Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Siyayidinga Inhlangano KaJehova

Siyayidinga Inhlangano KaJehova

Siyayidinga Inhlangano KaJehova

INGABE wake wezwa othile ethi, “Ngiyakholelwa kuNkulunkulu kodwa angikholelwa enkolweni ehleliwe”? Imibono efuze leyo ivame ukushiwo abantu abake baba amalungu ashisekayo esonto kodwa abaye badumala lapho bebona izinkolo zabo zehluleka ukwanelisa izidingo zabo ezingokomoya. Nakuba bedunyazwe izinhlangano zenkolo zizonke, abaningi bayaqhubeka bethi basafuna ukumkhulekela uNkulunkulu. Nokho, bakholelwa ukuthi kungcono ukuba bamkhulekele ngendlela yabo kunokwenza kanjalo nesonto noma nenye inhlangano.

Lithini iBhayibheli? Ingabe uNkulunkulu ufuna amaKristu azihlanganise nenhlangano ethile?

AmaKristu Okuqala Azuza Ngokuba Ahlelekile

NgePhentekoste lika-33 C.E., uJehova akazange athululele umoya wakhe ongcwele emakholweni ambalwa ayesezindaweni ezingazodwa, kodwa wawuthululela eqenjini labesilisa nabesifazane ababehlangene ndawonye “endaweni efanayo,” okungukuthi egunjini eliphezulu emzini waseJerusalema. (IzEnzo 2:1) Ngaleso sikhathi, kwamiswa ibandla lobuKristu, elaba inhlangano yomhlaba wonke. Laba isibusiso sangempela kulabo bafundi bokuqala. Ngani? Ngesizathu sokuthi babenikwe isabelo esibalulekile—sokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu kuze kube ‘semhlabeni wonke owakhiweyo.’ (Mathewu 24:14) Ebandleni, abasanda kuphenduka babengafunda kumakholwa abakanye nawo anokuhlangenwe nakho indlela yokwenza lo msebenzi wokushumayela.

Ngokushesha isigijimi soMbuso sasakazekela ezindaweni ezaziqhelelene kakhulu neJerusalema. Phakathi kuka-62 no-64 C.E., umphostoli uPetru wabhala incwadi yakhe yokuqala eyayiya kumaKristu ‘ayehlakazekele ePontu, eGalathiya, eKhaphadosiya, e-Asiya, naseBithiniya,’ zonke eziseTurkey yanamuhla. (1 Petru 1:1) Kwakukhona amakholwa nasePalestina, eLebanoni, eSiriya, eKhupro, eGrisi, eKrethe nase-Italiya. Lapho uPawulu ebhalela abaseKolose ngo-60-61 C.E., izindaba ezinhle zase ‘zishunyayelwe kuyo yonke indalo engaphansi kwezulu.’—Kolose 1:23.

Inzuzo yesibili yokuhlanganyela nenhlangano yayiwukuthi amaKristu ayengakhuthazana. Ngokuhlanganyela nebandla, amaKristu ayengezwa izinkulumo eziphefumulelwe, atadishe imiBhalo Engcwele ndawonye, ahlanganyele okuhlangenwe nakho okuqinisa ukholo futhi ahlanganyele namakholwa akanye nawo emthandazweni. (1 Korinte, isahluko 14) Futhi amadoda avuthiwe ‘ayengalusa umhlambi kaNkulunkulu.’—1 Petru 5:2.

Njengamalungu ebandla, amaKristu azana futhi athandana. Kunokuba akuzwe kuwumthwalo ukuhlanganyela nebandla, kwakuwakha futhi kuwaqinisa amaKristu okuqala.—IzEnzo 2:42; 14:27; 1 Korinte 14:26; Kolose 4:15, 16.

Esinye isizathu esasenza kudingeke ibandla, noma inhlangano, yomhlaba wonke enobunye kwakuwukuthuthukisa ubunye. AmaKristu afunda ‘ukukhuluma ngokuvumelana.’ (1 Korinte 1:10) Lokhu kwakusemqoka. Amalungu ebandla ayevela ezizindeni ezihlukahlukene ezingokwemfundo nezingokwenhlalo. Ayekhuluma izilimi ezihlukahlukene, futhi ayenokungafani okusobala kobuntu. (IzEnzo 2:1-11) Ngezinye izikhathi, kwakuba nokuphambana kwangempela kwemibono. Nokho, ebandleni amaKristu ayesizwa ukuba akuxazulule ukungezwani okunjalo.—IzEnzo 15:1, 2; Filipi 4:2, 3.

Imibuzo enzima eyayingenakusingathwa abadala bebandla yayidluliselwa kubabonisi abajikelezayo abavuthiwe, njengoPawulu. Izindaba ezibalulekile ezithinta izimfundiso zazidluliselwa endikimbeni ebusayo eyinhloko eyayiseJerusalema. Ekuqaleni indikimba ebusayo yayakhiwa abaphostoli bakaJesu Kristu kodwa kamuva yandiswa yahlanganisa namadoda amadala ebandla laseJerusalema. Ibandla ngalinye laliliqaphela igunya indikimba ebusayo nabameleli bayo ababelinikwe uNkulunkulu ukuze bahlele inkonzo, bamise amadoda ezikhundleni zenkonzo futhi benze izinqumo ezindabeni eziphathelene nezimfundiso. Lapho indikimba ebusayo isilusingathile udaba, amabandla ayesamukela isinqumo esenziwe futhi ‘ejabula ngalesosikhuthazo.’—IzEnzo 15:1, 2, 28, 30, 31.

Yebo, uJehova wasebenzisa inhlangano ekhulwini lokuqala. Kodwa kuthiwani namuhla?

Siyayidinga Inhlangano Namuhla

Njengozakwabo bangekhulu lokuqala, oFakazi BakaJehova namuhla bawubheka njengobalulekile umsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Enye indlela abawenza ngayo lo msebenzi iwukusakaza amaBhayibheli nezinsiza-kufunda zeBhayibheli, okubizela ukuhleleka.

Izincwadi zamaKristu kumelwe zilungiswe ngokucophelela, zihlolwe ukuthi zinembile yini, zinyatheliswe bese zithunyelwa emabandleni. Ngemva kwalokho, amaKristu ngamanye kumelwe azinikele ngokuzithandela ukuyisa lezi zincwadi kulabo abafuna ukuzifunda. Isigijimi soMbuso siye safinyelela izigidi ngale ndlela. Abamemezeli bezindaba ezinhle bazama ukwenza umsebenzi wabo wokushumayela ngendlela ehlelekile, beqikelela ukuthi ayikho indawo esetshenzwa ngokweqile kuyilapho ezinye izindawo zishaywa indiva. Konke lokhu kwenza kudingeke ukuhleleka.

Njengoba ‘uNkulunkulu engakhethi,’ amaBhayibheli nezincwadi ezisekelwe eBhayibhelini kumelwe kuhunyushwe. (IzEnzo 10:34) Manje, lo magazini utholakala ngezilimi ezingu-132, futhi umngane wawo, i-Phaphama!, unyatheliswa ngezilimi ezingu-83. Lokhu kwenza kudingeke amaqembu ahlelwe kahle abahumushi emhlabeni wonke.

Amalungu ebandla athola isikhuthazo lapho eya emihlanganweni yobuKristu emincane nemikhulu. Lapho, ezwa izinkulumo ezishukumisayo ezisekelwe eBhayibhelini, atadishe imiBhalo ndawonye, axoxelane okuhlangenwe nakho okwakhayo futhi ahlanganyele namakholwa akanye nawo emthandazweni. Futhi njengabafowabo bekhulu lokuqala, ajabulela ukuhanjelwa ababonisi abajikelezayo abanothando abakha ukholo lwawo. Ngakho, amaKristu namuhla ‘amhlambi munye namalusi munye.’—John 10:16.

Yiqiniso, oFakazi BakaJehova abaphelele, njengoba babenjalo nozakwabo bakuqala. Yize kunjalo, balwela ukusebenza ndawonye ngobunye. Ngenxa yalokho, umsebenzi wokushumayela ngoMbuso ufezwa emhlabeni wonke.—IzEnzo 15:36-40; Efesu 4:13.

[Isithombe ekhasini 31]

AmaKristu namuhla ‘amhlambi munye namalusi munye’