Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Intsha Iyabuza

Ingabe Ngiyisehluleki?

Ingabe Ngiyisehluleki?

“Ngangivame ukuzizwa ngingelutho uma ngiziqhathanisa nomngane wami. Zonke izinto zazilula kuye—kwakubonakala sengathi akukho okudingeka akusebenzele! Kwakungenza ngizibuze ukuthi yini eyayingalungile ngami. Ngezinye izikhathi ngizigxeka ngokweqile.”—U-Annette. *

INGABE imizwa yokuba yisehluleki iyakuvimbela ekubhekaneni nezinselele ezintsha? Ingabe okushiwo yilabo obahloniphayo ngezinye izikhathi kukwenza ungazethembi? Ingabe ukudikibala okubangelwa amaphutha owawenza esikhathini esidlule kukwenza ungabe usafuna ukuphinde uzame? Uma kunjalo, ungabhekana kanjani nokwehluleka kwakho—kungakhathaliseki ukuthi kungokoqobo noma kumane nje kuwumuzwa onawo?

Uyozuza lukhulu ngokuthola impendulo yalo mbuzo wokugcina ngoba ngesinye isikhathi wonke umuntu uyehluleka kokuthile. (Roma 3:23) Kodwa abantu abakwaziyo ukubhekana nokwehluleka bangomavuk’ azithathe. Lokho kusho ukuthi baba nombono ofanele ngamaphutha abo, bayasukuma baphinde bazame. Lapho bephinde bezama, aba maningi amathuba okuba baphumelele! Ake sibone ukuthi ungabhekana kanjani nalezi zinselele ezintathu—ukuthi kungenzeka wehluleke, ukuzibona uyisehluleki nokwehluleka ngokoqobo.

KUNGENZEKA → WEHLULEKE.

Ulindele umphumela ongemuhle ngakho awuzami ngisho nokuzama, uzitshela ukuthi amathuba okuba uphumelele mancane kakhulu.

Yibone inselele. Ngezansi, faka u-✔eceleni kwento ongathanda ukuzibona uphumelela ukuyenza—kodwa ozizwa uqiniseka ukuthi uzohluleka ukuyenza.

  • Ukuvikela izinkolelo zakho kofunda nabo ekilasini

  • Ukufuna umsebenzi

  • Ukukhuluma phambi kwabantu abaningi

  • Ukudlala imidlalo

  • Ukucula noma ukudlala insimbi yomculo

  • Okunye ․․․․․

Cabangisisa ngakho. Cabanga ngalokho okuphawule ngenhla, bese uhlola ukuthi umphumela ungase ube yini ngokuphendula le mibuzo:

‘Yini engingafisa yenzeke?’

․․․․․

‘Yini engesaba ukuthi izokwenzeka?’

․․․․․

Manje bhala isizathu esisodwa esenza kufaneleke ukuba uzame, naphezu kwenselele yokwehluleka.

․․․․․

Isibonelo seBhayibheli. Lapho uMose eyalwa uJehova uNkulunkulu ukuba ahole isizwe sakwa-Israyeli, waqale wakhathazeka ngezinto ezazizoba  yizithiyo. Wabuza uNkulunkulu, “Ake ngithi wonke umuntu uyenqaba ukulalela lokho ongithume khona?” Wabe eseqala ukugxila emaphutheni akhe. Wathi, “Angikaze ngibe yisikhulumi esihle. Angikwazi ukucabanga engizokusho.” Ngisho noma uJehova esethembise ukumsiza, uMose wanxusa: “Ngicela uthumele omunye ukuba akwenze.” (Eksodusi 4:1, 10, 13, Contemporary English Version) Ekugcineni uMose wasamukela isabelo sakhe futhi siyazi ukuthi kwenzekani emva kwalokho. Ngaphansi kokuqondisa kukaNkulunkulu, uMose wahola abantu bakwa-Israyeli iminyaka engu-40.

Ongase ukwenze. INkosi uSolomoni yabhala: “Konke isandla sakho esikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho.” (UmShumayeli 9:10) Ngakho, kunokuba uvumele ukwesaba ukwehluleka kukuthene amandla, zimisele ukuyenza leyo nto. Kungani ungacabangi ngesikhathi lapho waphumelela khona nakuba wawuzingabaza? Yini owayifunda ngawe ngesikhathi uphumelela? Lokho owakufunda kungakusiza kanjani ekunqobeni ukwesaba ukwehluleka okungenzeka kukukhungethe njengamanje?

Icebiso: Uma kudingeka, thola ukusikisela komzali noma komngane ovuthiwe ongakusiza uhlakulele ukuzethemba. *

UKUZIBONA → UYISEHLULEKI

Lapho omunye umuntu ephumelela entweni ayenzayo, uba nomuzwa wokuthi uyisehluleki uma uziqhathanisa naye.

Bona inselele. Uziqhathanisa nobani, futhi yini efezwe yilowo muntu ekwenza uzizwe uyisehluleki?

․․․․․

Cabangisisa kahle. Ingabe ngempela impumelelo yalowo muntu isho ukuthi wena wehlulekile? Ngezansi, bhala isenzakalo samuva njengesivivinyo sasesikoleni, lapho wenze KAHLE kodwa omunye wenza kangcono kunawe.

․․․․․

Manje bhala ukuthi kungani kwakufanele uzame.

․․․․․

Isibonelo seBhayibheli. UKhayini ‘wavutha  ngentukuthelo’ lapho kuba sobala ukuthi uJehova wayemthanda umfowabo u-Abela. UJehova wamxwayisa uKhayini ngokuba nomona, kodwa wabonisa nokumethemba ukuthi angaphumelela, uma ekhetha kanjalo. UJehova wathi kuye, “Uma ungaphendukela ekwenzeni okuhle, ngeke yini kube khona ukuphakanyiswa?” *Genesise 4:6, 7.

Ongakwenza. Kunokuba ‘ubhebhezele ukuncintisana’—ngisho nje nasengqondweni yakho—yamukele impumelelo yabanye. (Galathiya 5:26; Roma 12:15) Ngesikhathi esifanayo, ngaphandle kokuqhosha, wabone amakhono akho ayingqayizivele. IBhayibheli lithi: “Yilowo nalowo makahlole umsebenzi wakhe siqu, khona-ke uyoba nesizathu sokwethaba ngokuqondene naye yedwa.”Galathiya 6:4.

UKWEHLULEKA → NGOKOQOBO

Ubheka izinto ohluleke kuzo esikhathini esidlule bese uba nomuzwa wokuthi ngeke kukusize ngalutho ukuzama.

Bona inselele. Yini ekwehlulayo ekudumaza kakhulu?

․․․․․

Ngemva kokuwa, umuntu ongumavuk’ azithathe uyasukuma—ngosizo lothile uma kudingeka

Cabangisisa kahle. Ingabe lokho okubhale ngenhla kuchaza lokho oyikho ngempela? Ngokwesibonelo, uma uye wanqotshwa ubuthakathaka obuthile, ingabe lokho kusho ukuthi ayikho ngempela indaba yakho? Noma kumane nje kubonisa ukuthi udinga usizo? Uma ungawa lapho udlala umdlalo othile, cishe ungavuma uma othile ekusukumisa ukuze uqhubeke nomdlalo. Kungani ungenzi okufanayo ukuze ubhekane nalokho okukwehlulayo? Lapha ngezansi, bhala igama lomuntu ongakhuluma naye ngenkinga yakho. *

․․․․․

Isibonelo seBhayibheli. Ngezinye izikhathi umphostoli uPawulu wayezizwa edikibele ngenxa yokushiyeka kwakhe. Wabhala: “Yeka ukuthi ngingumuntu wosizi kanjani.” (Roma 7:24, CEV) Nokho, kusobala ukuthi uPawulu waqonda ukuthi ukungapheleli kwakhe kwakungasho uhlobo lomuntu ayilo. Wabhala: “Ngikulwile ukulwa okuhle, ngiligijimile ibanga ngaze ngayoqeda, ngilugcinile ukholo.”—2 Thimothewu 4:7.

Ongakwenza. Kunokuba ugxile emaphutheni akho kuphela, cabanga nangezinto owenza kahle kuzo. Nakanjani uJehova uyakwenza lokho. IBhayibheli lithi: “UNkulunkulu akayena ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonisa kulo igama lakhe.”—Hebheru 6:10; IHubo 110:3.

Khumbula lokhu: Akekho umuntu ophelele. Wonke umuntu uyehluleka kokuthile ngesinye isikhathi. Uma ungafunda ukuvuka uzithathe, uyobe uzuze into ebalulekile eyokusiza kakhulu lapho usukhulile. IzAga 24:16 zithi: “Olungile angawa ngisho nakasikhombisa, kodwa ngokuqinisekile uyovuka.” Ungaba yilolo hlobo lomuntu!

^ isig. 3 Igama lishintshiwe.

^ isig. 23 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-Phaphama! ka-May 2010, amakhasi 26-28.

^ isig. 31 UKhayini wakhetha ukusishaya indiva iseluleko sikaJehova. Ukwehluleka kwakhe kuqokomisa isidingo sokugwema ukuba nomona ongase ubangelwe intuthuko yabanye.—Filipi 2:3.

^ isig. 36 UmKristu owenze isono esikhulu uyozuza ngokukhuluma nomdala webandla.—Jakobe 5:14, 16.