Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Shumayela Izindaba Ezinhle Zomusa Ongafanelwe

Shumayela Izindaba Ezinhle Zomusa Ongafanelwe

“Ukunikeza ubufakazi obuphelele ngezindaba ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu.”—IZENZO 20:24.

IZINGOMA: 101, 84

1, 2. Umphostoli uPawulu wabonisa kanjani ukuthi wayewazisa umusa ongafanelwe kaNkulunkulu?

UMPHOSTOLI uPawulu wayengasho ngobuqotho: “Umusa ongafanelwe [kaNkulunkulu] ngakimi awuzange ube yize.” (Funda eyoku-1 Korinte 15:9, 10.) UPawulu wayazi kahle kamhlophe ukuthi wayengawufanelekele umusa omkhulu kaNkulunkulu, njengoba ekuqaleni ayeshushisa amaKristu.

2 Esezokufa, uPawulu wabhalela isisebenzi esikanye naye uThimothewu: “Ngiyambonga uKristu Jesu iNkosi yethu, owangipha amandla, ngoba wangibheka njengothembekile ngokungabela inkonzo.” (1 Thim. 1:12-14) Yayini leyo nkonzo? UPawulu watshela amadoda amadala ebandla lase-Efesu ukuthi yayihlanganisani, wathi: “Umphefumulo wami angiwenzi obaluleke njengokungathi uyigugu kimi, uma nje ngingaqeda inkambo yami nenkonzo engayamukela eNkosini uJesu, yokunikeza ubufakazi obuphelele ngezindaba ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu.”IzE. 20:24.

3. Iyiphi inkonzo ekhethekile uPawulu ayeyinikeziwe (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

3 Yiziphi “izindaba ezinhle” uPawulu azishumayela eziqokomisa umusa ongafanelwe kaJehova? Watshela amaKristu ase-Efesu: “Nizwile ngobuphathi bomusa ongafanelwe kaNkulunkulu enginikwe bona kucatshangwa ngani.” (Efe. 3:1, 2) UPawulu wayethunywe ukuba ashumayele izindaba ezinhle kubantu abangewona amaJuda ukuze nabo babe phakathi kwalabo ababizelwa ukuba babenoKristu eMbusweni kaMesiya. (Funda eyabase-Efesu 3:5-8.) Ngenxa yentshiseko ayenayo enkonzweni yakhe, uPawulu wabekela amaKristu osuku lwanamuhla isibonelo esihle kakhulu futhi wabonisa ukuthi umusa ongafanelwe kaNkulunkulu awuzange “ube yize” kuye.

UMUSA KANKULUNKULU UYAKUSHUKUMISA YINI WENA?

4, 5. Kungani singathi ‘izindaba ezinhle zombuso’ zifana nezindaba ezinhle “zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu”?

4 Kulesi sikhathi sokuphela, abantu bakaJehova bayalwe ukuba bashumayele ‘izindaba ezinhle zombuso. . . emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke.’ (Math. 24:14) Umyalezo esiwushumayelayo nawo ‘uyizindaba ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu’ ngenxa yokuthi zonke izibusiso esinethemba lokuzithola lapho sekubusa uMbuso ziyolethwa kithi ngomusa kaJehova esebenzisa uKristu. (Efe. 1:3) Thina ngabanye siyamlingisa yini uPawulu ekuboniseni ukwazisa ngomusa ongafanelwe kaJehova ngokushumayela ngentshiseko?—Funda eyabaseRoma 1:14-16.

5 Esahlukweni esandulele, sifunde ukuthi thina njengezoni sizuza kanjani emseni kaJehova ongafanelwe ngezindlela eziningi. Ngakho kufanele senze konke esingakwenza ukuze sazise bonke abantu indlela uJehova alubonisa ngayo uthando nokuthi bona bangazuza kanjani kulo. Yiziphi izici zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu okufanele sisize abanye bazazise?

SHUMAYELA IZINDABA EZINHLE ZESIHLENGO

6, 7. Lapho sichazela abantu ngesihlengo, sizishumayela kanjani izindaba ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu?

6 Kuleli zwe eliyekelelayo, isono sesiyinto ejwayelekile ngakho abantu abaningi abasiboni isidingo sokuhlengwa. Ngesikhathi esifanayo, bayanda abantu ababona ukuthi ukwamukelwa kwezinto ezimbi akuyilethi injabulo yangempela. Uma bengakaxoxi noFakazi BakaJehova, abantu abaningi abaqondi ukuthi siyini isono, indlela esisithinta ngayo nokuthi yini okudingeka siyenze ukuze sikhululwe ekugqilazweni yiso. Labo abanezinhliziyo eziqotho kuyabakhulula ukuzwa ukuthi ngenxa yothando lwakhe olukhulu nomusa wakhe ongafanelwe, uJehova wathumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuze isihlenge esonweni nasekufeni.—1 Joh. 4:9, 10.

7 Ekhuluma ngeNdodana kaJehova ethandekayo uPawulu wabhala: “Ngaye [uJesu] sitholé ukukhululwa ngesihlengo esingegazi lakhe lowo, yebo, ukuthethelelwa kweziphambeko zethu, ngokwengcebo yomusa wakhe [uJehova] ongafanelwe.” (Efe. 1:7) Isihlengo sikaKristu siwubufakazi obukhulu kunabo bonke bothando lukaNkulunkulu ngathi futhi kubonisa indlela umusa waKhe ongafanelwe ocebe ngayo. Yeka ukuthi kusikhulula kanjani ukwazi ukuthi uma sibonisa ukholo egazini likaJesu elachitheka, izono zethu ziyothethelelwa nonembeza wethu uyohlanzwa! (Heb. 9:14) Izindaba ezinhle ngempela lezo okufanele sizishumayele kwabanye!

SIZA ABANTU BAKHE UBUHLOBO NONKULUNKULU

8. Kungani abantu abanesono kudingeka ukuba babuyisane noNkulunkulu?

8 Sinomthwalo wemfanelo wokwazisa abantu ukuthi bangaba nobuhlobo obuseduze noMdali wabo. Ngaphambi kokuba abantu babonise ukholo emhlatshelweni kaJesu, uNkulunkulu ubabheka njengezitha zakhe. Umphostoli uJohane wabhala: “Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.” (Joh. 3:36) Ngokujabulisayo, isihlengo sikaKristu senza sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. UPawulu wathi: “Nina enanikade nahlukanisiwe futhi niyizitha ngoba izingqondo zenu zisemisebenzini emibi, manje usephinde wanibuyisela ngomzimba wayo wenyama ngokufa kwayo.”—Kol. 1:21, 22.

9, 10. (a) Yimuphi umthwalo wemfanelo uKristu awunikeza abafowabo abagcotshiwe? (b)  “Ezinye izimvu” zibasiza kanjani abafowabo abagcotshiwe?

9 UKristu wanikeza abafowabo abagcotshiwe abasemhlabeni lokho uPawulu akubiza ngokuthi “inkonzo yokubuyisana.” Echaza lokhu, uPawulu wabhalela amaKristu ekhulu lokuqala ayegcotshiwe: “Kodwa zonke izinto zivela kuNkulunkulu, owasenza sabuyisana naye ngoKristu futhi wasinika inkonzo yokubuyisana, ewukuthi, uNkulunkulu ngoKristu wayenza izwe libuyisane naye, engalibaleli iziphambeko zalo, futhi uliphathise thina izwi lokubuyisana. Ngakho-ke thina singamanxusa abambele uKristu, njengokungathi uNkulunkulu uncenga ngathi. Njengababambele uKristu siyancenga: ‘Buyisanani noNkulunkulu.’”—2 Kor. 5:18-20.

10 “Ezinye izimvu” zikubheka njengokuyilungelo ukusiza abafowabo abagcotshiwe kule nkonzo. (Joh. 10:16) Njengoba bekhonza njengamanxusa, bahlanganyela ngokugcwele ekufundiseni abantu iqiniso elingokomoya nokubasiza bakhe ubuhlobo obuseduze noJehova. Lona umsebenzi obaluleke kakhulu wokunikeza ubufakazi obuphelele ngezindaba ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu.

SHUMAYELA IZINDABA EZINHLE ZOKUTHI UNKULUNKULU UYAYIZWA IMITHANDAZO

11, 12. Kungani kuyizindaba ezinhle kubantu ukwazi ukuthi bangathandaza kuJehova?

11 Abantu abaningi bathandaza ngenxa nje yokuthi kubenza bazizwe bengcono kodwa abakholelwa ngempela ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yabo. Kudingeka bazi ukuthi uJehova ‘unguMuzwi womthandazo.’ Umhubi uDavide wabhala: “O Muzwi womthandazo, impela abantu bayo yonke inyama bayokuza kuwe. Izinto zesiphambeko zibe namandla kunami. Izeqo zethu zona, wena uyozimboza.”—IHu. 65:2, 3.

12 UJesu watshela abafundi bakhe: “Uma nicela noma yini egameni lami, ngiyoyenza.” (Joh. 14:14) Kusobala ukuthi amagama athi, “noma yini” asho noma yini evumelana nentando kaJehova. UJohane uyasiqinisekisa: “Yilokhu ukuqiniseka esinakho kuye, ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi yini esiyicelayo ngokwentando yakhe, uyasizwa.” (1 Joh. 5:14) Yeka ukuthi kuhle kanjani ukufundisa abanye ukuthi umthandazo awuyona nje indlela esisiza sizizwe singcono, kodwa uyindlela enhle kakhulu yokusondela “esihlalweni sobukhosi somusa ongafanelwe,” sikaJehova! (Heb. 4:16) Ngokubafundisa ukuba bathandaze ngendlela efanele, kuMuntu ofanele futhi sithandazele izinto ezifanele, singabasiza basondelane noJehova futhi bathole induduzo phakathi nezikhathi zokucindezeleka.—IHu. 4:1; 145:18.

UMUSA ONGAFANELWE ESIMISWENI ESISHA SEZINTO

13, 14. (a) Yimaphi amalungelo amahle kakhulu abagcotshiwe abazowathola esikhathini esizayo? (b) Yimuphi umsebenzi omuhle kakhulu abagcotshiwe abazowenzela abantu?

13 Umusa ongafanelwe kaJehova uyoqhubeka ngisho nangemva kokubhujiswa kwalesi simiso sezinto. UPawulu waloba lokhu ngokuphathelene nelungelo eliyingqayizivele uNkulunkulu alinikeze abangu-144 000 abayobusa noKristu eMbusweni wakhe waseZulwini: “UNkulunkulu, ocebile ngesihe, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithande ngalo, wasiphilisa kanye noKristu, ngisho nalapho sasifile eziphambekweni—ngomusa ongafanelwe nisindisiwe—futhi wasivusa kanyekanye wasihlalisa ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, ukuze kuthi ezimisweni zezinto ezizayo kuboniswe ingcebo edlulele yomusa wakhe ongafanelwe ngobumnene bakhe kithi esimunye noKristu Jesu.”—Efe. 2:4-7.

14 Kunzima ukucabanga ngezibusiso uJehova ayozinika amaKristu agcotshiwe lapho esehlezi ezihlalweni zobukhosi noKristu ezulwini. (Luka 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1 Joh. 3:2) Kubo ngokukhethekile, uJehova uyobonisa “ingcebo edlulele yomusa wakhe ongafanelwe.” Bayokwakha “iJerusalema Elisha,” umlobokazi kaKristu. (IsAm. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Bayohlanganyela noJesu ‘ekwelapheni izizwe,’ beholela abantu abalalelayo endleleni yokuthola inkululeko esonweni nasekufeni futhi bavuselwe ekuphileni okuphelele.—Funda IsAmbulo 22:1, 2, 17.

15, 16. UJehova uyozibonisa kanjani “ezinye izimvu” umusa wakhe ongafanelwe esikhathini esizayo?

15 Kweyabase-Efesu 2:7, sifunda ukuthi uNkulunkulu uyobonakalisa umusa ongafanelwe ‘esimisweni sezinto esizayo.’ Akungabazeki ukuthi, isimiso sezinto sikaJehova esisha emhlabeni, siyoba ‘nengcebo edlulele yomusa wakhe ongafanelwe.’ (Luka 18:29, 30) Ngokuqinisekile, enye yezinto ezinkulu kakhulu uJehova ayozenza ezibonisa umusa wakhe ongafanelwe, ukuvusa abantu abafileyo “emathuneni.” (Jobe 14:13-15; Joh. 5:28, 29) Amadoda nabesifazane basendulo abathembekile abafa ngaphambi kokuba uJesu anikele ngokuphila kwakhe njengomhlatshelo, kanye nabo bonke ‘abezinye izimvu’ abafa bethembekile phakathi nezinsuku zokugcina, bayobuyiselwa ekuphileni ukuze baqhubeke bekhonza uJehova.

16 Ezinye izigidi zabantu ezafa zingamazi uNkulunkulu nazo ziyovuswa. Ziyonikwa ithuba lokuzithoba ebukhosini bukaJehova. UJohane wabhala: “Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo. Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo.” (IsAm. 20:12, 13) Abavusiwe kuyodingeka bafunde ukusebenzisa izimiso zikaNkulunkulu ezitholakala eBhayibhelini. Ngaphezu kwalokho, kuyodingeka balandele iziqondiso ezintsha ezizuzisayo eziyokwambulwa “emiqulwini” enezimfuneko zikaJehova zokuphila esimisweni sezinto esisha. Ukwembulwa kwalokho okuqukethwe kule miqulu kuyoba okunye ukubonakaliswa komusa ongafanelwe kaJehova.

QHUBEKA USHUMAYELA IZINDABA EZINHLE

17. Yini okufanele siyikhumbule lapho sishumayela?

17 Kunanini ngaphambili, umsebenzi wethu oyinhloko njengoba ukuphela kusondela, ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso! (Marku 13:10) Akunakuphikwa ukuthi izindaba ezinhle ziqokomisa umusa kaJehova ongafanelwe. Kufanele sihlale sikukhumbula lokhu lapho sishumayela. Umgomo wethu lapho sishumayela ukudumisa uJehova. Lokhu singakwenza ngokubonisa abantu ukuthi zonke izithembiso zezibusiso zezwe elisha ziyizibonakaliso zomusa kaJehova ongafanelwe.

Khonza ngentshiseko ‘njengomphathi omuhle womusa ongafanelwe kaNkulunkulu.’—1 Pet. 4:10 (Bheka izigaba 17-19)

18, 19. Siwukhazimulisa kanjani umusa kaJehova ongafanelwe?

18 Njengoba sishumayela kwabanye, singachaza ukuthi lapho sekubusa uMbuso kaKristu, abantu bayozuza ekusetshenzisweni ngokuphelele komhlatshelo wesihlengo futhi bayokwenziwa baphelele kancane kancane. IBhayibheli lithi: “Indalo ngokwayo nayo iyokhululwa ekugqilazweni ukonakala ibe nenkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu.” (Roma 8:21) Lokhu kuyokwenzeka kuphela ngomusa kaJehova omkhulu.

19 Sinelungelo lokuhlanganyela nabo bonke abafuna ukulalela isithembiso esitholakala encwadini yesAmbulo 21:4, 5: “[UNkulunkulu] uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile.” UJehova, ohlezi esihlalweni sobukhosi wathi: “Bheka! Ngenza konke kube kusha.” Wathi futhi: “Loba, ngoba la mazwi athembekile ayiqiniso.” Lapho sizishumayela ngentshiseko lezi zindaba ezinhle kwabanye, ngempela sisuke sikhazimulisa umusa ongafanelwe kaJehova!