Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 13

Umthandazo Wokubonga

Umthandazo Wokubonga

(IHubo 95:2)

1. Jehova Nkos’ ufanele udumo,

S’bhekisa kuwe imithandazo.

S’guqa kuwe, Muzwi wemikhuleko,

Siyazithob’ entandweni yakho.

Wonk’ amaphutha embul’ ubuthaka;

Ngokona kwethu s’cel’ uk’xolelwa.

Sathengwa ngegazi leNdodana.

Sifis’ uk’fundiswa nguwe wedwa.

2. Bayajabula abamenywa nguwe

Ukuba beze kuwe bafunde.

S’fundise ngeZwi lakho us’qondise.

S’funa uk’hlala endlini yakho.

Isandla sakho Nkosi sinamandla,

Sinik’ iz’nceku zakho is’bindi.

Siyahalalisa Nkos’ ngoMbuso.

Siyow’memezela uyonqoba.

3. Kwangath’ injabulo ungayandisa;

Ukhonzwe kuwo wonke umhlaba.

UMbuso wakho uza nokulunga,

Usus’ ukufa nokuhlupheka.

Konk’ okubi kuyoshatshalaliswa;

Abayosinda bayojabula.

Ngok’nqoba masihlabeleleni:

“Udumo kuJehova iNkosi!”