Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | LIVELA KUNKULUNKULU YINI IBHAYIBHELI?

IBhayibheli—Linembile

IBhayibheli—Linembile

Lapho Likhuluma Ngesayensi

IBHAYIBHELI aliyona incwadi yesayensi kodwa lapho likhuluma ngemvelo lihlaba es’khonkosini. Ake sixoxe ngalokho elikushoyo mayelana nokwakheka kwemvula kanye nokukhula kwengane esesiswini.

UKWAKHEKA KWEMVULA

UKWAKHEKA KWEMVULA

IBhayibheli lithi: “[UNkulunkulu] udonsa amathonsi amanzi awakhuphule; Ayafinineka njengemvula yenkungu yakhe, kangangokuba amafu ayaconsa.”—Jobe 36:27, 28.

Lapha iBhayibheli lichaza izinto ezintathu ezenzekayo ukuze kwakheke imvula. UNkulunkulu, onguMthombo welanga, “udonsa amathonsi amanzi” ngokuwenza (1) ahwamuke. Ngemva kwalokho, (2)  lo mhwamuko uyashintsha ube amafu akhipha (3) amanzi eseyimvula noma okunye. Namanje, izangoma zezulu azikayiqondi ngokugcwele indlela imvula eyakheka ngayo. IBhayibheli lithi: “Ubani ongaziqonda izingqimba zamafu?” (Jobe 36:29) UMdali wazi kahle ukuthi imvula yakheka kanjani yingakho aqondisa umbhali ongumuntu ukuba akuchaze ngendlela enembile eBhayibhelini. Kwabhalwa kusasele isikhathi eside ngaphambi kokuba ososayensi bakwazi ukukuchaza.

UKUKHULA KWENGANE ESESISWINI

UFUZO

INkosi uDavide, umbhali weBhayibheli, wathi kuNkulunkulu: “Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho.” (IHubo 139:16) Lapha, uDavide usebenzisa amazwi asankondlo ukuze achaze ukukhula kwengane esesiswini. Uthi kwenzeka ngokuhleleka sengathi kulotshwe “encwadini” ethile. Cabanga nje, lokhu iBhayibheli lakusho eminyakeni engaphezu kuka-3 000 eyedlule!

Indlela ufuzo oludluliswa ngayo yaze yaqala ukuqondwa phakathi neminyaka yawo-1 800, usosayensi wezitshalo wase-Austria, uGregor Mendel. Abacwaningi baze baqeda ngo-April 2003 ukulandelanisa indlela iziyalezo zokwakheka komuntu ezihleleke ngayo. Ososayensi bafanisa iziyalezo ezidlulisa ufuzo nesichazamazwi esigcwele izinhlamvu ezakha amagama. Lawo magama ayiziyalezo zokwakheka kwento ethile. Izingxenye zomzimba wengane zakhiwa ngokwalokho okudluliselwa iziyalezo zofuzo. Lezo ziyalezo zofuzo kungaba ezokwakha ingqondo, inhliziyo, amaphaphu noma amalunga omzimba. Konke kwakheka ngendlela efanele, ngesikhathi esifanele. Ososayensi bafanisa lezo ziyalezo “nencwadi yokwakheka kokuphila.” Yini eyasiza uDavide, umbhali weBhayibheli, ukuba achaze ukwakheka kwengane ngendlela enembile? Ngokuzithoba wathi: “Ngumoya kaJehova owakhuluma ngami, izwi lakhe lalisolimini lwami.” *2 Samuweli 23:2.

Liyakwazi Ukubikezela Ikusasa

KUNZIMA kakhulu ukwazi ukuthi yimiphi imibuso ezobusa noma ezonqotshwa. Noma kunjalo, iBhayibheli labikezeka ukunqotshwa kwemibuso emikhulu lachaza nokuthi yayizonqotshwa kanjani. Nazi izibonelo ezimbili.

UKUBHUJISWA KWEBHABHILONI

Kwaphela amakhulu eminyaka iBhabhiloni liwumbuso onamandla entshonalanga ye-Asia. Lake laba idolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Kusasele iminyaka engu-200, uNkulunkulu watshela umlobi weBhayibheli u-Isaya ukuba aprofethe ukuthi uKoresi wayezobhubhisa iBhabhiloni nokuthi kwakungeke kuphinde kuhlale muntu kulo. (Isaya 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Ingabe yilokho okwenzeka?

UMLANDO

Ngo-October 539 B.C.E., uKoresi wanqoba iBhabhiloni ngobusuku obubodwa. Ngokuhamba kwesikhathi imisele eyayinisela le ndawo yavaleka ngoba yayingasanakwa. Ngo-200 C.E., kwakungasahlali muntu kule ndawo. Namuhla, sekusele amanxiwa lapho elalikhona. Njengoba iBhayibheli labikezela, iBhabhiloni ‘seliyihlane eliyincithakalo.’—Jeremiya 50:13.

Lo mlobi weBhayibheli wakwazi kanjani ukukusho ngokuthe ngqo okwakuzokwenzeka? IBhayibheli lithi ‘kwakuyisimemezelo esimelene neBhabhiloni u-Isaya indodana ka-Amozi asibona embonweni.’—Isaya 13:1.

ININEVE LIYOKOMA ‘NJENGOGWADULE’

INineve, inhloko-dolobha yombuso wase-Asiriya, lalilihle kakhulu. Leli dolobha lalinemigwaqo emikhulu, amapaki omphakathi, amathempeli nezindlu zasebukhosini eziyizithabathaba. Noma kunjalo, umprofethi uZefaniya wabikezela ukuthi leli dolobha elihle lalizokoma ‘njengogwadule.’—Zefaniya 2:13-15.

INineve labhujiswa abaseBhabhiloni namaMede ngekhulu lesi-7 B.C.E. Kuthiwa leli dolobha elanqotshwa “lahlala linganakiwe iminyaka engu-2 500.” Kwaphela iminyaka eminingi abantu bengabaza ukuthi iNineve lake laba khona. Abacwaningi baze bawathola maphakathi nekhulu le-19 amanxiwa aseNineve. Namuhla wona la manxiwa asengozini yokushabalala ngoba nabantu bayazenzela nje kuwo. IGlobal Heritage Fund yaxwayisa: “Amanxiwa aseNineve kungenzeka angaphinde abe khona.”

UZefaniya wakwazi kanjani okwakuzokwenzeka? Wathi “yizwi likaJehova elafika [kuye].”—Zefaniya 1:1.

IBhayibheli Linezimpendulo Zemibuzo Ehlupha Abantu

IBHAYIBHELI liyiphendula kahle imibuzo ehlupha abantu. Nakhu elikushoyo.

KUNGANI KUNOBUBI NEZINKINGA EZINGAKA EMHLABENI?

Kuningi iBhayibheli elikushoyo mayelana nobubi nokuhlupheka. Lithi:

  1. Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’UmShumayeli 8:9.

    Abantu bayehluleka ukubusa futhi bonakele yingakho kunokuhlupheka okungaka.

  2. “Isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke.”UmShumayeli 9:11.

    Izenzakalo ezingalindelekile ezifana nokugula, ukuvelelwa ingozi noma izinhlekele, zingehlela noma ubani noma yikuphi nganoma yisiphi isikhathi.

  3. “Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono.”Roma 5:12.

    Ngesikhathi kudalwa indoda yokuqala nowesifazane, izinkinga nokufa kwakungekho. Kodwa ngenxa yokuthi abamlalelanga ngamabomu uMdali wabo, “isono sangena ezweni.”

IBhayibheli aligcini nje ngokuchaza ukuthi kungani abantu behlupheka. Lithembisa nokuthi uNkulunkulu uzokuqeda ukuhlupheka futhi “uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona.”—IsAmbulo 21:3, 4.

KWENZEKANI KITHI UMA SESIFILE?

IBhayibheli lithi lapho umuntu esefile usuke engasaphili, engazi lutho futhi kungekho angakwenza. UmShumayeli 9:5 uthi, “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho.” Lapho sesifile ‘imicabango yethu iyashabalala.’ (IHubo 146:4) Ingqondo nezinzwa kuyayeka ukusebenza lapho sesifile. Ngenxa yalokho, akukho esiphinde sikwazi ukukwenza, ukukuzwa noma ukukucabanga uma sesifile.

IBhayibheli lichaza okungaphezu nje kokuthi kwenzekani kumuntu uma esefile. Lisitshela nangethemba elijabulisayo lokuvuswa ekufeni njengomuntu evuswa ebuthongweni.—Hoseya 13:14; Johane 11:11-14.

SIPHILELANI?

IBhayibheli lithi uJehova uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane. (Genesise 1:27) Yingakho indoda yokuqala u-Adamu ibizwa ngokuthi “indodana kaNkulunkulu.” (Luka 3:38) Umuntu wadalelwa ukuba abe umngane kaNkulunkulu, ajabule phakade njengoba enakekela umhlaba. Ukuze kwenzeke lokho, bonke abantu badalwe benesifiso sokwazi uNkulunkulu. Yingakho iBhayibheli lithi: “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya.”—Mathewu 5:3.

IBhayibheli lithi: “Bayajabula abezwa izwi likaNkulunkulu baligcine!” (Luka 11:28) IBhayibheli aligcini nje ngokusifundisa ngoNkulunkulu kodwa liphinde lisisize siphile ukuphila okujabulisayo manje lisinike nethemba lesikhathi esizayo.

Mazi UmBhali WeBhayibheli

Ngemva kokuhlola lobu bufakazi esesixoxe ngabo, abantu abaningi emhlabeni wonke baphethe ngokuthi iBhayibheli liyincwadi ebaluleke kakhulu. Bayaqiniseka ngokuthi iBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu nokuthi liyindlela axhumana ngayo nathi. Ngalo, usicela ukuba simazi futhi sibe abangane bakhe. IBhayibheli lithembisa ukuthi uma ‘sisondela kuNkulunkulu naye uyosondela kithi.’—Jakobe 4:8.

Kukhona oyokuthola uma ulifundisisa iBhayibheli. Uyotholani? Njengoba nje ukufunda incwadi kukwenza umazi umbhali wayo nokufunda iBhayibheli kungakwenza wazi imicabango yomBhali walo, uNkulunkulu, nendlela azizwa ngayo. Kungakusiza kuphi lokho? Uyoyazi indlela uMdali wakho azizwa ngayo. Nakhu okunye iBhayibheli elikhuluma ngakho:

Ungathanda ukwazi okwengeziwe? OFakazi BakaJehova bangakusiza. Bangafunda nawe iBhayibheli mahhala. Lokhu kungakwenza usondelane nomBhali walo, uJehova uNkulunkulu.

Lezi zihloko zinikeze ubufakazi bokuthi iBhayibheli liyincwadi evela kuNkulunkulu ngempela. Ukuze uthole okwengeziwe, funda isahluko 2 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova. Iyatholakala naku-www.jw.org/zu noma uyivule ngekhodi

Ungabukela ne-video ethi Ngubani Umlobi WeBhayibheli? etholakala ku-www.jw.org/zu

Bheka ngaphansi kwesithi IZINCWADI > AMA-VIDEO

^ isig. 10 IBhayibheli lithi igama likaNkulunkulu uJehova.—IHubo 83:18.