Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Lezi Zinto Ziphathise Amadoda Athembekile”

“Lezi Zinto Ziphathise Amadoda Athembekile”

“Lezi zinto ziphathise amadoda athembekile, ayokufanelekela ngokwanele ukuba nawo afundise abanye.2 THIM. 2:2.

IZINGOMA: 123, 53

1, 2. Abantu abaningi bawubheka kanjani umsebenzi wabo?

NGOKUVAMILE abantu bazichaza ngomsebenzi abawenzayo. Kwabaningi, umsebenzi noma isikhundla sichaza lokho umuntu ayikho. Kwamanye amasiko, lapho uzama ukwazi umuntu, phakathi kwemibuzo yokuqala ebuzwayo, umbuzo othi, “Wenza muphi umsebenzi?”

2 IBhayibheli ngezinye izikhathi lichaza abantu ngomsebenzi ababewenza. Likhuluma ‘ngoMathewu umthelisi’; ‘uSimoni umshuki’; ‘noLuka udokotela othandekayo.’ (Math. 10:3; IzE. 10:6; Kol. 4:14) Izabelo ezingokwasezulwini noma amalungelo nawo ayabachaza abantu. Sifunda ngeNkosi uDavide, umprofethi u-Eliya nomphostoli uPawulu. La madoda ayezazisa izabelo ayezinikwe uNkulunkulu. Uma sinamalungelo enkonzo, nathi kufanele siwazise ngendlela efanayo.

3. Kungani kunesidingo ngasebekhulile ukuba baqeqeshe abasebasha? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

3 Abaningi kithi bayawuthanda umsebenzi abawenzayo futhi bangathanda ukuqhubeka bewenza. Nokho, ngokudabukisayo kusukela ngezinsuku zika-Adamu, isizukulwane ngasinye siyaguga futhi sithathelwe indawo esinye isizukulwane. (UmSh. 1:4) Ezikhathini zamuva, lokhu kushintshana kwezizukulwane kuye kwabangela izinselele kumaKristu eqiniso. Umsebenzi wabantu bakaJehova uye wakhula futhi wadinga amakhono amasha. Njengoba senza umsebenzi ngamunye, kusungulwa futhi kusetshenziswe izindlela ezintsha zokwenza umsebenzi—ngokuvamile okuyizindlela ezisebenzisa ezobuchwepheshe ezishintsha ngokushesha. Abanye asebekhulile bangakuthola kunzima ukuhambisana nentuthuko yezobuchwepheshe. (Luka 5:39) Ngisho noma kungezona ezobuchwepheshe, abasebasha bangaba namandla nomdlandla omkhulu uma beqhathaniswa nasebekhulile. (IzAga 20:29) Ngakho, kuwukubonisa uthando futhi kuyazuzisa ngasebekhulile ukulungiselela abasebasha ukuba bathwale umthwalo owengeziwe.—Funda iHubo 71:18.

4. Kungani kunzima ngabanye ukuphathisa abanye igunya? (Bheka ibhokisi elithi “ Okubangela Ukuba Abanye Abantu Bangafuni Ukuphathisa Abanye Igunya.”)

4 Labo abasemagunyeni bangase bakuthole kunzima ukuphathisa abasebasha igunya. Abanye besaba ukulahlekelwa isikhundla abasikhonzile. Abanye bakhathazeka ngokuthi ngeke besakwazi ukwengamela umsebenzi, bekholelwa ukuthi abasebasha ngeke bakwazi ukwenza izinto kahle. Abanye bangase bathi abanaso isikhathi sokuqeqesha omunye umuntu. Ngakolunye uhlangothi, labo abasebasha kumelwe baqaphe bangaphelelwa isineke lapho benganikwa umsebenzi owengeziwe.

5. Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo kulesi sihloko?

5 Ake sixoxe ngale ndaba yokuphathisa abanye imithwalo, siyibheka ngezindlela ezimbili. Okokuqala, asebekhulile bangabasiza kanjani abasebasha ukuba bathwale umthwalo owengeziwe futhi kungani lokho kubalulekile? (2 Thim. 2:2) Okwesibili, kungani kubalulekile ukuba abasebasha babe nombono ofanele lapho besiza asebekhulile abangomakad’ ebona futhi bafunde kubo? Ake siqale ngokubona indlela iNkosi uDavide eyalungiselela ngayo indodana yayo ukuba yenze umsebenzi obalulekile.

UDAVIDE WALUNGISELELA FUTHI WASEKELA USOLOMONI

6. Yini iNkosi uDavide eyayifuna ukuyenza futhi uJehova wasabela kanjani?

6 Ngemva kokuhlala iminyaka eminingi njengombaleki, uDavide waba yinkosi futhi wahlala endlini entofontofo. Ekhathazekile ngenxa yokuthi yayingekho “indlu” noma ithempeli elinikelwe kuJehova, wafuna ukwakhela uNkulunkulu indlu. Ngakho wathi kuNathani umprofethi: “Bheka, mina ngihlala endlini yemisedari, kodwa umphongolo wesivumelwano sikaJehova ungaphansi kwezindwangu zamatende.” UNathani waphendula: “Konke okusenhliziyweni yakho kwenze, ngoba uNkulunkulu weqiniso unawe.” Nokho uJehova wakhipha isiqondiso esihlukile. Wayala uNathani ukuba athi kuDavide: “Akuwena ozongakhela indlu engizohlala kuyo.” Nakuba ngothando uJehova amqinisekisa uDavide ukuthi uzoqhubeka embusisa, uNkulunkulu wakhipha isiqondiso sokuba indodana kaDavide, uSolomoni, yiyo eyayizokwakha ithempeli. UDavide wasabela kanjani?—1 IziKr. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. UDavide wasabela kanjani esiqondisweni sikaJehova?

7 UDavide akazange akugodle ukusekela kwakhe, ekhononda ngokuthi ngeke kube nguye odunyiswa ngokwakha ithempeli. Empeleni, isakhiwo sagcina saziwa ngokuthi ithempeli likaSolomoni, hhayi elikaDavide. Nakuba kungenzeka ukuthi kwamdumaza uDavide ukungakwazi ukufeza isifiso senhliziyo yakhe, wawusekela ngokugcwele umsebenzi. Ngentshiseko wahlela amaqembu futhi waqoqa insimbi, ithusi, isiliva, igolide kanye nezingodo zomsedazi. Ngaphezu kwalokho, wakhuthaza uSolomoni, wathi: “Manje, ndodana yami, kwangathi uJehova angaba nawe, kumelwe uphumelele wakhe indlu kaJehova uNkulunkulu wakho, njengoba nje ekhulumile ngokuphathelene nawe.”—1 IziKr. 22:11, 14-16.

8. Yini eyayingase ibangele ukuba uDavide aphethe ngokuthi uSolomoni akafaneleki, kodwa yini ayenza?

8 Funda eyoku-1 IziKronike 22:5. Kungenzeka uDavide waphetha ngokuthi uSolomoni wayengakufanelekele ukwengamela umsebenzi obaluleke kangaka. Phela, ithempeli lalizoba ‘lihle ngokwedlulele’ futhi ngaleso sikhathi uSolomoni ‘wayesemncane futhi esentekenteke.’ Noma kunjalo, uDavide wayazi ukuthi uJehova uzomsiza uSolomoni akwazi ukwenza umsebenzi awunikiwe. Ngakho uDavide wagxila kulokho ayengase akwazi ukukwenza ukuze asize, ukuqoqa izinto zokwakha eziningi.

THOLA INJABULO YOKUQEQESHA ABANYE

Kuyanelisa ukubona abasebasha benza imisebenzi eyengeziwe (Bheka isigaba 9)

9. Asebekhulile bangakuthola kanjani ukwaneliseka ngokunika abanye umsebenzi? Fanekisa.

9 Akufanele baphatheke kabi abazalwane asebekhulile lapho kufika isikhathi sokuba badlulisele izabelo zabo kubazalwane abasebasha. Kunalokho, umsebenzi uyathuthuka lapho kuqeqeshwa abasebasha ukuba benze imisebenzi eyengeziwe. Amadoda amisiwe kufanele aneliseke lapho ebona osemusha aye amqeqesha efanelekela ukwenza umsebenzi. Ukuze sifanekise, cabanga ngobaba ofundisa indodana yakhe ukushayela imoto. Lapho iseyingane, indodana imane nje ubuke ukuthi uyise wenzani. Lapho isikhulile, uyise uyayichazela lokho akwenzayo. Lapho isindala ngokwanele, iqala ukushayela imoto njengoba uyise eyinika iziqondiso ezengeziwe. Ngezinye izikhathi bangase bashintshane ngokushayela, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kungase kube yindodana eshayela kakhulu noma kube yiyo yodwa eshayelayo njengoba uyise eguga. Ubaba ohlakaniphile uyajabula lapho indodana yenza lo msebenzi futhi akabi nomuzwa wokuthi kumelwe kube nguye oshayelayo. Ngendlela efanayo, amadoda asekhulile ayaziqhenya lapho eye aqeqesha abasebasha ukuba benze imisebenzi engokwasezulwini.

10. UMose wazizwa kanjani ngodumo nesikhundla?

10 Njengasebekhulile kumelwe siqaphe singabi nomona. Phawula indlela uMose asabela ngayo lapho abathile ekamu lakwa-Israyeli beqala ukwenza njengabaprofethi. (Funda uNumeri 11:24-29.) UJoshuwa, umsizi kaMose wayefuna ukubavimba. Wayecabanga ukuthi babephazamisa isikhundla sikaMose nokuvelela kwakhe. Kodwa uMose waphendula: “Ingabe unesikhwele ngami? Cha, ngifisa sengathi bonke abantu bakaJehova bebengabaprofethi, ngoba uJehova ubeyobeka umoya wakhe phezu kwabo!” UMose wabona ukuthi uJehova owayebangela lokho. Engafuni ukuzithathela udumo, uMose waveza isifiso sakhe sokuba isipho esifanayo esingokomoya sitholwe yizo zonke izinceku zikaJehova. NjengoMose, ingabe siyajabula lapho abanye bethola amalungelo obekungenzeka atholwe yithi?

11. Umzalwane othile wathini ngokudlulisela isabelo sakhe komunye umzalwane osemusha?

11 Namuhla kunezibonelo eziningi zabazalwane abaye basebenza ngokuzikhandla amashumi eminyaka futhi abaye baqeqesha abanye ukuze bathwale imithwalo eyengeziwe. Ngokwesibonelo, uPeter, umzalwane osekhonze iminyaka engaphezu kwengu-74 enkonzweni yesikhathi esigcwele, engu-35 kuleyo minyaka uyichithe ehhovisi legatsha eYurophu. Usanda kuyeka ukwengamela uMyango Wenkonzo. Manje uPaul, osemusha ngeminyaka futhi osebenze iminyaka eminingana noPeter, nguye owengamele uMyango Wenkonzo. Lapho uPeter ebuzwa ukuthi uzizwa kanjani ngalolu shintsho, wathi: “Kuyangijabulisa ukuthi kunabazalwane abaye baqeqeshelwa ukwenza imisebenzi eyengeziwe futhi abazinakekela kahle izabelo zabo.”

BAZISE ASEBEKHULILE PHAKATHI KWENU

12. Yisiphi isifundo okufanele sisifunde ekulandiseni kweBhayibheli ngoRehobowamu?

12 Ngemva kokufa kukaSolomoni, uRehobowamu indodana yakhe waba inkosi. Lapho uRehobowamu edinga iseluleko sendlela yokwenza umsebenzi wakhe, waqale wabuza amadoda asekhulile. Kodwa wasenqaba iseluleko sawo! Kunalokho, walalela iseluleko sezinsizwa ezazingontanga yakhe, ezase zimkhonza. Imiphumela yaba mibi kakhulu. (2 IziKr. 10:6-11, 19) Isifundo? Kuwukuhlakanipha ukufuna nokulalela ngokucophelela iseluleko salabo asebekhulile, abangomakad’ ebona. Nakuba abasebasha kungafanele bazizwe bebophekile ukwenza izinto ngendlela yakudala, akufanele basheshe basenqabe iseluleko salabo asebekhulile.

13. Abasebasha bangabambisana kanjani nasebekhulile?

13 Kungenzeka ukuthi manje kunabasebasha abengamele imisebenzi enabantu asebekhulile. Nakuba labo abasebasha sebenesabelo esisha, bayobe benza kahle ngokuzuza ekuhlakanipheni nasolwazini lwasebekhulile ngaphambi kokwenza izinqumo. UPaul, okukhulunywe ngaye, owengamela umnyango waseBethel, ngaphambili obuwengamelwe uPeter, uthi: “Ngizinika isikhathi sokucela iseluleko kuPeter futhi ngiye ngakhuthaza nabanye emnyangweni ukuba benze okufanayo.”

14. Yini esiyifunda endleleni uThimothewu nomphostoli uPawulu ababebambisene ngayo?

14 UThimothewu, owayesemusha, wasebenza nomphostoli uPawulu iminyaka eminingi. (Funda eyabaseFilipi 2:20-22.) UPawulu wabhalela abaseKorinte: “Ngithumela uThimothewu kini, njengoba engumntanami othandekayo nothembekile eNkosini; futhi uzonikhumbuza ngezindlela zami mayelana noKristu Jesu, njengoba nje ngifundisa kuyo yonke indawo kuwo wonke amabandla.” (1 Kor. 4:17) La mazwi abonisa indlela uPawulu noThimothewu ababebambisene ngayo. UPawulu wazinika isikhathi sokufundisa uThimothewu ‘izindlela zakhe mayelana noKristu.’ UThimothewu waba umfundi omuhle futhi uPawulu wamthanda; uPawulu wayeqiniseka ngokuthi uThimothewu angazinakekela izidingo ezingokomoya zabaseKorinte. Yeka ukuthi lokho kuyisibonelo esihle kanjani kubadala namuhla njengoba beqeqesha amanye amadoda ukuba ahole ebandleni!

SONKE SINENDIMA OKUMELWE SIYIFEZE

15. Isiyalo sikaPawulu kumaKristu aseRoma kufanele sisisize kanjani lapho sithintwa yizinguquko?

15 Siphila esikhathini esithakazelisayo. Ingxenye esemhlabeni yenhlangano kaJehova ikhula ngezindlela eziningi, kodwa ukukhula kubangela izinguquko. Njengoba izinguquko zisithinta ngabanye, kwangathi singathobeka, sigxile ekuthuthukiseni izithakazelo zikaJehova hhayi ezethu. Ukwenza lokho kuthuthukisa ubunye. KumaKristu aseRoma, uPawulu wabhala: “Ngitshela wonke umuntu lapho phakathi kwenu ukuba angazicabangi emkhulu kunalokho okudingeke ukuba akucabange; kodwa acabange ukuze abe nengqondo ehluzekile, yilowo nalowo njengoba uNkulunkulu emabele isilinganiso esithile sokholo. Ngoba njengoba nje sinamalungu amaningi emzimbeni owodwa, kodwa wonke la malungu engenawo umsebenzi ofanayo, kanjalo nathi, nakuba sibaningi, singumzimba owodwa simunye noKristu.”—Roma 12:3-5.

16. Yini engenziwa asebekhulile, abasebasha namakhosikazi abo ukuze balondoloze ukuthula nobunye enhlanganweni kaJehova?

16 Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi zinjani izimo zethu, sonke masilwele ukuthuthukisa izithakazelo zoMbuso kaJehova. Nina esenikhulile, qeqeshani abasebasha ukuba banze lokho enikwenzayo. Nina bazalwane abasebasha, wamukeleni umsebenzi owengeziwe, nithobeke futhi niqhubeke nihlonipha labo asebekhulile. Nina makhosikazi, lingisani isibonelo sikaPrisila, inkosikazi ka-Akhwila, owayehamba nomnyeni wakhe futhi emsekela ngokwethembeka njengoba izimo zabo zishintsha.—IzE. 18:2.

17. UJesu wayebethemba kangakanani abafundi bakhe futhi wabaqeqesha ukuba benzeni?

17 Endabeni yokuqeqesha abanye ukuba benze umsebenzi owengeziwe, isibonelo esivelele esikaJesu. Wayazi ukuthi inkonzo yakhe yasemhlabeni yayizophela futhi abanye babezoqhubeka nomsebenzi wakhe. Nakuba abafundi bakhe babengaphelele, wayebethemba futhi wabatshela ukuthi babeyokwenza imisebenzi emikhulu kunaleyo eyayenziwe nguye. (Joh. 14:12) Wabaqeqesha kahle futhi basakaza izindaba ezinhle kuyo yonke indawo ababeyazi ngaleso sikhathi.—Kol. 1:23.

18. Yini esizoyithola esikhathini esizayo futhi yini esingayenza manje?

18 Ngemva kokufa kwakhe okuwumhlatshelo, uJesu wavuselwa ezulwini lapho anikwa khona umsebenzi owengeziwe enegunya ‘elingaphezulu kakhulu kwabo bonke ohulumeni namagunya namandla nobukhosi.’ (Efe. 1:19-21) Uma sifa sithembekile ingakafiki i-Armagedoni, siyazi ukuthi siyovuselwa emhlabeni omusha wokulunga lapho siyothola khona umsebenzi omningi owanelisayo. Nokho, okwamanje kunomsebenzi obalulekile sonke esingahlanganyela kuwo—ukushumayela izindaba ezinhle nokwenza abafundi. Kwangathi sonke—abasha nabadala—singaqhubeka ‘sinokuningi kokukwenza emsebenzini weNkosi.’—1 Kor. 15:58.