Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Thola Injabulo Ngokupha

Thola Injabulo Ngokupha

“INGAHAMBA ibhasi, kodwa le nsizwa engumShayina yona iyasala!” Yilokho u-Alexandra akuzwa ehleli ebhasini elinde ukuwela umngcele ophakathi kwamazwe amabili aseNingizimu Melika. Wadilika eyobona ukuthi kwenzekani, wathola insizwa engumShayina ibhidilisha iSpanishi izama ukuchazela unogada wasemngceleni inkinga yayo. U-Alexandra wacela ukuyitolikela ngoba wayekhonza ebandleni loFakazi BakaJehova lolimu lwesiShayina.

Le ndoda yathi iyisakhamuzi esingokomthetho kodwa intshontshelwe amaphepha ayo angokomthetho kanye nemali yayo. Unogada waqale wangayikholwa le ndaba waze wacabanga nokuthi mhlawumbe u-Alexandra ungomunye wabantu abafaka abantu ngokungemthetho emazweni. Nokho, wagcina eseyikholwa le ndoda kodwa kwadingeka ikhokhe inhlawulo ngenxa yokungabi nawo amaphepha. U-Alexandra wayipha u-R280 ngenxa yokuthi yayingenayo imali. Le ndoda yaswela amazwi okubonga, yathi izombuyisela okungaphezu kuka-R280. U-Alexandra wayichazela ukuthi wayengafuni kukhokhelwa ngalokho ayekwenza; wayefisa nje ukusiza ngoba kufanele asize. Wanika le ndoda izincwadi ezithile ezisekelwe eBhayibhelini wabe eseyikhuthaza ukuba ifunde iBhayibheli noFakazi BakaJehova.

Kuyasijabulisa ukuzwa ngabantu abapha abantu abangabazi nhlobo futhi lokhu kwenziwa abantu bezinkolo ezehlukahlukene ngisho nabantu abangewona amakholwa. Ingabe wena wawuyopha futhi uzinikele ngaleyo ndlela engenabugovu? Lowo mbuzo ubalulekile ngoba uJesu wathi: “Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni kunasekwamukeleni.” (IzEnzo 20:35) Abacwaningi nabo bathole ukuthi ukupha kungakuzuzisa. Ake sibone ukuthi kanjani.

“UMUPHI ONAMILEYO”

Ngokuvamile, ukupha kuzala injabulo. Umphostoli uPawulu wabhala: “UNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo.” Wayekhuluma ngamaKristu ayenza iminikelo ukuze asize amakholwa akanye nawo asebunzimeni. (2 Korinte 8:4; 9:7) UPawulu wayengasho ukuthi babepha ngenxa yokuthi bajabule. Kunalokho—babejabule ngenxa yokupha abanye.

Olunye ucwaningo lubonisa ukuthi ukupha “kushukumisa ingxenye yengqondo yomuntu ehlobene nenjabulo, ubungane, nokuthemba, okuphumela ekubeni umuntu azizwe anelisekile ngaphakathi.” Olunye ucwaningo lwathola ukuthi “lapho umuntu epha omunye imali, ujabula kakhulu kunalapho eyisebenzisela ezakhe izidingo.”

Ingabe wake waba nomuzwa wokuthi ngenxa yezimo zakho akukho okutheni ongakwenza? Iqiniso liwukuthi sonke singayithola injabulo elethwa ukuba “umuphi onamileyo.” Akubalulekile ukuthi umuntu uphe okungakanani uma nje ephe enezisusa ezinhle. Omunye uFakazi KaJehova wathumela abanyathelisi balo magazini lo myalezo owawuhambisana nomnikelo ovela kuye, “Kuyo yonke le minyaka bengilokhu ngikwazi ukunikela imali encane nje eHholo LoMbuso.” Noma kunjalo, uthi: “UJehova uNkulunkulu uye wangibuyisela ngokukhulu kakhulu kunalokho mina engangikunikela. . . . Ngiyabonga ngaleli lungelo lokupha—lingenza ngiduduzeke.”

Nokho, umuntu akaphi ngemali kuphela. Ziningi ezinye izindlela zokupha.

UKUPHA KUKWENZA UBE NEMPILO ENHLE

Ukupha kusiza wena kusize nabanye

IBhayibheli lithi: “Umuntu onomusa wothando uwuphatha ngendlela enomvuzo umphefumulo wakhe, kodwa umuntu onesihluku ulethela umzimba wakhe isigcwagcwa.” (IzAga 11:17) Abantu abanomusa bayaphana, bahlale bekulungele ukuzinikela—banikele ngesikhathi sabo, amandla, uthando nokunye. Lokhu kubazuzisa ngezindlela eziningi, ngisho nempilo yabo iyathuthuka ngenxa yalokho kupha.

Ucwaningo lubonisa ukuthi labo abazinikelayo ukuze basize abanye abavamile ukuhlushwa yizinhlungu nokucindezeleka njengabanye. Empeleni, impilo yabo iba ngcono ngazo zonke izindlela. Ukupha ngokungagodli kuze kuthuthukise nempilo yabantu abanezifo ezingamahlala-khona ezifana nesifo sokuqina kwezicubu kanye ne-HIV. Kutholakale nokuthi uma abantu abazama ukuyeka utshwala besiza abanye, abacindezeleki kakhulu futhi aba maningi amathuba okuba bangabe besabuyela ekubeni imilutha yotshwala.

Kucatshangwa ukuthi imbangela yalokhu ukuthi “uzwela, isihe nomusa kwenza imizwelo engemihle ingabi nayo indawo.” Ukupha kunganciphisa ukukhathazeka kanye nomfutho wegazi. Abantu abaye bashonelwa abashade nabo, nabo bayashesha ukululama ekucindezelekeni uma besiza abanye.

Akungatshazwa ukuthi ukupha kuyazuzisa.

UKUPHA KUYATHELELANA

UJesu wakhuthaza abalandeli bakhe: “Kwenzeni umkhuba ukupha, khona-ke abantu bayonipha. Bayothela emathangeni enu isilinganiso esihle, esigxishiwe, esigxishisisiwe nesichichimayo. Ngoba isilinganiso enilinganisa ngaso, nani bayonilinganisela ngaso.” (Luka 6:38) Lapho upha, ngokuvamile abantu bayakwazisa okwenzayo bese nabo bayapha. Ngakho ukupha kwenza abantu babambisane futhi babe nobungane.

Ukupha kwenza abantu babambisane futhi babe nobungane

Abacwaningi abacwaninga ukusebenzelana kwabantu baphawule ukuthi “abantu abavame ukukhathalela abanye bavame ukulingiswa yilabo abababonayo.” Eqinisweni, “ukufunda nje ngezenzo zomusa ezinkulu ezenziwe abanye kuvame ukwenza abantu bazimisele nakakhulu ukupha.” Ngenxa yalokho, olunye ucwaningo luthi, “umuntu oyedwa angakwazi ukuthonya amashumi noma ngisho amakhulu abantu, ngisho nabanye angabazi nangakaze ahlangane nabo.” Ngamanye amazwi, isenzo esisodwa sokupha singathelelana siholele ezenzweni eziningi ezinhle emphakathini wonke. Ngeke yini wathanda ukuphila emphakathini onjalo? Impela, ziningi izinzuzo ezingaba khona uma benganda abantu abaphanayo.

Okunye ukulandisa okubonisa ukuba yiqiniso kwalokhu kuvela eFlorida, e-U.S.A. Iqembu loFakazi BakaJehova lavolontiya ukuba lisize ngemva kokuba kube nesiphepho esibi kakhulu. Njengoba babelinde izinto zokulungisa indlu ethile, baphawula ukuthi uthango lwakwamakhelwane lwalulimele, ngakho bacela ukululungisa. Encwadini ayibhalela indlunkulu yomhlaba wonke yoFakazi BakaJehova ngemva kwesikhathi, lowo makhelwane wathi: “Nginibonga angiphezi. Laba bantu baphakathi kwabantu abanomusa kunabo bonke engibaziyo.” Ngenxa yokubonga ayenakho, wanikela ngemali eningi ukuze isetshenziswe kulokho akubiza ngomsebenzi woFakazi omangalisayo.   

LINGISA ISIBONELO ESIKHULU KUNAZO ZONKE SOKUPHA

Ngokwalokho okuvezwe olunye ucwaningo, “kubonakala sengathi kungokwemvelo ukuba abantu bafune ukusiza abanye.” Lolu cwaningo luthi, izingane “ziyabacabangela abanye ngisho nalapho zingakakwazi ukukhuluma.” Kwenziwa yini? IBhayibheli lisinikeza impendulo lapho lithi abantu badalwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu,” okusho ukuthi banezimfanelo ezifana nezikaNkulunkulu.—Genesise 1:27.

Ukupha kungenye yezimfanelo ezinhle zoMdali wethu uJehova uNkulunkulu. Usiphe ukuphila nakho konke esikudingayo ukuze sijabule. (IzEnzo 14:17; 17:26-28) Singajwayelana noBaba wethu osezulwini kanye nenjongo yakhe yothando ngokutadisha iZwi lakhe iBhayibheli. Le ncwadi ibuye isitshele nokuthi uNkulunkulu wenze amalungiselelo okuba sibe nekusasa elijabulisayo. * (1 Johane 4:9, 10) Njengoba uJehova uNkulunkulu engumthombo wokupha nawe ube wenziwe ngomfanekiso wakhe, akumangazi-ke ukuthi ukupha—njengoba noNkulunkulu epha—kuyakuzuzisa futhi kumenza akuthande.—Hebheru 13:16.

Usamkhumbula u-Alexandra, esikhulume ngaye ekuqaleni kwalesi sihloko? Yaphetha kanjani indaba yakhe? Nakuba omunye ayegibele naye ebhasini athi u-Alexandra udlale ngemali, indoda ayeyisizile yaxhumana nabangane bayo edolobheni ibhasi elalizoma kulo futhi yamkhokhela u-R280 wakhe. Ngaphezu kwalokho, le ndoda yenza njengoba u-Alexandra ayesikiselile futhi yaqala ukutadisha iBhayibheli noFakazi BakaJehova. U-Alexandra wajabula lapho ehlangana nayo ngemva kwezinyanga ezintathu emhlanganweni woFakazi BakaJehova wolimi lwesiShayina owawusePeru. Lo mlisa wamema u-Alexandra nalabo ababeze naye emhlanganweni ukuba bazodla esitolo sakhe sokudlela ukuze ambonge ngakho konke ayemenzele kona.

Ukupha nokusiza abanye kuletha injabulo. Ikakhulu uma lapho ukwenza ukwazi ukusiza abantu bazane noMthombo wazo zonke izipho ezinhle—uJehova uNkulunkulu! (Jakobe 1:17) Ingabe wena uyazithola izinzuzo zokupha okunjalo?

^ isig. 21 Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova futhi etholakalayo engosini ethi www.jw.org/zu. Bheka ngaphansi kwesithi IZINCWADI > IZINCWADI NEZINCWAJANA.