Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 1

Hlale Uzolile Futhi Uthembele KuJehova

Hlale Uzolile Futhi Uthembele KuJehova

ISIHLOKO SETHU SONYAKA KA-2021: “Niyoba namandla uma nizola futhi ningethemba.”—ISAYA 30:15.

INGOMA 3 Ungamandla Nethemba Lethu, Sincike Kuwe

AMAZWIBELA *

1. NjengeNkosi uDavide, yini abanye bethu abangase bayibuze?

SONKE sifuna ukuphila okuzolile nokunokuthula. Akekho umuntu ongajabulela ukuzizwa ekhathazekile. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi singase sizizwe sikhathazekile. Empeleni, ezinye izinceku zikaJehova zingase zibuze umbuzo ofanayo nalowo iNkosi uDavide eyawubuza uJehova: “Kuyoze kube nini ngikhathazekile, nginosizi enhliziyweni yami usuku nosuku?”—IHu. 13:2.

2. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko?

2 Nakuba kungeke kwenzeke ukuthi singakhathazeki nhlobo, kuningi esingakwenza ukuze silawule imizwa enjalo. Kulesi sihloko sizoqale sixoxe ngezinye zezinto ezingasenza sikhathazeke. Sizobe sesixoxa ngezindlela eziyisithupha ezingokoqobo esingazisebenzisa ukuze sihlale sizolile lapho sibhekene nezinkinga.

YINI ENGASENZA SIKHATHAZEKE?

3. Yiziphi izingcindezi esibhekana nazo, futhi kungakanani esingakwenza ngazo?

3 Ezinye izinto ezisikhathazayo, kungenzeka kumbalwa noma akukho nhlobo esingakwenza ngazo. Ngokwesibonelo, ngeke sikwazi ukulawula ukuthi zizokhuphuka kangakanani izindleko zokudla, izingubo nendawo yokuhlala unyaka ngamunye; futhi ngeke sikwazi ukulawula ukuthi esisebenza nabo noma esifunda nabo bazozama kaningi kangakanani ukusenza singathembeki noma siziphathe kabi ngokocansi. Ngeke futhi sikwazi ukuqeda ubugebengu obenzeka endaweni esikuyo. Sibhekana nalezi zinkinga ngoba siphila ezweni lapho ukucabanga kwabantu abaningi kungasekelwe ezimisweni zeBhayibheli. USathane, unkulunkulu waleli zwe, uyazi ukuthi abanye abantu bazovumela “izinkathazo zokuphila” zibavimbe bangamkhonzi uJehova. (Math. 13:22; 1 Joh. 5:19) Yingakho nje izwe ligcwele izinkinga ezingaka!

4. Yini esingase siyenze lapho sibhekene nezingcindezi ezinkulu?

4 Singase sikhathazeke ngezinkinga size singakwazi nokucabanga ngezinye izinto. Ngokwesibonelo, singase sikhathazeke ngokuthi ngeke sihole imali eyanele izidingo zethu noma ngokuthi sizogula singakwazi ukuya emsebenzini noma size silahlekelwe umsebenzi. Singase sikhathazeke nangokuthi ngeke sikwazi ukwethembeka lapho sibhekana nesilingo sokwephula umthetho kaNkulunkulu. Maduze uSathane uzokwenza abantu abalawulayo bahlasele abantu bakaNkulunkulu, ngakho singase sikhathazwe ukuthi siyokwenzenjani lapho sihlaselwa. Singase sizibuze, ‘Ingabe akulungile ukuba ngikhathazwe izinto ezinjalo?’

5. Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi: “Yekani ukukhathazeka”?

5 Siyazi ukuthi uJesu wathi kubalandeli bakhe: “Yekani ukukhathazeka.” (Math. 6:25) Ingabe lokho kusho ukuthi ulindele ukuba singakhathazeki nhlobo? Lutho neze! Esikhathini esidlule, ezinye izinceku zikaJehova eziqotho zabhekana nokukhathazeka, kodwa uJehova wayesazamukela. * (1 AmaKh. 19:4; IHu. 6:3) Empeleni uJesu wayesiqinisekisa. Wayengafuni sikhathazeke ngezinkinga zokuphila kuze kuphazamiseke inkonzo esiyenzela uNkulunkulu. Yiziphi-ke izindlela esingalawula ngazo ukukhathazeka?—Bheka ibhokisi elithi “ Indlela Ongakwenza Ngayo.”

IZINTO EZIYISITHUPHA EZIZOSISIZA SIHLALE SIZOLILE

Bheka isigaba 6 *

6. NgokweyabaseFilipi 4:6, 7, yini engasenza sizole lapho sikhathazekile?

6 (1) Thandaza kaningi. AmaKristu acindezelekile angathola impumuzo lapho ephendukela kuJehova ngomthandazo oqotho. (1 Pet. 5:7) Lapho kuphendulwa imithandazo yakho, ungathola “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukuqonda [komuntu].” (Funda eyabaseFilipi 4:6, 7.) UJehova uzolisa imicabango yethu esebenzisa umoya wakhe ongcwele onamandla.—Gal. 5:22.

7. Yini okufanele siyikhumbule lapho sithandaza kuNkulunkulu?

7 Lapho usondela kuJehova ngomthandazo, mthululele isifuba. Yisho ngokuqondile lokho okukukhathazayo. Mtshele inkinga yakho, umchazele nendlela ozizwa ngayo. Uma singaba khona isixazululo senkinga yakho, mcele akuphe ukuhlakanipha ukuze usithole, namandla okusisebenzisa. Uma ingaphezu kwamandla akho, cela uJehova akusize ungakhathazeki ngayo kakhulu. Lapho uzisho ngokuqondile izinto ezikukhathazayo emithandazweni yakho, uyoyibona ngokucacile indlela uJehova ayiphendula ngayo. Uma impendulo ungayitholi ngokushesha ngemva kokuthandaza, ungaliphonsi ithawula. UJehova ufuna ungagcini nje ngokucela lokho okudingayo kodwa ufuna uphikelele emthandazweni.—Luka 11:8-10.

8. Yini okufanele siyisho emithandazweni yethu?

8 Lapho uphonsa izinkathazo zakho kuJehova ngomthandazo, qiniseka ukuthi uyawasho namazwi okubonga. Kuhle sibale izibusiso zethu, ngisho noma izimo zinzima. Uma ngezinye izikhathi kunzima ukuthola amazwi okuchaza imizwa yakho ejulile, khumbula ukuthi uJehova uphendula namazwi alula anjengokuthi ‘Ngicela ungisize!’—2 IziKr. 18:31; Roma 8:26.

Bheka isigaba 9 *

9. Singakuthola kanjani ukulondeka kwangempela?

9 (2) Thembela ekuhlakanipheni kukaJehova, hhayi kokwakho. Ngekhulu lesi-8 B.C.E, abantu bakwaJuda babesaba ukuhlaselwa ama-Asiriya. Bengafuni ukucindezelwa abase-Asiriya, bafuna usizo esizweni saseGibhithe esasingamkhonzi uJehova. (Isaya 30:1, 2) UJehova wabaxwayisa ngokuthi ukuthembela kwabo kwabaseGibhithe kwakuyoholela enhlekeleleni. (Isaya 30:7, 12, 13) Esebenzisa u-Isaya, uJehova watshela abantu ukuthi babeyokuthola kanjani ukulondeka kwangempela. Wathi: ‘Niyoba namandla uma nizola futhi nimethemba’ uJehova.—Isaya 30:15b.

10. Iziphi ezinye izimo esingabonisa kuzo ukuthi siyamethemba uJehova?

10 Singabonisa kanjani ukuthi siyamethemba uJehova? Nazi ezinye izibonelo. Ake sithi uthola umsebenzi oholela kahle kodwa ozothatha isikhathi sakho esiningi futhi ungakwazi ukwenza izinto ezizokusondeza kuJehova. Noma kukhona othile emsebenzini ongamkhonzi uNkulunkulu ozidlisa satshanyana kuwe. Noma awuke ucabange uma ilungu lomndeni olithandayo lingathi kuwe: “Ukhetha bani, mina noma uNkulunkulu wakho?” Kuzo zonke lezi zimo, kuzodingeka wenze isinqumo esinzima, kodwa esimweni ngasinye uJehova uzokunika isiqondiso osidingayo. (Math. 6:33; 10:37; 1 Kor. 7:39) Umbuzo uwukuthi, Uzosithemba ngokuphelele yini leso siqondiso ukuze usisebenzise?

Bheka isigaba 11 *

11. Yiziphi izindaba eziseBhayibhelini esingazifunda ukuze sihlale sizolile lapho siphikiswa?

11 (3) Funda ezibonelweni ezinhle nakwezimbi. IBhayibheli linezibonelo eziningi ezibonisa ukubaluleka kokuhlala sizolile futhi sithembele kuJehova. Njengoba ufunda ngalezi zibonelo, phawula ukuthi yini eyasiza izinceku zikaNkulunkulu ukuba zihlale zizolile lapho ziphikiswa kanzima. Ngokwesibonelo, lapho inkantolo ephakeme yamaJuda iyala abaphostoli ukuba bayeke ukushumayela, abazange basabe. Kunalokho, basho la mazwi ngesibindi: “Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu.” (IzE. 5:29) Ngisho nangemva kokushaywa, abaphostoli abazange bathuke. Kungani? Yingoba babazi ukuthi uJehova wayenabo. Wayejabula ngabo. Ngakho baqhubeka beshumayela izindaba ezinhle. (IzE. 5:40-42) Ngendlela efanayo, lapho umfundi uStefanu esezobulawa, wahlala ezolile futhi enokuthula kangangokuba ubuso bakhe “babunjengobuso bengelosi.” (IzE. 6:12-15) Kungani? Yingoba wayeqiniseka ukuthi uJehova wayejabula ngaye.

12. Ngokwencwadi yoku-1 Petru 3:14 nesahluko 4:14, kungani singajabula lapho sishushiswa?

12 Abaphostoli babenobufakazi obucacile bokuthi uJehova wayenabo. Wayebanike amandla okwenza izimangaliso. (IzE. 5:12-16; 6:8) Lokho akwenzeki kithi namuhla. Noma kunjalo, eZwini lakhe, uJehova ngothando uyasiqinisekisa ukuthi lapho sishushiswa ngenxa yokulunga, uyajabula ngathi futhi umoya wakhe unathi. (Funda eyoku-1 Petru 3:14; 4:14.) Ngakho, kunokuba sigxile ekutheni siyosabela kanjani lapho sibhekana noshushiso esikhathini esizayo, kudingeka sigxile kulokho esingakwenza ukuze siqiniseke nakakhulu ukuthi uJehova uzokwazi ukusisekela futhi asisindise. Njengoba kwenza abafundi bokuqala, kumelwe nathi sisethembe isithembiso sikaJesu: “Ngiyoninika amazwi nokuhlakanipha, bonke abaphikisi benu behlangene abangeke bakwazi ukumelana nakho noma bakuphikise.” Uyasiqinisekisa: “Ngokukhuthazela kwenu niyolonda ukuphila kwenu.” (Luka 21:12-19) Ungakhohlwa nokuthi uJehova ugcina enkumbulweni yakhe nemininingwane emincane kakhulu yezinceku zakhe ezifa zithembekile kuye. Esebenzisa leyo mininingwane, uzobavusa.

13. Singazuza kanjani ngokucabanga ngalokho okwenzeka kulabo abahluleka ukuhlala bezolile futhi bathembele kuJehova?

13 Singafunda nasezibonelweni zalabo abahluleka ukuhlala bezolile futhi bathembele kuJehova. Ukufunda ngalezo zibonelo ezimbi kuzosisiza sigweme ukwenza amaphutha abawenza. Ngokwesibonelo, ekuqaleni kokubusa kwayo, inkosi yakwaJuda u-Asa yathembela kuJehova lapho ihlaselwa ibutho elikhulu, uJehova wayibusisa yanqoba. (2 IziKr. 14:9-12) Kodwa, kamuva lapho ibutho elincane lenkosi yakwa-Israyeli uBhahasha lizolwa no-Asa, u-Asa wakhokhela amaSiriya ukuze amsize kunokufuna usizo kuJehova, njengoba ayenzile esikhathi esidlule. (2 IziKr. 16:1-3) Nalapho esezofa ngesikhathi egula kakhulu, akazange athembele kuJehova ukuba amsize.—2 IziKr. 16:12.

14. Yini esingayifunda emaphutheni ka-Asa?

14 Ekuqaleni, u-Asa wafuna usizo kuJehova lapho ebhekene nezinkinga. Kodwa kamuva, wahluleka ukufuna usizo kuNkulunkulu, wakhetha ukuzixazululela yena izinkinga. Kungase kubonakale sengathi icebo lika-Asa lokufuna usizo kumaSiriya kwakuyicebo elihle. Kodwa ukuphumelela kwakhe kwaba okwesikhashana. UJehova wamtshela la mazwi esebenzisa umprofethi: “Ngenxa yokuthi uthembele enkosini yaseSiriya wangathembela kuJehova uNkulunkulu wakho, ibutho lenkosi yaseSiriya liphunyukile esandleni sakho.” (2 IziKr. 16:7) Kumelwe siqaphe singazethembi ngokweqile lapho sixazulula izinkinga zethu size sikhohlwe ukufuna isiqondiso sikaJehova eZwini lakhe. Ngisho noma kudingeka senze isinqumo ngokushesha, kufanele sizole sithembele kuJehova, uyosisiza siphumelele.

Bheka isigaba 15 *

15. Yini esingase siyenze lapho sifunda iBhayibheli?

15 (4) Bamba ngekhanda amavesi eBhayibheli. Lapho ufunda amavesi eBhayibheli abonisa ukuthi amandla atholakala ngokuhlala uzolile nokuthembela kuJehova, zama ukuwabamba ngekhanda lawo mavesi. Ungathola ukuthi kuyasiza ukuwafunda ngokuzwakalayo noma ukuwabhala phansi ukuze uwabuyekeze kaningi. UJoshuwa wayalwa ukuba ayifunde njalo incwadi yoMthetho ngezwi eliphansi ukuze enze ngokuhlakanipha. Lezi zikhumbuzo zaziyomsiza ukuba akwazi ukunqoba ukwesaba ayengase abe nakho njengoba ayehola abantu bakaNkulunkulu. (Josh. 1:8, 9) Amavesi amaningi eZwini likaNkulunkulu angakunika ukuthula kwengqondo nokuzola lapho ubhekene nezimo ngokuvamile ezingakwenza ukhathazeke noma wesabe.—IHu. 27:1-3; IzAga 3:25, 26.

Bheka isigaba 16 *

16. UJehova ulisebenzisa kanjani ibandla ukuze asisize sizole futhi sithembele kuye?

16 (5) Zihlanganise nabantu bakaNkulunkulu. UJehova usebenzisa abafowethu nodadewethu ukuze asisize sizole futhi sithembele kuye. Emihlanganweni yethu, siyazuza ezinkulumweni ezibekwa epulatifomu, ezimpendulweni zabanye, nasezingxoxweni ezakhayo esiba nazo nabafowethu nodadewethu. (Heb. 10:24, 25) Singakhuthazeka kakhulu nalapho sixoxela abangane esibathembayo ebandleni indlela esizizwa ngayo. “Izwi elihle” eliphuma kumngane lingaba usizo kakhulu ekunciphiseni ukukhathazeka kwethu.—IzAga 12:25.

Bheka isigaba 17 *

17. NgokweyamaHebheru 6:19, ithemba lethu loMbuso lingasiqinisa kanjani naphezu kwezimo ezicindezelayo?

17 (6) Ithemba lakho malihlale liqinile. Ithemba lethu loMbuso ‘linjengehange lomphefumulo,’ liyasisimamisa ngisho noma kunezimo nemicabango esikhathazayo. (Funda amaHebheru 6:19.) Zindla ngesithembiso sikaJehova sekusasa lapho imicabango esikhathazayo iyobe ingasekho khona. (Isaya 65:17) Zibone ngeso lengqondo ususezweni elisha elinokuthula, zingasekho izimo ezicindezelayo. (Mika 4:4) Ithemba lakho liyoqina nalapho uxoxela abanye ngalo. Yenza konke ongakwenza emsebenzini wokushumayela nowokwenza abafundi. Uma wenza kanjalo, ungaba “nesiqinisekiso esigcwele sethemba kuze kube sekupheleni.”—Heb. 6:11.

18. Yiziphi izinselele esingazilindela esikhathini esizayo, futhi singabhekana kanjani nazo ngokuphumelelayo?

18 Njengoba siya ekupheleni kwaleli zwe, sizobhekana nezinselele eziningi ezingasenza sibe nemicabango esikhathazayo. Isihloko sethu sonyaka ka-2021 singasisiza sibhekane nalezo zinselele futhi sihlale sizolile, hhayi ngamandla ethu kodwa ngokuthembela kuJehova. Phakathi nalo nyaka, masibonise ngezenzo ukuthi sinokholo esithembisweni sikaJehova, esithi: “Niyoba namandla uma nizola futhi ningethemba.”Isaya 30:15.

INGOMA 8 UJehova Uyisiphephelo Sethu

^ par. 5 Isihloko sethu sonyaka ka-2021 siqokomisa ukubaluleka kokwethembela kuJehova njengoba sibhekana nezimo ezicindezelayo manje nasesikhathini esizayo. Lesi sihloko sizoxoxa ngezindlela ezingokoqobo esingasebenzisa ngazo iseluleko esisesihlokweni sethu sonyaka.

^ par. 5 Abanye abafowethu nodadewethu banenkinga yokukhathazeka ngokweqile. Leso isifo esibucayi futhi akufanele siphanjaniswe nohlobo lokukhathazeka uJesu ayekhuluma ngalo.

^ par. 63 INCAZELO YESITHOMBE: (1) Phakathi nosuku, udade uthandaza ngokujulile ngezinkinga zakhe.

^ par. 65 INCAZELO YESITHOMBE: (2) Ngesikhathi sekhefu emsebenzini, ufunda iZwi likaNkulunkulu ukuze athole ukuhlakanipha.

^ par. 67 INCAZELO YESITHOMBE: (3) Uzindla ngezibonelo ezinhle nezimbi ezitholakala eBhayibhelini.

^ par. 69 INCAZELO YESITHOMBE: (4) Unamathisela efrijini umBhalo okhuthazayo afuna ukuwubamba ngekhanda.

^ par. 71 INCAZELO YESITHOMBE: (5) Ujabulela ubungane obuhle njengoba esensimini.

^ par. 73 INCAZELO YESITHOMBE: (6) Uqinisa ithemba lakhe ngokucabanga ngekusasa.