Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 12

Isiphi Isikhathi Esikahle Sokukhuluma?

Isiphi Isikhathi Esikahle Sokukhuluma?

“Kukhona isikhathi . . . sokuthula nesikhathi sokukhuluma.”—UMSH. 3:1, 7.

INGOMA 124 Yiba Qotho Njalo

AMAZWIBELA *

1. UmShumayeli 3:1, 7 usifundisani?

ABANYE kithi bayakuthanda ukukhuluma. Abanye bayazithulela. Njengoba umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko ubonisa, kunesikhathi sokukhuluma nesikhathi sokuthula. (Funda UmShumayeli 3:1, 7.) Noma kunjalo, singase sifise sengathi abanye abafowethu nodadewethu bangakhuluma kakhudlwana futhi sifise nokuthi abanye banciphise.

2. Ubani onelungelo lokusitshela ukuthi kufanele sikhulume nini futhi kanjani?

2 Ukukhuluma kuyisipho esivela kuJehova. (Eks. 4:10, 11; IsAm. 4:11) EZwini lakhe, uyasisiza siqonde ukuthi iyiphi indlela ekahle yokusisebenzisa leso sipho. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezibonelo eziseBhayibhelini ezizosisiza sazi ukuthi kufanele sikhulume nini futhi sithule nini. Sizobona nokuthi uJehova uzizwa kanjani ngalokho esikusho kwabanye. Okokuqala, ake sixoxe ngokuthi kufanele sikhulume nini.

KUFANELE SIKHULUME NINI?

3. NgokweyabaseRoma 10:14, kufanele sikhulume nini?

3 Kufanele sihlale sikulungele ukukhuluma ngoJehova nangoMbuso wakhe. (Math. 24:14; funda eyabaseRoma 10:14.) Lapho senza kanjalo, siyobe silingisa uJesu. Esinye isizathu esenza uJesu weza emhlabeni kwakuwutshela abanye iqiniso ngoYise. (Joh. 18:37) Kodwa kumelwe sikhumbule nokuthi indlela esikhuluma ngayo ibalulekile. Ngakho lapho sikhuluma nabanye ngoJehova, kumelwe senze kanjalo “ngomoya omnene nangenhlonipho ejulile,” futhi kufanele sicabangele imizwa yabo kanye nezinkolelo zabo. (1 Pet. 3:15) Ngaleyo ndlela, siyokwenza okungaphezu nje kokukhuluma nabantu kodwa siyobafundisa futhi sithinte izinhliziyo zabo.

4. Ngokwencwadi yezAga 9:9, izinto esizikhulumayo zingabasiza kanjani abanye?

4 Abadala akufanele banqikaze ukukhuluma uma bebona ukuthi umzalwane noma udade udinga iseluleko. Bayokhetha isikhathi esikahle sokukhuluma naye ukuze bangamdonseli amehlo abantu ngokungenasidingo. Bangase bafise ukulinda kuze kuhambe abanye. Abadala kufanele ngaso sonke isikhathi bazimisele ukukhuluma ngendlela engeke isidicilele phansi isithunzi somuntu abakhuluma naye. Noma kunjalo, abayeki ukubonisa abanye izimiso eziseBhayibhelini ukuze babasize benze ngokuhlakanipha. (Funda izAga 9:9.) Kungani kubalulekile ukuba sibe nesibindi sokukhuluma lapho kudingeka? Cabanga ngezibonelo ezimbili ezingafani: Kwesinye indoda ethile kwakudingeka ikhuze amadodana ayo, kwesinye owesifazane kwakudingeka akhulume nendoda eyayizoba inkosi.

5. Kunini lapho uMpristi Ophakeme u-Eli kwakufanele akhulume khona kodwa wahluleka?

5 UMpristi Ophakeme u-Eli wayenamadodana amabili ayewathanda kakhulu. Nokho, lawo madodana ayengamhloniphi uJehova. Ayenesikhundla esibalulekile sokukhonza njengabapristi etabernakele. Kodwa asisebenzisa kabi leso sikhundla, adelela iminikelo eyayenzelwa uJehova futhi ayefeba ngokungenamahloni. (1 Sam. 2:12-17, 22) NgokoMthetho kaMose, amadodana ka-Eli ayefanelwe ukufa, kodwa u-Eli akazange awakhuze futhi wawayeka aqhubeka ekhonza etabernakele. (Dut. 21:18-21) UJehova wayibheka kanjani indlela u-Eli asingatha ngayo lolu daba? Wathi ku-Eli: “Kungani . . . ulokhu udumisa amadodana akho ngaphezu kwami?” UJehova wabe esenquma ukuwabulala lawo madodana akhohlakele.—1 Sam. 2:29, 34.

6. Yini esiyifunda ku-Eli?

6 Sifunda isifundo esibalulekile ku-Eli. Uma sithola ukuthi umngane noma isihlobo siye saphula umthetho kaJehova, kumelwe sikhulume naso, sisikhumbuze ngalokho uJehova akufunayo. Kumelwe siqinisekise nokuthi lowo muntu uyaluthola usizo aludingayo kubantu abamelela uJehova. (Jak. 5:14) Asifuni ukufana no-Eli, sihloniphe kakhulu umngane noma isihlobo ukwedlula uJehova. Kudinga isibindi ukukhuluma nomuntu odinga ukulungiswa, kodwa ukukwenza lokho kungaba nemiphumela emihle. Ake ubone umehluko phakathi kwesibonelo sika-Eli nesibonelo sowesifazane ongum-Israyeli, u-Abhigayili.

U-Abhigayili wabeka isibonelo esihle mayelana nokukhetha isikhathi esikahle sokukhuluma (Bheka izigaba 7-8) *

7. Kungani u-Abhigayili akhuluma noDavide?

7 U-Abhigayili wayeyinkosikazi yendoda ecebile uNabali. Ngesikhathi uDavide namadoda ayehamba nawo bebalekela iNkosi uSawulu, bahlala nabelusi bezimvu zikaNabali futhi bavikela umhlambi wakhe ukuba ungatshontshwa izigebengu. Ingabe uNabali wababonga ngokumsiza? Cha. Lapho uDavide ecela uNabali ukuba abaphe ukudla okuncane namanzi, uNabali wathukuthela futhi wabathethisa. (1 Sam. 25:5-8, 10-12, 14) Ngenxa yalokho, uDavide wanquma ukubulala wonke amadoda ayehlala emzini kaNabali. (1 Sam. 25:13, 22) Yayingagwemeka kanjani le nhlekelele? U-Abhigayili waqaphela ukuthi kwakuyisikhathi sokuthi akhulume, ngakho ngesibindi wahamba wayohlangabeza lawo madoda alambile, athukuthele nahlomile futhi wakhuluma noDavide.

8. Yini esiyifunda esibonelweni sika-Abhigayili?

8 Ngesikhathi u-Abhigayili ehlangana noDavide, wakhuluma naye ngesibindi nangenhlonipho futhi lokho kwayinqanda intukuthelo kaDavide. Nakuba yayingabangelwanga nguye yonke le nkinga, waxolisa kuDavide. Watshela uDavide ukuthi wayazi ukuthi uyindoda elungile futhi wancika kuJehova ukuze amsize. (1 Sam. 25:24, 26, 28, 33, 34) Njengo-Abhigayili, nathi kudingeka sibe nesibindi sokukhuluma lapho sibona umuntu eyozifaka enkingeni. (IHu. 141:5) Kumelwe sibonise inhlonipho lapho sikhuluma naye, kodwa futhi siqine. Lapho sisiza umuntu odinga iseluleko, siyobe sibonisa ukuthi singabangane beqiniso.—IzAga 27:17.

9-10. Yini abadala okufanele bayikhumbule lapho benikeza abanye iseluleko?

9 Abadala ikakhulukazi kumelwe babe nesibindi sokukhuluma nalabo abanhlanhlathayo ebandleni. (Gal. 6:1) Ngokuthobeka bayaqaphela ukuthi nabo banesono futhi ngelinye ilanga bayosidinga iseluleko. Kodwa abadala abakuvumeli lokho kubavimbe ukuba basize labo abadinga isiyalo. (2 Thim. 4:2; Thithu 1:9) Lapho benikeza othile isiyalo, bazama ukusebenzisa isipho sabo sokukhuluma ukuze bafundise ngekhono nangesineke. Bayamthanda umfowabo futhi lolo thando lubakhuthaza ukuba bamsize. (IzAga 13:24) Kodwa into abakhathazeka ngayo kakhulu ukudumisa uJehova ngokuthi basekele imithetho yakhe futhi bavikele ibandla.—IzE. 20:28.

10 Kuze kube manje, sixoxe ngokuthi kufanele sikhulume nini. Nokho, kunezikhathi lapho kungcono khona ukuthula singasho lutho. Yibuphi ubunzima esingabhekana nabo ngalezo zikhathi?

KUFANELE SITHULE NINI?

11. Yimuphi umfanekiso uJakobe awusebenzisa, futhi kungani ufaneleka?

11 Kungabanzima ukulawula izinto esizikhulumayo. Umbhali weBhayibheli uJakobe wasebenzisa umfanekiso okahle ukuze achaze lobu bunzima. Wathi: “Uma umuntu engakhubeki ngezwi, lowo uyindoda epheleleyo, ekwazi ukulawula nomzimba wayo wonke ngokungathi ngetomu.” (Jak. 3:2, 3) Itomu lifakwa ekhanda nasemlonyeni wehhashi. Ngokudonsa izintambo zetomu, umgibeli wehhashi angakwazi ukuliqondisa noma alimise. Uma umgibeli wehhashi engahluleka ukulawula izintambo zetomu, ihhashi lingagijima sengathi liyahlanya futhi lokho kuyolilimaza lona nomgibeli walo. Ngokufanayo, uma sihlukela ukulawula izinto esizikhipha ngomlomo, lokho kungabangela umonakalo omkhulu. Ake sixoxe ngezinye izimo lapho kudingeka “sidonse izintambo zetomu” futhi sizibambe singakhulumi.

12. Kufanele sizidonse nini izintambo zetomu futhi sizibambe singakhulumi?

12 Yini oyenzayo lapho ukhuluma nomzalwane noma udade onolwazi ngento eyimfihlo? Ngokwesibonelo, uma uhlangana nomuntu ohlala ezweni lapho umsebenzi wethu uvinjelwe khona, ingabe uyalingeka ukumbuza ngemininingwane emayelana nokuthi bashumayela kanjani kulelo zwe? Akungabazeki ukuthi uzobe ubuza ngoba ukhathazekile. Siyabathanda abafowethu futhi sinendaba nokuthi kwenzekani kubo. Sifuna nokuthi lapho sibathandazela sizisho ngokuqondile izinto ezibakhathazayo. Nokho, lesi kusuke kuyisikhathi sokuba “sidonse izintambo zetomi” futhi sizibambe singakhulumi. Uma sicindezela umuntu ukuba asitshele imininingwane eyimfihlo, sisuke singabonisi uthando—kokubili kulowo muntu, nakwabanye abafowethu nodadewethu abathembele kuye ukuba ayigcina iyimfihlo indlela abashumayela ngayo. Ngokuqinisekile, akekho kithi ongafuna ukwandisa ubunzima ababhekene nabo abafowethu nodadewethu abahlala emazweni lapho umsebenzi wethu uvinjelwe khona. Ngendlela efanayo, akekho umzalwane noma udade okhonza ezweni elivinjelwe ongafuna ukukhipha imininingwane yokuthi oFakazi abahlala lapho bashumayela kanjani nokuthi bahlanganyela kuphi.

13. Njengoba kubonisiwe encwadini yezAga 11:13, yini abadala okumelwe bayenze, futhi kungani?

13 Abadala ikakhulukazi kumelwe basebenzise isimiso seBhayibheli esitholakala encwadini yezAga 11:13 ngokuthi bangakhulumi izindaba eziyimfihlo. (Funda.) Lokhu kungaba umqansa, ikakhulu uma umdala eshadile. Abantu abashadile bagcina isibopho sabo somshado siqinile ngokuxoxa njalo nangokuthululelana izifuba, batshelane indlela abazizwa ngayo nezinto ezibakhathazayo. Kodwa umdala uyaqaphela ukuthi akumelwe atshele umkakhe izindaba zabanye ‘eziyimfihlo’ ebandleni. Uma engenza kanjalo, lokho kuyolilimaza idumela lakhe futhi abanye ngeke besamethemba. Labo abamisiwe ebandleni abakwazi ukuba “amaphixiphixi.” (1 Thim. 3:8) Lokhu kusho ukuthi abakwazi ukukhohlisa abanye noma bathande ukuhleba. Uma umdala emthanda umkakhe, ngeke amlimaze ngokumtshela izinto okungadingeki azazi.

14. Inkosikazi yomdala ingamsiza kanjani ahlale enedumela elihle?

14 Inkosikazi ingasiza umyeni wayo ahlale enedumela elihle ngokuthi ingamcindezeli ukuba ayitshele izindaba eziyimfihlo. Uma inkosikazi isilalela lesi seluleko, ngeke igcine ngokusekela umyeni wayo kodwa futhi iyobe ibonisa ukuthi iyabahlonipha labo abatshele umyeni wayo leyo ndaba eyimfihlo. Okukhulu nakakhulu, iyojabulisa uJehova ngoba iyoba nesandla ekugcineni ibandla linokuthula nobunye.—Roma 14:19.

UJEHOVA UZIZWA KANJANI NGEZINTO ESIZIKHULUMAYO?

15. UJehova wazizwa kanjani ngabangane bakaJobe abathathu, futhi kungani?

15 Singafunda okuningi endabeni eseBhayibhelini kaJobe mayelana nendlela okufanele sikhulume ngayo nokuthi sikhulume nini. Ngemva kokuba uJobe ehlelwe izinto ezibuhlungu ezenzeka zilandelana, kwafika amadoda amane ezomduduza futhi ezomnika iseluleko. Kwaphela isikhathi eside lawo madoda ethule. Kodwa ngemva kokuzwa izinto ezashiwo u-Elifazi, uBhilidadi noSofari, kuyacaca ukuthi ngesikhathi besathule abazange bacabange ngendlela ababengamsiza ngayo uJobe. Kunalokho, babecabanga ngendlela ababengambonisa ngayo ukuthi wayenze okuthile okubi. Kukhona okuyiqiniso abakukhuluma, kodwa izinto eziningi abazisho ngoJobe nangoJehova zazingamanga futhi zingenamusa. Bamangalela uJobe bathi ukhohlakele. (Jobe 32:1-3) UJehova wasabela kanjani? Wathukuthela wagana umwabu. Wawabiza ngeziphukuphuku lawa madoda futhi wawatshela ukuthi acele uJobe awathandazele.—Jobe 42:7-9.

16. Yini esingayifunda ezibonelweni ezimbi zika-Elifazi, uBhilidadi noSofari?

16 Sifunda izifundo ezimbalwa ezibonelweni ezimbi zika-Elifazi, uBhilidadi noSofari. Esokuqala, akufanele sibahlulele abafowethu. (Math. 7:1-5) Kunalokho, kufanele sibalalelisise ngaphambi kokuba sikhulume. Yilapho kuphela esiyokwazi khona ukuqonda isimo ababhekene naso. (1 Pet. 3:8) Esesibili, lapho sesikhuluma kumelwe siqiniseke ngokuthi esikushoyo kunomusa futhi kunembile. (Efe. 4:25) Esesithathu, uJehova unendaba futhi uzinakile izinto esizikhuluma kwabanye.

17. Yini esingayifunda esibonelweni sika-Elihu?

17 Indoda yesine eyavakashela uJobe kwakungu-Elihu, isihlobo sika-Abrahama. Wayelalele njengoba uJobe nalawa amanye amadoda bekhuluma. Kuyacaca ukuthi wayezilalelisisile izinto ezazikhulunywa ngoba wakwazi ukunika uJobe iseluleko esinomusa kodwa esiqinile, esamsiza walungisa indlela ayecabanga ngayo. (Jobe 33:1, 6, 17) Into eyayibaluleke kakhulu ku-Elihu kwakuwukukhazimulisa uJehova, hhayi yena noma omunye umuntu. (Jobe 32:21, 22; 37:23, 24) Esibonelweni sika-Elihu sifunda ukuthi kunesikhathi sokuthula futhi silalele. (Jak. 1:19) Sifunda nokuthi lapho sesikhipha iselukeko, into okufanele ibaluleke kakhulu kithi ukudumisa uJehova, hhayi thina.

18. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngesipho sokukhuluma?

18 Singabonisa ukuthi siyabonga ngesipho sokukhuluma ngokulalela iseluleko seBhayibheli mayelana nokuthi kufanele sikhulume nini futhi kanjani. Inkosi ehlakaniphile uSolomoni yabhala: “Izwi elikhulunywe ngesikhathi esifanele linjengama-apula egolide ezitsheni zesiliva.” (IzAga 25:11) Uma sizilalelisisa izinto ezishiwo abanye futhi sicabange ngaphambi kokuba sikhulume, amazwi ethu angafana nalawo ma-apula egolide—abe yigugu futhi abe mahle. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi sikhuluma kakhulu noma siyathula, izinto esizikhulumayo ziyobakhuthaza abanye futhi uJehova uyoziqhenya ngathi. (IzAga 23:15; Efe. 4:29) Lena indlela engcono kakhulu yokubonisa ukuthi siyabonga ngalesi sipho esivela kuNkulunkulu!

INGOMA 82 “Ukukhanya Kwenu Makukhanye”

^ par. 5 IZwi likaNkulunkulu linezimiso ezingasisiza sazi lapho kufanele sikhulume khona nalapho kufanele sithule khona. Lapho sazi ukuthi iBhayibheli lithini futhi sikusebenzisa lokho elikushoyo, izinto esizikhulumayo ziyojabulisa uJehova.

^ par. 62 INCAZELO YEZITHOMBE: Udade unikeza omunye udade iseluleko esihlakaniphile.

^ par. 64 INCAZELO YEZITHOMBE: Umzalwane ukhuluma ngamacebiso amayelana ngenhlanzeko.

^ par. 66 INCAZELO YEZITHOMBE: Ngesikhathi esifanele, u-Abhigayili wakhuluma noDavide futhi lokhu kwaba nomphumela omuhle.

^ par. 68 INCAZELO YEZITHOMBE: Indoda nomkayo bayazibamba bangayikhiphi imininingwane yokuthi umsebenzi wethu wenziwa kanjani ezweni lapho uvinjelwe khona.

^ par. 70 INCAZELO YEZITHOMBE: Umzalwane uyaqinisekisa ukuthi akekho omlalele njengoba ekhuluma udaba lwebandla oluyimfihlo.