Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 28

UMbuso Umisiwe!

UMbuso Umisiwe!

“Umbuso wezwe usunguMbuso weNkosi yethu nokaKristu.”​—ISAM. 11:15.

INGOMA 22 UMbuso Umisiwe​—Mawuze!

AMAZWIBELA *

1. Yini esiqiniseka ngayo, futhi kungani?

 LAPHO ubona izinto ezenzeka emhlabeni, ingabe ukuthola kunzima ukuhlala unombono ofanele ngekusasa? Amalungu omndeni awasabonisani uthando. Kunanini ngaphambili, abantu baya beba nobudlova, bezicabangela bona futhi beba nolaka ngisho nakakhulu. Kwabaningi, kunzima ukwethemba abantu abanegunya. Kodwa zona kanye lezi zimo zingakwenza uqiniseke ukuthi izinto zizoba ngcono. Kungani? Kungoba abantu baziphatha ngayo kanye leyo ndlela eyabikezelwa isiprofetho esiphawulekayo ‘sezinsuku zokugcina.’ (2 Thim. 3:1-5) Ukugcwaliseka kwalesi siprofetho, okungekho muntu oqotho ongakuphika, kuwubufakazi bokuthi uKristu Jesu useqalile ukubusa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. Kodwa lesi kumane kuyisiprofetho esisodwa nje kweziningi ezikhuluma ngoMbuso. Kuzosiqinisa ukholo ukubukeza ezinye zeziprofetho eziye zagcwaliseka eminyakeni yamuva.

Njengezingcezwana zesithombe ezihlanganiswayo ukuze kuphume isithombe esiphelele esicacile, iziprofetho zeBhayibheli ezisencwadini kaDaniyeli neyesAmbulo zihlangana kahle ukuze sibone ukuthi sikuyiphi inkathi yezenzakalo zikaJehova (Bheka isigaba 2)

2. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko futhi kungani? (Phawula ngesithombe esisekhasini 1.)

2 Kulesi sihloko, sizoxoxa (1) ngesiprofetho esisisiza siqonde ukuthi wamiswa nini uMbuso, (2) ngeziprofetho ezisisiza sibone ukuthi uJesu useyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, (3) nangeziprofetho ezembula ukuthi ziyobhujiswa kanjani izitha zoMbuso kuNkulunkulu. Sizobona ukuthi lezi ziprofetho ziyahambisana, njengezingcezwana zesithombe ezihlanganiswayo ukuze kuphume isithombe esiphelele esicacile, esibonisa ukuthi sikuyiphi inkathi yezenzakalo zikaJehova.

INDLELA YOKUTHOLA UKUTHI WAMISWA NINI UMBUSO

3. Isiprofetho esikuDaniyeli 7:13, 14 sisiqinisekisa ngani mayelana neNkosi yoMbuso kaNkulunkulu?

3 Isiprofetho esikuDaniyeli 7:13, 14 sisiqinisekisa ngokuthi uKristu Jesu uzoba uMbusi woMbuso kaNkulunkulu ofaneleka kunabo bonke. Abantu bazo zonke izizwe bayokujabulela ‘ukumkhonza’ futhi akekho oyobusa esikhundleni sakhe. Esinye isiprofetho esisencwadini kaDaniyeli sabikezela ukuthi uJesu wayeyobusa ekupheleni kwezikhathi eziyisikhombisa ezingokwesiprofetho. Singakwazi yini ukuthola ukuthi uJesu waqala nini ukubusa njengeNkosi?

4. Chaza ukuthi uDaniyeli 4:10-17 usisiza kanjani sithole unyaka uKristu ayeyoqala ngawo ukubusa. (Bheka nombhalo waphansi.)

4 Funda uDaniyeli 4:10-17. “Izikhathi eziyisikhombisa” zimelela inkathi eyiminyaka engu-2 520. Leyo nkathi yaqala ngo-607 B.C.E. lapho abaseBhabhiloni besusa inkosi yokugcina esihlalweni sobukhosi sikaJehova eJerusalema. Yaphela ngo-1914 C.E. lapho uJehova emisa uJesu​—“lowo onelungelo elingokomthetho”—​njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. *​—Hez. 21:25-27.

5. Iyiphi enye yezindlela esingazuza ngayo esiprofethweni ‘sezikhathi eziyisikhombisa’?

5 Singazuza kanjani kulesi siprofetho? Ukwazi ‘ngezikhathi eziyisikhombisa’ kusiqinisekisa ngokuthi uJehova uzigcwalisa ngesikhathi asimisile izithembiso zakhe. Njengoba nje abeka isikhathi esiqinisekisiwe sokumiswa koMbuso wakhe, uzoqinisekisa nokuthi zonke ezinye iziprofetho zigcwaliseka ngesikhathi asimisile. Yebo, usuku lukaJehova ‘ngeke lwephuze!’​—Hab. 2:3.

INDLELA YOKUBONA UKUTHI UJESU USEYINKOSI YOMBUSO KANKULUNKULU

6. (a) Yibuphi ubufakazi esibubonayo bokuthi uKristu uyabusa ezulwini? (b) Isiprofetho esisencwadini yesAmbulo 6:2-8 sibuqinisekisa kanjani lobu bufakazi?

6 Ngasekupheleni kwenkonzo yakhe yasemhlabeni, uJesu wabikezela izenzakalo ezaziyokwenzeka emhlabeni ezaziyosiza abalandeli bakhe babone ukuthi useqalile ukubusa ezulwini. Phakathi kwezinye izinto, wabala izimpi, indlala nokuzamazama komhlaba. Wabikezela nokuthi kuyoba khona izifo eziwumshayabhuqe “ezindaweni ngezindawo”​—ubhubhane lwe-COVID-19 lwamuva luyisibonelo salokhu. Lezi zenzakalo ziyingxenye yalokho iBhayibheli elikubiza ngokuthi “isibonakaliso” sokuba khona kukaKristu. (Math. 24:3, 7; Luka 21:7, mbhw., 10, 11) Ngemva kweminyaka engaphezu kuka-60 uJesu afa wabuyela ezulwini, waphinde waqinisekisa umphostoli uJohane ngokuthi lezi zenzakalo ziyokwenzeka. (Funda isAmbulo 6:2-8.) Kusukela uJesu aqala ukubusa ngo-1914, ziye zenzeka zonke lezi zenzakalo.

7. Kungani ukubusa kukaJesu kwabangela umaye emhlabeni?

7 Kungani isimo sezwe saba sibi nakakhulu lapho uJesu eba iNkosi? IsAmbulo 6:2 sisinikeza imininingwane ebalulekile​—isabelo sikaJesu sokuqala njengeNkosi entsha emisiwe kwaba ukulwa impi. Wayelwa nobani? Wayelwa noDeveli namademoni akhe. Ngokwencwadi yesAmbulo isahluko 12, uSathane wanqotshwa, waphonswa phansi emhlabeni namademoni akhe. Ethukuthele engqangqa, uSathane wakhiphela isibhongo esintwini, okwabangela ‘umaye emhlabeni.’​—IsAm. 12:7-12.

Azisijabulisi izindaba ezimbi kodwa ukubona iziprofetho zeBhayibheli zigcwaliseka kuyasiqinisekisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu umisiwe (Bheka isigaba 8)

8. Singazuza kanjani njengoba sibona iziprofetho ezimayelana noMbuso zigcwaliseka?

8 Singazuza kanjani kulezi ziprofetho? Izinto ezenzekayo emhlabeni noshintsho oluphawulekayo endleleni abantu abaziphatha ngayo kuyasisiza sibone ukuthi uJesu useyiNkosi. Ngakho, kunokuba sicasuke lapho sibona abantu abanobugovu nabanenzondo, sikhumbula ukuthi izenzo zabo zigcwalisa isiprofetho seBhayibheli. UMbuso umisiwe! (IHu. 37:1) Singalindela nokuthi isimo sezwe sibe sibi nakakhulu njengoba i-Armagedoni isondela. (Marku 13:8; 2 Thim. 3:13) Awumbongi yini uBaba wethu osezulwini onothando ngokuthi uye wasisiza sakwazi ukuziqonda izikhathi ezinzima esiphila kuzo?

INDLELA EZIYOBHUJISWA NGAYO IZITHA ZIKANKULUNKULU

9. Isiprofetho esikuDaniyeli 2:28, 31-35 siwuchaza kanjani umbuso wezwe wokugcina, futhi wavela nini?

9 Funda uDaniyeli 2:28, 31-35. Siyasibona lesi siprofetho sigcwaliseka namuhla. Iphupho likaNebukhadinezari labonisa lokho okwakuyokwenzeka “ezinsukwini zokugcina,” lapho uKristu eseqalile ukubusa. Izitha zikaJesu zasemhlabeni zaziyohlanganisa umbuso wezwe wokugcina owabikezelwa eBhayibhelini, omelelwa ‘izinyawo zensimbi nobumba.’ Lo mbuso wezwe usukhona. Wavela phakathi neMpi Yezwe I ngesikhathi iBrithani ne-United States yakha umfelandawonye wamaNgisi NamaMelika. Iphupho likaNebukhadinezari lesithombe nalo labikezela okungenani izinto ezimbili ngalo mbuso wezwe ezaziyowenza uhluke emibusweni eyandulela.

10. (a) Isiprofetho sikaDaniyeli siwubonisa kanjani ngokunembile umfelandawonye wamaNgisi NamaMelika? (b) Iyiphi ingozi okumelwe siyigweme? (Bheka ibhokisi elithi “ Qapha Ubumba!”)

10 Eyokuqala, ngokungefani nemibuso yezwe eyandulele okwakhulunywa ngayo embonweni, umfelandawonye wamaNgisi NamaMelika umelelwa insimbi exutshwe nobumba, hhayi insimbi eqinile njengegolide noma isiliva. Ubumba lumelela ‘inzalo yabantu,’ noma umphakathi. (Dan. 2:43, mbhw.) Njengoba nje kubonakala ngokucacile namuhla, ithonya lale nzalo kwezokhetho, emikhankasweni yokulwela amalungelo abantu, emibhikishweni emikhulu nasezinhlanganweni ezimelela izisebenzi, lenza kube nzima ukuba ilandelwe imithetho ebekwe yilo mbuso.

11. Ukubusa koMbuso Wezwe WamaNgisi NamaMelika kusiqinisekisa kanjani ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina?

11 Eyesibili, njengoba amaNgisi NamaMelika emelelwa izinyawo esithombeni esiyisizemazema, awumbuso wezwe wokugcina owabikezelwa eBhayibhelini. Awukho omunye umbuso wezwe ozobusa ngemva kwawo. Kunalokho, uyobhuqwa ngokukhulu ukushesha e-Armagedoni, lapho uMbuso kaNkulunkulu uwuphihliza kanye nabo bonke abanye ohulumeni babantu. *​—IsAm. 16:13, 14, 16; 19:19, 20.

12. Isiprofetho sikaDaniyeli sinabuphi ubufakazi obengeziwe obusinikeza induduzo nethemba?

12 Singazuza kanjani kulesi siprofetho? Isiprofetho sikaDaniyeli sinikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Eminyakeni engaphezu kuka-2 500 edlule, uDaniyeli wabikezela ukuthi ngemva kweBhabhiloni, eminye imibuso yezwe emine yayiyosebenzelana ngokuphawulekayo nabantu bakaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, wembula ukuthi uMbuso Wezwe WamaNgisi NamaMelika, wawuyoba owokugcina kuyo. Lokhu kuyasiduduza futhi kusinika ithemba lokuthi maduze uMbuso kaNkulunkulu uzobaqeda nya bonke ohulumeni babantu, ubuse umhlaba wonke.​—Dan. 2:44.

13. “Inkosi ka-8” ‘namakhosi ayishumi’ okukhulunywe ngako encwadini yesAmbulo 17:9-12 kumelelani, futhi siye sagcwaliseka kanjani lesi siprofetho?

13 Funda isAmbulo 17:9-12. Umonakalo owabangelwa yiMpi Yezwe I waholela ekugcwalisekeni kwesinye isiprofetho esingokomBhalo esimayelana nezinsuku zokugcina. Abaholi bezwe babefuna kube nokuthula emhlabeni wonke esikhathini esizayo. Ngakho ngoJanuwari 1920, basungula iNhlangano Yezizwe, okwathi ngo-Okthoba 1945 kwangena iZizwe Ezihlangene esikhundleni sayo. Le nhlangano ibizwa ngokuthi “inkosi ka-8.” Kodwa ayiwona umbuso wezwe. Amandla nethonya layo kuncike kohulumeni abayisekelayo. IBhayibheli libiza labo hulumeni ngegama elingokomfanekiso elithi “amakhosi ayishumi.”

14-15. (a) Incwadi yesAmbulo 17:3-5 yembulani ‘ngeBhabhiloni Elikhulu’? (b) Yini eyenziwa abantu abasekela inkolo yamanga?

14 Funda isAmbulo 17:3-5. Embonweni ovela kuNkulunkulu, uJohane wabona isifebe, “iBhabhiloni Elikhulu,” esimelela umbuso wezwe wenkolo yamanga. Wembulani lo mbono? Sekuphele isikhathi eside izinhlangano zenkolo yamanga zisebenzelana eduze nohulumeni bezwe futhi zibasekela. Nokho, maduze uJehova uzokufaka ezinhliziyweni zabo ‘ukuba bafeze umqondo wakhe.’ Uyoba yini umphumela? Lab’ ohulumeni, “amakhosi ayishumi,” bayozijikela izinhlangano zenkolo yamanga, bazibhubhise.​—IsAm. 17:1, 2, 16, 17.

15 Sazi kanjani ukuthi ukubhujiswa kweBhabhiloni Elikhulu sekusondele? Ukuze siphendule lowo mbuzo, kuzosisiza ukukhumbula ukuthi iBhabhiloni, idolobha lasendulo, lalivikelwe amanzi omfula omkhulu i-Ewufrathe. Incwadi yesAmbulo izifanisa ‘namanzi’ avikelayo izigidi zabantu ezisekela iBhabhiloni Elikhulu. (IsAm. 17:15) Kodwa yembula nokuthi amanzi ‘ayosha,’ okubonisa ukuthi umbuso wezwe wenkolo yamanga wawuyolahlekelwa abantu abaningi abawusekelayo. (IsAm. 16:12) Namuhla, siyagcwaliseka lesi siprofetho ngoba abantu abaningi bayishiyile inkolo yamanga, baqala ukufuna izimpendulo kwezinye izindawo.

16. Singazuza kanjani ngokuqonda iziprofetho ezimayelana nokuvela kweZizwe Ezihlangene nokubhujiswa kweBhabhiloni Elikhulu?

16 Singazuza kanjani kulezi ziprofetho? Ukuvela kweZizwe Ezihlangene nokuncipha kwabalandeli benkolo yamanga kuyenezela ebufakazini bokuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Nakuba amanzi angokomfanekiso aseBhabhiloni esha, ukubhujiswa kwezinhlangano zenkolo yamanga kuyofika ngendlela ehlukile. Njengoba kubonisiwe ekuqaleni, uJehova uzokufaka ezinhliziyweni ‘zamakhosi ayishumi’​—ohulumeni abasekela iZizwe Ezihlangene—​“ukuba afeze umqondo wakhe.” Ukubhujiswa kwenkolo yamanga, ibhujiswa yilezo zizwe, kuyofika kungalindelekile futhi kuyolizuma izwe. * (IsAm. 18:8-10) Ukubhujiswa kweBhabhiloni Elikhulu kuyonyakazisa izwe lonke futhi kungase kubangele ubunzima kodwa abantu bakaNkulunkulu bayoba nezizathu okungenani ezimbili zokujabula. Lesi sitha sikaJehova uNkulunkulu osekunesikhathi eside sikhona, siyobhujiswa unomphela futhi ukukhululwa kwethu kulesi simiso sezinto esibi kuyobe sekusemnyango!​—Luka 21:28.

QINISEKA NGEKUSASA

17-18. (a) Singaqhubeka kanjani siluqinisa ukholo lwethu? (b) Sizoxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 UDaniyeli wabikezela ukuthi “ulwazi lweqiniso luyoba luningi.” Kunjalo ngempela! Manje sesiyaziqonda iziprofetho zenkathi esiphila kuyo. (Dan. 12:4, 9, 10) Ukunemba kwalezi ziprofetho kusishiya sibambe ongezansi ngoJehova neZwi lakhe eliphefumulelwe. (Isaya 46:10; 55:11) Ngakho, qhubeka uqinisa ukholo lwakho ngokuyitadisha ngenkuthalo imiBhalo nangokusiza abanye babe nobungane obamukelekayo noJehova. Uyobaqapha bonke abancika kuye ngokuphelele, abanike “ukuthula okuhlala njalo.”​—Isaya 26:3.

18 Esihlokweni esilandelayo, sizoxoxa ngeziprofetho ezimayelana nebandla lobuKristu ezinsukwini zokugcina. Njengoba sizofunda, lezi ziprofetho zihlangana kahle kakhulu nezinye ezibonisa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Sizobona ubufakazi obengeziwe bokuthi uJesu​—iNkosi yethu ebusayo—​uyabahola abalandeli bakhe abaqotho.

INGOMA 61 Phambili, Nina BoFakazi!

^ Siphila esikhathini esithakazelisa ngempela emlandweni! UMbuso kaNkulunkulu usumisiwe, njengoba nje kwabikezelwa eziprofethweni eziningana eBhayibhelini. Lesi sihloko sizoxoxa ngezinye zalezo ziprofetho ukuze sisisize siqinise ukholo lwethu kuJehova, sihlale sizolile futhi sinethemba manje nasesikhathini esizayo.

^ Bheka isifundo 32 iphuzu 4 encwadini ethi Phila Kuze Kube Phakade!, ubukele nevidiyo ethi UMbuso KaNkulunkulu Waqala Ukubusa Ngo-1914 ku-jw.org/zu.

^ Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngesiprofetho sikaDaniyeli, bheka INqabayokulinda kaJuni 15, 2012, kk. 14-19.

^ Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nokuthi ikusasa eliseduze lisiphatheleni, bheka isahluko 21 sencwadi ethi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!