Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Owesifazane ohlakaniphile uyawuhlonipha unembeza wakhe

UMBONO WEBHAYIBHELI

Ukukhipha Isisu

Ukukhipha Isisu

Minyaka yonke kukhishwa izisu ezingabalelwa emashumini ezigidi—okuyinani eliledlula kude inani labantu emazweni amaningi.

Ingabe kuyisinqumo somuntu noma kuyinto engalungile?

OKUSHIWO ABANTU

Abesifazane abakhipha izisu, bazikhipha ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukungabi namali, izinkinga nobaba wengane, isifiso senkululeko ukuze kuqhutshekwe nemfundo noma nomsebenzi noma ukungafuni kukamama ukukhulisa ingane eyedwa. Nokho, abanye babheka ukukhipha isisu njengokungalungile—ukushaya indiva isibopho sowesifazane okhulelwe sokuvikela nokunakekela ingane yakhe ayithwele.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

Emehlweni kaNkulunkulu, ukuphila—ikakhulukazi ukuphila komuntu—kungcwele. (Genesise 9:6; IHubo 36:9) Lesi simiso siyasebenza nasenganeni esesiswini, indawo eklanywe uNkulunkulu yokuba ingane esakheka ikhulele kuyo. Umbhali wencwadi yeBhayibheli wathi: “Wangigcina ngihenqelwe esiswini sikamama. Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho, ngokuqondene nezinsuku ezabunjwa ngazo.”—IHubo 139:13, 16.

Umbono kaNkulunkulu ngokuphila komntwana ongakazalwa uyavela naseMthethweni wakhe awunika ama-Israyeli nakunembeza asinikeze wona. UMthetho kaNkulunkulu wawuthi umuntu oshaye owesifazane okhulelwe futhi wabulala ingane yakhe esesesiswini kwakumelwe abulawe—akhokhe ukuphila okulahlekile ngokwakhe ukuphila. (Eksodusi 21:22, 23) Yiqiniso, abahluleli kwakumele bahlole izisusa zombulali nezimo ezazihilelekile.—Numeri 35:22-24, 31.

Abantu bazalwa benonembeza. Lapho owesifazane elalela unembeza wakhe, noma izwi langaphakathi, ngokuhlonipha ukuphila kwengane yakhe engakazalwa, uba nonembeza ohlanzekile. * Uma engawulaleli unembeza wakhe, ungase umhluphe noma uze umlahle. (Roma 2:14, 15) Empeleni, ucwaningo lubonisa ukuthi abesifazane abakhipha izisu bazifaka engozini yokukhathazeka nokucindezeleka.

Nokho, kwenziwa njani uma ukukhulisa ingane kubonakala kuwumqansa, ikakhulukazi lapho umama ekhulelwe kungahleliwe? Phawula isithembiso sikaNkulunkulu esiqinisekisa labo abaphila ngezimiso zakhe ngobuqotho: “Koqotho wena uyokwenza ngobuqotho; umuntu ongenaphutha uyosebenzelana naye ngokungenaphutha.” (IHubo 18:25) EBhayibhelini sifunda nokuthi: “UJehova ungumthandi wobulungisa, futhi ngeke abashiye abaqotho bakhe.”—IHubo 37:28.

“Unembeza wabo ufakazelana nabo, futhi phakathi kwemicabango yabo, babekwa icala noma baze ngisho bavunwe.”Roma 2:15.

Kuthiwani uma wake wasikhipha isisu?

OKUSHIWO ABANTU

URuth, umama ozikhulisela abantwana ngaphandle kwendoda, wathi: “Ngase nginezingane ezintathu, ngabona kuzoba nzima ukunakekela eyesine. Nokho, ngemva kokukhipha isisu, ngabona ukuthi ngangenze into embi kakhulu.” * Kodwa ingabe uNkulunkulu wayengeke amxolele ngenxa yesenzo sakhe?

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

UJesu Kristu waveza umbono kaNkulunkulu lapho ethi: “Ngizelé ukubizela izoni ekuphendukeni, hhayi abalungileyo.” (Luka 5:32) Yebo, lapho sizisola ngokusuka enhliziyweni ngobubi esibenzile futhi siphenduka sicela uNkulunkulu ukuba asixolele, uyosithethelela ngokukhululekile—ngisho noma kuyizono ezinkulu kakhulu. (Isaya 1:18) IHubo 51:17 lithi: “O Nkulunkulu, inhliziyo ephukile nechobozekile ngeke uyidelele.”

Ngaphezu konembeza ohlanziwe, uNkulunkulu unikeza umuntu ophendukile ukuthula kwengqondo lapho ngokuthobeka ephendukela kuye ngomthandazo. EyabaseFilipi 4:6, 7 ithi: “Izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngomthandazo nangokunxusa kanye nokubonga; ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zenu namandla enu engqondo.” * URuth wathola ukuthula kwangaphakathi ngemva kokutadisha iBhayibheli nokuthululela isifuba sakhe kuNkulunkulu. Wafunda ukuthi uNkulunkulu “unentethelelo yeqiniso.”—IHubo 130:4.

[UNkulunkulu] akenzanga kithi ngokwezono zethu; futhi akalethanga phezu kwethu lokho okusifanele ngokweziphambeko zethu.”IHubo 103:10.

^ isig. 8 Inkinga yempilo engaba khona kumama noma enganeni ngeke ibe yisizathu sokuba kukhishwe isisu. Uma lapho ingane izalwa kuba khona osengcupheni yokufa phakathi kukamama nengane, abazali kuyofanele banqume ukuthi ubani ozophila. Emazweni amaningi asethuthukile, zibe mbalwa izimo ezinjalo ngenxa yentuthuko yezokwelapha.

^ isig. 12 Igama lishintshiwe.

^ isig. 14 Ithemba lovuko lingamsiza umuntu ukuba abe nokuthula kwangaphakathi. Bheka isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” kuyi-Nqabayokulinda ka-April 15, 2009, esikhuluma ngezimiso zeBhayibheli mayelana namathuba okuba ingane eshona ingakazalwa ivuswe.