Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Izikhathi Zokubuyiselwa” Ziseduze!

“Izikhathi Zokubuyiselwa” Ziseduze!

“Izikhathi Zokubuyiselwa” Ziseduze!

Ngokushesha ngaphambi kokuba uJesu anyukele ezulwini, abanye babaphostoli bakhe abathembekile bambuza: “Nkosi, ingabe ubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesisikhathi?” Impendulo kaJesu yabonisa ukuthi kwakuzophela isikhathi esithile ngaphambi kokuba uMbuso ufike. Phakathi naleso sikhathi, abalandeli bakhe babezokwenza umsebenzi omkhulu. Kwakufanele babe ofakazi bakaJesu “kokubili eJerusalema nakulo lonke iJudiya neSamariya nasezingxenyeni eziqhele kakhulu zomhlaba.”—IzEnzo 1:6-8.

LESO sabelo sasingeke siqedwe ngezinsuku, ngamasonto, noma ngezinyanga ezimbalwa nje. Nokho, ngaphandle kokuthandabuza, abafundi baqala ukushumayela. Kodwa abazange baphelelwe isithakazelo endabeni yokubuyiselwa. Umphostoli uPetru wakhuluma ngayo eqenjini elikhulu elalibuthene eJerusalema, ethi: “Phendukani futhi niguquke ukuze kusulwe izono zenu, ukuze izinkathi zokuqabuleka zifike zivela ebusweni bukaJehova nokuba anithumelele uKristu omiselwe nina, uJesu, lowo izulu, ngempela, okumelwe limgcine kulo kuze kube izikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele besikhathi sasendulo.”—IzEnzo 3:19-21.

Lezi “zikhathi zokubuyiselwa” zazizoletha “izinkathi zokuqabuleka” ezivela kuJehova. Ukubuyiselwa okwakubikezelwe kwakuzoba nezigaba ezimbili. Okokuqala, kwakuzoba nokubuyiselwa okungokomoya okuqabulayo, okwenzekayo manje. Okwesibili, kwakuzolandela ukumiswa kwepharadesi elingokoqobo emhlabeni.

Isikhathi Sokubuyisela Siyaqala

Njengoba umphostoli uPetru asho esixukwini esasiseJerusalema, izulu ‘lamgcina kulo uJesu.’ Lokhu kwakunjalo kwaze kwaba u-1914, lapho uJesu ethatha amandla akhe obukhosi futhi eqala ukubusa njengeNkosi kaNkulunkulu emisiwe. Ngaleso sikhathi, uPetru wabikezela ukuthi uJehova ‘wayezothumela’ iNdodana yakhe ngomqondo wokuthi wayezovumela uJesu ukuba afeze indima yakhe njengomuntu oyinhloko ezinjongweni zikaNkulunkulu. IBhayibheli lichaza lesi senzakalo ngolimi olungokomfanekiso: ‘Futhi [inhlangano kaNkulunkulu yasezulwini] yabeletha indodana, owesilisa, [uMbuso kaNkulunkulu ezandleni zikaJesu Kristu] ozokwelusa izizwe zonke ngenduku yensimbi.’—IsAmbulo 12:5.

Kodwa izizwe zazingazimisele ukuzithoba ekubuseni kukaKristu. Empeleni, zazigxeka izinceku zakhe ezithembekile ezisemhlabeni, namuhla ezaziwa ngokuthi oFakazi BakaJehova. Njengabaphostoli ababandulela, oFakazi babewusukumele phezulu ngokungangabazi ‘umsebenzi wokufakaza ngoJesu.’ (IsAmbulo 12:17) Emazweni amaningi ukuphikiswa komsebenzi owawenziwa yila maKristu aqotho kwabhebhetheka. Ngo-1918, amalungu anomthwalo wemfanelo ayeyizisebenzi zasendlunkulu ye-Watch Tower Society eBrooklyn, eNew York, afakwa enkantolo ngamacala angamanga futhi ngokungafanele athola isigwebo eside. Okwesikhashana kwakubonakala sengathi umsebenzi wanamuhla wokufakaza “ezingxenyeni eziqhele kakhulu zomhlaba” wawuzofadalala.—IsAmbulo 11:7-10.

Nokho, ngo-1919, amalungu ezisebenzi zasendlunkulu ayeboshiwe akhululwa futhi kamuva esulwa wonke amacala angamanga. Ngokushesha aqala ukwenza umsebenzi wokubuyisela okungokomoya. Kusukela lapho, abantu bakaJehova baye bajabulela ukuchuma okungokomoya okungakaze kubonwe ngaphambili.

Kwaqalwa umkhankaso omkhulu wokufundisa abantu bazo zonke izizwe ukuba bagcine izinto uKristu ayeyale abalandeli bakhe ukuba bazenze. (Mathewu 28:20) Yeka kuthi kwakuqabula kanjani ukubona abathile ababekade benezici zobulwane beshintsha isimo sabo! Bakhumula ubuntu obudala, obunezici ‘ezinjengentukuthelo,’ “inkulumo echaphayo,” “nokukhuluma okuyichilo,” futhi bagqoka ubuntu obusha, “obenziwa bube busha ngolwazi olunembile ngokomfanekiso [kaNkulunkulu] owabudala.” Ngomqondo ongokomoya, la mazwi omprofethi u-Isaya ayagcwaliseka ngisho kwamanje: “Impisi [umuntu owayekade enezici zobulwane] iyakuhlala newundlu [umuntu obonakalisa isimo sokuthobeka], ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi, ithole nebhongo lengonyama kukhuluphaliswe kanyekanye.”—Kolose 3:8-10; Isaya 11:6, 9.

Ukubuyisela Okwengeziwe Kuseduze!

Ngaphezu kokubuyisela okuye kwaphumela epharadesi elingokomoya namuhla, isikhathi sokuba iplanethi yethu ibe ipharadesi elingokoqobo sisondela ngokushesha. Ingxenye encane yomhlaba yayiyipharadesi lapho uJehova ebeka okhokho bethu, u-Adamu no-Eva, ensimini yase-Edene. (Genesise 1:29-31) Kungakho singakhuluma ngePharadesi njengelizobuyiselwa. Nokho, ngaphambi kokuba lokho kwenzeke, inkolo yamanga ehlambalaza uNkulunkulu emhlabeni kumelwe ibhujiswe. Lokhu kuzokwenziwa amaqembu ezombangazwe aleli zwe. (IsAmbulo 17:15-18) Khona-ke, amaqembu ezombangazwe nezentengiselwano, kanye nabalandeli babo, bazobhujiswa. Ekugcineni, izitha zokugcina zikaNkulunkulu—uSathane uDeveli namademoni akhe—bazovalelwa iminyaka eyinkulungwane—okuyisikhathi sokwenza umsebenzi wokubuyisela. Phakathi naleso sikhathi, “kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule, lukhahlele njengentebe.” (Isaya 35:1) Umhlaba wonke ngeke usaphazamiseka. (Isaya 14:7) Ngisho nezigidi eziye zafa ziyobuyiselwa ekuphileni emhlabeni. Bonke bayojabulela izinzuzo zokubuyiselwa zomhlatshelo wesihlengo. (IsAmbulo 20:12-15; 22:1, 2) Ngeke besaba khona emhlabeni abantu abayizimpumputhe, abayizithulu, noma abayizinyonga. “Abakhe khona abayikusho ukuthi: ‘Ngiyagula.’” (Isaya 33:24) Ngokushesha ngemva kokuphela kokuBusa KukaKristu Kweminyaka Eyinkulungwane, uDeveli namademoni akhe bayokhululwa isikhashana futhi babone ukuthi injongo kaNkulunkulu ngomhlaba isigcwaliseke kangakanani kuze kube yileso sikhathi. Ekugcineni, bayobhujiswa phakade.—IsAmbulo 20:1-3.

Lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane yokubuyiselwa komhlaba, “konke okuphefumulayo” kuyodumisa uJehova futhi kuyokwenza kanjalo kuze kube phakade. (IHubo 150:6) Ingabe uyobe ulapho? Kungenzeka.