:1-5.

16. (a) Yimiphi imibuzo esingase sizibuze yona? (b) Yini esifundiswa futhi sikhuthazwe ukuba siyenze?

16 Kudingekile ngempela yini ukuba sizifake engozini ukuze sazi ukuthi bunjani ubuhlungu nokuhlupheka? Ingabe asinakufunda ezenzakalweni ezibuhlungu eziye zenzeka kwabanye? Kuyadingeka yini siphendukele “odakeni” lwaleli zwe ukuze sibone ukuthi kukhona yini okusiphuthele? (2 Petru 2:20-22) UPetru wakhumbuza amaKristu ekhulu lokuqala ayekade eyingxenye yezwe likaSathane: “Isikhathi esidlulile sanele ngani ukuthi nayenza intando yezizwe lapho niqhubeka ezenzweni zokuziphatha okuxekethile, izinkanuko, ukweqisa ewayinini, imibuthano exokozelayo, imincintiswano yokuphuza, nokukhonza izithombe okuphambene nomthetho.” Ngokuqinisekile, akudingeki size singene ‘echibini eliphansi lokuzitika ngamanyala’ ukuze sibone ukuthi ukuphila kungonakala kangakanani. (1 Petru 4:3, 4) Ngokuphambene, sifundiswa izindinganiso zikaJehova eziphakeme emaHholo OMbuso ethu ayizikhungo zemfundo yeBhayibheli. Futhi sikhuthazwa ukuba sisebenzise amandla ethu okuqonda ukuze sizibonele ngokwethu ukuthi siseqinisweni futhi kanjalo senze iqiniso libe ngelethu.—Joshuwa 1:8; Roma 12:1, 2; 2 Thimothewu 3:14-17.

Igama Lethu Aliwona Nje Umhlobiso

17. Singaba kanjani oFakazi BakaJehova abaphumelelayo?

17 Uma senza iqiniso libe ngelethu, siyofuna ukulihlanganyela nabanye kuzo zonke izimo ezifanelekayo. Lokhu akusho ukuthi siyozama ukuliphoqelela kulabo abangenasithakazelo. (Mathewu 7:6) Kunalokho, ngeke sibe namahloni okuzichaza njengoFakazi BakaJehova. Uma umuntu ebonisa inhlansana yesithakazelo ngokubuza umbuzo oqotho noma ngokwamukela incwadi yeBhayibheli, siyokulungela futhi sizimisele ukuhlanganyela ithemba lethu. Yiqiniso, lokhu kungasho ukuthi kuhle sihlale sinokuthile okufundwayo noma ngabe sikuphi—ekhaya, emsebenzini, esikoleni, esitolo, noma ezindaweni zokuzilibazisa.—1 Petru 3:15.

18. Ukuzibonakalisa ngokucacile njengamaKristu kungazuzisa kanjani ekuphileni kwethu?

18 Lapho sizibonakalisa ngokucacile njengamaKristu, siqinisa ukuzivikela kwethu ekuhlaseleni kukaSathane okunyenyayo. Uma kunomkhosi wosuku lokuzalwa kothile noma kaKhisimusi noma kugembulwa ehhovisi, esisebenza nabo bayovama ukuthi, “Ungazihluphi ngaye. Ungomunye woFakazi BakaJehova.” Ngesizathu esifanayo, abantu bangase bangathandisisi ukwenza amahlaya angcolile uma sikhona. Kanjalo, ukwenza ukuma kwethu kobuKristu kwaziwe kuyazuzisa ekuphileni kwethu, njengoba nje umphostoli uPetru aphawula: “Ngempela, yimuphi umuntu oyonilimaza uma nishisekela okuhle? Kodwa ngisho noma ningahlupheka ngenxa yokulunga, niyajabula.”—1 Petru 3:13, 14.

19. Sazi kanjani ukuthi sesingene shí ezinsukwini zokugcina?

19 Enye inzuzo yokwenza iqiniso libe ngelethu iwukuthi siyoqiniseka ukuthi lezi yizinsuku zokugcina ngempela zalesi simiso sezinto. Siyokwazi ukuthi eziningi zeziprofetho zeBhayibheli ziyagcwaliseka esikhathini sethu. * Isixwayiso sikaPawulu sokuthi “ezinsukwini zokugcina kuyofika izikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo” siqinisekiswa kakhulu yizenzakalo ezishaqisayo zekhulu leminyaka elidlule. (2 Thimothewu 3:1-5; Marku 13:3-37) Isihloko sephephandaba samuva esikhuluma ngekhulu lama-20 sasithi “Liyokhunjulwa Ngokuba Yinkathi Yobulwane.” Lesi sihloko sathi: “U-1999 ube ngunyaka wokubulalana kunayo yonke engxenyeni yesibili yekhulu leminyaka lokubulalana kunawo wonke.”

20. Manje yisikhathi sokwenzani?

20 Manje akusona isikhathi sokuyishaya phambili siyishaye emuva. Kusobala ukuthi uJehova uyawubusisa umsebenzi wokufundisa ngeBhayibheli omkhulu kunayo yonke eyake yenziwa emhlabeni wonke kube ngubufakazi ezizweni. (Mathewu 24:14) Yenza iqiniso libe ngelakho, futhi ulihlanganyele nabanye. Ikusasa lakho laphakade lixhomeke kulokho okwenza manje. Ukuzithela ngabandayo ngeke kukulethele isibusiso sikaJehova. (Luka 9:62) Kunalokho, yisikhathi ‘sokuba abagxilile, abangenakunyakaziswa, ngaso sonke isikhathi sinokuningi kokukwenza emsebenzini weNkosi, sazi ukuthi umshikashika wethu awulona ize eNkosini.’—1 Korinte 15:58.

[Umbhalo waphansi]

^ par. 19 Bheka INqabayokulinda ka-January 15, 2000, amakhasi 12-14. Izigaba 13-18 zibukeza imikhakha eyisithupha yobufakazi obunamandla obubonisa ukuthi kusukela ngo-1914 besilokhu siphila ezinsukwini zokugcina.

Uyakhumbula?

• Singakususa kanjani ukungabaza?

• Singafundani esibonelweni senceku ka-Elisha?

• Yiziphi izilingo zokuziphatha okubi okumelwe sihlale siziqaphele?

• Kungani kufanele sizibonakalise ngokucacile njengoFakazi BakaJehova?

[Imibuzo Yesifundo]

[Izithombe ekhasini 10]

Ukutadisha iBhayibheli nokuthandaza njalo kungasisiza siqede ukungabaza

[Isithombe ekhasini 11]

Ukungabaza kwenceku ka-Elisha kwasuswa umbono

[Isithombe ekhasini 12]

Sifundiswa izindinganiso zikaJehova eziphakeme zokuziphatha emaHholo OMbuso anjengaleli laseBenin