Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Iziqondiso Ezikusiza Uhlale Uzwana Nabanye

Iziqondiso Ezikusiza Uhlale Uzwana Nabanye

UMdali wethu usitshela ukuthi singahlala kanjani sizwana nabanye, kungaba sekhaya, emsebenzini noma nabangane. Cabanga ngezinye izibonelo zezeluleko zakhe ezihlakaniphile abantu abaningi abaye bazisebenzisa ngokuphumelelayo.

Thethelela

“Qhubekani . . . nithethelelana ngokukhululekile, ngisho noma umuntu enesizathu sokukhononda ngomunye.”​—KOLOSE 3:13.

Sonke siyawenza amaphutha. Kungenzeka siphathe kabi abanye noma bona basiphathe kabi. Lokho kusho ukuthi sonke sidinga ukuthethelela nokuthethelelwa. Lapho sithethelela, siyayeka ukumbambela igqubu umuntu osiphathe kabi. Asibuyiseli “okubi ngokubi” futhi asilokhu sikhumbuza umuntu ngamaphutha akhe. (Roma 12:17) Kodwa kuthiwani uma lokho akwenza kwasiphatha kabi kakhulu futhi kungavumi siyeke ukucabanga ngakho? Ngenhlonipho, kufanele sikhulume naye ngasese ngalokho okusikhathazayo. Umgomo wethu kufanele kube ukwenza ukuthula, hhayi ukunqoba impikiswano.​—Roma 12:18.

Thobeka Futhi Uhloniphe

“Ngokuthobeka bhekani abanye njengabakhulu kunani.”​—FILIPI 2:3.

Lapho sithobekile futhi sihlonipha, abantu bayakujabulela ukuba nathi. Bayazi ukuthi sizoba nomusa, sibacabangele futhi ngeke sibazwise ubuhlungu ngamabomu. Kodwa uma sizibheka njengabakhulu kunabanye noma sihlale sifuna njalo izinto zenzeke ngendlela yethu, senza kube nokungezwani. Abantu bayokugwema ukuba nathi futhi uma kwenzeka siba nabangane, bayoba mbalwa.

Ungakhethi

“UNkulunkulu akakhethi, kodwa ezizweni zonke umuntu omesabayo nowenza okulungile uyamukeleka kuye.”​—IZENZO 10:34, 35.

UMdali wethu akakhethi abantu ngenxa nje yobuzwe babo, ulimi abalukhulumayo, ukuthi banemali engakanani noma banaliphi ibala lesikhumba. “Ngomuntu oyedwa wenza . . . zonke izizwe zabantu.” (IzEnzo 17:26) Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu ungumfowethu nodadewethu. Uma siphatha bonke abantu ngenhlonipho nangomusa, sibenza bajabule, nathi kuyasijabulisa kakhulu futhi sijabulisa noMdali wethu.

Yiba Mnene

“Qqokani . . . ubumnene.”​—KOLOSE 3:12.

Lapho simnene, senza abanye bazizwe bekhululekile. Bazizwa bekhululekile ukukhuluma nathi ngisho nokusikhuza ngenxa yokuthi bayazi ukuthi ngeke sicasuke. Lapho umuntu othile esithukuthelele, ukumphendula ngobumnene kungamenza ehlise intukuthelo. IzAga 15:1 zithi: “Impendulo emnene iyakunqanda ukufutheka, kodwa izwi elihlabayo libangela ulaka.”

Yipha Futhi Ubonge

“Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni kunasekwamukeleni.”​—IZENZO 20:35.

Abantu abaningi namuhla banobugovu futhi bazicabangela bona. Kodwa injabulo yangempela itholwa yilabo abaphanayo. (Luka 6:38) Abantu abaphanayo bayajabula ngoba bathanda abantu ngaphezu kwezinto. Lolo thando lubenza babonge futhi babonise ukuthi bayajabula lapho umuntu ebapha okuthile. (Kolose 3:15) Zibuze, ‘Umuntu onjani engithanda ukuba naye​—ongungoqo nongabongi noma umuntu ophanayo nobongayo?’ Sifundani kulokhu? Yiba uhlobo lomuntu ofuna abanye babe yilo.​—Mathewu 7:12.