Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 3

Isixuku Esikhulu Sezinye Izimvu Sidumisa UNkulunkulu NoKristu

Isixuku Esikhulu Sezinye Izimvu Sidumisa UNkulunkulu NoKristu

“Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, nakulo iWundlu.”—ISAM. 7:10.

INGOMA 14 Ukudumisa INkosi Entsha Yomhlaba

AMAZWIBELA *

1. Inkulumo eyethulwa emhlanganweni wesifunda ngo-1935 yaba namuphi umthelela kwelinye ibhungu?

KUNEBHUNGU elabhapathizwa lineminyaka engu-18 ubudala ngo-1926. Abazali balo babengabaFundi BeBhayibheli, okuyigama ababaziwa ngalo oFakazi BakaJehova ngaleso sikhathi. Babenamadodana amathathu namadodakazi amabili, izingane zabo bazifundisa ukukhonza uJehova uNkulunkulu nokulingisa uJesu Kristu. Njengabo bonke abaFundi BeBhayibheli bangaleso sikhathi, leli bhungu elithembekile lalidla isinkwa liphuze newayini unyaka ngamunye eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa. Nokho, konke lokhu kwashintshwa inkulumo eyingqophamlando eyayinesihloko esithi, “Isixuku Esikhulu.” Le nkulumo yabekwa u-J. F. Rutherford emhlanganweni wesifunda eWashington, D.C., e-U.S.A, ngo-1935. Yini eyafundwa abaFundi BeBhayibheli kulowo mhlangano?

2. Yiliphi iqiniso elijabulisayo elavezwa uMfoweth’ uRutherford enkulumweni yakhe?

2 Enkulumweni yakhe, uMfoweth’ uRutherford wachaza ukuthi sihlanganisa obani “isixuku esikhulu” okukhulunywa ngaso kuyisAmbulo 7:9. Kuze kube yileso sikhathi, kwakucatshangwa ukuthi leli qembu yisigaba sesibili sabantu abaya ezulwini abangathembekile njengabagcotshiwe. UMfoweth’ uRutherford wasebenzisa imiBhalo ukuze achaze ukuthi isixuku esikhulu ngeke siphile ezulwini, kodwa singezinye izimvu * zikaKristu eziyosinda “osizini olukhulu” ziphile kuze kube phakade emhlabeni. (IsAm. 7:14) UJesu wathembisa: “Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye.” (Joh. 10:16) Laba abanjengezimvu bangoFakazi BakaJehova abaqotho abanethemba lokuphila phakade emhlabeni oyiPharadesi. (Math. 25:31-33, 46) Ake sibone ukuthi lokhu kukhanya okusha kwakushintsha kanjani ukuphila kwabantu bakaJehova abaningi, kuhlanganise nokuphila komzalwane oneminyaka engu-18 esikhulume ngaye.—IHu. 97:11; IzAga 4:18.

UKUKHANYA OKUSHA KWASHINTSHA UKUPHILA KWEZINKULUNGWANE

3-4. Emhlanganweni wesifunda ka-1935, yini izinkulungwane zabantu ezayiqaphela ngethemba lazo, futhi kungani?

3 Kwabe sekufika isikhathi esingenakulibaleka kulowo mhlangano, isikhulumi sathi ezilalelini: “Ngicela bonke labo abanethemba lokuphila phakade emhlabeni basukume!” Umzalwane owayekhona wathi kwasukuma abantu abangaphezu kukahhafu kuleyo nkundla. UMfoweth’ uRutherford wabe esethi: “Bheka! Isixuku esikhulu!” Yonke inkundla yavele yachwaza! Abantu abasukuma baqaphela ukuthi babengakhethwanga ukuba bayophila ezulwini. Babazi ukuthi abagcotshwanga ngomoya kaNkulunkulu. Ngakusasa kulowo mhlangano, kwabhapathizwa oFakazi abasha abangu-840, iningi labo lalingabezinye izimvu.

4 Ngemva kwaleyo nkulumo, ibhungu okukhulunywe ngalo ekuqaleni nezinye izinkulungwane zabantu zayeka futhi kube kufanele, ukudla isinkwa ziphuze newayini eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa. Omunye umzalwane, ngokuthobeka waveza indlela abaningi abazizwa ngayo, wathi: “Isikhathi engagcina ngaso ukudla izifanekiselo, kwakuyiSikhumbuzo sango-1935. Ngaqaphela ukuthi uJehova akanginikanga ithemba lasezulwini ngomoya wakhe ongcwele; kunalokho nganginethemba lokuphila emhlabeni futhi ngibe nesandla emsebenzini wokwenza umhlaba ube yipharadesi.” (Roma 8:16, 17; 2 Kor. 1:21, 22) Kusukela ngaleso sikhathi, labo besixuku esikhulu baye banda futhi bebelokhu besebenzisana nabagcotshiwe abasele. *

5. UJehova ubabheka kanjani labo abaye bayeka ukudla izifanekiselo ngeSikhumbuzo?

5 UJehova wababheka kanjani labo abayeka ukudla izifanekiselo ngeSikhumbuzo ngemva kuka-1935? UJehova umbheka kanjani uFakazi obhapathiziwe namuhla ocabanga ukuthi ugcotshiwe adle isinkwa aphuze newayini ngeSidlo SeNkosi Sakusihlwa, bese kamuva eqaphela ukuthi empeleni akagcotshiwe? (1 Kor. 11:28) Ukungaliqondi kahle ithemba labo, kuye kwenza abanye badla izifanekiselo. Kodwa uma bethembeka babone iphutha labo, bayeke ukudla izifanekiselo, bese beqhubeka nokukhonza uJehova ngokwethembeka, nakanjani uzobamukela ababheke njengabezinye izimvu. Ngisho noma bengasidli isinkwa baphuze newayini, bayaqhubeka beya eSikhumbuzweni ngoba bakwazisa kakhulu lokho uJehova noJesu ababenzele khona.

ITHEMBA ELIMANGALISAYO

6. UJesu wayala izingelosi ukuba zenzeni?

6 Njengoba selusemnyango usizi olukhulu, kungaba kuhle sixoxe ngokunye isahluko 7 sencwadi yesAmbulo esikwembulayo ngamaKristu agcotshiwe nesixuku esikhulu sabezinye izimvu. UJesu uyala izingelosi ukuba ziqhubeke nokubamba imimoya emine yembubhiso. Akufanele ziyidedele ivunguze emhlabeni leyo mimoya kuze kube yilapho wonke amaKristu agcotshiwe esebekwe uphawu, okusho ukuthi, uJehova esewamukele. (IsAm. 7:1-4) Abafowabo bakaKristu abagcotshiwe bayothola umvuzo wokwethembeka kwabo, bayoba ngamakhosi nabapristi kanye naye ezulwini. (IsAm. 20:6) Wonke umndeni kaJehova wasezulwini umagange ukubona abagcotshiwe abangu-144 000 bethola umvuzo wabo wasezulwini.

Isixuku esikhulu esigqoke izingubo ezimhlophe siphethe amagatsha esundu, simi phambi kwesihlalo sobukhosi esikhazimulayo sikaNkulunkulu naphambi kweWundlu (Bheka isigaba 7)

7. Encwadini yesAmbulo 7:9, 10, uJohane ubona obani embonweni, futhi babenzani? (Bheka isithombe esisekhasini 1.)

7 Ngemva kokusitshela ngala makhosi nabapristi abangu-144 000, uJohane ubona okuthile okujabulisayo, “isixuku esikhulu” esisinde kuyi-Armagedoni. Ngokungafani neqembu lokuqala, leli qembu lesibili linabantu abaningi futhi akwaziwa ukuthi bangaki. (Funda isAmbulo 7:9, 10.) Lesi sixuku “sigqoke izingubo ezimhlophe,” okusho ukuthi la maKristu aye azigcina “engenalo ibala” kuleli zwe likaSathane futhi abelokhu eqotho kuNkulunkulu nakuKristu. (Jak. 1:27) Ayamemeza athi asesindisiwe ngenxa yalokho uJehova kanye noJesu, iWundlu likaNkulunkulu, ababenzele khona. Asho lokhu nje, aphethe amagatsha ezihlahla zesundu, okubonisa ukuthi ayakujabulela ukwamukela uJesu njengeNkosi emiswe uJehova.—Qhathanisa noJohane 12:12, 13.

8. Incwadi yesAmbulo 7:11, 12 isitshelani ngomndeni kaJehova wasezulwini?

8 Funda isAmbulo 7:11, 12. Kwenzekani ezulwini? UJohane ubona wonke umndeni kaJehova wasezulwini uphuphuma injabulo bese udumisa uNkulunkulu njengoba ubona labo besixuku esikhulu. Umndeni kaJehova wasezulwini uyokujabulela ukubona ukugcwaliseka kwalo mbono, lapho isixuku esikhulu siphuma siphila osizini olukhulu.

9. Ngokwencwadi yesAmbulo 7:13-15, yini eyenziwa yilabo besixuku esikhulu njengamanje?

9 Funda isAmbulo 7:13-15. UJohane ubhala ukuthi abesixuku esikhulu baye “bawasha izingubo zabo zaba mhlophe egazini leWundlu.” Lokhu kusitshela ukuthi banonembeza ohlanzekile futhi uJehova uyajabula ngabo. (Isaya 1:18) BangamaKristu azinikezele, abhapathiziwe, anokholo oluqinile emhlatshelweni kaJesu, futhi angabangane bakaJehova. (Joh. 3:36; 1 Pet. 3:21) Yingakho efaneleka ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu anikele kuye “inkonzo engcwele imini nobusuku” egcekeni lasemhlabeni lethempeli lakhe elingokomoya. Ngisho kwamanje, yiwona afeza indima enkulu emsebenzi awenza ngentshiseko wokushumayela ngoMbuso nokwenza abafundi, uMbuso kaNkulunkulu awubeke endaweni yokuqala ekuphileni kwawo.—Math. 6:33; 24:14; 28:19, 20.

Amalungu ajabule esixuku esikhulu sezinye izimvu aphuma osizini olukhulu (Bheka isigaba 10)

10. Abesixuku esikhulu baqinisekiswe ngani, futhi yisiphi isithembiso abazosibona sigcwaliseka?

10 Isixuku esikhulu esiphuma osizini olukhulu siqinisekiswe ngokuthi uNkulunkulu ngeke ayeke ukusinakekela, ngoba “Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo.” Isithembiso abezinye izimvu osekuyisikhathi eside besibheke ngabomvu siyogcina sigcwalisekile: “[UNkulunkulu] uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona.”—IsAm. 21:3, 4.

11-12. (a) NgokwesAmbulo 7:16, 17, isixuku esikhulu silindelwe yiziphi izibusiso? (b) Yini ezinye izimvu ezingayenza eSikhumbuzweni, futhi kungani?

11 Funda isAmbulo 7:16, 17. Okwamanje, abanye abantu bakaJehova babulawa yindlala ngenxa yezimo zomnotho ezingezinhle noma ngenxa yezimpi. Abanye baboshelwe ukholo lwabo. Nokho, abesixuku esikhulu bajatshuliswa ukwazi ukuthi lapho besinda kuleli zwe elibi, bayohlale benenala yokudla okungokwenyama nokungokomoya. Lapho izwe likaSathane libhujiswa, isixuku esikhulu siyosinda ‘ekushiseni okuhangulayo’ kwentukuthelo kaJehova ayoyehlisela ezizweni. Ngemva kokuphela kosizi olukhulu, uJesu uyoqondisa labo abasindile emhlabeni abayise ‘emanzini okuphila okuphakade.’ Cabanga nje: Isixuku esikhulu sinethemba elimangalisayo. Phakathi kwezigidigidi zabantu abake baphila, kungenzeka bangakunambithi ukufa!—Joh. 11:26.

12 Abezinye izimvu banethemba elimangalisayo abambonga ngalo uJehova noJesu! Abakhethwanga ukuba bayophila ezulwini, kodwa lokho akusho ukuthi abazona izintandokazi noma ababalulekile kuJehova kunabagcotshiwe. Amalungu awo womabili la maqembu angakwazi ukudumisa uNkulunkulu noKristu. Enye indlela angakwenza ngayo lokhu ukuba khona eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa.

DUMISA UJEHOVA NOKRISTU NGENHLIZIYO YAKHO YONKE ESIKHUMBUZWENI

Isinkwa newayini okudluliswa ngeSikhumbuzo kusikhumbuza ukuthi uJesu wafa ngenxa yethu ukuze sithole ukuphila (Bheka izigaba 13-15)

13-14. Kungani kufanele wonke umuntu abe khona eSikhumbuzweni Sokufa KukaKristu?

13 Eminyakeni yamuva, kulinganiselwa ukuthi kubantu abayinkulungwane ababa khona eSikhumbuzweni uba yedwa odla isinkwa aphuze newayini. Emabandleni amaningi abekho abantu abadla izifanekiselo. Abantu abaningi ababa khona eSikhumbuzweni banethemba lokuphila emhlabeni. Pho kungani beba khona eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa? Isizathu sokuba khona kwabo, siyafana nesabantu abasuke bemenywe emshadweni womngane. Baba khona ukuze babonise ukuthi bayabathanda futhi bayabasekela labo abashadayo. Ngokufanayo, laba bezinye izimvu baba khona eSikhumbuzweni ngenxa yokuthi bafuna ukubonisa ukuthi bayamthanda futhi bayamsekela uKristu kanye nabagcotshiwe. Abezinye izimvu baba khona ukuze babonise nokuthi bayawazisa umhlatshelo kaJesu, ovula amathuba okuthi baphile phakade emhlabeni.

14 Esinye isizathu esibalulekile esenza abezinye izimvu babe khona eSikhumbuzweni ukuthi balalela umyalo kaJesu. Ngesikhathi uJesu emisa leso sidlo esikhethekile nabaphostoli bakhe abathembekile, wathi: “Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” (1 Kor. 11:23-26) Ngakho abezinye izimvu bazoqhubeka beba khona eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa uma nje kusekhona abagcotshiwe abasaphila lapha emhlabeni. Empeleni, abezinye izimvu bamema wonke umuntu ukuba abe khona kanye nabo eSikhumbuzweni.

15. Singamdumisa kanjani uNkulunkulu noKristu eSikhumbuzweni?

15 ESikhumbuzweni, sinethuba lokudumisa uNkulunkulu noKristu ngomculo nangomthandazo. Inkulumo yeSikhumbuzo kulo nyaka izobe inesihloko esithi, “Bonisa Ukuthi Uyakwazisa Lokho UNkulunkulu NoKristu Abakwenzele Khona!” Izosenza simbonge nakakhulu uJehova noKristu. Lapho kuhanjiswa izifanekiselo, sizokhunjuzwa ukuthi zimelelani—umzimba negazi likaJesu. Sizokhumbula ukuthi uJehova wavumela iNdodana yakhe ukuba ife ngenxa yethu ukuze sithole ukuphila. (Math. 20:28) Wonke umuntu othanda uBaba wethu wasezulwini neNdodana yakhe uzofuna ukuba khona eSikhumbuzweni.

BONGA UJEHOVA NGETHEMBA AKUNIKE LONA

16. Abagcotshiwe nabezinye izimvu bafana ngaziphi izindlela?

16 Umehluko phakathi kwabagcotshiwe nabezinye izimvu awukho ebuhlotsheni babo noNkulunkulu. Womabili la maqembu ayigugu ngendlela efanayo kuNkulunkulu. Ngaphezu kwakho konke, wakhokha inani elifanayo, ukuphila kweNdodana yakhe ayithandayo, ukuze athenge abagcotshiwe nabezinye izimvu. Umehluko kula maqembu amabili ukuthi anamathemba angafani. Womabili kumelwe ahlale eqotho kuNkulunkulu nakuKristu. (IHu. 31:23) Khumbula nokuthi umoya kaNkulunkulu ungasebenza ngendlela efanayo kithi sonke. Lokhu kusho ukuthi uJehova unika umuntu ngamunye umoya ongcwele ngokwalokho akudingayo.

17. Abagcotshiwe abasele balangazelela ini?

17 AmaKristu agcotshiwe awazalwa enethemba lokuphila ezulwini. Kudingeka uNkulunkulu alitshale ezinhliziyweni zawo. Ayacabanga ngethemba lawo, athandaze ngalo, futhi alangazelela ukuthola umvuzo wawo wasezulwini. Awakwazi ngisho nokubona ngeso lengqondo ukuthi iyobe injani imizimba yawo yomoya. (Fil. 3:20, 21; 1 Joh. 3:2) Noma kunjalo, alangazelela ukuhlangana noJehova, uJesu, izingelosi, nabanye abagcotshiwe. Alangazelela ukuthatha isikhundla sawo eMbusweni wasezulwini.

18. Abezinye izimvu balangazelela ini?

18 Abezinye izimvu banethemba elingokwemvelo kubantu, ithemba lokuphila phakade emhlabeni. (UmSh. 3:11) Balangazelela ukufika kosuku lapho beyokwazi khona ukusiza bashintshe wonke umhlaba ube yipharadesi. Balangazelela ukufika kosuku lapho beyokwakha khona izindlu zabo, batshale izingadi, futhi bakhulise izingane zabo eziyobe ziyimiqemane. (Isaya 65:21-23) Balangazelela ukufunda ngezinto ezisemhlabeni—izintaba, amahlathi nezilwandle—futhi bacwaninge ngendalo kaNkulunkulu eningi kakhulu. Okukhulu nakakhulu, kuyabajabulisa ukwazi ukuthi ubungane babo noJehova buyoqina futhi basondelane nakakhulu naye.

19. ISikhumbuzo sisinika ithuba lokuba senzeni, futhi sizoba nini kulo nyaka?

19 UJehova unike ngamunye ezincekwini zakhe ezizinikezele ithemba lekusasa elimangalisayo. (Jer. 29:11) ISikhumbuzo sokufa kukaKristu sinikeza ngamunye wethu ithuba elikhulu lokudumisa uNkulunkulu noKristu ngalokho abasenzele khona ukuze sithole ukuphila okungapheli. Akungabazeki ukuthi iSikhumbuzo siyisenzakalo esibaluleke kunazo zonke kumaKristu eqiniso. Sizoba ngemva kokushona kwelanga ngoMgqibelo, mhla ka-27 Mashi, 2021. Ezindaweni eziningi, abaningi bazokwazi ukuhlangana ngokukhululekile kulesi senzakalo esibalulekile. Abanye bazoba khona ngisho noma bephikiswa. Abanye bazobhekana nenselele yokwenza iSikhumbuzo besemajele. Njengoba uJehova, uJesu nomndeni kaNkulunkulu wasezulwini bezobe bebukele, kwangathi wonke amabandla, amaqembu, nabantu bangasijabulela iSikhumbuzo!

INGOMA 150 Funani Insindiso Yenu KuNkulunkulu

^ par. 5 Umhla ka-27 Mashi, 2021, usuku olubaluleke kakhulu koFakazi BakaJehova. Kusihlwa ngalolo suku, sizoya eSikhumbuzweni sokufa kukaKristu. Iningi lalabo abazobe bekhona kuzoba yiqembu uJesu alibiza ngokuthi “ezinye izimvu.” Yiliphi iqiniso elembulwa ngalelo qembu ngo-1935? Yiliphi ithemba elijabulisayo abezinye izimvu ababheke phambili kulo ngemva kosizi olukhulu? Abezinye izimvu abazobe bekhona eSikhumbuzweni, bangamdumisa kanjani uNkulunkulu noKristu?

^ par. 2 INCAZELO YAMAGAMA: Elithi ezinye izimvu lihlanganisa nalabo ababuthwe ngezinsuku zokugcina. Balandela uKristu futhi banethemba lokuphila phakade emhlabeni. Isixuku esikhulu ngamalungu ezinye izimvu azobe ephila lapho uKristu ahlulela isintu phakathi nosizi olukhulu, futhi ayosinda osizini olukhulu.

^ par. 4 INCAZELO YEGAMA: Igama elithi “abasele” libhekisela kumaKristu agcotshiwe asaphila emhlabeni futhi adla isinkwa aphuze newayini eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa.