Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

Emazwekazini AseMelika

Emazwekazini AseMelika
  • INANI LAMAZWE 57

  • INANI LABANTU 980 780 095

  • INANI LABAMEMEZELI 4 034 693

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 4 339 285

Izintandane Ziya Esifundweni

U-Angela ohlala eSuriname waya ekhaya lezintandane eliseduze kwalapho ehlala khona. Owesifazane ophethe kuleli khaya ngudade osepholile, ngakho wamvumela ngaphandle kokunqikaza ukuba ashumayeze izingane. U-Angela waxoxa nezingane ezingu-85 wazibukisa nama-video asengosini ethi jw.org. Ngemva kwalokho, waqala ukufundela eziningi kuzo. Amaphayona amabili angenela amsiza, ngalinye lineqembu lalo. Lo dade opholile wathi wayezifundisile izingane izingoma eziseculweni lethu futhi wayezifundela izindaba zeBhayibheli ebusuku. Wathi unesifiso sokuya esifundweni kodwa wayengeke ashiye izingane ezingu-85 zodwa ekhaya. Ngakho kwenziwa amalungiselelo okuba bonke bafike eHholo LoMbuso. Njengoba iHholo LoMbuso liseduze naleli khaya, abazalwane babebayisa eHholo. Manje lo dade nazo zonke izingane ezingu-85 baya njalo esifundweni.

UGabriel Wasiza Umkhulu Wakhe

EParaguay: UGabriel ukhuluma nomkhulu wakhe

Besendleleni bephuma emhlanganweni omkhulu eParaguay, uGabriel oneminyaka eyisithupha wazindla ngokuthi kubaluleke kangakanani ukushumayela isigijimi soMbuso. Wabe esekhumbula ukuthi kunomuntu okhethekile afuna ukuba naye ePharadesi—umkhulu wakhe. Kodwa umkhulu wayengakaze abonise isithakazelo eqinisweni futhi wayemphikisa umkakhe nezingane abangoFakazi.

Ngalelo langa uGabriel wacela abazali bakhe ukuba bashayele umkhulu nogogo ucingo ukuze ababone kuyi-computer. Umkhulu nogogo bahlala e-Argentina. UGabriel wachazela umkhulu wakhe ukuthi kungani kubaluleke kangaka ukufunda iBhayibheli, wayesemcela ngokuqondile, “Mkhulu, ngicela ukukufundela.” Umkhulu wavuma. UGabriel wasikisela ukuba bafunde incwajana ethi Lalela UNkulunkulu Uphile Phakade. Ezinyangeni ezimbalwa ezalandela, bayifunda ndawonye le ncwajana. Bobabili babengakwazi ukufunda ngokushelela ngakho babeprakthiza kusengaphambili. Esifundweni ngasinye, uGabriel wayelungiselela, abese egqoka ihembe nothayi.

Kamuva ugogo nomkhulu banquma ukuvakashela kubo kaGabriel amasonto ambalwa. Phakathi naleso sikhathi, umkhulu wayeya emihlanganweni yebandla kanye nomkhaya wonke. Lapho umkhulu kaGabriel ebuyela e-Argentina, waqhubeka efundelwa umzalwane wakhona futhi usethuthuke waze waba ummemezeli ongabhapathiziwe. Manje umkhulu nogogo kaGabriel bathandaza ndawonye nsuku zonke. UGabriel osemncane naye usethuthukile. Usengummemezeli ongabhapathiziwe. Umkhulu usethe ufisa ukubonakalisa ukuzinikezela kwakhe kuJehova ngokubhapathizwa emanzini.

“Akumananga Nje Kwaqondana Ukuba Ufike”

EBrazil, lapho uJennifer ehambisa ipheshana elithi Ingabe Abafileyo Bangaphinde Baphile Ngempela?, wangqongqoza emnyango wowesifazane owayephuthuma emngcwabeni womngane wakhe omkhulu. UJennifer wathi kuqondene-ke ngoba wayefuna ukumnika ipheshana elikhuluma ngethemba lokubona abathandekayo bethu asebashona. Lesi sihloko sammangaza lona wesifazane kodwa walamukela ipheshana. Lapho ebuzwa ukuthi angathanda yini ukuthatha amanye amapheshana awanike umkhaya oshonelwe, lona wesifazane wabona kuwumbono omuhle lona wayesecela angu-9.

Kamuva uJennifer waphindela kulona wesifazane, owathi kuye: “Ngaloluya suku esaqala ukubonana ngalo, ngaqaphela kamuva ukuthi akuvelanga nje kwaqondana ukuba ufike. UNkulunkulu wayekuthume nesigijimi esiduduzayo engangisidinga kakhulu.” Wayewahambise wonke amapheshana. Ilungu lomkhaya elaliphethe inkonzo yomngcwabo lalifunda lonke ipheshana ngokuzwakalayo. Bonke bawajabulela futhi bambonga ngamazwi aduduzayo. Lona wesifazane wavuma ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli.

Ukufakaza Kuma-tap-tap

Izikhonzi zaseBethel ezintathu eHaiti zazihamba ngamatekisi amibalabala abizwa ngokuthi ama-tap-tap. Kulolu hambo lwazo lwamahora amabili nesigamu zaxoxa nabagibeli ngethemba loMbuso, zahambisa omagazini abangu-50 namapheshana angu-30. Esinye kulezi zikhonzi, uGurvitch, safundela umgibeli indima ethile kuyi-Phaphama! Insizwa okuthiwa uPépé yayilalele futhi ngokushesha yahlanganyela engxoxweni. Yacela isifundo seBhayibheli, kwatholakala ukuthi ihlala ensimini yebandla uGurvitch ayekhonza kulo. Kusukela ngo-January 2014 okuyisikhathi uPépé aqala ngaso ukushunyayezwa, usehlanganyele cishe yonke imihlangano emincane nemikhulu. Uyakhuluma nabanye ngokholo lwakhe olusha futhi uthemba ukuthi maduze nje uzoba ummemezeli ongabhapathiziwe.