Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIFUNDO 6

Ukubaluleka Kokuziphatha Kahle

Ukubaluleka Kokuziphatha Kahle

KUSHO UKUTHINI UKUZIPHATHA KAHLE?

Abantu abaziphatha kahle bayakwazi ukuhlukanisa into elungile kwengalungile. Umbono wabo ngezinto ezamukelekayo nezingamukeleki awuncikile endleleni abasuke bezizwa ngayo ngaleso sikhathi. Kunalokho, ulawulwa imithetho yokuziphatha egxilile, ebasiza benze izinqumo ezinhle ngisho nalapho bengabonwa muntu.

KUNGANI KUBALULEKILE?

Izingane zizwa imibono eminingi engalungile mayelana nokuthi iyiphi indlela yokuziphatha efanele. Kungaba sesikoleni, emculweni eziwulalelayo noma ezintweni ezizibukayo kuyi-T.V. nakumamuvi. Lokho kungazenza zikungabaze lokho ezikufundiswa ekhaya ngokuphathelene nendlela elungile yokwenza izinto.

Lokhu kuyinkinga kakhulu ezinganeni esezeqile eminyakeni engu-12. Incwadi ethi Beyond the Big Talk, ibonisa ukuthi lapho izingane sezinaleyo minyaka “kufanele zibe seziqonda ukuthi abantu abaningi bazozama ukuzicindezela ukuba ziziphathe ngendlela ethile ukuze zamukeleke kwabanye. Zidinga ukufunda ukuzenzela izinqumo ezihambisana nezinkolelo zazo, ngisho noma abangane bazo bengase bangakuthandi lokho.” Kusobala ukuthi izingane kufanele ziqeqeshwe ngaphambi kokubhekana nale nkathi yokukhula.

INDLELA YOKUFUNDISA INGANE UKUZIPHATHA KAHLE

Yicacisele umehluko wokulungile nokungalungile.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: ‘Abantu abavuthiwe . . . amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwe ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.’—Hebheru 5:14.

 • Yijwayelanise namagama ahlobene nokulungile. Phawula ngezimo zansuku zonke ezivamile, bese wenza ukuqhathanisa okunjengokuthi: “Kuhle lokhu, akukuhle lokho.” “Kuwukwethembeka lokhu; kuwukungathembeki lokho.” “Kubonisa umusa lokhu; lokho akuwubonisi umusa.” Ngokuhamba kwesikhathi, ingane yakho izokwazi ukuzibonela izinto ezilungile nalezo ezingalungile futhi okufanele izigweme.

 • Yichazele ukuthi kungani into ethile ilungile noma ingalungile. Ngokwesibonelo, buza imibuzo enjengokuthi: Kungani ukwethembeka kubalulekile? Ukuqamba amanga kungabulimaza kanjani ubungane? Kungani kukubi ukuntshontsha? Fundisa ngendlela ezosiza ingane yakho ikwazi ukuhlukanisa okulungile nokungalungile.

 • Gxilisa ukubaluleka kokwazi okulungile nokunamathela kukho. Ungase uthi: “Uma ukhuluma iqiniso; abantu bazokwethemba,” noma “Uma unomusa; abantu bazokujabulela ukuba nawe.”

Qikelela ukuthi umndeni wonke uphila ngokwethembeka.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Qhubekani nihlola lokho nina ngokwenu eniyikho.”​—2  Korinte 13:5.

 • Umndeni wakho kufanele unamathele emithethweni yokuziphatha oyifundisayo, ukuze ukwazi ukusho ngokwethembeka ukuthi:

  • “Asiwaqambi amanga la ekhaya.”

  • “Asibashayi abanye noma sibathethise.”

  • “Asikhulumi kabi nabanye noma sibathuke.”

Ngaleyo ndlela, ingane yakho izobona ukuthi imithetho ebekiwe ayimane nje iyiziqondiso kodwa iyindlela yokuphila yasekhaya.

 • Kwenze umkhuba ukuxoxa nengane yakho ngemithetho yasekhaya. Sebenzisa izimo ezivamile ukuze ucacisele ingane yakho iphuzu. Ungaqhathanisa indlela eniphila ngayo ekhaya naleyo ingane yakho eyibona esikoleni noma kuyi-T.V. Buza imibuzo enjengokuthi: “Wena ubungenzenjani?” “Umndeni wethu ubuzokwenzenjani kulesi simo?”

Zikhuthaze lapho zenza okulungile.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Yibani nonembeza omuhle.”​—1 Petru 3:16.

 • Yincome lapho yenze ngokwethembeka. Uma ingane yakho yenze into enhle, yincome bese uyitshela ukuthi kungani leyo nto eyenzile iyinhle. Ngokwesibonelo, ungathi kuyo: “Ubonise ukuthembeka. Ngiyaziqhenya ngawe.” Uma ingane yakho ivuma iphutha elenzile, ngaphambi kokuba uyiyale yincome ngobuqotho ngokuthi ikhulume iqiniso.

 • Yilungise lapho yenza okungafanele. Siza ingane yakho ikwazi ukuvuma amaphutha ayo. Ingane kufanele yazi ukuthi yini embi eyenzile, nokuthi ukwenza kanjalo kuwuphazamisa kanjani umndeni. Abanye abazali bacabanga ukuthi ukuvezela izingane zabo amaphutha azo kungazidikibalisa, kodwa empeleni ukuzitshela kuyazisiza ekuqeqesheni onembeza bazo.