Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | IZINGELOSI—ZIKHONA NGEMPELA YINI?

Indlela Izingelosi Ezingakusiza Ngayo

Indlela Izingelosi Ezingakusiza Ngayo

Izingelosi ezithembekile ziyathanda ukwazi ngezinto ezenzeka kubantu futhi uNkulunkulu uyazisebenzisa ukuze afeze intando yakhe. Lapho uNkulunkulu eqeda ukudala umhlaba, izingelosi ‘zakhamuluka kanyekanye ngenjabulo, nawo wonke amadodana kaNkulunkulu aqala ukumemeza ehalalisa.’ (Jobe 38:4, 7) Kuwo wonke umlando wabantu, izingelosi bezilokhu zifisa “ukubona” ukuthi iziprofetho zizogcwaliseka kanjani.—1 Petru 1:11, 12.

IBhayibheli lisitshela ukuthi ukuze kufezeke intando kaNkulunkulu, ngezinye izikhathi izingelosi bezike zivikele izinceku zakhe. (IHubo 34:7) Nazi izibonelo:

  • Ngesikhathi uNkulunkulu ebhubhisa iSodoma neGomora, izingelosi zasiza uLoti nomndeni wakhe ukuba babaleke.—Genesise 19:1, 15-26.

  • Lapho izinsizwa ezintathu ezingamaHebheru, ezazihlala eBhabhiloni zifakwa esithandweni somlilo, uNkulunkulu ‘wathumela ingelosi yakhe’ wazisiza.—Daniyeli 3:19-28.

  • Ngemva kokuba uDaniyeli ebe semgodini owawunamabhubesi ubusuku bonke, wathi, “uNkulunkulu wami uthumele ingelosi yakhe yavala umlomo wezingonyama.”—Daniyeli 6:16, 22.

Izingelosi zinomlando omude wokusiza abantu abathembekile

IZINGELOSI ZASIZA AMALUNGU EBANDLA LOBUKRISTU LOKUQALA

Uma kwakudingeka, izingelosi zazisiza amalungu ebandla lobuKristu lokuqala ukuze kufezwe intando kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo:

  • Ngesikhathi abaphostoli beboshiwe, izingelosi zafike zavula izicabha zejele baphuma, zabatshela ukuthi baqhubeke nokushumayela ethempelini.—IzEnzo 5:17-21.

  • Ingelosi yatshela uFiliphu umvangeli ukuba ahambe ngomgwaqo osuka eJerusalema oya eGaza ukuze ayoshumayeza umTopiya owayebuya ukuyokhonza iNkosi eJerusalema.—IzEnzo 8:26-33.

  • Lapho sekuyisikhathi sikaNkulunkulu sokuba abantu abangewona amaJuda babe amaKristu, wathumela ingelosi kuKorneliyu owayeyisikhulu samasosha amaRoma, ukuba imtshele ukuthi amemele uPetru kwakhe.—IzEnzo 10:3-5.

  • Ngesikhathi umphostoli uPetru eboshiwe, kwafika ingelosi yamkhulula.—IzEnzo 12:1-11.

INDLELA IZINGELOSI EZINGAKUSIZA NGAYO

Abukho ubufakazi bokuthi nanamuhla uNkulunkulu usasebenzisa izingelosi ngendlela eyisimangaliso, njengoba kuchazwe eBhayibhelini. Nakhu uJesu akusho mayelana nesikhathi esiphila kuso manje: “Lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika.” (Mathewu 24:14) Ubuwazi yini ukuthi abalandeli bakaJesu abenza lo msebenzi basizwa yizingelosi?

Izingelosi zisiza ekushunyayelweni kwezindaba ezinhle emhlabeni wonke

Incwadi yeBhayibheli yesAmbulo ithi izingelosi zimatasa, zisiza abantu ukuba bazi ngoNkulunkulu nangalokho azokwenzela isintu. Umphostoli uJohane wabhala: “Ngabona enye ingelosi indiza emkhathini, inezindaba ezinhle zaphakade ukuba izimemezele njengezindaba ezithokozisayo kwabahlala emhlabeni, nakuzo zonke izizwe nezinhlanga nezilimi nabantu, ithi ngezwi elikhulu: ‘Mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo, ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile, ngakho khulekelani Lowo owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.’” (IsAmbulo 14:6, 7) Ziningi izinto ezenzekayo ezibonisa ukuthi ngempela izingelosi ziyawusekela lo msebenzi wokushumayela. “Kuba khona injabulo phakathi kwezingelosi zikaNkulunkulu” ngisho noma kuphenduke umuntu oyedwa nje, wayeka ukona.—Luka 15:10.

Yini ezokwenzeka uma usuphelile umsebenzi wokushumayela? “Amabutho asezulwini” ezingelosi azosiza uJesu Kristu, iNkosi yamakhosi, lapho elwa “empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke,” i-Armagedoni. (IsAmbulo 16:14-16; 19:14-16) Izingelosi ezinamandla ziyokhipha isahlulelo saphezulu lapho iNkosi uJesu “iletha impindiselo phezu kwalabo . . . abangazilaleli izindaba ezinhle mayelana neNkosi yethu uJesu.”—2 Thesalonika 1:7, 8.

Ngakho qiniseka ukuthi izingelosi zinendaba nokuthi kwenzekani kuwe. Ziyakhathazeka ngenhlalakahle yalabo abafuna ukukhonza uNkulunkulu, futhi uJehova uzisebenzise kaningi ukuze aqinise aphinde avikele izinceku zakhe ezisemhlabeni.—Hebheru 1:14.

Ngakho, umuntu ngamunye kumelwe akhethe ukuthi uzozilalela yini izindaba ezinhle ezishunyayelwa emhlabeni wonke futhi enze lokho akufundiswayo. OFakazi BakaJehova bangakini bangathanda ukukusiza ukuba uzuze osizweni lwezingelosi zikaNkulunkulu ezinamandla.