Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izimfundiso ZeBhayibheli—Zinokuhlakanipha Okungaphelelwa Isikhathi

Izimfundiso ZeBhayibheli—Zinokuhlakanipha Okungaphelelwa Isikhathi

CABANGA NGALOKHU: Uvakashele emnyuziyamu egcwele izithombe ezibaziwe zakudala. Eziningi zazo ziklayekile, zigugile futhi ziqhephukile. Ezinye zinezicucu ezingekho. Nakuba kunjalo, kunesinye esingafanga ndawo, yonke into ekuso isafana nangesikhathi senziwa. Ube usubuza kulowo okubonisa indawo ukuthi, “Ingabe lesi sisha yini kunezinye?” Uphendula athi, “Cha sidala kunazo zonke futhi asikaze silungiswe.” Ube usubuza, “Ingabe besivikelekile ezintweni ezingasilimaza?” Uphendula athi, “Cha, lesi kade sasipheshulwa umoya futhi sinethwa izimvula. Baningi nabantu abazamile ukusilimaza.” Mhlawumbe ungase umangale bese uzibuza, ‘Kazi yini esenza singalimali?’

IBhayibheli liyafana nalesi sithombe sakudala esingalimalanga ndawo. Liyincwadi endala kakhulu kunezinye. Zikhona nezinye izincwadi ezindala, nokho okuningi okubhalwe kuzo sekuphelelwe isikhathi, njengaleziya zithombe esezigugile. Ngokwesibonelo, lapho zikhuluma ngesayensi, ziye zaphikiswa ulwazi lwakamuva olusekelwe ebufakazini obuyiqiniso. Izikhathi eziningi, lapho zeluleka ngezempilo, izeluleko zazo ziyingozi kunokuba zibe usizo. Kanti izingxenye zalezi zincwadi zakudala sezalahleka noma azisabonakali kahle.

Nokho, iBhayibheli lihlukile kunezinye izincwadi. Nakuba iBhayibheli laqala ukubhalwa eminyakeni engaphezu kwengu-3 500 eyedlule, okuphakathi kulo akukashintshi. Nakuba liye lagxekwa, lashiswa futhi kwavinjelwa ukusakazwa kwalo kaningi eminyakeni eyedlule, okuphakathi kulo kusafana nangesikhathi libhalwa. Kunokuba kube nobufakazi bokuthi liphelelwe isikhathi, iBhayibheli lisitshela lokho okuzokwenzeka esikhathini esizayo.—Bheka ibhokisi elithi “Liphelelwe Isikhathi Noma Likhuluma Ngezinto Abaningi Abangakaziqondi?

IZIQONDISO ESIZIDINGAYO NAMUHLA

Ungase uzibuze, ‘Izimfundiso zeBhayibheli zisasebenza yini nanamuhla?’ Ukuze uthole impendulo, zibuze: ‘Iziphi izinkinga ezinkulu abantu ababhekene nazo namuhla? Iziphi ezikhathaza kakhulu?’ Kungenzeka ucabanga ngezimpi, ukungcoliswa komhlaba, ubugebengu noma inkohlakalo. Manje, ake sixoxe ngalokho iBhayibheli elikufundisayo. Njengoba sixoxa ngakho zibuze, ‘Uma abantu bebenza lokho iBhayibheli elikufundisayo, umhlaba ubungeke yini ube indawo enhle kunalokho oyikho manje?’

UKUTHANDA UKUTHULA

“Bayajabula abanokuthula, ngoba bayobizwa ngokuthi ‘amadodana kaNkulunkulu.’” (Mathewu 5:9) “Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke.”—Roma 12:18.

UKUTHETHELELA NOMUSA

“Bayajabula abanesihe, ngoba bayoboniswa isihe.” (Mathewu 5:7) “Qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile uma umuntu enesizathu sokukhononda ngomunye. Njengoba nje uJehova * anithethelela ngokukhululekile, yenzani kanjalo nani.”—Kolose 3:13.

UKUNGABACWASI ABANYE

UNkulunkulu “ngomuntu oyedwa wenza zonke izizwe zabantu, ukuba zihlale kubo bonke ubuso bomhlaba.” (IzEnzo 17:26) “UNkulunkulu akakhethi, kodwa ezizweni zonke umuntu omesabayo futhi enze ukulunga uyamukeleka kuye.”—IzEnzo 10:34, 35.

UKUNGAWUNGCOLISI UMHLABA

“UJehova uNkulunkulu wabe esemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele.” (Genesise 2:15) UNkulunkulu ‘uyochitha abachitha [abangcolisa] umhlaba.’—IsAmbulo 11:18.

UKUNGABI NOMONA, UKUZONDA UKUZIPHATHA OKUBI

“Niqaphe yonke inhlobo yokuhaha, ngoba ngisho nalapho umuntu enensada ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” (Luka 12:15) “Ubufebe nokungcola kwazo zonke izinhlobo noma ukuhaha makungaphathwa nakuphathwa phakathi kwenu, njengoba nje kufanele abantu abangcwele.”—Efesu 5:3.

UKUTHEMBEKA NOKUKHUTHALA

“Sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke.” (Hebheru 13:18) “Owebayo makangabe eseba, kodwa kunalokho makasebenze kanzima.”—Efesu 4:28.

UKUBALULEKA KOKUSIZA ABASWELE

“Nikhulume ngokududuzayo nemiphefumulo ecindezelekile, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke.” (1 Thesalonika 5:14) ‘Ninakekele izintandane nabafelokazi osizini lwabo.’—Jakobe 1:27.

IBhayibheli aligcini nje ngokusitshela lezi zinto. Liphinde lisibonise nezindlela esingazisebenzisa ngayo ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Ukube abantu abaningi bebesebenzisa lezi zimfundiso esesizibalile ekuphileni kwabo, bekungeke yini lokho kuzinciphise izinkinga ezisemhlabeni namuhla? Ngempela, izimfundiso zeBhayibheli zisasebenza nanamuhla! Izimfundiso zeBhayibheli zingakusiza kanjani-ke namuhla?

INDLELA IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI EZINGAKUSIZA NGAYO NAMUHLA

Indoda ehlakaniphe kunawo wonke yake yathi: “Ukuhlakanipha kubonakaliswa kulungile yimisebenzi yako.” (Mathewu 11:19) Cishe uyavumelana nalokho. Ukuhlakanipha kubonakala ngemisebenzi. Kungenzeka uyazibuza: ‘Uma iBhayibheli liwusizo ngempela nanamuhla, lingakwazi yini ukwenza ukuphila kwami kube ngcono? Lingangisiza kanjani ezinkingeni enginazo?’ Cabanga ngalesi sibonelo.

Ukuphila kukaDelphine * kwakuhamba kahle. Ngokungalindelekile, ukuphila kwakhe kwashintsha. Washonelwa indodakazi yakhe. Bahlukana nomyeni wakhe. Waba nezinkinga zezimali. Uyakhumbula: “Ngangingasazazi nokuthi ngingubani—indodakazi yami nomyeni wami base bengasekho, futhi ngingasenakhaya. Ngazizwa ngingelutho, ngiphelelwe amandla futhi ngingasaboni ukuthi ngiphilelani.”

Yingaleso sikhathi uDelphine abona ngokucacile ukuthi ayiqiniso kangakanani la mazwi: “Izinsuku zeminyaka yethu ziyiminyaka engamashumi ayisikhombisa; uma kungenxa yamandla akhethekile, ziyiminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, nokho ukuphikelela kwazo kusezinkathazweni nasezintweni ezilimazayo; ngoba kumelwe kudlule masinyane, futhi sindize simuke.”—IHubo 90:10.

UDelphine wathola usizo eBhayibhelini ngesikhathi ebhekene nalezi zinkinga. Indlela elamsiza ngayo iyamangalisa. Njengoba izihloko ezilandelayo zizobonisa, baningi abathola ukuthi iBhayibheli liba usizo lapho benezinkinga. Baye babona iBhayibheli lifana nalesiya sithombe esibaziwe esikhulume ngaso ekuqaleni kwalesi sahluko. Alifani nezincwadi eziningi ezindala eseziphelelwe isikhathi. Ingabe lokhu kubangelwa ukuthi iBhayibheli lenziwe ngendlela ehlukile? Kungenzeka yini ukuthi liqukethe imicabango kaNkulunkulu, hhayi eyabantu?—1 Thesalonika 2:13.

Kungenzeka ukuthi nawe usubonile ukuthi ukuphila kufushane futhi kunezinkinga. Lapho unezinkinga, uyitholaphi induduzo, ukusekelwa noma iseluleko?

Asibone izindlela ezintathu iBhayibheli elingakusiza ngazo ekuphileni kwakho. Lingakufundisa ukuba

  1. ugweme izinkinga uma kungenzeka.

  2. uxazulule izinkinga.

  3. ubekezelele izimo ongeke ukwazi ukuzishintsha.

Izihloko ezilandelayo zizoxoxa ngalokhu.

^ isig. 10 IBhayibheli libonisa ukuthi igama likaNkulunkulu uJehova.—IHubo 83:18.

^ isig. 24 Kulesi sihloko nakwezintathu ezilandelayo, amanye amagama ashintshiwe.