Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Umbono WeBhayibheli

Kungani UNkulunkulu Engambhubhisi UDeveli?

Kungani UNkulunkulu Engambhubhisi UDeveli?

UMA ubungase ube namandla okuqeda ukuhlupheka kothile, ubungakuqeda? Izisebenzi zosizo zivame ukuphuthuma endaweni okugadle kuyo inhlekelele engokwemvelo ukuze zisize labo abavelelwe umshophi nokusindisa ukuphila kwabantu ezingabazi. Ngakho ungase ubuze, ‘Kungani uNkulunkulu engambhubhisi ngokushesha uDeveli, oyimbangela yokuhlupheka okukhulu kwabantu?’

Ukuze sikusize uthole impendulo yalo mbuzo, ake ucabange ngecala elingundab’ uzekwayo. Ezama ukuphazamisa ukuthethwa kwecala, umbulali umangalela umahluleli ngokuthi akathembekile endleleni alisingatha ngayo, aze athi umahluleli oyinhloko uye wafumbathisa isigungu sabahluleli. Ngakho kubizwa ofakazi abaningi.

Umahluleli uyazi ukuthi uma ukuthethwa kwecala kudonsa isikhathi eside kuzoba nezinkinga, futhi angathanda ukusheshe aliphothule ngaphandle kokulibala ngokungadingekile. Kodwa, uyazi ukuthi ukuze afinyelele esahlulelweni esizoba yisisekelo sezahlulelo zamanye amacala afana naleli, zombili izinhlangothi kufanele zinikwe isikhathi esanele sokunikeza ubufakazi bazo.

Ukuze kufinyelelwe esahlulelweni esizoba yisisekelo sezahlulelo zamanye amacala afana naleli, zombili izinhlangothi kufanele zinikwe isikhathi esanele sokunikeza ubufakazi bazo

Lo mfanekiso uhlobana kanjani nenselele uDeveli—obizwa nangokuthi “udrako,” “inyoka,” “noSathane”—ayiphonsela uJehova, ‘ongoPhezukonke emhlabeni wonke’? (IsAmbulo 12:9; IHubo 83:18) Ungubani ngempela uDeveli? Umsola ngani uJehova uNkulunkulu? UNkulunkulu uyombhubhisa nini?

Ukubekwa Kwesisekelo Sendinganiso Yokuziphatha

Ekuqaleni lowo owaba uDeveli wayengumuntu ophelele womoya, enye yezingelosi zikaNkulunkulu.  (Jobe 1:6, 7) Wazenza ngokwakhe uDeveli lapho eba nesifiso sobugovu sokufuna ukukhulekelwa abantu. Ngakho wabekela inselele ilungelo likaNkulunkulu lokubusa, waze wagigiyela nokuthi uNkulunkulu akakufanelekele ukulalelwa. Wathi abantu bakhonza uNkulunkulu ngoba ebathenga ngokubabusisa. USathane wathi, lapho bebhekene nobunzima, bonke abantu ‘bayomthuka’ uMdali wabo.—Jobe 1:8-11; 2:4, 5.

Ukumangalelwa okunjalo okuvela kuSathane kwakudinga izimpendulo ezazingeke zinikezwe ngempi. Empeleni ukubhubhisa uDeveli ensimini yase-Edene, kwakungenza abanye bacabange ukuthi uDeveli wayeqinisile. Ngakho uNkulunkulu, enalo lonke igunya, waqala ukuqulwa kwaleli cala ukuze kulungiswe le ndaba ezingqondweni zabo bonke ababukele.

Ngokuvumelana nezimiso zakhe nokulunga okuphelele, uJehova uNkulunkulu wabonisa ukuthi uhlangothi ngalunye lwaluzoletha ubufakazi obusekela lokho olukushoyo kule mpikiswano. Lesi sikhathi sinike inzalo ka-Adamu ithuba lokuphila nelokufakazela uNkulunkulu ngokukhetha ukwethembeka kuye ngenxa yokumthanda naphezu kwanoma yibuphi ubunzima.

Kuyoze Kube Nini?

UJehova uNkulunkulu wazi kahle ukuthi njengoba lelo cala lisaqulwa, isintu siyahlupheka. Kodwa, uzimisele ukuliphothula ngokushesha ngangokunokwenzeka. IBhayibheli limchaza ‘njengoYise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke.’ (2 Korinte 1:3) Kuyacaca ukuthi, “uNkulunkulu wenduduzo yonke” ngeke avumele uDeveli ukuba aphile isikhathi eside ngokungadingekile, futhi ngeke avumele imiphumela yethonya lakhe iqhubeke ikhona. Ngakolunye uhlangothi, uNkulunkulu ngeke ambhubhise uDeveli ngaphambi kwesikhathi, ngaphambi kokuba inkantolo yendawo yonke iliphothule leli cala.

Ekugcineni, lapho le mpikiswano isixazululiwe, ilungelo likaJehova lokubusa liyobe selilwelwe ngokuphelele. Icala likaSathane liyoma njengendinganiso yokwahlulela kuze kube phakade. Uma kwenzeka kuba nenselele efanayo, kungasetshenziswa lesi sibonelo sikaSathane esiyohlala njalo ukuze kukhishwe isahlulelo.

Ngesikhathi esifanele, uJehova uNkulunkulu uyoyala iNdodana yakhe evusiwe ukuba imbhubhise uDeveli futhi ilungise wonke umonakalo awubangele. IBhayibheli lisitshela ngesikhathi uKristu ‘ayonikela ngaso umbuso kuNkulunkulu wakhe noYise, lapho esebenzé ize bonke ohulumeni nalo lonke igunya namandla. Ngoba kumelwe abuse njengenkosi kuze kube yilapho uNkulunkulu esebeke zonke izitha ngaphansi kwezinyawo zakhe. Njengesitha sokugcina, ukufa kuzokwenziwa ize.’—1 Korinte 15:24-26.

Ngokujabulisayo, iBhayibheli lithembisa ukuthi izimo ezifana nePharadesi ziyotholakala kuwo wonke umhlaba. Abantu bayohlala epharadesi elinokuthula, njengoba uNkulunkulu ayehlosile ekuqaleni! “Abamnene bayodla ifa lomhlaba, futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula.” Yebo, “abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”—IHubo 37:11, 29.

Cabanga ngethemba elihle kakhulu lezinceku zikaNkulunkulu elichazwe eBhayibhelini: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile.”—IsAmbulo 21:3, 4.