Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Intsha Iyabuza

Ngingawuchaza Kanjani Umbono WeBhayibheli Ngobungqingili?

Ngingawuchaza Kanjani Umbono WeBhayibheli Ngobungqingili?

Emcimbini wokuklomelisa, kusuka isiyaluyalu lapho abadlali abadumile bebingelelana ngokuqabulana! Izibukeli ziyashaqeka zibuye zihalalise. Ongqingili bakubiza ngokunqoba lokhu. Abagxeki bakubiza ngokubukisa. Noma ngabe ikuphi, izithombe ze-video zalokhu kuqabulana zizovezwa ngokuphindaphindiwe ezindabeni ze-TV, kanti zizovezwa nakuyi-Internet ezinsukwini eziningi ezizolandela.

NJENGOBA kuboniswe ngenhla, zimbalwa izenzakalo eziba undab’ uzekwayo njengalapho usaziwayo eziveza obala ukuthi ungungqingili noma ukuthi uthanda abesilisa nabesifazane. Abantu abaningi bayabadumisa abantu abanjalo ngenxa yesibindi sabo; abanye bayabagxeka ngenxa yokuziphatha kwabo okubi. Kulezi zinhlangothi ezimbili ezihlukene kakhulu, kunabathile ababheka ubungqingili njengobumane nje buyindlela ehlukile yokuphila. UDaniel oneminyaka engu-21 uthi: “Lapho ngisesesikoleni, ngisho nezingane eziziphatha ngendlela evamile zazinomuzwa wokuthi uma umelene nobungqingili, uyabacwasa abanye futhi uyabahlulela.” *

Indlela abantu ababheka ngayo ubungqingili ingase ingafani kusukela kwesinye isizukulwane kuya kwesinye nasemazweni ngamazwe. Kodwa amaKristu ‘awayiswa lé nalé yiyo yonke imimoya yemfundiso.’ (Efesu 4:14) Kunalokho, abambelela embonweni weBhayibheli.

Uyini umbono weBhayibheli ngobungqingili? Uma uphila ngezindinganiso zeBhayibheli zokuziphatha, ungabaphendula kanjani labo abathi uyacwasa, wahlulela abanye futhi uyabazonda ongqingili? Cabangela le mibuzo elandelayo nezimpendulo ezingase zinikezwe.

Lithini iBhayibheli ngobungqingili?

IBhayibheli likwenza kucace ukuthi uNkulunkulu wayehlele ukuba kube umuntu wesilisa nowesifazane abashadile kuphela abaya ocansini. (Genesise 1:27, 28; Levitikusi 18:22; IzAga 5:18, 19) Lapho iBhayibheli lilahla ubufebe, lisuke libhekisele ezenzweni zobungqingili nezocansi phakathi kowesilisa nowesifazane. *Galathiya 5:19-21.

Uma othile ekubuza: “Ububheka kanjani ubungqingili?”

Ungase uphendule ngokuthi: “Angibazondi ongqingili, kodwa ngeke ngivumelane nokuziphatha kwabo.”

 ✔ Khumbula lokhu: Uma uqondiswa izimiso zeBhayibheli zokuziphatha, leyo yindlela oyikhethayo futhi unelungelo lokuphila ngayo. (Joshuwa 24:15) Ungabi namahloni ngombono wakho.—IHubo 119:46.

Ingabe amaKristu akufanele yini ahloniphe bonke abantu, kungakhathaliseki ukuthi bakhetha ukuziphatha kanjani ngokobulili?

Kufanele. IBhayibheli lithi: “Dumisa abantu bazo zonke izinhlobo” noma, “hlonipha bonke abantu,” njengoba i-Today’s English Version ikubeka. (1 Petru 2:17) Ngakho amaKristu awabazondi ongqingili. Anomusa kubo bonke abantu, kuhlanganise nalabo abangongqingili.—Mathewu 7:12.

Uma othile ekubuza: “Ingabe umbono wakho ngobungqingili awukhuthazi yini ukubacwasa?”

Ungase uphendule ngokuthi: “Akunjalo neze. Ukuziphatha kobungqingili engikulahlayo, hhayi abantu.”

✔ Ungase unezele: “Ngokwesibonelo, ngikhetha nokungabhemi. Empeleni, ngikuthola kuyinto engamukeleki nhlobo kimina. Kodwa ake sithi wena uyabhema futhi unomuzwa ohlukile. Ngeke ngikucwase ngenxa yombono wakho, njengoba nje nawe ungeke ungicwase ngombono wami—akunjalo? Kusebenza isimiso esifanayo nasemibonweni yethu engafani ngobungqingili.”

Ingabe uJesu akazange yini afundise ngokubekezelela abanye? Uma kunjalo, akufanele yini amaKristu abamukele ubungqingili?

UJesu akazange abakhuthaze abalandeli bakhe ukuba bamukele zonke izindlela zokuziphatha. Kunalokho, wafundisa ukuthi indlela eya ensindisweni ivulekele ‘wonke umuntu obonisa ukholo kuye.’ (Johane 3:16) Ukubonisa ukholo kuJesu kuhlanganisa nokuvumelana nezimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha, ezizenqabelayo izinhlobo ezithile zokuziphatha, ezihlanganisa nobungqingili.—Roma 1:26, 27.

Uma othile ethi: “Ongqingili abanakuzishintsha; ngoba bazalwa benjalo.”

Ungase uphendule ngokuthi: “IBhayibheli alisho lutho ngesimo somzimba songqingili, nakuba lisho ukuthi eminye imikhuba imbelwe ngokuqinile. (2 Korinte 10:4, 5) Ngisho noma eminye ingeyobungqingili, iBhayibheli lithi amaKristu azixwaye izenzo ezinjalo.”

✔ Nakhu ukusikisela: Kunokuwela ogibeni lokuqophisana ngembangela yezinkanuko zobungqingili, gcizelela ukuthi iBhayibheli liyakwenqabela ukuziphatha kobungqingili. Ukuze uqhathanise, ungase uthi: “Uyazi, abantu abaningi bathi ubudlova bungase bubangelwe ufuzo futhi ngenxa yalokho, abanye abantu bathambekele kubo. (IzAga 29:22) Kuthiwani uma lokho kuyiqiniso? Njengoba kungenzeka ukuthi uyazi, iBhayibheli liyakulahla ukuqhuma kwentukuthelo. (IHubo 37:8; Efesu 4:31) Ingabe leso simiso siwukungacabangeli ngenxa nje yokuthi abanye bathambekele ebudloveni?”

UNkulunkulu angasho kanjani kumuntu okhangwa abobulili obufanayo ukuthi axwaye ubungqingili? Lokho kuzwakala kuwulunya.

Ukucabanga okunjalo kusekelwe embonweni onephutha wokuthi abantu kumelwe balandele izifiso zabo zobulili. IBhayibheli libanikeza isithunzi abantu ngokuqinisekisa ukuthi bangakhetha ukungenzi ngokuvumelana nezifiso zabo zobulili ezingafanele uma befuna ngempela ukwenzenjalo.—Kolose 3:5.

Uma othile ethi: “Ngisho noma ungeyena ungqingili, kufanele uwushintshe umbono wakho ngobungqingili.”

Ungase uphendule ngokuthi: “Ake sithi angivumelani nokugembula kodwa wena uyavumelana nakho. Ingabe bekuyoba nengqondo ukuthi angishintshe umbono wami ngenxa nje yokuthi abaningi bakhetha ukugembula?”

 ✔ Khumbula lokhu: Abantu abaningi (kuhlanganise nongqingili) banazo izindinganiso zokuziphatha ezibenza bangazenzi izinto ezithile—mhlawumbe ukukhwabanisa, ukungabi nabulungisa nokulwa. IBhayibheli liyakwenqabela ukuziphatha okunjalo; liphinde lenqabele nezinye izinhlobo zokuziphatha kobulili, kuhlanganise nobungqingili.—1 Korinte 6:9-11.

Akukhona ukuthi iBhayibheli alicabangeli kanti futhi alikukhuthazi nokucwasa. Kuphela nje litshela labo abakhangwa abobulili obufanayo ukuba benze lokho okulindeleke kwabakhangwa abobulili obuhlukile—ukuba ‘babalekele ubufebe.’—1 Korinte 6:18.

Iqiniso liwukuthi, izigidi zalabo abakhangwa abobulili obuhlukile ezifisa ukuphila ngokuvumelana nezindinganiso zeBhayibheli ziyazithiba naphezu kwanoma yiziphi izilingo ezingase zibhekane nazo. Phakathi kwabo kukhona inqwaba yabangashadile futhi abanamathuba amancane okuthi bangashada, nabaningi abashade nabantu abakhubazekile abangakwazi ukuya ocansini. Bayakwazi ukuphila ngenjabulo ngaphandle kokwanelisa izidingo zabo zobulili. Labo abathambekele ebungqingilini bangenza okufanayo uma befuna ngempela ukujabulisa uNkulunkulu.—Duteronomi 30:19.

^ isig. 4 Amagama kulesi sihloko ashintshiwe.

^ isig. 7 Igama elithi “ubufebe” eBhayibhelini, alisho nje ukuya ocansini kuphela kodwa lisho nezenzo zokuphulula omunye umuntu izitho zobulili noma ubulili bomlomo nobendunu.

OKUDINGA UKUCATSHANGELWA

  • Kungani uNkulunkulu ebekela abantu imithetho yokuziphatha?

  • Uzuza kanjani ngokulalela imithetho yeBhayibheli yokuziphatha?