Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Kungani Kufanele Ngiphile Ngezindinganiso ZeBhayibheli?

Kungani Kufanele Ngiphile Ngezindinganiso ZeBhayibheli?

Intsha Iyabuza. . .

Kungani Kufanele Ngiphile Ngezindinganiso ZeBhayibheli?

NISENDAWENI yokudlela esikoleni namantombazane amabili, nidla ukudla kwasemini. Enye yawo ibheke loya mfana osanda kufika.

Intombazane yokuqala ithi, “Uyazi loya mfana uyakuthanda ngempela. Ngibona indlela akubheka ngayo. Ulokhu ekugqolozele!”

“Uyazi ukuthini?” kuhlebeza intombazane yesibili njengoba isondela ngakuwe. “Akaqonyiwe!”

Intombazane yokuqala ithi, “Ngeshwa, mina ngiqomile. Bengizozixhumanisa naye ngokuphazima kweso!”

Intombazane yokuqala ibe isisho into ongafuni nokuyizwa.

“Kungani ungenasoka?”

Ubuwazi ukuthi lowo mbuzo uzophakama. Iqiniso liwukuthi ungathanda ukuba nesoka. Kodwa utshelwe ukuthi kungcono kakhulu ukulinda uze ulungele ukushada ngaphambi kokuba uthandane nothile. Ukube nje bekungeyona . . .

“Inkolo yakho, akunjalo?” kusho intombazane yesibili.

Uyacabanga uwedwa, ‘Ubefunda ingqondo yami?’

Intombazane yokuqala iyakugcona, “Njalo nje iBhayibheli, iBhayibheli. Kungani ungazijabulisi ngezinye izikhathi?”

Wake wazithola usesimweni esifanayo—ugconwa ngenxa yokuthi uzama ukuphila ngezindinganiso zeBhayibheli? Wasabela kanjani?

◼ Wazivikela ngesibindi izindinganiso zakho zokuziphatha.

◼ Wazizwa ungakhululekile, kodwa wazichaza ngakho konke okusemandleni akho izinkolelo zakho.

◼ Wabona ukuthi baqinisile abangane bakho—uphuthelwa yinjabulo!

Ingabe wake wazibuza, ‘Ingabe kuyasiza ngempela ukuphila ngezindinganiso zeBhayibheli?’ Osemusha okuthiwa uDeborah wake wacabanga ngalokhu. * Uthi: “Ontanga babekwazi ukwenza lokho abakufunayo. Kwakubonakala sengathi abanasibopho sokulandisa kunoma ubani. Izindinganiso zeBhayibheli zazizwakala zicindezela. Indlela yokuphila ngokuzitika yabangane bami basesikoleni yayingikhanga.”

Ingabe Kuyiphutha Ukuzibuza?

Umlobi weBhayibheli u-Asafa wake wazibuza ukuthi kwakuzuzisa yini ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu. Wabhala: “Ngaba nomona ngabaziqhayisayo, lapho ngibona ukuthula kwabantu ababi.” Waze wathi: “Impela inhliziyo yami ngiyihlanzé ngeze nezandla zami ngizigezelé ize ngobumsulwa.”—IHubo 73:3, 13.

Ngokusobala, uJehova uNkulunkulu uyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi abantu bangase bakungabaze ukuphila ngezindinganiso zakhe. Phela, nguye owenza ukuba imicabango ka-Asafa ilotshwe eBhayibhelini. Ekugcineni, u-Asafa wanquma ukuthi ukuphila ngomthetho kaNkulunkulu kwakuyindlela engcono kakhulu yokuphila. (IHubo 73:28) Wasifinyelela kanjani leso siphetho? U-Asafa wayehlakaniphile. Akenzanga isinqumo sakhe ngenxa yenhlekelele ethile abhekana nayo, kodwa ngenxa yokuthi wayefunde emaphutheni abanye. (IHubo 73:16-19) Ingabe nawe ungakwazi ukwenza okufanayo?

Ukubhekana Namaqiniso

Ngokungafani no-Asafa, iNkosi uDavide yafunda kanzima ukuthi labo abazishaya indiva izindinganiso zikaNkulunkulu babhekana nobuhlungu. UDavide waphinga nenkosikazi yenye yezinceku zakhe wayesezama ukufihla ububi bakhe. Ngenxa yalokho, walimaza abanye, kuhlanganise noNkulunkulu, futhi wahlushwa ukukhathazeka okukhulu. (2 Samuweli 11:1–12:23) Lapho uDavide esephendukile, uJehova wamphefumulela ukuba aveze imizwa yakhe engomeni futhi waqinisekisa ukuthi lawo mazwi ayalondolozwa eBhayibhelini ukuze sizuze. (IHubo 51:1-19; Roma 15:4) Ngakho kuwukuhlakanipha futhi kuvumelana nemiBhalo ukufunda emaphutheni abanye.

Ukuze usizakale ulingise isibonelo sika-Asafa futhi ugweme amaphutha kaDavide, cabangela okwashiwo yintsha ethile emazweni ahlukahlukene, eyake yenqaba izindinganiso zeBhayibheli isikhathi esithile. Le ntsha yahileleka ngokuqondile ebuhlotsheni bobulili ngaphambi komshado. NjengoDavide, iphendukile emaphutheni ayo, isinokuma okuhlanzekile futhi phambi kukaNkulunkulu. (Isaya 1:18; 55:7) Cabangela lokho ekushoyo.

I-Phaphama!: Yiziphi izici ezathonya ukucabanga nezenzo zakho?

UDeborah: “Njalo esikoleni ngangibona bonke abantu benamasoka nezintombi, futhi babebonakala bejabule. Lapho ngichitha isikhathi nabo futhi ngibabona beqabulana, bangana, ngangiba nomona nesizungu. Ngangivame ukuchitha isikhathi esiningi ngiphupha ngomfana othile engangimthanda. Lokhu kwakukhulisa isifiso sami sokuba naye nokwenza noma ngabe yini ukuze nganelise leso sifiso.”

UMike: “Ngangifunda izincwadi futhi ngibuka izinhlelo eziqhakambisa ubulili. Ukuxoxa nabangane bami ngezindaba zobulili kwangenza ngaba nelukuluku. Khona-ke, lapho ngingedwa nentombazane, ngangicabanga ukuthi singathintana kodwa singabi nobuhlobo bobulili, ngicabanga ukuthi ngingazikhuza noma nini.”

U-Andrew: “Nganginomkhuba wokubuka izithombe ezingcolile kuyi-Internet. Ngaqala ukuphuza kakhulu. Futhi ngangiya emicimbini nentsha eyayingazihloniphi nhlobo izindinganiso zeBhayibheli zokuziphatha.”

UTracy: “Lapho ngineminyaka engu-16, into engangiyikhathalela kakhulu kwakuwukuba nesoka lami. Ngangazi ukuthi ubulili ngaphambi komshado abalungile, kodwa ngangingabuzondi. Ngangingafuni ukulala nothile ngingakashadi, kodwa ingqondo yami yanqotshwa yimizwa. Kwaphela isikhathi esithile unembeza wami ungenayo imizwa yecala.”

I-Phaphama!: Ingabe indlela yakho yokuphila yayikujabulisa?

UDeborah: “Ekuqaleni, ngaba nomuzwa omkhulu wenkululeko futhi ngijabule ngokuthi ngase ngifana nontanga yami. Kodwa leyo mizwa ayihlalanga isikhathi eside. Ngaqala ukuzizwa ngingcolile, ngingemsulwa, ngiyize. Ngazisola ngokujulile ngokuthi ngangilahle ubuntombi bami, into engangingeke ngiphinde ngiyithole. Kusukela ngaleso sikhathi, ngiye ngizibuze, ‘Bengicabanga ukuthi ngiyini nje?’ Umbuzo omkhulu owawubelesela kwakuwukuthi ‘Kunganikungani ngazishaya indiva izindinganiso zikaJehova zothando?’”

UMike: “Ngaqala ukuba nomuzwa wokuthi kukhona okwakufile ngaphakathi kimi. Ngazama ukuliziba ithonya lezenzo zami kwabanye, kodwa ngehluleka. Kwangizwisa ubuhlungu ukuqaphela ukuthi lapho ngifuna ukuzijabulisa mina, ngangilimaza abanye. Ubuthongo babungehli. Ekugcineni, injabulo yokuziphatha kabi ngokobulili yashabalala, futhi ingqondo yami yagcwala umuzwa wobuhlungu nokuhlazeka.”

U-Andrew: “Kwaya ngokuya kuba lula ukwanelisa izifiso ezingalungile. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ngangizizwa nginecala kakhulu futhi ngidumele ngesimo sami.”

UTracy: “Akuthathanga sikhathi ukuba ngibhekane namaqiniso abuhlungu. Ukuziphatha okubi konakalisa ubusha bami. Ngangicabanga ukuthi mina nesoka lami sizojabula kakhulu. Akubanga njalo. Sagcina sesizibangele ubuhlungu benhliziyo nosizi. Ngangikhala njalo ebusuku, ngifisa sengathi ngabe ngenza izinto ngendlela kaJehova.”

I-Phaphama!: Ungayeluleka uthini intsha ezibuzayo ukuthi izindinganiso zeBhayibheli zokuziphatha ziyacindezela yini?

UDeborah: “Ukuphila kwakho ngeke kube ngcono uma ulahla izindinganiso zeBhayibheli. Cabanga ngendlela oyomjabulisa ngayo uJehova uma ulandela iseluleko sakhe. Cabangisisa ujule ngemiphumela yokuziba iseluleko sakhe. Khumbula, lokhu akuphathelene nje nawe nalokho okufunayo. Izenzo zakho ziyobathinta abanye. Uma uziba iseluleko sikaNkulunkulu, uyozilimaza wena.”

UMike: “Kuyiqiniso ukuthi indlela ontanga yakho abaphila ngayo ingase ibonakale ikhanga. Kodwa cabangela umphumela ngaphambi kokuba wenze okuthile. Phakathi kwezinto eziyigugu kakhulu uJehova akunika zona yisithunzi nobumsulwa bakho. Ukulahla lezi zipho ngoba nje ungakwazi ukuzithiba kuwukuzehlisa. Xoxa nabazali bakho nabanye abantu abavuthiwe ngezinkinga onazo. Uma wenza iphutha, sheshe ukhulume, futhi ulungise isimo. Uma wenza izinto ngendlela kaJehova, uyoba nomuzwa wokuthula kwangempela.”

U-Andrew: “Uma ungenalwazi, ucabanga ukuthi indlela yontanga yokuphila imnandi. Isimo sabo sengqondo sizokuthonya. Ngakho khetha abangane bakho ngokuhlakanipha. Thembela kuJehova, kanjalo uyophepha ekuzisoleni okukhulu.”

UTracy: “Ungacabangi ukuthi, ‘Ngeke kwenzeke kimi.’ Umama wahlala nami phansi wangitshela ngokuqondile ukuthi inkambo yami iyongilethela ubuhlungu benhliziyo. Ngacasuka kabi! Ngangicabanga ukuthi ngazi kangcono. Kwakungenjalo. Phila ngezindinganiso zikaJehova futhi ujwayelane nabanye abantu abenza okufanayo. Ngokwenza kanjalo uyojabula kakhulu.”

Izindinganiso ZeBhayibheli—Ziyabopha Noma Ziyisivikelo?

Uma ontanga yakho bekugcona ngokuzama ukuphila ngezindinganiso zeBhayibheli, zibuze le mibuzo: Kungani bewenqaba umbono wokuphila ngokuvumelana nezimiso zeBhayibheli zokuziphatha? Ingabe balifundile iBhayibheli, bahlola izinzuzo ezilethwa ukulalela imithetho kaNkulunkulu? Ingabe bayicabangele ngokujulile imiphumela yokungazishayi mkhuba lezo zindinganiso? Noma, ingabe bamane nje bahambisana nalokho okwenziwa uwonk’ uwonke?

Kungenzeka kunabantu obaziyo abamane nje ‘balandele isixuku.’ (Eksodusi 23:2) Awufuni ukwenza okungcono kunalokho? Ungakwenza kanjani lokho? Ngokulalela iseluleko seBhayibheli sokuba ‘uzitholele ngokwakho okuyintando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.’ (Roma 12:2) UJehova ‘unguNkulunkulu ojabulayo,’ futhi ufuna ukuba nawe ujabule. (1 Thimothewu 1:11; UmShumayeli 11:9) Izindinganiso ezilotshwe eBhayibhelini zizuzisa wena. Kuyiqiniso ukuthi ungase uzibheke njengento ebophayo enciphisa inkululeko yakho. Kodwa iqiniso liwukuthi izindinganiso zeBhayibheli zokuziphatha zinjengesivikelo esikuphephisa engozini.

Ngokuqinisekile, ungalethemba iBhayibheli. Uma ukhetha ukuphila ngezindinganiso zalo, ngeke nje ujabulise uJehova kodwa nawe uyozuza.—Isaya 48:17.

Izihloko ezengeziwe zochungechunge oluthi “Intsha Iyabuza . . . ” zingatholakala engosini ye-Internet ethi www.watchtower.org/ype

[Umbhalo waphansi]

^ par. 15 Amagama akulezi zihloko ashintshiwe.

OKUDINGA UKUCATSHANGELWA

◼ Yini engase ikwenze kube nzima kuwe ukuphila ngezindinganiso zeBhayibheli?

◼ Kungani kufanele uzitholele wena ukuthi ukuphila ngezindinganiso zikaNkulunkulu kuyindlela engcono yokuphila?