Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISAHLUKO 133

Isidumbu SikaJesu Siyalungiselelwa Futhi Siyangcwatshwa

Isidumbu SikaJesu Siyalungiselelwa Futhi Siyangcwatshwa

MATHEWU 27:57–28:2 MARKU 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 JOHANE 19:31–20:1

  • ISIDUMBU SIKAJESU SIYEHLISWA ESIGXOTSHENI

  • ISIDUMBU SIYALUNGISELELWA UKUZE SINGCWATSHWE

  • ABESIFAZANE BATHOLA KUNGENALUTHO ETHUNENI

NguLwesihlanu ntambama, nguNisani 14. Kuzoqala iSabatha ngoNisani 15, ngemva kokushona kwelanga. UJesu usefile, kodwa izigebengu ezimbili eziseduze kwakhe zisaphila. UMthetho uthi izidumbu ‘akufanele zihlale ubusuku bonke esigxotsheni’ kunalokho kufanele zingcwatshwe “ngalolo suku.”—Duteronomi 21:22, 23.

Ngaphezu kwalokho, usuku lwangoLwesihlanu ntambama lubizwa ngokuthi usuku lokuLungiselela ngoba abantu basuke belungiselela ukudla futhi beqedela yonke eminye imisebenzi abangeke bakwazi ukuyenza ngeSabatha. Uma kushona ilanga, kuqala iSabatha ‘elikhulu.’ (Johane 19:31) Lokhu kungenxa yokuthi uNisani 15 uwusuku lokuqala ezinsukwini eziyisikhombisa zoMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo, usuku lokuqala lwalo mkhosi luba yiSabatha. (Levitikusi 23:5, 6) Kulokhu, lolu suku lokuqala luqondana nosuku lweSabatha lwamasonto onke, usuku lwesikhombisa.

Ngakho amaJuda acela uPilatu ukuba asheshise ukufa kukaJesu nokwezigebengu ezimbili eziseduze kwakhe. Kanjani? Ngokubaphula imilenze. Lokhu kuzobenza bangakwazi ukusebenzisa imilenze yabo ukuze baphakamise imizimba yabo baphefumule. Amasosha ayayiphula imilenze yalezi zigebengu ezimbili. Kodwa ayabona ukuthi uJesu usefile, ngakho awayiphuli imilenze yakhe. Lokhu kugcwalisa umBhalo weHubo 34:20 othi: “Uqapha wonke amathambo akhe; akukho nelilodwa lawo eliphuliwe.”

Ukuze liqiniseke ukuthi uJesu ufe ngempela, isosha limhlaba ngomkhonto ohlangothini, uze ucishe ufinyelele enhliziyweni. ‘Masinyane kuphuma igazi namanzi.’ (Johane 19:34) Lokhu kugcwalisa omunye umbhalo: “Bayombheka lowo abamgwaza.”—Zakariya 12:10.

UJosefa wasedolobheni lase-Arimatheya, “umuntu othile ocebile,” oyilungu leSanhedrini elinedumela elihle, naye ukhona lapho okubulawelwa khona uJesu. (Mathewu 27:57) Uchazwa ‘njengomuntu omuhle nolungile,’ ‘olindele uMbuso kaNkulunkulu.’ Empeleni, ‘njengomfundi kaJesu kodwa owayezifihla ngoba esaba amaJuda,’ akasisekelanga isinqumo senkantolo sokuba uJesu abulawe. (Luka 23:50; Marku 15:43; Johane 19:38) UJosefa uqunga isibindi acele isidumbu sikaJesu kuPilatu. UPilatu ubizela isikhulu sebutho kuye, esiqinisekisayo ukuthi uJesu ufile. Ngenxa yalokho, uPilatu uyasivuma isicelo sikaJosefa.

UJosefa uthenga ilineni elihlanzekile, elisezingeni eliphezulu bese ehlisa isidumbu sikaJesu esigxotsheni. Usonga isidumbu ngendwangu yelineni ukuze silungiselelwe ukungcwatshwa. UNikhodemu, “owayefike [kuJesu] ebusuku okokuqala,” naye uyasiza ngamalungiselelo. (Johane 19:39) Uletha amaphawundi aseRoma ayikhulu [33 kg] engxube yemure nenhlaba ebizayo. Isidumbu sikaJesu sisongwa ngamabhandishi anale ngxube ngokwesiko lamaJuda lokungcwaba.

UJosefa unethuna elingakaze lisetshenziswe eliqoshwe edwaleni eliseduze futhi isidumbu sikaJesu sibekwa khona. Kube sekugingqelwa itshe elikhulu phambi kwethuna. Lokhu kusheshe kwenziwe, ngaphambi kokuba kuqale iSabatha. Kungenzeka uMariya Magdalena noMariya unina kaJakobe oMncane bebesiza ekulungiseleleni isidumbu sikaJesu. Manje baphuthuma ekhaya ‘ukuyolungiselela iziqholo namafutha anamakha’ ukuze bagqumise isidumbu sikaJesu ngemva kweSabatha.—Luka 23:56.

Ngosuku olulandelayo, ngeSabatha, abapristi abakhulu nabaFarisi baya kuPilatu bafike bathi: “Siyakhumbula ukuthi lowaya mkhohlisi esaphila wathi, ‘Ngemva kwezinsuku ezintathu ngizovuswa.’ Ngakho-ke yala ukuba ithuna ligadwe kuze kube usuku lwesithathu, ukuze abafundi bakhe bangafiki bamebe bese bethi kubantu, ‘Uvusiwe kwabafile!’ Bese le nkohliso yokugcina ibe yimbi kakhulu kuneyokuqala.” UPilatu uyabaphendula: “Ningabathatha abaqaphi. Hambani nilivikele ngokubona kwenu.”—Mathewu 27:63-65.

Ekuseni kakhulu ngeSonto, uMariya Magdalena, uMariya unina kaJakobe nabanye abesifazane baletha iziqholo ethuneni ukuze bagqumise isidumbu sikaJesu. Bayabuzana: “Ubani ozosigingqela itshe alisuse emnyango wethuna?” (Marku 16:3) Kube nokuzamazama komhlaba. Ngaphezu kwalokho, ingelosi kaNkulunkulu ilisusile itshe, abaqaphi abasekho, nethuna kubonakala sengathi alisenamuntu!