Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ingabe UJesu Waba Khona Ngempela?

Ingabe UJesu Waba Khona Ngempela?

WAYENGACEBILE futhi engenasikhundla esiphakeme. Wayengenalo ngisho nekhaya elithi yena. Noma kunjalo, izimfundiso zakhe zithonye izigidi. Ingabe uJesu Kristu waba khona ngempela? Izazi zanamuhla nezasendulo zithini?

 • UMichael Grant, oyisazi sezomlando nempucuko yasendulo, wathi: “Uma sisebenzisa izici ezifanayo kuyiTestamente Elisha, njengoba kufanele, njengakweminye imibhalo yasendulo enomlando, besingeke sakuphika ukuba khona kukaJesu, njengoba nje nokuba khona kwenqwaba yabantu ababekhonza abanye onkulunkulu abaziwayo emlandweni kungakaze kuphikwe.”

 • URudolf Bultmann, uprofesa wezifundo zeTestamente Elisha, wathi: “Ukungabaza ukuthi uJesu waba khona ngempela yini akunasisekelo futhi akudingi nokuthi kuze kuphikiswe. Akekho umuntu ophile kahle ongakungabaza ukuthi uJesu ungumsunguli wenhlangano eyaba nkulu kakhulu emlandweni, esiqalo sayo sihilela umphakathi omdala kunayo yonke wamaPalestina [angamaKristu].”

 • UWill Durant, oyisazimlando, umlobi nesazi sefilosofi, wabhala: “Ukuthi amadoda ambalwa navamile [abalobi bamaVangeli] esizukulwaneni esisodwa aye aqamba umuntu onamandla nokhanga kangaka, onezindinganiso eziphakeme kangaka nombono oshukumisa kangaka wobuzalwane besintu, bekungaba yisimangaliso esingakholeki kunanoma yiziphi ezilotshwe emaVangelini.”

 • U-Albert Einstein, usosayensi ongumJuda owazalelwa eJalimane, wathi: “NgingumJuda, kodwa ingihlaba umxhwele indaba yalo mNazaretha onobuntu obukhangayo.” Lapho ebuzwa ukuthi ingabe umbheka njengomuntu owaba khona ngempela yini uJesu, waphendula: “Nakanjani! Akekho ongafunda amaVangeli angabi nomuzwa wokuthi uJesu wayekhona ngempela. Ubuntu bakhe buzwakala kuwo wonke amazwi [owafundayo]. Ayikho inganekwane ephila kangaka.”

  “Akekho ongafunda amaVangeli angabi nomuzwa wokuthi uJesu wayekhona ngempela.”—U-Albert Einstein

WEMBULANI UMLANDO?

Umlando oningiliziwe wokuphila kanye nenkonzo kaJesu ulotshwe eBhayibhelini ekulandiseni okubizwa ngokuthi amaVangeli—uMathewu, uMarku, uLuka noJohane—okuqanjwe ngamagama abalobi bako. Ngaphezu kwalokho, neminye imithombo engeyona eyobuKristu iyakhuluma ngaye.

 • UTACITUS

  (Cishe wango-56-120 C.E., noma iNkathi Evamile) UTacitus ubhekwa njengesinye sezazimlando ezivelele zaseRoma yasendulo. Ama-Annal akhe akhuluma ngoMbuso WaseRoma kusukela ngo-14 C.E. kuya ku-68 C.E. (UJesu wafa ngo-33 C.E.) UTacitus wabhala ukuthi lapho umlilo omkhulu ucekela phansi iRoma ngo-64 C.E., kwasolwa uMbusi uNero ngokuwuqala. Kodwa uTacitus wabhala ukuthi uNero wabheca amaKristu ngecala ukuze “aqede lawo mahlebezi.” UTacitus wabe esethi: “UKristu, umsunguli wegama [lobuKristu], wayethole isigwebo sokufa ngesikhathi sokubusa kukaTiberiyu, egwetshwa umbusi uPontiyu Pilatu.”—Annals, XV, 44.

 • USUETONIUS

  (Cishe wango-69–ngemva kuka-122 C.E.) Encwadini yaso ethi Lives of the Caesars, lesi sazimlando saseRoma saloba izenzakalo zaphakathi nokubusa kwababusi baseRoma bokuqala abangu-11. Ingxenye ekhuluma ngoKlawudiyu ibhekisela ezinxushunxushwini ezaziphakathi kwamaJuda eRoma okungenzeka zazibangelwa ukuphikisana ngoJesu. (IzEnzo 18:2) USuetonius wabhala: “Njengoba amaJuda ayevame ukudala iziyaluyalu egqugquzelwa uKristu, [uKlawudiyu] wawaxosha eRoma.” (The Deified Claudius, XXV, 4) Nakuba ayesola uJesu ngokungeyikho ngokudala iziyaluyalu, uSuetonius akazange akungabaze ukuba khona kwakhe.

 • UPLINY OMNCANE

  (Cishe wango-61-113 C.E.) Lo mlobi ongumRoma owayeyisikhulu eBhithiniya (namuhla eyiTurkey) wabhalela uMbusi waseRoma uTrajan ngokuthi kumelwe awaphathe kanjani amaKristu akuleso sifunda. UPliny wathi wazama ukuphoqa amaKristu ukuba alahle ukholo lwawo, ebulala noma yimaphi ayenqaba ukwenza njalo. Wachaza: “Lawo . . . aphindé amazwi ami okukhulekela [onkulunkulu] futhi enza iminikelo yewayini nempepho emfanekisweni wakho . . . futhi ekugcineni amthuka uKristu . . . , ngibone kufaneleka ukuwadedela.”—Pliny—Letters, Book X, XCVI.

 • UFLAVIUS JOSEPHUS

  (Cishe wango-37-100 C.E.) Lo mpristi ongumJuda noyisazimlando uthi u-Anase, umpristi omkhulu wamaJuda owaqhubeka enethonya kwezombusazwe, “wahlanganisa abahluleli beSanhedrini [inkantolo ephakeme yamaJuda] futhi waletha kubo indoda egama layo linguJakobe, umfowabo kaJesu owayebizwa ngoKristu.”—Jewish Antiquities, XX, 200.

 • ITALMUD

  Leli qoqo lemibhalo yorabi abangamaJuda, langekhulu lesithathu kuya kwelesithupha C.E., libonisa ukuthi ngisho nezitha zikaJesu zakufakazela ukuba khona kwakhe. Enye ingxenye ithi: “[NgePhasika] uJesu umNazaretha walengiswa,” okuyiqiniso ngokomlando. (ITalmud yaseBhabhiloni, Sanhedrini 43a, iCodex yaseMunich; bheka uJohane 19:14-16.) Enye ithi: “Kwangathi singebe nendodana noma umfundi oyozihlaza emphakathini njengomNazaretha”—okuyisiqu esasivame ukusetshenziswa kuJesu.—ITalmud yaseBhabhiloni, Berakoth 17b, umbhalo waphansi, iCodex yaseMunich; bheka uLuka 18:37.

UBUFAKAZI OBUSEBHAYIBHELINI

AmaVangeli asinika ukulandisa okuningiliziwe ngokuphila kanye nenkonzo kaJesu, kuhlanganise nemininingwane eqondile ngabantu, izindawo kanye nezikhathi—izici ezivame ukuba khona emlandweni oyiqiniso. KuLuka 3:1, 2, sithola isibonelo salokhu, esisisiza sithole usuku oluqondile indoda egama layo linguJohane uMbhapathizi, umanduleli kaJesu, eyaqala ngalo inkonzo yayo.

“Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu.”—2 Thimothewu 3:16

ULuka wabhala: “Ngonyaka weshumi nanhlanu wokubusa kukaTiberiyu Khesari, lapho uPontiyu Pilatu engumbusi waseJudiya, uHerode engumbusi wesifunda waseGalile, kodwa uFiliphu umfowabo engumbusi wesifunda wezwe lase-Itureya nelaseTrakhoniti, uLisaniya engumbusi wesifunda wase-Abhilene, ezinsukwini zompristi omkhulu u-Anase nezikaKayafase, kwafika isimemezelo sikaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakariya ehlane.” Lolu hlu olunemininingwane eqondile lusisiza sithole ukuthi “isimemezelo sikaNkulunkulu kuJohane” safika ngonyaka ka-29 C.E.

Izazimlando zizazi kahle lezi zikhulu eziyisikhombisa uLuka azibiza ngamagama. Noma kunjalo, kwaphela isikhathi esithile abanye abagxeki bekungabaza ukuba khona kukaPontiyu Pilatu noLisaniya. Kodwa laba bagxeki babesheshile ukukhuluma. Kuye kwatholakala imibhalo yasendulo eqoshiwe enamagama alezi zikhulu ezimbili, okwaqinisekisa ukunemba kukaLuka. *

KUNGANI KUBALULEKILE?

UJesu wafundisa abantu ngoMbuso kaNkulunkulu, owuhulumeni womhlaba wonke

Indaba yokuba khona kukaJesu ibalulekile ngenxa yokuthi izimfundiso zakhe zibalulekile. Ngokwesibonelo, uJesu wafundisa abantu indlela yokuphila ukuphila okunenjabulo nokwanelisayo. * Wathembisa nokuthi kunesikhathi lapho isintu siyophila ngokuthula nokulondeka kwangempela, sinobunye ngaphansi kukahulumeni owodwa womhlaba wonke, obizwa ngokuthi ‘umbuso kaNkulunkulu.’—Luka 4:43.

Elithi ‘uMbuso kaNkulunkulu’ liyafaneleka ngoba lo hulumeni womhlaba wonke uyobe umelela ubukhosi bukaNkulunkulu emhlabeni. (IsAmbulo 11:15) UJesu walenza lacaca lelo qiniso emthandazweni wakhe oyisibonelo lapho ethi: “Baba wethu osemazulwini, . . . umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni.” (Mathewu 6:9, 10) Ukubusa koMbuso kuyosho ukuthini esintwini? Cabanga ngalokhu okulandelayo:

 • Izimpi nemibango kuyophela.IHubo 46:8-11.

 • Ububi, kuhlanganise nobugovu, inkohlakalo nabantu abangamhloniphi uNkulunkulu, kuyophela phakade.IHubo 37:10, 11.

 • Izikhonzi zoMbuso ziyojabulela umsebenzi onenjongo nowanelisayo.Isaya 65:21, 22.

 • Umhlaba uyosimama ngokuphelele esimweni sokugula okuso manje futhi ukhiqize inala yezitshalo.IHubo 72:16; Isaya 11:9.

Abanye abantu bangathi lezo zithembiso zimane ziyiphupho nje. Kodwa akukhona yini ukuphupha ukwethembela emizamweni yabantu? Cabanga ngalokhu: Ngisho naphezu kwentuthuko ehlaba umxhwele kwezemfundo, ezesayensi nezobuchwepheshe, izigidi namuhla zizizwa zingalondekile futhi zingaqiniseki ngekusasa. Futhi nsuku zonke sibona ubufakazi bengcindezelo kwezomnotho, kwezombusazwe nakwezenkolo, kuhlanganise nobugovu nenkohlakalo. Yebo, iqiniso liwukuthi ukubusa kwabantu kuyehluleka!—UmShumayeli 8:9.

Okungenani, indaba yokuba khona kukaJesu iyafaneleka ukuba siyibhekisise. * Njengoba eyesi-2 Korinte 1:19, 20 isho: “Kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izithembiso zikaNkulunkulu, ziye zaba nguYebo [ngoKristu].”

^ isig. 23 Kutholakale umbhalo oqoshiwe onegama lombusi wesinye sezigaba ezine zesifunda, noma ‘umbusi wesifunda,’ obizwa ngoLisaniya. (Luka 3:1) Wayengumbusi wase-Abhilene ngaso kanye lesi sikhathi uLuka akhuluma ngaso.

^ isig. 25 Isibonelo esihle sezimfundiso zikaJesu sitholakala encwadini kaMathewu izahluko 5 kuya ku-7, ezivame ukubizwa ngokuthi iNtshumayelo yaseNtabeni.

^ isig. 32 Ukuze uthole okwengeziwe ngoJesu nezimfundiso zakhe, sicela ungene ku-www.jw.org/zu ubheke ngaphansi kwesithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > IZIMPENDULO ZEMIBUZO YEBHAYIBHELI.