Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 10

Ukuthanda UJehova Nokumazisa Kuholela Ekubhapathizweni

Ukuthanda UJehova Nokumazisa Kuholela Ekubhapathizweni

“Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?”—IZE. 8:36.

INGOMA 37 Ukukhonza UJehova Ngomphefumulo Wonke

AMAZWIBELA *

1-2. Njengoba kuboniswe encwadini yezEnzo 8:27-31, 35-38, yini eyenza umthenwa ongumTopiya wabhapathizwa?

UYAFISA yini ukubhapathizwa ube umfundi kaKristu? Ukuthanda uJehova nokumbonga kuye kwasiza abantu abaningi banquma ukubhapathizwa. Cabanga ngesibonelo somthenwa owayesebenzela indlovukazi yaseTopiya.

2 Umthenwa ongumTopiya wabhapathizwa ngokushesha nje ngemva kokufunda emBhalweni lokho okwakufanele akwenze. (Funda izEnzo 8:27-31, 35-38.) Yini eyamsiza? Kuyacaca ukuthi wayelazisa iZwi likaNkulunkulu ngoba wayefunda incwadi ka-Isaya njengoba ayesenqoleni yakhe. Ngesikhathi uFiliphu exoxa naye, wakujabulela lokho uJesu ayemenzele kona. Kodwa kungani lo mthenwa ayebuya eJerusalema? Yingoba wayeseqalile ukuthanda uJehova. Sazi kanjani? Wayebuya ukuyokhonza uJehova eJerusalema. Lo mthenwa wayeseyishiyile inkolo yakhe futhi waqala ukuzihlanganisa nesizwe okwakuyiso sodwa esasizinikezele kuNkulunkulu weqiniso. Ukuthanda uJehova yikona okwamenza wathatha esinye isinyathelo esibalulekile sokubhapathizwa abe umfundi kaKristu.—Math. 28:19.

3. Yini engase ivimbele umuntu ukuba abhapathizwe? (Bheka ibhokisi elithi “ Injani Inhliziyo Yakho?”)

3 Ukuthanda uJehova kungaba isizathu esingakwenza ubhapathizwe. Kodwa futhi uthando lungakuvimbela ukuba ubhapathizwe. Kanjani? Cabanga ngalezi zibonelo ezimbalwa. Ungase uthande kakhulu izihlobo zakho nabangane abangamkhonzi uNkulunkulu uze ukhathazeke ngokuthi bazokuzonda uma ubhapathizwa. (Math. 10:37) Noma ungase uthande ukwenza imikhuba owazi kahle ukuthi uNkulunkulu uyayizonda futhi kube nzima ukugqashula kuyo. (IHu. 97:10) Noma kungenzeka ukhule ugubha amaholidi namasiko angamjabulisi uNkulunkulu. Ungase uthande izikhathi ezimnandi enaniba nazo ngalezo zinsuku. Ngenxa yalokho, kungase kube nzima ukuyeka ukugubha lawo maholidi angamjabulisi uJehova. (1 Kor. 10:20, 21) Nawu umbuzo okufanele uwuphendule: “Yini noma ubani engimthanda kakhulu?”

UMUNTU OKUFANELE SIMTHANDE KAKHULU

4. Isiphi isizathu esibaluleke kakhulu sokuba ubhapathizwe?

4 Ziningi izinto ezinhle ongazithanda futhi ubonise ukuthi uyabonga ngazo. Ngokwesibonelo, ngisho nangaphambi kokuba ufunde noFakazi BakaJehova, kungenzeka ubulihlonipha kakhulu iBhayibheli. Kungenzeka nokuthi ubusumthanda uJesu. Manje, njengoba usubazi oFakazi BakaJehova, cishe usuyakuthanda ukuzihlanganisa nabo. Kodwa ukuthanda konke lokhu ngeke kukwenze ufune ukuzinikezela kuJehova futhi ubhapathizwe. Ukuthanda uJehova uNkulunkulu kumelwe kube isizathu esibaluleke kakhulu sokuba ubhapathizwe. Uma uthanda uJehova ukwedlula noma yini enye, ngeke uvumele abantu noma ezinye izinto zikuvimbele ukuba umkhonze. Ungase ubheke indlela othanda ngayo uJehova njengomnyango ozokuholela ekubhapathizweni nanjengomzila ozokugcina usendleleni yokumkhonza.

5. Imiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

5 UJesu wathi kumelwe sithande uJehova ngayo yonke inhliziyo yethu, umphefumulo, ingqondo namandla. (Marku 12:30) Yini ongayenza ukuze umthande ngaleyo ndlela uJehova futhi umhloniphe? Ukucabanga ngendlela asithanda ngayo kuzosenza nathi simthande. (1 Joh. 4:19) Yini enye oyoyenza lapho usumthanda kakhulu uJehova? *

6. Ngokwencwadi yabaseRoma 1:20, iyiphi enye indlela ongafunda ngayo ngoJehova?

6 Funda ngoJehova endalweni yakhe. (Funda eyabaseRoma 1:20; IsAm. 4:11) Zindla ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okubonakala ezitshalweni nasezilwaneni. Funda ngendlela emangalisayo umzimba wakho odalwe ngayo. (IHu. 139:14) Ucabange nangamandla uJehova awafake elangeni, ukhumbule ukuthi liphakathi kwezinkanyezi ezingamabhiliyoni. * (Isaya 40:26) Lapho wenza lokhu, uyomhlonipha nakakhulu uJehova. Nokho, ukwazi ukuthi uhlakaniphile futhi unamandla kumane kuyisiqalo sokuba nobungane naye. Kudingeka wazi okuningi ngaye ukuze umthande nakakhulu.

7. Ukuze umthande ngokujulile uJehova, yini okudingeka uqiniseke ngayo?

7 Kudingeka uqiniseke ngokuthi uJehova ukuthanda ngempela. Ingabe kunzima ukukholelwa ukuthi uMdali wamazulu nomhlaba uyazi ukuthi ukhona futhi unendaba nawe? Uma kunjalo, khumbula ukuthi uJehova ‘akakude kulowo nalowo kithi.’ (IzE. 17:26-28) “Uhlola zonke izinhliziyo,” futhi ukuthembisa ukuthi “uma umfuna, uyozenza atholakale kuwe.” (1 IziKr. 28:9) Empeleni, isizathu sokuba utadishe iBhayibheli siwukuthi uJehova uye ‘wakudonsa.’ (Jer. 31:3) Lapho ukwazisa konke lokho uJehova aye akwenzela kona, yilapho uyomthanda khona nakakhulu.

8. Ungabonisa kanjani ukuthi uyambonga uJehova ngokuthi uyakuthanda?

8 Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyambonga uJehova ngokuthi uyasithanda iwukukhuluma naye ngomthandazo. Indlela omthanda ngayo iyokhula lapho umtshela zonke izinto ezikukhathazayo futhi umbonga ngakho konke akwenzele kona. Ubungane bakho naye buyoqina lapho ubona indlela ayiphendula ngayo imithandazo yakho. (IHu. 116:1) Uyoqiniseka ngokuthi uJehova uyayiqonda indlela ozizwa ngayo. Kodwa ukuze usondelane naye, kudingeka uqonde indlela acabanga ngayo. Kudingeka wazi nokuthi yini ayifunayo kuwe. Lokhu kuyokwenzeka kuphela ngokuthi utadishe iZwi lakhe, iBhayibheli.

Ukutadisha iBhayibheli indlela engcono kakhulu yokuba sisondelane noNkulunkulu futhi sazi ukuthi yini ayifunayo kithi (Bheka isigaba 9) *

9. Ungabonisa kanjani ukuthi uyalazisa iBhayibheli?

9 Funda ukulazisa iZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli. IBhayibheli kuphela elineqiniso ngoJehova nalokho akuhlosile ngawe. Uyobonisa ukuthi uyalazisa ngokuthi ulifunde nsuku zonke, ulungiselele isifundo ngasinye lapho nizofunda nomuntu okufundelayo futhi ukusebenzise ekuphileni kwakho lokho okufundayo. (IHu. 119:97, 99; Joh. 17:17) Ingabe ubhalile phansi ukuthi ulifunda ngasiphi isikhathi iBhayibheli? Uyakulandela yini lokho okubhalile ukuze uqiniseke ukuthi ulifunda nsuku zonke?

10. Yini eyenza iBhayibheli lihluke kangaka?

10 Into eyenza iBhayibheli lihluke kangaka ukuthi linemibiko yabantu abazibonela ngawabo uJesu. Liwukuphela kwencwadi ekhuluma ngalokho uJesu akwenzela kona. Lapho ufunda izinto azisho nazenza, cishe uyofuna ukuba umngane naye.

11. Yini eyokusiza uthande uJehova?

11 Funda ukuthanda uJesu, futhi indlela othanda ngayo uJehova iyokhula. Kungani? Yingoba uJesu wabulingisa ngokuphelele ubuntu bukaYise. (Joh. 14:9) Ngakho lapho ufunda okwengeziwe ngoJesu, uyomazi kangcono futhi umthande kakhulu uJehova. Cabanga ngozwela uJesu alubonisa abantu ababebukelwa phansi, njengabantu abaswele, abagulayo nalabo ababengakwazi ukuzisiza. Cabanga nangezeluleko akunika zona nangendlela okuba ngcono ngayo ukuphila kwakho lapho uzilalela.—Math. 5:1-11; 7:24-27.

12. Njengoba ufunda ngoJesu, yini ongase ufise ukuyenza?

12 Cishe indlela omthanda ngayo uJesu iyokhula lapho ucabanga ngokujulile ngokuzidela akwenza ukuze izono zethu zithethelelwe. (Math. 20:28) Lapho uqonda ukuthi uJesu wayezimisele ukukufela, ungase ufise ukuphenduka futhi ucele uJehova akuthethelele. (IzE. 3:19, 20; 1 Joh. 1:9) Lapho usumthanda uJesu noJehova, uyofuna nokusondelana nabantu abakhonza uJehova.

13. Yini uJehova aye akulungiselela yona?

13 Funda ukuthanda umndeni kaJehova. Umndeni wakho nabangane abangamkhonzi uJehova bangase bangaqondi ukuthi kungani ufuna ukuzinikezela kuye. Bangase bakuphikise ngisho nokukuphikisa. UJehova uye wakulungiselela abazalwane nodade ebandleni ukuba babe umndeni wakho. Uma uhlale useduze nabo, bazokunika uthando oludingayo futhi bakusekele. (Marku 10:29, 30; Heb. 10:24, 25) Ngokuhamba kwesikhathi, amalungu omndeni wakho angase nawo akhonze uJehova futhi aphile ngemiyalo yakhe.—1 Pet. 2:12.

14. Njengoba kuboniswe kweyoku-1 Johane 5:3, yini oye wayithola ngemiyalo kaJehova?

14 Funda ukuthanda imiyalo kaJehova futhi uyisebenzise ekuphileni kwakho. Ngaphambi kokuba umazi, kungenzeka wawuzinqumela wena ukuthi yini elungile nengalungile, kodwa manje usuyabona ukuthi ukugcina imiyalo kaJehova ikona okungcono kakhulu. (IHu. 1:1-3; funda eyoku-1 Johane 5:3.) Cabanga ngeseluleko seBhayibheli esikhuluma ngamadoda, amakhosikazi, abazali nabantwana. (Efe. 5:22–6:4) Ingabe ukusebenzisa lesi seluleko kuye kwenza umndeni wakho wajabula nakakhulu? Ingabe usungumuntu ongcono ngenxa yokulalela umyalo kaJehova wokukhetha abangane ngokuhlakanipha? Ingabe ujabule? (IzAga 13:20; 1 Kor. 15:33) Cishe impendulo yaleyo mibuzo uyebo.

15. Yini ongayenza uma udinga usizo lokusebenzisa izimiso zeBhayibheli?

15 Ngezinye izikhathi, kungase kube nzima ukwazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani izimiso zeBhayibheli ozifundayo. Yingakho uJehova esebenzisa inhlangano yakhe ukuze uthole izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ezingakusiza ukwazi ukuhlukanisa okulungile nokungalungile. (Heb. 5:13, 14) Lapho ufunda futhi utadisha lezi zincwadi, uzobona ukuthi zinezeluleko ezisebenzayo nezicacile futhi lokho kuyokwenza ufune ukusondelana nenhlangano kaJehova.

16. UJehova ubahlele kanjani abantu bakhe?

16 Funda ukuthanda inhlangano kaJehova futhi uyisekele. UJehova uhlele abantu bakhe baba amabandla; iNdodana yakhe, uJesu, iyinhloko yawo wonke lawo mabandla. (Efe. 1:22; 5:23) UJesu uye wakhetha iqembu elincane lamadoda agcotshiwe ukuze lihole ekuhleleni umsebenzi afuna wenziwe namuhla. UJesu wathi leli qembu ‘liyinceku ethembekile neqondayo,’ futhi likubheka njengokubaluleke kakhulu ukukusiza usondelane noNkulunkulu, uvikele nobungane bakho naye. Enye yezindlela inceku ethembekile ekusiza ngayo ukuba iqinisekise ukuthi ikhetha abadala abafanelekayo ukuze bakuqondise futhi bakuvikele. (Isaya 32:1, 2; Heb. 13:17; 1 Pet. 5:2, 3) Abadala bazimisele ukwenza konke abangakwenza ukuze bakududuze futhi bakusize usondelane noJehova. Kodwa enye into ebalulekile abangakwenzela yona ukukusiza ukwazi ukufundisa abanye ngoJehova.—Efe. 4:11-13.

17. Ngokwencwadi yabaseRoma 10:10, 13, 14, kungani sitshela abanye ngoJehova?

17 Siza abanye bafunde ukuthanda uJehova. UJesu watshela abalandeli bakhe ukuba bafundise abanye ngoJehova. (Math. 28:19, 20) Singawulalela lowo myalo ngenxa yomuzwa wokuthi kufanele sikwenze. Kodwa lapho usumthanda kakhulu uJehova, uyozizwa ngendlela umphostoli uPetru noJohane abazizwa ngayo lapho bethi: “Ngeke siyeke ukukhuluma ngezinto esizibonile nesizizwile.” (IzE. 4:20) Zimbalwa izinto ezisijabulisa njengokusiza umuntu athande uJehova. Cabanga injabulo uFiliphu abanayo ngesikhathi esiza umthenwa ongumTopiya ukuba afunde amaqiniso asemiBhalweni futhi abhapathizwe! Lapho ulingisa uFiliphu futhi ulalela umyalo kaJesu wokushumayela, uyobe ubonisa ukuthi ufuna ukuba uFakazi kaJehova. (Funda eyabaseRoma 10:10, 13, 14.) Uma wenza kanjalo, cishe uyobuza umbuzo ofana nalowo owabuzwa umthenwa: “Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?”—IzE. 8:36.

18. Yini esizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo?

18 Uzobe uthatha isinyathelo esibaluleke kunazo zonke ekuphileni kwakho uma unquma ukubhapathizwa. Ngenxa yokuthi lesi sinqumo sibalulekile, kudingeka ucabangisise kahle ngaso nokuthi sisho ukuthini. Yini okudingeka uyazi ngokubhapathizwa? Yini okudingeka uyenze ngaphambi nangemva kokubhapathizwa? Leyo mibuzo izophenduleka esihlokweni esilandelayo.

INGOMA 2 NguJehova Igama Lakho

^ par. 5 Abanye abantu abathanda uJehova abaqiniseki ngokuthi bakulungele yini ukubhapathizwa ukuze babe oFakazi bakhe. Uma nawe uzizwa ngaleyo ndlela, lesi sihloko sizokusiza ucabange ngezinye izinto ongazenza ukuze ubhapathizwe.

^ par. 5 Abantu abafani, ngakho abanye bangase bangawasebenzisi la macebiso ngendlela alandelana ngayo kulesi sihloko.

^ par. 6 Ukuze ufunde ngezinye izibonelo, bheka incwajana ethi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa? nethi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.

^ par. 61 INCAZELO YESITHOMBE: Udade unika owesifazane ahlangana naye ipheshana lapho ezothenga.