Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INGXENYE 7

Indlela Yokufundisa Ingane Yakho

Indlela Yokufundisa Ingane Yakho

“La mazwi engikuyala ngawo namuhla kumelwe abe senhliziyweni yakho; kumelwe uwagxilise kubantwana bakho.”—Duteronomi 6:6, 7

Lapho uJehova esungula umndeni, wabeka abazali ukuba banakekele abantwana babo. (Kolose 3:20) Njengomzali, kuwumsebenzi wakho ukuqeqesha ingane yakho ukuba ithande uJehova futhi ibe umuntu omdala okwazi ukuzimela. (2 Thimothewu 1:5; 3:15) Kumelwe ukwazi nokusenhliziyweni yendodana noma yendodakazi yakho. Kodwa okubaluleke kakhulu yisibonelo sakho. Indlela enhle kakhulu yokufundisa ingane iZwi likaJehova iwukuba ulifake kweyakho inhliziyo kuqala.—IHubo 40:8.

1 KWENZE KUBE LULA NGEZINGANE ZAKHO UKUBA ZIKHULUME NAWE

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Shesha ukuzwa, wephuze ukhuluma.’ (Jakobe 1:19) Ufuna izingane zakho zizizwe zikhululekile ukukhuluma nawe. Kumelwe zazi ukuthi ukulungele ukulalela lapho zifuna ukukhuluma. Yenza ikhaya libe indawo enokuthula ukuze kube lula ngazo ukuveza imizwa yazo. (Jakobe 3:18) Uma zicabanga ukuthi uzozithethisa noma uzigxeke, ngeke zikusho konke okusezinhliziyweni zazo. Yiba nesineke ngezingane zakho, futhi uziqinisekise njalo ngokuthi uyazithanda.—Mathewu 3:17; 1 Korinte 8:1.

ONGAKWENZA:

  • Zenze utholakale lapho izingane zakho zifuna ukukhuluma

  • Xoxa njalo nezingane zakho, ungaxoxi nazo uma kunezinkinga kuphela

2 ZAMA UKUQONDA LOKHO EZINGAKUSHONGO NGOMLOMO

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: “Obonisa ukuqondisisa endabeni uyothola okuhle.” (IzAga 16:20) Ngezinye izikhathi kuyomelwe ubheke ngale kwamazwi ezingane ukuze uqonde indlela ezizizwa ngayo ngempela. Kuvamile ukuba intsha yenze ihaba noma isho izinto engaqondile ukuzisho. “Lapho umuntu ephendula indaba ngaphambi kokuba ayizwe, lokho kungubuwula.” (IzAga 18:13) Ungasheshi ukuthukuthela.—IzAga 19:11.

ONGAKWENZA:

  • Nquma ukuthi ngeke uzingene emlonyeni noma uthathe ngamawala kungakhathaliseki ukuthi zithini

  • Zama ukukhumbula indlela owawuzizwa ngayo usengangazo kanye nezinto ezazibonakala zibalulekile kuwe

3 BAMBISANANI

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: “Ndodana yami, lalela isiyalo sikayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko.” (IzAga 1:8) UJehova ubanike bobabili abazali igunya phezu kwezingane. Kumelwe nifundise izingane zenu ukuba zinihloniphe futhi zinilalele. (Efesu 6:1-3) Izingane ziyakwazi ukubona uma abazali ‘bengahlangene ngokufanele emqondweni ofanayo.’ (1 Korinte 1:10) Uma ningavumelani, gwemani ukuphikisana phambi kwezingane ngoba lokho kungazenza zinganihloniphi.

ENINGAKWENZA:

  • Xoxani, nivumelane ngokuthi nizoziyala kanjani izingane

  • Uma wena noshade naye ninemibono engafani ngendlela yokuqeqesha izingane, zama ukubheka le ndaba ngeso lomuntu oshade naye

4 YIBANI NOHLELO

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: ‘Qeqeshani umntwana ngokwendlela emfanele.’ (IzAga 22:6) Ukuphumelela ekufundiseni izingane ngeke kuzenzakalele. Kudingeka nibe nohlelo lokuqeqesha oluhilela nokuziyala izingane. (IHubo 127:4; IzAga 29:17) Ukuyala akusho nje ukujezisa kuphela, kodwa kuhilela nokusiza izingane ziqonde izizathu zemithetho ebekiwe. (IzAga 28:7) Zifundiseni nokuba zithande iZwi likaJehova futhi ziqonde izimiso zalo. (IHubo 1:2) Lokhu kuyozisiza zibe nonembeza ophilayo.—Hebheru 5:14.

ENINGAKWENZA:

  • Qinisekani ukuthi izingane zenu zibheka uNkulunkulu njengoMuntu ongokoqobo ezingamethemba

  • Zisizeni zifunde ukubona nokugwema ukuziphatha okuyingozi, njengalokho okutholakala kuyi-Internet nasezingosini zokuxhumana. Zifundiseni ukugwema abantu abangazihlukumeza ngokobulili

“Qeqesha umntwana ngokwendlela okufanele ahambe ngayo”